I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə24/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   76

N ara  sm ha  ıduK  yalınquK  arslan ı 
N arayana  şiri  Küçlüq  Küsünlüq 
NayaKa  yirçİKƏ  yÜKÜnürmən!
Körü  Kanınçsız  laKşan  ayraKİığ 
Köşünü  tu ru r  etüz  idiqi,
Köz  Kaçığlarığ  K utadurdaçı,
Könqül  ərKİiqiq  ö g irtd ü rd əçi 
Küsənçiq  lm hua  Kutluğ,  ülüqlüq, 
Küsəmiş  Küsüşüq  top  K andurtaçı 
KöpKƏ  asığlığ  Kusuma  ş iri  atlığ  
Köni  tuyunmışKa  yÜKÜnürmən!
B aram aarda,  çın,  yiq  yörüqlüq, 
B arıvışutı,  tözi  arığ ,  süzük,
Bağ  kusuk  tiqli  Kİr  yolatmaKSiz, 
Badma  çıyuda,  lın h u a  y altrığ lığ , 
Bar-KƏİ  KilmaKİığ  bügülməKİ,
BarçaKa  aşığlığ  ad-m ənqqal  bolmış 
Bavağr  tüplüq  lOKatadununq 
Başçı  idisinqə  yÜKÜnürmən!
D ranı  samadı  nom larm   tolu 
Darm a  pidaKa  ağıliK  tu td a ç ı 
Daşabal  on  Küçlüq  tu y u n m ışla rlığ  
Danı  şırışdı  baylar  ornağı 
D artavaçıra  bəK  Katığ  v aşır 
D atu  oğuşnunq  adı,  m anqqalı 
D anaşiri  atlığ  ed-tavar  K utluğ 
DaKşinaKİ  dm tarK a  yÜKÜnürmən!
U şun  sansarlığ  ootluğ  ev  içində 
U tru -te trü   bar-KƏİ  Kildaçı 
U ğusuz,  sərgüsüz,  unçsuz,  KÖdrünçsüz 
U lınçığ  emgəKKƏ  soK işm ışlarığ 
U şadı  turK aru  öyü  ödİKİəyü. 
U nıtm adaçı  um uğı  m ağı 
U luğ  tuyunm ış  sım a rtı  ş iri  atlığ  
U ğanlar  Kanmqa  yÜKÜnürmən!
SuKsınmaK  tözliq  a z ta   uladı 
Sun  Kəlqininqə  toK idılm ışlarığ 
S udur,  başdınqlığ  edqü  nom larlığ
Sunm ış  iliqi  özə  ta rtıp   taşKarıp 
SoKa  um uğ  ın ağ   bolqalı  umaKtın 
Soğançığ,  edqü  ad, 
küü
  ild in ü r 
S uuparı  K İrtida  nam atiyaşiri  atlığ  
SoriKmış  bilginKƏ  yÜKÜnürmən!
İI
k
İ  tözi  arığ   bilqə  biliqliq 
Idiz  u çruğluğ  tu ğ   özü  tİKİp 
İgid  saKinçlığ  yad  yağılarığ 
IraK  teşq ü rü   KaçurmaK  özə 
İçtin  smqarKi  KÖni  yorığlığ 
İlin-uluşın  uz  KÜşetdəçi 
İndiraKİdu  tu v a ça  raca(
IduK  iliqKƏ  yÜKÜnürmən!
M anuçap  rıd ı  k ü ü   KƏİiq  özə 
M anqlayu  kəzə  bar-Kəl  Kildaçı 
M anuşa  yalınquK  başdınqlığlarnm q 
M aytrı  KÖnqüllüq,  çm   edqü  öqlisi 
Mayaçal  yilvi  toor,  al,  altağ  özə 
M atyam arq  yolça  uz  başladaçı 
M aha  puruş,  u lu ğ   ər,  suu-vİKİranda  şiri, 
M anqqalım,  sizinqə  yÜKÜnürmən!
AKiğsız  oğuştın  a trılıp   önmiş, 
AdruK-adruK  etü zləri  özə 
A naqat,  KəlmədÜK  öd  tÜKəqinçə 
A d ın lar  asığın  Kilquluğ  iştə 
A rasız,  oksiz  bar-Kəl  Kilğalı 
ArduK  bərK  Katığ  kü sü ş  tu rq u rm ış
Ağınçsız  Kinığlığ  vİKİrandaqamini, 
A taçım ,  sizinqə  yÜKÜnürmən!
TÜKÜni  KirK 
sək
İ
z
  edqü  nom larlığ, 
Töşütə  yatılm ış  yaruK  y altrığ lığ  
TÜKƏşiqçə  uz  tüməKİ  idiqi 
T
ükə
I,  eqsÜKSüz,  Kutluğ,  ülüqlüq,
T
ük
  tüm ən  tü rlü q   tanqsuK  edlərin 
TöşKərqülüqsüz  çoğluğ,  yalınlığ,
T ünəriq  sansarnınq  yaruK  yulası, 
TüpKərü  tuymışKa  yÜKÜnürmən!


K üsəm iş  Küsüşüq  top  Kanturdaçı,
K ötrülm ə  ağ ır  erdini  tözlüq,
K üdən  nışvanılığ  Kİr  yuKİunmaKsız,
KörKİənü  açılmış  lın h u a  oğuşluğ,
K önqül  tülÜKİ 
küü
  Kəliq  özə,
K öpnünq  asığ m ta  tu tç ı  evrildəçi 
K öni  tuyunm aK  bilqə  biliqliq 
K ütidm iş  çoğluğKa  yÜKÜnürmən!
Çiçə  əgsÜKSİz 
k ü sü ş  
K anturur,
Ç ıntam anı  teq  bərKİn  bulğuluğ 
Çimsiz,  silvisiz,  m ünsüz,  Kadağsız,
Ç m layu  udum bar  alp  tap ışğ u lu ğ  
Çığsız,  ülqüsüz  edqü  nom larlığ 
ÇıbiKi,  budiKi  yapa  yatılm ış 
Çm su  nom  tözintə  uz  ornaşığlığ 
Çın  sala  sögütKə  yÜKÜnürmən!
Una  bu  soKa  bizni  osuğluğ 
Oğadıp  Kalmış  tm lığ la rığ   oğrap 
U palı  s u d u rta   ö tü n d ü rü lm iş,
U ğan  arşı  özə  uz  nom ladılm ış 
O tuz  beş  burKanlarKa  yÜKÜnmiş  üçün 
U tğuraK   teq in q ü   Kilmçım  önüp 
U m uğsuzlarK a  um uğ  boldaçı 
U luğ  tu y u n m ış  bolmaKim  bolzun.
Tərcüməsi:
S am ath a  vipasyana  -İKİ  tərəfdə 
N ərdivan  qolları  Kİmi  qarşı-qarşıyadır.
Sasana,  öyüd,  nəsihət,  müqəddəs  qanunlarm  
Şanlı,  bəlli  ta p d u ları  KÖrşi  (?).
Ş an d ap u r  yolunu  göstərməK  üçün 
ŞaKtı  gücü,  fövqəladə  dərəcədə  böyÜK 
SaKyamuni  adlı  q ü d rətlər  zahidi 
S an ta  baxşıya  ibadət  edirəm!
Yad  təsirlə  pozulmaz,  dəyişməz  dayaqlı, 
SaKİtləşdirməyə  qadir,  yanılm az  əməlli, 
Dayanm az,  yerindən  qopmaz,  saf  təb iətli  v ajra,
Zəifləm əz,  pozulm az,  sağlam ,  sə rt  tonq  şir... 
A zğın,  şey tan   düşm ənini  məğlub  edib 
V urub-əzən  deyə  yayılm ış  adlı,
İn san la rın ,  ta n rıla rm   yeganə  baxşısının 
O d-alovuna  ibadət  edirəm!
Bədəni  q ü su rsu z  olmaqdan  başqa 
EnqeyÜK  (?)  qanun  işığm ı  saçıb 
Y ax şılıq ları  azalm ış  m əxluqları 
İz tira b   gecəsindən  q u rtarıcı 
B aşda  haKİmiyyət  olmaq  üzrə  a ltı  cü r 
M üqəddəs  m əziyyətlərlə  ad  çıxarm ış,
E nqinsin  (?)  mübarəK  m ahiyyət  alovunun  yiyəsi, 
Y axşılıqla  getm işə  ibadət  edirəm!
R uh  m ənbəyinin  düm ağ  (göy)  üzünə 
GörməK,  bilməK  buludunu  yÜKSəMərəK 
A rzu   günəşinin  şöləsini  KÖlgələndirib,
H əvəslə  gözlənilən  qanun  yağışm ı  yağdırıb 
Çoxlu  vaineyİKaların  Kusalam ulasını 
Qabardıb  y aşıllan d ıraraq   çoxalda  bilən 
Q üdrətli  əjd ah alar  hÖKmdarı  ilx an   adlı 
G ur  səsliyə  ibadət  edirəm!
B aşlanğıcı  olm ayan,  uzun 
H üdudsuz  sam sara  içindəKİ 
A rasız,  KÖməKsiz  qalxıb  enərəK 
A ltı  yolda  gəzib  dolaşan 
Y azıq,  üm idsiz  m əxluqları 
Acı  əziyyətdən  q u rtarm aq   üçün 
(O nlardan)  daha  a rtıq   əziyyət  çəKən 
Q əhrəm an  igidə  ibadət  edirəm!
İstisn asız  gerçəK  qanunun  əsasm a
N ü fu z  edərəK,  anlam ağa  gücü  çatm adığm dan
Keçici  olan  sam saradan  dəhşətə  gəlib
Öz  x ey ri  yolunda  dolaşan
Q ism ətləri  qədərincə  anlayanları
Əbədi  h ü zu ra  çatdırm aq  üçün
Daim  durm adan  cəhd  etməKdən
Öyünənə  ibadət  edirəm!
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə