Hyrje Ndryshimi i skenarit të ekonomisë botërore 2


Operacionalizimi I modelitYüklə 0,89 Mb.
səhifə17/20
tarix14.09.2018
ölçüsü0,89 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Operacionalizimi I modelit

Në konsiderim të qellimeve, të shpërndarjes gjeografike te aseteve firma zakonisht do të këtë një grup të opsioneve në dispozicion. Çdo projekt investues do të këtë një sërë nevojsha, të tërheqjeve esenciale të vendosura në shkallen që I nevojitet projektit, dhe janë në pajtueshmëri me tiparet e regjionit. Firma mund të identifikojë një listë të shkurtëer të vendndodhjes dhe I jepë secilit një pikë vlerash numerike për secilin nga pesë dimensionet. Pikët do të kenë peshë dhe do të nisin përcaktimin e tërheqjeve(atraktivitetit) të regjioneve individualisht. Kur dy ose më shumë regjione kanë pikë përafërsisht të barabarta, vendimet lokale mund të merren nga preferencat individuale te drejtuesit ekzekutiv zyrtar (ose bordit drejtues) (Dunning 1998), por mbyllja e pikëve ose llogarive mundet gjithashtu të nxit vendimin për heqjen e përpjekjeve (plotësuese), lëshimeve qeveritare të nxitin prespektivat eknomike e njësisë së re.

Vetëm atëherë vendimet lokale do të kenë ndjeshmëri në nxitjet regjionale.

Politika regjionale ekonomike si rezultat duhet të konfrontohet në bazen e tërheqjeve regjionale në termat e shkathtësive të krijon një listë të shkurtëer - politikë të përgjithshme – dhe lista e shkurtër në përmasa të secilit projekt specifik politika mund të gjenerojë një pako të nxitjeve të cilat do të terheqin ( ose mbajnë aktivitetin mbledhjes së vlerave ( çmimeve).

Politika e përgjithshme do të identifikojë gjerësisht biznesin miqësor në ambient tregtar (UNCTAD 1998). Kjo mund të behët kur industria – ose aktivitetet- ose ndonjë firmë specifike kur perzierja e insentivave qeveritare është plotësuese e kërkesave që iu nevojitet posaqërisht investitorëve si p.sh rasti I investimeve Nissan në veri-lindje të Anglisë në 80-tat e vona ose kur theksi vendoset në një formë të veqantë të infrastrukturës. Politika e projektit-specifik duket se limitohet në aktivitete e saj nga qeveria në mikroregjione (dhe ligjvënësit).Donakue (1997) rishikon studimet empirike të eksperiencave në SHBA, të perzgjedhjes së insentivave financiare mikroregjionale. Studimet empirike duket se tregojnë (shumë) që ngarkesat e taksave nuk janë të rëndësishme, dhe theksimet e mëdha do të vendosen në tiparet kryesore të regjionit, dhe veqanërisht ekzistenca e infrastrukturës dhe përvëtësimi I sigurtë I shkathtësive në dispozicion: më vonë të dyjat janë inkorporuar në konceptin e neto taksave të ngarkuara.

Atraktiviteti (terheqja) e regjionit me tiparet e mbajtura, do të varet në pjesën më të madhe nga ardhja e investimeve. Investimi, qellimi qellimi se cili të fitojë tregun e madh, do të ndikohet pak nga faktorët tjerë më pas nga tiparet e mikroregjioneve. Kur projekti varet nga tiparet në dispozicion të grumbullimeve të pjesshme industriale, përfundimisht politika nuk do të këtë efekt. Është e rëndësishme pastaj, të përmbledhim sa më shumë specifika për nevojat e projektit, mundësia më e vogël për politikat regjionale.

Masat e politikave do të vijnë gjatë lojës kur projekti nuk ka veçori dominante dhe kërkesat e tij varen në masë të madhe fillimisht nga resurset vendore dhe aftësitë në regjion, kostot e përgjithshme dhe disa faktorë specifik të prodhimit. Vetëm nën këto kushte politikat qeveritare pritet të vendosën.

Në mikroregjione në të cilat ambienti tregtar ndikohet nga makroregjioni, ose kanë arritur limitin e tyre të biznesit – miqësor, politikat e mbetura mund të jenë projekte – specifike.

Nga ky model I thjeshtë I thjeshtë, katër përkufizime mund të nxirren:

(i) produkti dhe tiparet e aktiviteteve specifike, janë përcaktues të rëndësishëm të asaj pjese të regjionit, prosperiteti I të cilit vijon nga aktivitetet ……………………………;

(ii) aftësia e qeverisë nënkombëtare ti rrisë terheqjet relative të resurseve me juridiksionin e tyre; është pak e ashpër nga këto struktura dhe rregullacione nga kombi ose makroregjioni (psh BE) qeveritë;

(iii) shkalla më të cilen regjioni pra qeveria mund të ndryshojë tërheqjet (atraktivitetin) relative të ekonomisë së tyre në hapin e shkurtër nga masat e projekteve – specifike, efiçiencën operacionale të bërjes së politikës nga qeveria regjionale që mund të bëhet jetësore.

1. Atraktiviteti apsolut I ndonjë regjioni vjen nga përshtatja e mirësive mes tipareve të regjionit, e përshkruar më parë dhe investimet e nevojave të firmës. Shembujt më zhurmë mëdhej të pershtatjës së mirë do të derivohen ndoshta nga ekzistenca e ndonje ekonomie grumbulluese – aglomerateve ose tregut të madh të ofruar nga regjioni.

Kllasteri (grumbulli) do ta bëjë regjionin shumë terheqës për firmat në një industri (kllasteri I industirsë) dhe redukton atraktivitetin e firmave në industritë tjera. Nga prespektivat e fundit, regjionit do t’i mungojnë avantazhet e kllasterit të përshtatshëm përderisa investimet e kllasterëve – joshës (tërheqës) ne industri do të gjenerojë resurse më të kushtueshme, reduktojnë nevojen e qeverisë të joshë industri të re, dhe ka besueshmëri dominimin e miks infrastrukturës. Në udhë të njejtë, prezenca e treguesve të tregut ngrit kostot e përgjithshme të resurseve.

2. Aftësia e qeverisë nënkombëtare do të jëtë e paevitueshme, e limituar nga masat ekonomike dhe ambienti social I krijuar nga qeveria ose makroregjioni. Ky në esencë është ‘’ambient tregtar’’, në shumë mikroregjione, I panumërt që përcaktohet nga faktorët jashtë kontrollit të tij. Qysh se njerëzit janë të lirë në mobilitet brenda vendit ose makroregjionit, mikroregjionet janë pajisur me kultura dhe gjuhë të ndryshme, dhe pa ndonjë efekt të përgjithshëm, të rënësishëm në kualitetin e punës së ofruar ( sado që eksziston ndonjë kllaster që kontribon në ofrimin e punës në industri – specifike).

Megjithëse qeveritë nënkombëtare kanë autoritet të rritin të ardhurat p.sh nëpër pronësi – taksat, dhe këto të ardhura të u’a japin masave të skicuara për prosperitetin e ekonomisë lokale, sfera e veprimtarisë së ketyre masave është e limituar; ato nuk munden ti kundërvehën rregullave të vendosura nga makroregjioni ose qeveria. Taksat kombëtare vendosen në korporata, sasi dhe cilësi të infastrukturës, sfera e rregullimit të mungesës së politikës ekologjike dhe të konkurrencës, mbrojtjen e pronësisë dhe kapitalit intelektual janë të gjitha që përcaktojnë nivelin kombëtar ose makroregjional dhe …………. në politikat mikroregjionale.

Në esencë pastaj politikat mikroregjionale konsiderohet si më të mirat që lejojnë shmangije të politikave kombëtare ose makroregjionale. Kjo nuk e kufizon efektin e politikave regjionale kur mikroregjioni konkurrues është brenda të njejtit komb, dhe aty mund të ekzistojnë disa sfera të llojeve të NTB-ve mikroregjionale në nivelin e projektit – specifik.

Kur një regjion nënkombëtar në një vend të madh është në konkurrencë më një komb të vogël, më vonë mund të kenë avantazhe të llojit të butë, dhe kjo nuk është që të mbyllen konstruksionet ekonomike dhe rregullat – sado që ajo mund të jetë një kuti nga marrëveshjet ndërkombëtare brenda p.sh. praktikat ekologjike.

Këtu është një diferencë nënkombëtare në mes konkurrencës nga blloqet e medha regjionale, ose ndërmjet kombeve të medha federale, dhe pastaj mes kombesh.

Aspekti I rëndësishëm këtu është shkalla e pavarësisë që gëzon regjioni nënkombëtar.Kjo esencialisht varion si p.sh.makroregjion është BE-ja ose federata e kombeve SHBA-të, ‘’marrëveshja e tregtisë së lirë’’ e Amerikës veriore, ose tregu I ekonomisë në Azi.

Mirëqenina mikroregjionale duket sikur kanë beneficione nga politikat makroorganizuese të shtetit kombëtar ose makroegjionet në të cilin përmbahet, dhe e ndihmon atë.

Megjithëatë, brenda një makroregjioni të madh ekszistojnë një grup disavantazhesh të cilat ………. peshë mesatares së GDP për kapital.

Këto …………. nuk janë mirë të pajisura me resurse, dhe në mungesë të disa politikave të fuqishme, dhe resurseve mobile, pjesërisht punët e kualifikuara, janë të dukshme që të jenë atraktive për shumë regjione me propsperitet : kur mikroregjioni është politikisht I fortë ose I rëndësishëm, disa politika janë të destinuara për mireqenien normalisht do të varen nga subvencionet e qeverisë vendore.

3. Qeveria nënkombëtare, ballafaqohet me detyrën e skicimit të aseteve mobile, mund të rrisë biznesin miqësore të ambientit tregtar në hapësirat e zotëruara për të cilat është përgjegjëse për cilësinë e jetës që ofron – dhe të fokusojë qellimin e sajë pa i’u ndarë resurseve vendore dhe aftësive më efektive për ndonjë lloj të investimeve, ose ka mundësi ndonjë projekt individual. Disa faktorë sugjerojnë së është e papelqyeshme që regjioni nënkombëtar do të ……………. politika të përgjithshme: sepse kjo nuk i dallon hapësirat me aktivitete mobile dhe jomobile. Resurset e dhena të limituara më të cilat ngrihet atraktiviteti dhe mbajtja e aktivitetve ekonomike, administruesit do të besojnë se konkurrenca është më e mirë më atë nivel të projekteve që aplikon resurset sesa ndonjë projekt qe I nevojitet mbyllja ………..mikroregjionale. Bërësit e e politikavë tentojnë të argumentojnë në favor të drejtimit burokratik ku nga shërbyesit cilvil (mundësisht me zyrtarëtt e zgjedhur) do të vendosen politika për projekte individuale me buxhetin e dhënë, dhe përfaqson kufizimet e autoritetit të tyre. Detyrave të politikbërësve, t’i identifikojnë projektet të cilat kanë korniza të mira me tiparet lokale, dhe marrin masa për investimet e firmave me insentiva që aplikohen për nevoja të veqanta të cilat të cilat I bëjnë vendet, ose atraktivitet për ndonjë vend atraktiv (zakonisht subjekt I kushtit kufizues te gjenerimit - te efekteve pozitive të përgjithshme për mikroregjionin.

4. Duke I dhënë rëndësi potenciale masave të projektit – specifik, efiqienca operacionale e politikbërjës, e shpërndarjes së qeverisë regjionale mund të bëhet jetësore.

Kjo prezanton mospranime të ashpra: së pari është e mundur që qeveria e mikroregjionit do t’i gjymtojë punët e ketyre politikave; së dyti është vështirësia e trashëguar e detyrave të mbetura të projektit; së treti është mundësia që mikroregjionet do të konkurojnë kundër secilit, që t’i marrin benefitet nga firmaet investuese brenda një vendi unik, ka mundësi në dëm të interesave kombëtare.

Për më shumë, pika thelbësore burokratike e formës se organizimit zakonisht e prodhuar nga grindjet politike është e papelqyeshme të marrë brenda nevojën e firmave për vendime dhe informata autoritative.

Per planet investive të firmave kostot e vonesës në mbledhjen e informacioneve mund të jenë të rëndësishme dhe si rezultat mund te eliminojnë mikroregjionin nga përcaktimet e arsyeshme (Gray dhe Ëallace 1999).

5. Zgjerimi I modelit paragfrafi paraprak përdor vetëm një domension unik për funksionin e objektivave të regjionit (përfshirë GDP për kapital, kjo përderisa mbrojtja është më e vogel sesa idealet). Qeshtje domëthënëse me disa efekte pak të dëshirueshme, të rritjes së politikave p.sh.në ambient, ose shpërndarje në minimum, dy objektiva funksionale (Ëood 1995). Me tutje komplikimi mund të ekzistojë kur politikat mikroregjionale dhe pabarazi dhe shtrembërim të strukturave brenda regjionit, detyrim për liri të bërësve të politikave të furnizojnë (plotësojne) projektet mobile. Modeli I përdorur nga Dumming (1998), ishte identifikimi I lidhjeve në mes masave në dispozicion të qeverisë kombëtare dhe autoriteteve makroregjionale, dhe këto dispozita të qeverive mikroregjionale në mkrijimin e konkurrëncës regjionale, perfytyron mundësinë e rritjes së ‘’ciklit të virtytshëm’’.Politikat e mira të përgjithshme dhe specifike të mikroregjionit mbahen fort për politikat e mira makroregjionale dhe makroorganizuese, në nivelin kombëtar dhe makro-regjional, gjenerojnë cikël të virtytshëm (ndershëm), me mekanizmat të cilët rrisin konkurrëncën e qendrueshme. Si kontrast nese mikroregjioni shikon ciklin(rrethinë) vicioz, humb konkurrëncën e qendrueshme; kjo rrit papunësinë dhe ulë GDP për kapital. Por rrethi vicioz (i ashpërme rigorozitet), do të ngacmohet nga reperkusioni (terheqja, pasojat), performanca e dobët ekonomike, renia e vlerës, indikatorët shendetsorë, dhe indikatorët patologjik social, të cilët empirikisht shfaqin ndjëshem në përformancën ekonomike (Brenner 1976, Merva dhe Foëles 1992). Në gjerësinë e reduktimit të jobenefiteve shumë resurse nevojiten për alokim në sherbimet mjekësor, parandalim të krimeve, burgosje te kriminelëve, resurset në dispozicion për permirësim të ambientit tregtar, dhe për nxitjen financiare të aseteve mobile do të zvogëlohet. Problemi i rritjes se hendekut mes mikroregjioneve të pasura dhe të vafëra është analizuar nga Tannen Ëald (1998).

Tannen Ëaldi adreson shkathtësitë e shteteve në SHBA për rritjen e masvae konkurruese, si edukimi, infrastruktura, oferta monetare dhe nxitësit e tjerë për krijimin e aseteve mobile. Duke përdorur masa për kapacitetet fiskale dhe nevojat fiskale, ai identifikoj ‘’komoditetin fiskal’’ (diferencën në mes kapaciteteve dhe nevojave fiskale. Bazuar në mëshiren e përformancës në 199d dhe 198, Tammen Ëald thekson se kishte pabarazi të gjerë të ‘’komoditetit fiskal’’ midis SHBA-ve duke variuar nga 152 në Nevada, në 68 Misisipi (mesatarja kombëtare ishte 100).Çfarë është kryqëzimi, është për orvatje të shteteve të pa komoditet që mos të shfaqin evidencën e rritjes së ‘’përpjekjeve të taksimit’’.

Shkalla e ………….. (jokomoditetit), pengon mikroregjionin vetëm sepse investimet bëhën në fund dhe benefitet vijnë von; dhe për mikroregjionin që është komb I industrializuar, shtetet me nivele të larta të jokomoditetit fiskal kane mundësi të behën rivalë të subjekteve nga zhvillimit e vendeve të huaja, konkurrenca për terheqjen e aseteve mobile të krijuara. Së paku mikroregjioni miks mund të inkurajojë tepricën e resurseve të emigrojnë në shtetet tjera, rrjedha e pabarazisë mund të lidhet vështirë pas dore por ka perpjekje nga objektivat e funksionit të mirëqenies. Problemi I pabarazisë rrit një sërë pyetjesh serioze rreth legjitimitetit të decentralizimit të përgjegjësive të qeverive kombëtare apo makroregjionale në botë, në cilat asete me produktivitet, janë refuzuar dhe mospërfillur.

Në kontekstin ndërkombëtar, regjionet kërkojnë që asetet e krijuara do të kenë kërkesë të plotë më të madhe sesa oferta në dispozicion. Disa regjione janë të deshiruara t’i gjejnë thyerjet e ‘’rrethit vicioz’’progresivisht më vështirë (Gray 1998).

Mundësia e shkallëve te ndryshme të jokomoditetit fiskal dhe konkurrencën e ashpër në mes mikroregjioneve për nxjerrjen e mundësisë të ‘’garës për në fund’’ në politikat e rritjes së mirëqenies. Duke e përmbledhur, perpjekja për terhejqjën e kuasi-rentës, prodhimit, investimeve mund t’i kthejnë turmat e tregtisë mes aseteve mobile dhe jomobile, pastaj keqësohet pabarazia e shpërndarjes midis mikroregjioneve.

6. Politika regjionale në sistemin e njohurive- kapitaliste

Në këtë pikë argumentuese nuk qartrësohen karakteristikat mes investimeve mobile nga shkalla e njohurive – intensive të tyre. Sipërmarrjet më mbeshtetje të madhe në kapitalin human-fizik dhe intelektual krijojnë interesim të veqantë në botën e kapitalizimit global, dhe në tendencat shoqëruese të firmave, të medha, të formojnë aleanca, në aktivitete tjera, jane konkurrentë.

Ky paragraf adreson hipotezat në vijim: sepse kërkesat për më shumë investime dhe njohuri intensive dukshëm janë shumë të kerkuara në vendosje të pranueshme, më shumë njohuri intensive për më shumë investime mobile, më pak të pelqyerat janë iniciativat e politikave regjionale dhe nxitjet për ndikim në vendime.

Parimisht mund të jetë ë mundshme për regjionin nënkombëtar të fokusohet në veqori (infastrukturë dhe ndryshim të llojeve) të josh njohuritë-intensive dhe investimet, këto veçori janë të pelqyeshme në kohëra të gjata, dhe duke shikuar tek investimet e korporatave, dhe shkalla e lartë e pasigurisë. Shpenzimet e tilla do të pelqehen për llojin e resurseve financiare të regjionit ndërkombëtar, sado që shpenzimet e tilla mund të jenë tërësisht të dendura, të financuara nga qeveria kombëtare ose autoritetet makroregjionale.

Teknologjia e lartë, investimet skicojnë hapësirat më të cilat kllasteri I përshtatshëm I firmave ekzistuese dhe dhe në cilën infrasrukturë të industrisë – specifike (fizike dhe teknologjike) është në ofertë të mjaftueshme.

Krijimi I strategjive ose vendosjes së përpjekjeve për aftësi, konsiderohet si aglomerat I aktiviteteve ………….. , veqori kritike e ndonjë lokacioni. Kllasteri R&D është tip special I kllastëreve sepse njëherë themelohet, firmat prezente duhet të kontribojnë shumë për mbledhjen e tipareve qe i’u nevojiten të krijojnë kllaster për mbajtjen e vetes.

Influenca e mbajtjes të politikës mikroregjionale do të jetë e parëndësishme. Ky vlerësim tregon barazim të strategjive të njohurive-intensive të aleancave.

Marketingu – dhe – shpërndarja (M&D) vendosjet pa ndonjë mbrojtje manifakture, lehtësimet do të nevojiten afer tregut të madh. Kjo është e mundur në disa vende apo regjione që nuk ka favorizim dominues, vendosja në futjen e M&D mund të ndikohet nga nxitjet mikroregjionale.

Nga kontrasti, kërkimet – efiçiencë të investimeve mobile janë veçanërisht aksione të ndjeshme të dhena nga autoritetet qeveritare,

Vendosja e njësive të tilla varet nga kosto dhe asetet e përgjithshme më në dispozicion të tilla si puna e shkathët (e kualifikuar) dhe jo e shkathët, toka dhe resurset natyrore, dhe ambienti tregtar dhe institucional.

Shumë qeveri mikroregjionale janë të gatshme të ndikojnë në ofertën e ketyre aseteve, psh nga grantet, zbritjet e rentave, uljet e punës, roli I tyre më së shumti do të jetë signitikant në ndikimin e selektimit përfundimtar të vendit, të përpjekjeve efiçiente të FDI-së.

Rëndësia me e madhe e njohurive pronësore dhe aseteve zevendësuese, është kërkesa e domosdoshme e tipeve të sigurta të investimeve nga ai vend. Në rrethana të tilla politikat e përgjithshme mikroregjionale janë të papelqyeshme përderisa politikat specifike do të jetë shumë vështirë të zbatohen.

7. Aspektet dinamike të konkurrencës në mes regjioneve

Dimensioni I kohës të modelit të politikës konkurruese regjionale është I rëndësishëm, sepse terheqjet relative të mikroregjionit mund të jenë subjekt I frekuentimit të ndryshimeve, por si rezultat I avancimeve teknologjike po aq mirë sa te ndryshojnë politikat nga qeveritë rivale. Po të perdorim konceptin neoklasik të maksimizimit të produktit për kapital mund të nënkuptojmë më shumë saktësi dhe më pak parregullsi të eknomisë.Konstruksioni I ekuilibrit të përgjithshem të konkurrencës – statike ka dobësitë e tij në kohen ë aseteve mobile të krijuara.Këto masa të politikave mund të formulohen t, zbatohen në t+1, dhe behën efektive në t+n, dhe politik bërësit shpresojnë esencialisht në kapital-buxhet-nën hyrjen e pasigurisë.

Sado qe mobiliteti I hapësirave është rritur, shumë njësi të produkteve të huaja janë vendosur në vend para se bordi ekzekutiv I drejtorëve të ketë njohuri të plota për:

(i) Konceptin dhe …………. e mobilitetit mes regjioneve;

(ii) Kordinimin e çmimeve të përbashkëta, vlerave të grumbulluara të vendosura në mikro dhe makroregjione të ndryshme,

(iii) Roli I autoriteteve mikroregjionale në disponueshmërinë e resurseve dhe cilësinë e tyre, dhe aftësitë.

Këtu mund të ekzistojnë vlera substanciale të kapaciteteve ekzistuese të cilat mund të rialokohen në menyrë profitabile nga kosto e lartë (industrializimi) në kosto të ulët (zhvillimi) në regjione: rialokimi aktual nuk mund të rregullohet shpejt që të rritë lehtësimin e mobilitetit të aktiviteteve të mbledhjes së vlerave (Gray 1998).

Këtu është një proces rregullues poshtë resurseve ekzistuese dhe aftësive të reja adoptuese,

kushtet më liberale jane përgjigjet ndaj një evolucioni.

Të gjitha këto ngjarje kanë vend në boten ekonomike që po e rrisin njohurinë-intensive të aseteve. Gjatë periudhës rregulluese, konkurrenca në mes mikroregjioneve mund të behët e ashpër.Gray (1998) njohu fenomene të ashpëra të cilat e kishin vonuar përpjekjen për rialokim të resurseve mobile në tregjet e punës në vendet e industrializuara, ku u zgjeruan shumë fenomenet.

Faktorët kërcenues përgjatë rialokimit të kapaciteteve të tipareve të ndryshme mes mikroregjioneve përfshinë:

1. Vlera e madhe e aseteve ekzistuese të cilat nuk janë vendosur ne kufijtë e medhënj dhe të cilat mund të rialokohen në menyrë profitabile.

2. Disponueshmëria e vogël e punëtorëve me kosto të ulët në regjione me nevojën e niveleve edukuese, që të marrin kualifikime dhe përmirësime të nevojshme si dhe mungesa e infrastrukturës komplementare të ofruar

3. Njësia rritesë e produktit total për produktet me njohuri bazike në regjion p.sh. veçoritë e mundshme reflektuese të rritjes së produktit total për këto të mira mund të shfrytëzoj rritjen e kapaciteteve për zhvillimin e aktiviteteve rialokuese në mikroregjione; qartësisht shumica e FDI-ve këtu është efiçiencë kërkuese;

4. Ekzistenca adekuate e njësive të rikthyera në realizimin e njësive të vjetra me kosto të lartë ne regjionet me ekonomi optimiste;

5. Ekzistenca e pasigurisë rreth benefiteve dhe rialokimit në vendet më vështirësi financiare dhe

6. Ekzistenca e rregullimeve me të cilat kërkohet demshpërblim ose kompnesim i punëtorëve të larguar. Ndeshja në mes nevojës se projekteve investuese dhe veçorive të mikroregjionit, variojnë gjatë kohës ‘’ në dy anet e ekuacionit’’.

Kllasterët mikroregjional do të humbin apelin e tyre dhe kur eksternalitetet forcohen ata përgjithësisht dobësohen.

Humbja e tillë mund të vije nga:

(i) Ekzistenca revolucionare e teknologjisë së re e cila nuk ka benefite nga disponueshmëria e eksternaliteteve në ekonomitë mikroregjionale;

(ii) Gërryerja e neto benefiteve me me kusht të kllasterit ekzistues; sepse për deshtimin e tij mbahen sasia dhe cilësia e të mirave publike (fizike dhe socioekonomike të infrastrukturës)

(iii) Krijimi ……….. i më shumë kllastëreve;

(iv) Bindjet agresive të shumë autoriteteve në mikroregjionet konkurruese

Secila nga këto mundësi shoqërore daljen e kapaciteteve me vlera grumbulluese, po aq sa reduktimi I investimeve brenda. Secili nga këta ka nevojë për shtrirjen proaktive të politikës makroregjionale.

Mundësia që avancimi I madh teknologjik shoqëron krijimin e një kllasteri të ri është shumë reale. Ndryshimet e mëdha ne industrinë e teknologjisë vijnë por; duke I japur lidhje industrisë së teknologjive me ndonje lokacion,shkalla e gjerë e daljes për këtë arsye është e papelqyer, ku ndodh pa shoqërimin e rrëzimit të politikës mikroregjionale duke mbeshtetur avantazhet krahasuese në shkallën që I’u nevojitet firmave ……………………

Si I tillë dështimi konsiderohet të jetë mundësi reale në Bangalore.

Krijimi I kllasterit të ri nga plani joliberal është sipërmarrje e rëndësishme dhe kryen oferten nga qeveria e mikroregjionit.

Peters, Young dhe Hood (Kapitulli 9) identifikon një perkushtim serioz në pjesën ë Skocisë për të krijuar një mikroregjion me eksternalitete të medha për softëare dhe lidhje mes industrive megjithëatë (kapitulli 15) përshkruan shërbimet financiare sektori në Hong Kong në terma të ngjajshëm. Suksesi I shumë përpjekjeve sigurisht do të një reperkusion të madh për mikroregjione të tjera në të cilat këto dy sektore mund të …………… barabartë; aftësia me e madhe afërsia më e madhe gjeografike, dhe atij më shumë do ti përgjigjen fuqimisht kësaj sfide. Dikush mund të presë që suksesi I Skocisë (ose Hong Kongut) qe do të këtë reperkusion të kundërt ne FDI-në e brendshme në regjionet fqinjë: në të kundërten politikat më efikase do t’I përgjigjën në këto regjione te afërta në perkrahjen e soëtëaredhe lidhjes së industrisë, probabiliteti është më I ulet qe Skocia do të jetë e aftë të krijojë nje mikroregjion te qendrueshëm në fund të fundit një mikroregjion vetpërkrahës.

Është e rëndësishme që çdo përpjekje për ta krijuar nje kllaster të qendrueshëm I cili mund të vendos vështirësi substanciale në zhvillimet e aktiviteteve të R&D.

Fuqia e aktiviteteve R&D është në sektorët paraprake, më shumë ta bëjë kllasterin të vetqendrueshëm me kontribuime të vogla margjinale nga autoritetet publike.Problemi për të krijuar politika si kllaster duhet të perzgjedh një teknologji me masë kritikuese të cilat kane potencial të madh për zhvillime të se ardhmes dhe kjo përfshin një prezantim të topit të kristalit në vendimet e politikave.

Me ne fund këtu është një mundësi që një kllaster do ta dekompozoje si rezultat I një ndryshimi të madh në rreziqet politike në një vend me të cilat tipare kryesore I peshojnë përfitimet e ekonomive të jashtme.

Rreziku I refuzimit ne Baden – Wurttemberg (kapitulli 10) është një shembull I qartë I një ngjarje : ku ndryshim ishte I një rezultati direkt të rrenjës U.S.S.R në 1991 dhe aftësisë së republikës çeke për të ndjekur tregun e shtyrë të politikave ekonomike.

Ne shtimin e ndryshimeve të nivelit të pagave në të vërtetë, ngurtësimi I kontratave sociale të Gjermanisë nuk e ka lejuar as ekonomine kombetare, as përbërësit e mikroregjioneve për t’u adaptuar kushteve të reja të investimeve mobile në hapësira.Te dalurat në industrinë e mobiljeve të drurit nga Michigan te Amerikës Jugore në 1940-tat e vona dhe 1950-tat e hershme japin shembuj të ngjajshëm.  1. Perfundimet

Sepse masat gjenerale (permes-kufijve) kane vonesa të gjata, do të jetë një tendencë për këto masa për t’I formuar komponentet e medhenje të politikave të shteteve kombetare dhe /ose të mikroregjionit që është pjesë e saj.

Projekti I masave specifike I cili mund të prodhoj më shumë efekte të menjehershme (me jetëgjatësinë për perzgjedhjen e vendeve për qdo investim ), janë më shumë për të qënë të krijuara tek nivelet mikroregjionale.

Kjo deklaratë e përgjithshme pranon ca mbeshtetje nga vendosja e të dhenave të paraqitura në tabela 16.1 dhe 16.2 të cilat I përmbledhin gjykimet e autorëve rreth rrugës në të cilen ndikimi I dimensioneve individuale të politikave zhvillohet në nivele të ndryshme të autoriteteve.

Tabela 16.1 I adreson dimensionet kryesore të politikave dhe 16.2 nënkomponëntët e politikave makroorganizuese.

Dimensionet në të cilat mikroregjionet kanë fuqi substanciale pretendojnë të jenë ato te cilat mund të jenë të fokusuara në një sektor ose në një projekt individual. Sikurse atraktiviteti I një mikroregjioni qe varet ne ndeshjen midis tipareve të veta dhe atyre të cilat janë të rëndësishme në formën e investimit, aty është gjithashtu një potencial, marrëdhenieve midis tipareve të mikroregjionit dhe të industrive të cilat përfitojnë më shumë nga përngjitjet e politikave makroorganizuese.

Dimensionet e politikave makroorganizuese jane kryesisht …………..të shtetet kombëtare ose nivelet makroregjionale. Sidoqoft duke u varur mbi strukturën politike të makroregjionit, mikroregjionet mund të jenë të përballueshme me ca liri manovruese dhe , sigurisht, e kanë mundësinë e forcimit të urdhërave makroregjionale më pak të ndërgjegjshme.

Modeli dhe evidencat e tilla të cilat kanë qënë të mundshme të parashtrohen, rekomandim për politikat e përgjithshme proaktive regjionale mund të luajnë një rol me ……….. të gjatë në terheqjen e njohurive- intensive të investimeve duke I lënë ambientet tregtare të shoqëruara nga investimet e tilla.

Kjo më thellë përben krijmin e një industrie ose një sektori specifik – kllaster.

Makroregjioni, politikat e përgjithshme mund të kontribuojë në rritjen e GDP për kapital duke krijuar një ambient tregtar që është ‘’biznes I shoqërueshëm’’ dhe nga legalizimi dhe nga masat e forta të pakendshme dhe neglizhuese të mirëqenies nga përbërësit ‘’ të padëshirueshëm.

Sidoqoftë më të rëndësishme për një paraqitje më të mirë ekonomike janë resurset e ……….. ekzistuese duke u bazuar në asetet ………., ekzistenca e kllasterëve të aktiviteteve të lidhura me teknologji dhe shkalla e komoditetit fiskal e cila lejon qeverinë mikroregjionale të ………….mbeshtetjën e shërbimeve të nevojshme për vazhdimin e rritjës.

Kjo paraqet një model në të cilin virtyt është ‘’shpërblyer’’ dhe …… janë denuar.

Në të njejten kohë këto rekomandime dalin që mund të ketë probleme serioze të politikave për makroregjionit, pjesërisht sistemev federale, të cilat nuk konfrontohen për pabarazinë e të ardhurave mes regjioneve dhe të cilat fillojnë të investigojnë mënyren më të mirë në të cilën qeveria qendrore mund të kalojë pabarazitë përderisa e siguron rritjen rritjen e vazhdueshme të regjioneve të suksesshme.

Në të kundërten efiçienca e kërkuar në investime të cilat kërkojnë pak në mënyrën e faktorëve specifik, të cilat nuk mund të jepen as nga korporatat investuese ose pa makroregjione, janë të ngjajshme me nxitjet e ndjeshme.

Regjionet ndërkombetare lidhen në këto politika në një rrezik serioz e të lidhurit ‘ të një gare të fundme’ ose të një perpjekjeje të një oferte më të ulet në termat e vetinteresit.


Twma 10
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə