I c I l d Qədim dövr Prof. Dr


Könlü  tərəddüdlü  insanlaraYüklə 112 Kb.

səhifə22/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   76

Könlü  tərəddüdlü  insanlara 
................................  fərqini  öyrətdiniz.
Ulu,  m ərhəm ətli  KÖnül  ilə 
O nlarm   ham ısm ı  əhatə  edərəK 
Baş-ayaq  dünyalarından  q u rtarıb  
Sam saradan  aldm ız.
Saflaşm ış  KÖnüllü  xoşbəxtlər 
Çox  tez  dərK  edərəK 
G ünahlarm ı  aradan  qaldırdılar,
Arhant  xoşbəxtliyini  tapdılar.
(Onları)  dünyaya  bağlayan  m araqlarm ı, 
Hiylə,  yalan,  tənbəllİKİərini  aradan  qaldırıb
Çox  mərhəmətlər  etdiniz.
Arzulanan  maraqlar...................
Əsl  KÖKİərini  unudanlara 
Başqa  b ir 
şək
I
ə
  girərəK 
.......................   onlara.
Onlarm  hamısı  birlİKdə 
0   gözəl  simanızı  görüncə 
Ağır  samsara  əziyyətindən 
Könüllərində  qurtarmaq  istəyi  yarandı.
Bəşər  övladına
Məhrəm  simanızı  göstərib
(Onları)  günah  əməllərdən  uzaqlaşdırdınız,
Dünya  m alına  hərislİKdən  q u rtard m ız .
Gedəcəyi  yolu  bilmədən 
..........................   insanlarm  idi.
Bar  ililiq  (?)  göy  üzündə
Öyrədici  bürhan  Tanrı  olaraq  doğuldunuz.
Sizi  görən  məxluqlar  .......................
KönüllərindəKİ  şübhələri  b u rax d ılar.
Sizin  buyurduğunuz  buyruqları 
Həvəslə  gözlədilər.
GözlədİKcə  .............................
KönüllərdəKİ  yaxşılıqları 
Gündən-günə  artdı,
Gün  Tanrı 
Kİmi  işıq  
saçdı.
İşıqlı  bilgiləri  parlayaraq,
M ərhəm ətli  KÖnülləri  açaraq,
Günahsız  olmağm  yolunu  tutaraq 
Yanıb  duran  cəhənnəmdən  qurtardılar.
İm anlı  Könülləri.............................
Doğru  qanunlara  əyilərəK 
Kirli  günahları  işləməməyi,
Əsil  əməlləri  yerinə  yetirməyi  göz  önünə  aldılar.
Vücudun  Keçici  olduğunu  düşünüb 
Ev-eşİKİərini  atd ılar.
Müqəddəs  adətlərə  əməl  edərəK
Bədənin  təm izliyi  əmrini  yerinə  yetirdilər.
TəhlÜKəli  yerlərdən  Keçirən 
Saf  qanunlardan  ayrılm ayaraq
Ölümsüzlər  sarayında  doğulmaq  üçün 
Dilin  saflığı  yolundan  ayrılmamağı  gözlədilər.
XoşbəxtlİK  diləyərəK
XoşbəxtlİK  ........   yolu  ilə  gedib
Qorxunc  samsaradan  qurtarmaqla
Fəqir  xoşbəxtliyinə  çatmaq  yolunu  tutdular.
Keçici  qanunları  buraxıb,
Uç  yanlış  yolun  qorxusu  ilə,
Üstün,  yaxşı  yerdə  doğulmaq  üçün 
Üç  əlaməti  izlədilər.


Tanrım,  sizi  görüncə  dərhal 
Sonsuz  sayda  məxluqlar 
..........................qurtarmaq  üçün
(Səhifə  düşmüşdür)
........................... yeddi  ibadət....
Diqqətcil 
KÖnül  ..............................
Görünən  .......................................
Nəticədə  üç  yanlış  yolda...........
...............................   ölümündə.
(Səhifə  düşmüşdür)
.................................  davrandı,
Məxluqları  diləsələr...............
Gözlərini  yumub-açınca  .......
Göründünüz.............................
......................................   yaraşaraq
Əslinə 
çatmaq  mümKÜn  olmayan
...................................... məxluqları
Hamısını 
birlİKdə  ............................
(Səhifə  düşmüşdür)
A lqış,  dua  etməyi,
Günahlardan  tövbə  eləməyi,
İcma  halında  toplanmağı 
Onlara  lütfən  bildirdiniz.
Bulanıq  Könüllü  məxluqlar 
Bu  əmrinizi  eşidib
Savab  dənizini,  çayını  axıdıb 
Bürhanlar  yurdunda  doğuldular.
Başqa  anlaqsız  KÖnüllər 
Təmiz  yollarda  yüyürüb 
İcma  meydana  gətirdilər,
ÖlümsüzlÜK  saray ın d a  yenidən  doğuldular.
Önünüzdə  hörm ətlə  səcdə  edirİK,
(Ey)  ən  uca  Tanrımız,  sizə 
(
k
İ),
Yer  üzündəKİ  m əxluqlar 
İrəlidə  n irv an ad a  doğu lsu n lar.
L ütfK ar  KÖnüllə  sizin  önünüzdə  əyilirİK 
(
k
İ), 
Yer  üzündəKİ  b ü tü n   m əxluqlar 
BöyÜK  təhlÜKƏİərdən  q u rta rs m la r,
Müqəddəs  nirvananı  tapsmlar.
ÖyərəK  səcdə  etdiyim izin  iltif a tı  sayəsində 
Y uxarıdaK i,  aşağıdaKi  T an rıla rm ,
A yrı-ayrı  xoşbəxtlİK  ru h la rm m  
İlah i  gücləri  artsm .
(Səhifə  düşm üşdür)


Aprmçur  Tigin 
İlahi
(Bizninq  Tenqrimiz  ed)qüsi  redni  tiyür,
(Bizninq  Tenqrimiz  ed)qüsi  redni  tiyür.
(Redni)də  yig  m eninq  edqü  (tenq(rim ,  alpım ,  beKrəKİm!
Rednidə  yig  m eninq  Tenqrim ,  alpım ,  beKrəKİm!
Biləgüsüz  yiti  vaj  (ır  ti)yür,
Biləqüsüz  yiti  vajı(r  tiyür).
Vajırda  ötvi  biliqliqim ,  tüzü n ü m , 
yazuKum,
Vajırda  ötvi  biliqliqim,  bilgəm,  yanqam!
K ün  Tenqri  yaruKin  teq   KÖKÜzlüqüm,  bilgəm,
K ün  Tenqri  yaruKin  teq  KÖKÜzlüqüm,  bilqəm.
K örtlə,  tü z ü n   Tenqrim ,  Külüqüm,  Küzünsüm!
K örtlə,  tüzün  Tenqrim ,  burKanım,  bulunçsuzum !
Tdrcüməsi:
Bizim  Tanrımızm  yaxşılığı  cövhərdir  deyirlər,
Bizim  Tanrımızm  yaxşılığı  cövhərdir  deyirlər.
Cövhərdən  daha  üstün  gözəl  Tanrım,  igidim ,  qüdrətlim!
Cövhərdən  daha  üstün  gözəl  Tanrım,  igidim ,  qüdrətlim!
Bilinm ədən  Kəsər  almaz  deyirlər,
Bilinmədən  Kəsər  almaz  deyirlər.
A lm azdan  daha  KƏSKİndir  mənim  hİKmət  sahibim ,  əsillim ,  işığım , 
Alm azdan  daha  KƏSKİndir  mənim  hİKmət  sahibim ,  müdrİKİm,  filim!
Mənim,  Gün  Tanrmın  işığı 
Kİmi, 
KÖKÜslum, 
müdrİKİm,
Mənim,  Gün  Tanrı  işığı  Kİmi,  KÖKÜslüm,  müdrİKİm.
Gözəl,  əsil  Tanrım,  şöhrətlim,  qoruyucum!
Gözəl,  əsil  Tanrım,  bürhanım,  bulunmazım!
TÜRK  BUDDİST  ŞERİ
Ilahi
Şamat  vipaşyan(İKİdin  sınqar 
Şadu  yanı  teq  utru  tuşlar.
Şasm ,  öd,  eriq,  edqü  nom larlığ 
Şanlığ,  bəlqülüq  ta p d u ları  KÖrşi 
Şandapur  yolın  KÖrKİdü  birməKİig 
ŞaKdılığ  KÜçi  ertin q ü   uluğ 
ŞaKimunı  a tlığ   u ğ an lar  arşısı 
Şanda  baKşiKa  yÜKÜnürmən!
Yad  özə  artan çsız,  yanm çsız  tözlüq, 
Y avalduru  udaçı,  yanqğarınçsız  işliq, 
Yavalm az,  təprəm əz,  yanqı  a rığ   vaşır, 
Y avrım az,  artam az,  yarp,  Kadığ  tonq  şır... 
YavlaK  şım nuluğ  yağısın  udup 
Y ança-iyindəçi  tip   yadılm ış  atlığ  
YalanquKnunq,  ten q rin in q   yalanquz  baKşısı 
Yalınlığ-çoğluğKa  yÜKÜnürmən!
E tü zi  m ünsüz  bolmaKda  uladı 
EnqreyÜK  nom luğ  yaruKin  ıdıp 
Eqsüm iş  buyanlığ  tm lığ la rığ  
EmqəKİiq  tü n tin   ertürdəçi 
ErKSİnməK  başlap  a ltı  tü rlü q  
Edqü  adruKİar  ad  yörüqlüq,
EKqinçiq  ıduK  erdini  yalınlığ 
Edqün  barmışKa  yÜKÜnürmən!
K önqül  töziliq 
aKaş 
yüüzintə 
KörməK  bilməKİiq  b u lıt  özidip 
K üsüşliq 
KÜn 
çoğm  KÖlidü  tu d u p ,
K üsənçiq  nom luğ  yağm ur  yağıdıp 
Köp  vaynİKİlər  Kuşalamulm 
K öpirdü  yaşardu  ÖKİidü  udaçı 
K ü r  lu u lar  erKİiqi  iliq  Kan  atlığ  
KÜKÜrt  ünlüqKƏ  yÜKÜnürmən!
Anantımadı  başlağsız,  uzun,
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə