I- sinava başvuru şartlari a genel şartlarYüklə 213,53 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix11.09.2018
ölçüsü213,53 Kb.
#68055


 

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI A) GENEL ŞARTLAR: 

a)  Yükseköğretim  kurumlarının  en  az  dört  yıllık  lisans  eğitimi  veren  yukarıda  ayrıntısı  yer  alan 

bölümünden  veya  buna  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilen  dört  yıllık  fakülte  veya 

yüksekokullardan birini bitirmiş olmak. 

b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye 

Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek. 

c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

B) ÖZEL ŞARTLAR: 

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c)  5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanununun  53  üncü  maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile; 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış 

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 

milli  savunmaya  karşı  suçlar,  devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet, 

hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamak, 

ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak, 

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER: 

a) Adaylar “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. 

 b) Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir

1. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya 

Başkanlık tarafından onaylı örneği,

 

(belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.) 

2.  YDS  veya  buna  denk  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  sınavlardan  yukarıdaki 

tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi, 

3. T.C. kimlik numarası beyanı, 

4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı, 

5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı, 

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı, 

7. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge (yüksek 

lisans ve/veya doktora diploması,  bu alanda görev  yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak 

hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)  
 

8.  Çalışacağı  süre  boyunca  veya  Başkanlıktaki  görevi  sona  ermesinden  itibaren  iki  yıl  süre  ile görevli  olduğu  alanla  ilgili  Başkanlıkça  yapılacak  sınavlara  girmeyeceğine  ve  6114  sayılı 

Kanunun  6 ncı maddesinin onbeşinci  fıkrasında  yer  alan  kapsam  dâhilindeki  yasaklılıklara 

uyacağına ilişkin taahhüt beyanı. 

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI: 

Başvurular  bu  ilanın  yayımlandığı  tarihte  başlayacak  ve  30/06/2017  tarihi  mesai  bitiminde  sona 

erecektir.  Adayların  sınava  katılabilmesi  için  Sınav  Başvuru  Formunu  bilgisayar  ortamında 

eksiksiz  olarak  doldurup  fotoğraf  yapıştırdıktan  sonra,  formun  çıktısını  imzalamak  suretiyle 

yukarıda  belirtilen  belgelerle  birlikte,  Başkanlığımızın  İnsan  Kaynakları  ve  Destek  Hizmetler 

Dairesi  Başkanlığı,  06800  Bilkent/Ankara  adresine  şahsen  veya  posta  yoluyla  başvuruda 

bulunmaları  gerekmektedir.  Postadaki  gecikmeler,  eksik  belge  ile  ve  ilânda  belirtilen  süre 

içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Giriş  sınavına  başvurusu  kabul  edilen  adayların,  Yabancı  dil  puanlarının  %  40’ı  ve  lisans 

mezuniyet ortalamasının % 60’ ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak  başvuru puanına göre; 

başvuru  puanı  en  yüksek  olandan  başlamak  üzere,  her  bir  alan  için  atama  yapılacak  pozisyon 

sayısının en fazla beş katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan 

adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı 

yer  ve  zamanı;  ÖSYM  Sonuç  Sistemi  üzerinden  (sonuc.osym.gov.tr)  ilan  edilecektir.  Ayrıca 

tebligat yapılmaz. 

IV- SINAV KONULARI: 

Sözlü sınav adayların; 

a) Yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarına ilişkin bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

d) Genel yetenek ve genel kültürü

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

yönlerinden  değerlendirilerek  gerçekleştirilir.  Cevaplar  (a)  bendi  için  50  puan,  diğer  bentlerde 

belirtilen ölçütlerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak 

için en az 70 puan alınması gerekir. 

V- SINAV SONUCU VE İTİRAZ:

 

Sözlü  sınavda  100  üzerinden  70  ve  üzeri  puan  alan  adaylardan;  en  yüksek  puan  alan  adaydan 

başlamak üzere, atama  yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl olarak kazananların listesi belirlenir. 

Başkanlığımız ihtiyaç ve gerekli görmesi halinde yedek liste belirleyebilir. 

Yedek listede yer alan adaylar, ilgili alandaki asıl adayın göreve başlamaması durumunda kurum 

tarafından başarı sırasına göre atanabilir. Yedek adayların daha sonraki sınavlar için müktesep hak 

veya herhangi bir öncelik hakkı yoktur.  

Sınav  sonucu,  ÖSYM  Sonuç  Sistemi  üzerinden  (sonuc.osym.gov.tr)  ilan  edilecektir.  Ayrıca tebligat yapılmaz. 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz 

edilebilir. 

Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenler  hakkında  5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanununun 

ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Başvuru  Formunda  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenler,  giriş  sınavını  kazanmış 

olsalar  bile,  sınavları  geçersiz  sayılarak  atamaları  yapılmaz.  Atamaları  yapılmış  olsa  dahi  bu 

atamaları  iptal  edilir  ve  bunlar  hiçbir  hak  talep  edemezler,  İdare  tarafından  ödenen  bedel  yasal 

faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları 

kurumlara da bildirilir. VI- ÇALIŞMA ŞEKLİ 

İlk  defa  işe  alınanlarla,  Maliye  Bakanlığının  vizesini  müteakip  iki  aylık  deneme  süresi  için 

sözleşme yapılır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, 

usul ve esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans değerlendirme 

formuna  göre  değerlendirilir.  Değerlendirme  100  puan  üzerinden  yapılır.  Performans 

değerlendirmesinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. 

Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme 

yapılır,  başarısız  sayılanların  sözleşmeleri  yenilenmez  ve  bu  kişiler  bir  daha  Başkanlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez. 

 

Kataloq: pdfdokuman -> 2017

Yüklə 213,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə