Hyrje Ndryshimi i skenarit të ekonomisë botërore 2


Aktiviteti i vlerës së shtuarYüklə 0,89 Mb.
səhifə13/20
tarix14.09.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Aktiviteti i vlerës së shtuar

Zgjedhja e vendndodhjes së fabrikave të shumëkombësheve -që është, se si dhe ku ndërmarrja vendos veprimtaritë për shtimin e vlerës - përfshijnë zhvillimin e hyrjes dhe zgjerimin e strategjive për tu kyqur në prodhimet e huaja, duke vendosur se ku të vënë fazat e ndryshme të prodhimit (zinxhiri i vlerave të firmës), dhe sa fabrika të ketë në çdo fazë.

FIG. 7.1. Vendimi për lokacionin e fabrikës në një zonë të tregtisë së lirë

Linja e shkakut shkon nga zgjedhja e NSHK-së në përzgjedhjen e aktivitetit për shtimin e vlerës deri tek vendimi i saj për vendndodhjen e fabrikave dhe pastaj tek investimeve të huaja direkte në këtë fabrikë. Vend i zgjedhur për një filial mandej varet nga roli i filialit në zinxhirin e vlerave të firmës. Funksioni i fabrikës ndikon zgjedhjen e IHD (Eden 19.946). Në këtë seksion, ne do të shqyrtojmë llojet e aktiviteteve për shtimin e vlerës dhe faktorët e përgjithshëm që ndikojnë në vendndodhjen e fabrikave. Pastaj do të supozojmë se si një shok nga integrimi rajonal do të ndikojë në vendimin e vendndodhjes së fabrikave.      1. Aktivitetet e Shtimit të Vlerës dhe Lokacioni i Fabrikës

Figura 7.2 tregon përbërësit e një zinxhiri të vlerave tipik. Ajo ilustron aktivitetet primare (të nxjerrjes dhe përpunimit të burimeve; prodhimin e pjesëve, komponentëve dhe nën-produktet; produktin final, shpërndarjen, shitjet dhe shërbimet) dhe të aktiviteteve mbështetëse (menaxhimi strategjik, zhvillimit të teknologjisë, shërbimet mbështetëse të biznesit), që mund të përbëjnë zinxhirin e vlerave të firmës. NSHK duhet të zgjedh se sa shumë nga fazat e prodhimit janë për tu përvetësuar brenda firmës (dmth shkalla e integrimit vertikal) kundrejt atyre që mund të ofrohen nga firmat tjera. Brenda secilës prej fazave të prodhimit, NSHK duhet të përcaktojë shtrirjen e produktit (numrin, llojin, dhe sofistikimi teknologjik në linjat e prodhimit) dhe shtrirjen gjeografike (tregu që shërben çdo fabrikë dhe numrin dhe vendndodhjen e fabrikave). Në fund përcaktohet shkalla e integrimit horizontal te NSHK-së. Që të dy llojet e integrimit, vertikal dhe horizontal, perfshijnë rrjedhen e brendshme të tregtimit të firmës brenda grupit NSHK.

Ka katër motive themelore për të shkuar jashtë vendit: kërkimi i burimeve, kërkimi i tregut, kërkimi i efiqiencës, dhe IHD për kërkimin strategjik të aseteve. Dy motivet e para (kërkimi i resurseve dhe të tregut) mund të jenë ose për investime për herë të parë apo të vazhdueshme; dy të tjerat (kërkimi për efiqiencë dhe asete strategjike), megjithatë, janë investimet e vazhdueshme përgjithësisht të marra atëherë kur MNE është përforcuar në tregjet e huaja. Duke pasur parasysh këto katër motive të përgjithshme të vendndodhjes për IHD, ne argumentojnë se shumëkombëshet ndërtojnë strukturën e përgjithshme e tyre të prodhimit duke zgjedhur në mesin e një sërë strukturave të vendndodhjes për filialet e tyre të huaja. Ne argumentojmë se, duke paralelizuar analizën e zinxhirit të vlerave, ne mund të zhvillojnë një kornizë teorike për të analizuar vendimin e NSHK-ve për vendndodhjen e fabrikave. Çdo fazë në zinxhirin e vlerave korrespondon me një motiv të vlerës së shtuar për ngritjen e një fabrike të huaj. Çdo NSHK, varësisht nga gjatësia e zinxhirit të vlerave të saj dhe natyrën e industrisë, mund të shihet si një grup i fabrikave të huaja (ose filialet), strategjikisht e vendosur sipas funksionit themelor të shtimit të vlerës brenda organizatës NSHK. Prandaj analiza jonë duhet të shihet si plotësim i listës së katërfishtë të Dunning-së për motivet për IHD-ve, me një fokus të ngushtë mbi funksionin për vlerën e shtuar të fabrikës brenda grupit NSHK. Ne përshkruajmë llojet themelore të fabrikave të huaja vlerë shtuese më poshtë, dhe përmbledhim ato në Tabelën 7.1.1


Burimet.

Burimet janë ngritur për nxjerrjen dhe përpunimit e burimet natyrore të rinovueshme dhe jo të rinovueshme; ky është motivimi Dunning-it per te kerkuar per burimin për IHD.Trillim.

Vendimet per vendndodhjen e bimëve janë të shtyrë normalisht nga e resurseve të përgjithshme apo motivimet efikasitetit te kërkuar.Fabrikat në det të hapur, janë ngritur për të përdorur inputet e lira lokale, veçanërisht të punës, për të cilat mblidhen pjesët e thjeshta për të plotesuar kompaninë mëmë. Bimë trillim, nga ana tjetër, përdorin kosto me të ulët te punes për të prodhuar komponentet specifik. Ata janë në nivel global ose rajonal dhe racionalizohen bimë në kuptimin e integrimit vertikal që nga stadet e para te prodhimi. Ndonjëherë Aktivitetet në det të hapur te kontraktuar nga firmat që nuk lidhen më tepër ne nje vend am. Për shembull, nënkontraktimin të OEMs (pajisjet e prodhuesit origjinal) është përdorur gjerësisht nga SHBA te tilla si Nike si pjesë e një strategjie të gjithë botën ndihmuese.Kuvendi përfundimtar.

Pasi eshte themeluar, investim vijues shpesh ndodh, veçanërisht në një MTL, për të pasur efikasitetit (racionalizimin) te arsyeshem, fabrika e importit-konkurruese që mblidhin komponentët për shitje në familje (p.sh. bimët e shisheve, përgatitjen e drogës, dhe paketimit).Montuesit lokale janë të vendosur shpesh në përgjigje të rregulloreve të qeverisë që kërkojn një prani lokale, të tilla si legjislacioni përmbajtjes. Më shkalle të larta te teknologjisë janë fabrikat e fokusuar, degët në nivel global apo rajonal të racionalizuar që prodhojnë një ose dy linja te prodhimit në masë dhe shkon për shitje përfundimtare në të dy lokalet dhe tregjet e huaja, blerjen e linjave te tjera të prodhimit në tregtinë intrafirm horizontal . Këto bimë mund të racionalizohen në një rajon apo ne baza globale.Shpërndarje, shitje, dhe të shërbimit.

Teoria e fazes see investimeve të huaja direkte ka te bej me shpërndarjes dhe per te zëvendësuar eksportuesit kur shitjet e tregut të huaj janë mjaft të mëdha për të mbështetur një fabrikë lokale.

Kështu do të presin madhësinë (popullsinë, nivelin e të ardhurave, sofistikimit) e tregut dhe ky do të ishte një faktor kyç ne vend per tërheqjen e firmave prodhuese te bimëve. Shpërndarësit mund të ofrojne një shumëllojshmëri të shërbimeve: shpërndarje, marketing, shitje, shërbimi, dhe deponim

Shërbimet mbështetëse

Rrjeti I MNE mund te rritet, dhe mund te ofrojë mbështetje per shërbimet për nje pjesë ose të gjitha të familjes mne (p.sh. financat, blerje centralizuar,kontabilitetit) mund të jetë ngritur për të shërbyer grupin sin je teresi, ose një rrjet rajonal (p.sh. një qendër financiare ne Belgjike). Infrastruktura, ulja e taksave, dhe punëtorët e kualifikuar janë atributet e vendeve që tërheqin bimë të tilla.

Përveç kësaj, shumë anetare te MNEs kane filialet në strehë e taksave apo ne metropole që angazhohen në planifikimin e taksave dhe ne shmangien e tatimeve.

Aktivitetet dhe në kanalizimin e flukseve financiare midis filialeve eshte e mundur me kosoto me te ulte. Determinantat kryesore që ndikojnë në vendndodhjen dhe perzgjedhjen e vendeve strehe per taksat dhe ndryshimet në normat e taksave.Zhvillimi I teknologjisë.

Dëshmi shumë e fortë se MNEs, veçanërisht ato amerikane, preferojnë të përqendroj R & D njësi në vendin e origjinës. Megjithatë, që nga nga vitet 1990, të dy SHBA dhe MNEs huaja kanë qenë pro ngritjes e R & D njësit te cilat jane te shtirja ne tregjet e dobeta, jashtë vendit të origjinës. Për shembull, MNE mund të decentralizoj disa prej aktivitetet te zhvillimit të teknologjisë në një R & D . Këto postat mund të sigurojne një dritare mbi aktivitetet teknologjike te konkurrentëve në vendet pritëse, të cilat përfitojnë nga dallimet në dhunti të kapitalit njerëzor midis vendeve (p.sh. ato me kosto me të ulët te inxhinierëve dhe shkencëtarët kompjuterike në Indi),Menaxhimi strategjik.

Sipas një strategjie të thjeshtë të integrimit, menaxhimin strategjik i MNE është e vendosur në selinë e ndërmarrjes ame. Vendimet janë lart-poshtë, me bimë lokale zbatuese te direktiva nga firma mëmë.Megjithatë, në kuadrin e një strategjie të ndërlikuar të integrimit, MNE mund të ketë një ose më shumë bimë të cilat çojnë ne gjetjen e nje mënyrë efektive per partnerë të barabartë me firma mëmë, të vendosura në ne pozita strategjike mrenda vendeve te treshe.

Në përmbledhje, secili MNE ka një zinxhir të vlerës së veprimtarive primare dhe mbështetëse që është një pjesë e zinxhirit vlerës industrisë. Çdo firmë vendos se si të zgjeroje zinxhirin dhe te rrit Vleren ne industry.Motivet për vendosjen e pjesëve të zinxhirit të vlerës në vendet e huaja janë katërfish: te resurseve, tregtia efiqiente, dhe gjetja e resurseve strategjike.

Reduktimi i barrierave tregtare duhet të rris rëndësinë e faktorëve ekonomikë të tilla si kostot njësi të punës si ndikimet në vendndodhjen e bimëve.

Tregu rajonal si MTL redukton nevojën për t'u vendosur në një kombëtar specific tregu. Racionalizimi i impianteve ekzistuese në drejtim të produkteve dhe / ose proceseve prandaj është e mundshme, duke rritur shkallën e integrimit horizontal dhe vertical brenda MNE, dhe kështu shuma e tregtisë intrafirm rrjedh brenda rajonit.Ku ekonomitë e shkallës janë të rëndësishme, këto do të favorizojë vendndodhjen e prodhimit brenda tregut më të madhe ose kur shpenzimet janë më të ulët; në raste të tilla, ne presim mbylljen e bimëve joefikase në tregjet e vogla. Në anën tjetër, ku një prani e firmave lokal është i rëndësishëm për shitje lokale, si, për shembull, në shpërndarje, shitje, dhe ne fushen e shërbimit, ose ku shijet e konsumatorëve ndryshojnë shumë në mes tregjeve kombëtare, aktivitetet nuk janë aq te shpenguar se FTA nuk duhet të zhvendoset aktivitete të tilla.
Ku sektorë janë mbyllur nga brenda për të IHD paraprak në MTL, nuk duhet kete rritje nga brenda IHD në këto sektorë, veçanërisht në qoftë ka rritje t e fortë të tregutf. Kjo mund të jetë veçanërisht e vërtetë në shërbimet e biznesit, ku barrierat jo-tarifore kanë tendencë të jenë të larta dhe firmat janë shpesh të shtetëzuara apo te kufizuar.

LLOJET E FIRMAVE

Një faktor i dytë që ndikon ne vendimin per përzgjedhjen e vendndodhjes duke marre si përgjigje nje pozicion te tregtisë së lirë eshte nje lloj firme ne vete. Ne argumentojnë se përgjigjet strategjike për një FTA do të jetë pesërisht e përcaktuar nese (i) nëse firma ka selinë brenda ose jashtë zonës sëdhe (ii) nëse firma ka investime të konsiderueshme brenda rajonit.

Duke ndjekur mendimet e EDEN dhe MOLOT (1993) dhe Vermon (1994) ishin identifikuar tri kategori te firmave te cilat kane reagime te ndryshme per integrimin rajonal:

Te brendshmit(firmat multinacionale te lokalizuara brenda nje fushe te tregetis se lire me investime signifikante ne vendet partnere rahas marrëveshjes)

Te jashtmit(firma te huaja te cilat jane jashte fushes,te cilat mund te kene qene eksportuese ne kete zone ose mund te kene kryer investime brenda zones )

Domestic(firmat lokae mrenda fushes te cilat kane fokus primar ne tregun kombëtar pa ndonje investim te dalluar ne vendet e tyre partnere , ky mund te jene eksportuese momentale neper keto vende)

Pergjigjet e reagimeve mund te shihen ne Tabele 7.3

Të brendshëmit duhet të shohin përfitimet duke synuar nga barrierat më të ulëta ndërrajonale dhe përgjigje ti marrin nga linjat racionale te prodhimit (të integrimit horizontal) dhe / ose proceset e prodhimit(integrimi vertikal) për të shfrytëzuar më mirë ekonomitë e shkallës dhe qëllimit të gjithë rajonit. Ekziston edhe një përgjigje e shkurtër dhe e gjate e drejtuar i MNEs angazhohen në vendndodhjes e firmave per te marr përgjigje të barrierave në rënie të tregtisë, dhe një përgjigje të gjatë të drejtuar ku të brendshëmit,te afërt dhe / ose te zgjeruar me produktet e tyre me të gjithë tregun rajonal në mendje.Rezultati duhet të arrihet ne ate menyre qe te reduktohet numri i linjave të prodhimit në bimë të ndryshme dhe te rrite tregtia horizontale mes bimeve. MNEs janë gjithashtu të te pritura te segmentojen Procesin e tyre te prodhimit në mesin e bimëve në mënyrë që sa me shume firma te brendshme te kene hapësire veprimi. Linjat e caktuara të produktit, segmente të industrisë, dhe funksionet e bimëve do të zhvendoset në mes të tre vendeve dhe këto do të shkaktojëne humbje të vendeve të punës dhe mbyllje te prodhimit te bimeve ne shume vende.Varesishte nga madhesia e vend eve rezultatet ne afatshkrte jane shumë të ndryshme, dhe mund të ketë një tendencë për firmat për të zhvendosur aktivitetin e tyre në tregun më të madhe.

Formacioni i nje MTA krijon barriera tarifore dhe jo tarifore per vendet joanetare kunder vendeve te pandryshuara përderisa rregulla te reja dhe me kufizuese jane impelementuar. Firmat e huaj eksportuese në MTL mund të përballen me tregtinë dhe diversifikim investimi ne FTA , ku kjo e fundit favorizon me shume anetaret në drejtim të produkteve dhe vende të investimeve. Për arsye mbrojtëse,te jashtmit që aktualisht janë eksportus në MTL mund të shtyhen për me shume investime të huaja direkte; ata kanë gjasa për të gjetur kete ne në tregun më të madh ose ku shpenzimet janë

më të ulët, në varësi të faktit nëse ata përfaqësojnë efiqience - ose tregu e kërkuar nga FDI.Sa më i madhe të jete tregu rajonal aq më tërheqës behet si një vend i investimit për ta.Firmat e huaj që kanë mundësi të vogla për të përmbushur rregullat e origjines per te pasur sukses në vendin më të madh, duke reduktuar mundesit e tyre per te ju ikur obligimeve tarifore e MTL

Të huajt që kanë krijuar dhe implemetuar tashmë operacionet brenda rajonit, në qoftë se nuk largohen nga rregullat e MTL-së apo ndonje investimi te mbetur peng nga barrierat, rrit mundesit gjithashtu të zgjeoj r dhe racionalizoj investimet e tyre për të qene ne avantazh ne tregun e madhe. Nëse rregullat e origjinës janë të shtrënguara, atehere duhet te permisohen mundesit e prodhimit ,poashtu buriminne menyre qe te dalin më shumë inpute në nivel lokal apo të kufizojë shitjet në tregjet e medha.

Për vendore t, firma pa lidhje të përcaktuara me anëtarët e tjerë të mundshëm MTL,një zonë e tregtisë së lirë do të shihet si një mundësi për të dy (dmth tregjet e reja, qasje për të ulur koston e inputeve) dhe një kërcënim (dmth më shumë konkurrence). Firmat e tilla, me inkurajim,mund të fillojne ose të rritin eksportet e tyre brenda rajonit dhe me kompani Offshore ku madhesia e tregut ose shpenzimet garantojne fitim.

Megjithese ata e kane veshtire te thyejne rregullat strikte per te hyre ne rjetin e e zones se MTL,

Pyetja kryesore është nëse jemi te gatshem për tu bere regjional dhe per te krijuar jashtë vendit të origjinës pra në pjesë të tjera të rajonit, apo të qëndrojnë në shtëpi dhe të bëhet më pak konkurruese.
Përgjigje MNE në formimin e një zone të tregtisë së lirë
Si tregon Figura 7,1 , modeli ynë argumenton se krijimi i një zone të tregtisë së lirë, është

një shok rregullash. Firmat do të ndryshojnë zgjedhjet e tyre te vendndodhjes se bimëve në përgjigje të këtij shoku, në varësi të motivimit të tyre për investimet e huaja, apo dhe natyra e aktivitetit të vlerës së shtuar dhe karakteristikat e tyre.Përgjigja lidhur me vendin e bimëve kërkon të vendosë,

'Cili vlerë duke shtuar veprimtarise se tyre dhe në cilin vend?

Vendimi mbi vendodhjen varet fillimisht nga avantazhet specifike të një vendi (CSAS) të secilit prej

vendet anëtare dhe përparësitë te cilat i kan ne rajon qe jane specifik dhe do të jenë në dispozicion

derisa faza e MTL është plotësuar komplet (Rugman dhe Gestrin 19.936). Por duke nënkuptuar dhe munduar qe te japim përgjigje ne pyetje kryesore ne përballemi edhe me dy nenpyetje tjera: (i) A duhen aktivitet të centralizuar ose të shpërndara? dhe (ii) Nëse aktivitet duhet te jene te interferuara me firma të tjera?Për të vendosur se ku për të gjetur një fabrikë, firma duhet së pari të zgjedhe nëse për të centralizuar aktivitet duke e vendosur atë në shtëpi (me firmën mëmë) ose per te decentralizuar aktivitet në një vend të huaj.

Ekonomitë e shkallës në nivelin e bimëve të inkurajone centralizimin ei prodhimit në një vend me eksportet duke u përdorur si Mënyra për të furnizuar tregjet e huaja. Shpenzimet e transportit dhe komunikimit, në ana tjetër, do e rrisin koston e eksportit dhe do e inkurajojne decentralizimin.

Tarifat e larta do te veprojnë si kostot e transportit, ku kjo e fundit eshte dekurajuese per firmat e huaja ne gjetjen e prodhimit në një vend te zhvilluar dhe eksportet per një shumëllojshmëri të tregjeve të huaja.

Një komponent i dytë lidhur me vendimin e lokacionit per bimë është nëse janë apo jo të lokalizuar pranë firmave të tjera (furnizuesit në lemin e njejte, klientët, apo konkurrentët).

Ekonomite e jashtme dhe përfitimet e shkëmbimit të informacionit të inkurajojne investimet e e firmave, veçanërisht në sektorët e njohurive intensive. Aksesi në burimet natyrore ose aktivet dhe infrastrukturë të specializuar do tëjete inkurajimi per te gjetur burimet që kërkojnë firmat të grumbulluar në një vend. Përfitimet e punësise se perbashket mundeni në mënyrë të ngjashme Te inkurajojnë bashkepunimet, për shembull, ku punëtorët shumë të specializuara janë të nevojshme. Ne grupet ne tregun horizontale, firmat e angazhuar në vija të ngjashme të veprimtarisë, ka të ngjarë që të formojnë në këto rrethana. Ndryshimet ne mase te madhe te mënyre se prodhimit dhe metodes se saj mund te shkakojne probleme..Teknologjitë e reja të procesit kanë zvogëluar rëndësinë e punës, transportit, dhe shpenzimet e komunikimit si dhe kane shkurtuar shkallen minimale efikase te prodhimit (duke reduktuar kështu rëndësinë e ekonomive të shkallës në nivel bimore); dhe ka rritur Nevojen për firmat e furnitorëve për të gjetur afër klientëve të tyre në drejtim te gjetjes se menyres per te ofruar dhe marre njekohesishte produktet. Prandaj prodhimi Lean inkurajon formimin e grupimeve vertikale të furnizuesit dhe blerësit, në shumë raste, këto grupe mund të formohen ne rreth një ose më shumë firmave duke e simbolizuar anijen kozmike me satelite rreth tyre

Hanson (1998) argumenton se dy lloje të grupimeve të kufirit mund të inkurajohen me formimin e një MTL. Qytetet e vogla përgjatë kufirit mund të zhvillohen në transport dhe shpërndarje me shumicë, duke lehtësuar fluksin e tregtise nderkufitare.

Qytete të mëdha, nga ana tjetër, mund të zhvillojnë në rrjetet rajonale ndarjen e plote ne prodhimaty ku firmat nga të dy vendet te specializojne aktivitein e e tyre me vlerë të shtuar përgjatë zinxhirit të vlerës, dhe të angazhohen në strategjitë e sofistikuara nënkontraktimit dhe aleancave ndërkufitare.Kur MTL përbëhet nga vendet me madhësi shumë të ndryshme të tregut (në terma të e popullsisë dhe të ardhurat), vendimet Clustering mund të ndryshojnë për firmat seli në ekonominë 'shpërndarës' (tregu më i madh në rajon) dhe ato në 'foli' ekonomitë (vendet e vogla) (Eden dhe Molot 1993)

Formimi i një zonë të tregtisë së lirë mund të çojë në clustering brenda tregut më të madh, sidomos ne vendet seli duke rezultuar në ekonominë shpërndarës qe te mbyllen fabrikat e tarifave në tregjet më të vogla, dhe të kthehet në furnizimin e tregut me këto eksporte nga bimët në shkallë të gjerë shpërndarës.
Firmat të vendosura në ekonomitë foli me investime në tregun e shpërndarës para MTL mund të pritet për të hapur ose të zgjeruar operacionet e tyre në qendren e zhvillimit te ekonomis dhe të fillojnë për të shërbyer nd rajon në tërësi si shperndares. Megjithëse ata mund të kenë nevojë për të ndryshuar fokusin e tyre të tregut nga kombëtare në treg rajonal , duke iu përshtatur çfarë Rugman dhe D'Cruz (1991) e quajnë 'diamant dyfishtë'

Modeli i përparësisë konkurruese.

Nga ana tjetër, firmat e vendosur në ekonomitë foli që nuk kanë investuar në tregun e shpërndarës (të domestics) janë të mundshme për t'iu përgjigjur një MTL duke lëvizur më afër kufirit.

Veprim për ta zhvendosur në zonat kufitare dhe qytetet e portit duhet të jenë më i theksuar për firmat në vendet e vogla për shkak të tërheqjes relativisht të fortë të tregut të madh.

Në përmbledhje, ne kemi përvijuar një model të goditjeve dhe te përgjigjeve: krijimin e një zone të tregtisë së lirë është një shok rregullash që i shkaktojne firmave, si brenda dhe jashtë MTL, të përgjigjet duke ndryshuar vendimet e tyre sipas vendndodhjes. Ne kemi argumentuar se natyra e aktivitetit të vlerës së shtuar dhe lloji i firmës janë dy përcaktuesit kryesorë në parashikimin e përgjigjeve. Le të kthehemi tani në rastin e amerikes se veriut te tregetis se lire dhe të shohim se çfarë del ne drite nga ky vendim.
3. Plant Location Decisions after NAFTA
NAFTA , ku kjo e fundit u be ligj ne Kanada , SHBA dhe Meksike me 01.01.1994 i kishte elimininuar tarifat dhe i kishte reduktuar barrierat e jotarifave mbrenda regjionit ne perfundim te vitit 2003.

Secili vend menaxhon tregetin e vet per barrierat e “vis-a-vis-non”e vendeve anetare , por keto realcione jane duke rene shume. Ku këto teste nuk janë plotësuar, tarifat vazhdojnë të aplikohen.NAFTA është më shumë se një marrëveshje të tregtisë së lirë; ajo ka rregullat më të gjera në investimet e ndonjë marrveshje te trgetis

Të angazhimet kryesore nëkete kapitull jane trajtuar investimet kombëtar (partnerët e NAFTA-s duhet të trajtohet të paktën njejte si edhe investitorët vendas) së bashku me trajtimin më të favorizuar të kombit (Investitorët e NAFTA-s duhet të trajtohet të paktën si edhe çdo investitor të huaj) për të gjitha investimet dhe investitorët të Amerikës së Veriut, duke përfshirë firmat e kontrolluara nga jo-amerikanet. Ka disa përjashtime (investimet në shërbimet financiare janë të mbuluara diku tjetër në marrëveshje; shumë masa ekzistuese federale të tilla si Industritë kanadez kulturore janë të përjashtuar; Praktikat ekzistuese në shtetet dhe provincat janë shënuara; prokurimit publik dhe për investime stimuj nuk janë të përfshira, as nuk janë kufizimet e IHD-ve për arsye të sigurisë kombëtare). Megjithatë, per mbrojtje për investitorët dhe investimet është e pashembullt në një marrëveshje tregtare.Nafta zgjeron listën e kërkesave të përshkruar per performance dhe mandatet që kërkesat më ekzistuese të ndahet në faza gjatë dhjetë viteve.
Keto ndarje dhe kufizime në lëvizjet e kapitalit, duke përfshirë të gjitha llojet e pagesave dhe remitancave fitimprurëse,me përjashtim të bilancit të pagesave . Shpronësimi është jashtë ligjit,përveç për qëllime publike dhe në baza jodiskriminuese, Investitorët mund gjithashtu të kërkojë arbitrazhin detyrueshme kundër një qeverie pritës për shkelje të detyrimeve NAFTA, duke përdorur ose Qendra Ndërkombëtare e Bankës Botërore për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve të Investimeveose Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare.Kështu, rregullat e tregtisë dhe investimeve brenda Amerikën e Veriut kanë lëvizur larg përtej integrimit të cekët (heqja ose ulja e barrierave tarifore për mallrat) në integrim të thellë (heqjen ose zvogëlimin e barrierave më të madhe të fluksit të mallrave,shërbimet dhe investimet) (Eden 1996). Dikush mund të argumentojë se ne një tregti ndërkombëtare ku ka regjim investim ku kjo e fundit po shfaqet në Amerikën e Veriut

3.2. Strategjitë Plant Vendndodhja nën NAFTA

Në vitin 2004, per NAFTA do të jetë viti ku do te implementohet faza ku plotësisht do te largohen te gjitha tarifat , dhe shumica e barrierave jo-tarifore ose duhet te reduktohen ose te harmonizohen. Si dhe duhet te behet nje trajtim kombëtar së bashku me teknika të sofistikuara për zgjidhjen e kontesteve.

Ne argumentojnë se regjimi NAFTA do të thotë se duhet të ndryshojnë strategjite shumëkombëshe te tyre,strategjitë e konfigurimit dhe koordinimit ekzistues, zhvilluar kur të tre vendet ishin të ndara nga tarifat, barrierat jo-tarifore dhe diferencat tatimore, për të marrë përparësia te një nivelit më të luajtur-fushë. Ne mes te viteve 1980, MNEs nëAmeriken Veriore jane krijuar konfigurimin per aktiviteteve të vlerës së shtuar në familje dhe bimët e huaja, në bazë të ketyre qeverite kombëtare e 'bllokojn' historin e duke pasur pozicionim në 'fushë shahu' të Amerikës së Veriut (1994ft Eden)

MeS qeverive jane hequr këto blloqe, faktorët themelor ekonomik do të kenë më shumë ndikim ne konfigurimin dhe kordinimin e strategjive te MNE. Sepse firmat e MNEs ndërkombëtare jane shqetësuar në lidhje me aksionet e tyre të tregjeve globale dhe rajonale, ku si rezultat do të ndryshojnë konfigurimin e aktiviteteve të tyre në mënyrë që të rritet e konkurenca e tyre.Bazuar në modelin tonë të zhvilluara më sipër, ne argumentojnë se dy faktorë ka të ngjarë të kene ndikim kyçe në strategjitë e të lokacionit fabrikë në përgjigje të NAFTA: tip i firmës dhe motivimin për vendndodhjen e bimëve..
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə