I c I l d Qədim dövr Prof. Dr


k ö k ü   təm iz,  süzgəcdən  Keçmiş,  Bağ  k u su kYüklə 112 Kb.

səhifə26/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   76

P ariv isu d d h i, 
k ö k ü  
təm iz,  süzgəcdən  Keçmiş, 
Bağ 
k u su k  
(?)  deyilən  Kİri  yaxm   qoymayan, 
Padm a  çiyuda, 
çİçək 
p arıltılı,
Var-gəl  etm ə  bügüləm ə  (?)si,
H am ıya  faydalı  ad-san  olmuş,
B havaqraya  dayanan  LoKadhatunun 
Başçı  yiyəsinə  ibadət  edirəm!
D harani  sam adhi  q an u n larm ı  tam am ilə 
D harm apitaK a  xəzinəsində  saxlayan,
Dasabala  on  güclü  dərK  edənlərin 
D ana  sresth a  zənginlər  yeri,
D rdhavajra  olduqca  möhKəm  almaz,
D hatu  nəslinin  adı,  şöhrəti 
D ana  Şri  adlı  mal-müİKİə  xoşbəxt 
DaKşinaKİ  dindara  ibadət  edirəm!
U zun  sam saranm   od  evi  içində 
İrəli-geri  var-gəl  eləyən,
D ayanılm az,  həmlə  edilməz,  götürülm əz 
Dolaşıq  yolun  əzəiyyətlərinə  düçar  edilm işləri 
H ər  zam an  hər  yerdə  düşünüb  əzizləyərəK 
(Onlarm )  unutm ayan  üm id-pənahı, 
böyÜK  dərKedici  S m rti  Şri  adlı 
İlah ilər  xanm a  ibadət  edirəm!
A cgözlülər 
k ö k ü  
ayıdan  başqa 
Sel  həm ləsinə  m əruz  qalanları 
S u tra ,  başqa  gözəl  q an u n lar  sayəsində 
U zatdığı  əlilə  d artıb   çıxararaq 
Tam amilə  üm id-pənah  ola  bilməKİə 
Gözəl,  mübarəK  ad,  şöhrət  tapan 
SuparİK İrtitana  m andheyasrı  adlı 
S oruşulan  müdrİKƏ  ibadət  edirəm!
Əsli-əsası  saf,  müdrİK 
YÜKSƏKİərə  qalxan  tu ğ u n u   dİKƏldib 
Y anlış  düşüncəli  yad  yağıları 
U zaqlara  qovaraq  qaçırm aqla 
D axilən  d ü rü st  hərəKətli,
El-obasm ı  möhKəm  qoruyan
İndraK etudhvaya  ra ja   (
M üqəddəs  hÖKmdara  ibadət  edirəm!
M anuçap  idi  şəkü  dəyişdirməKİə 
A ddım layıb  gəzərəK  var-gəl  edən 
M anuşa,  m əxluq  basdm qlığ  (?)  ların  
M a itri  KÖnüllü,  gerçəKdən  gözəl  düşünəni 
M ayajala,  se h r  ağı,  hiylə,  aldatm a  ilə 
M adhyam arqa  yoluna  ustalıqla  başladan 
M ahapuruşa,  böyÜK  ər,  SunvirK randa  şri, 
Ş öhrətlim ,  sizə  ibadət  edirəm!
Dəyişməz  KÖKdən  ayrılıb  yÜKsəlmiş 
Başqa-başqa  v ü cu d ları  ilə 
A naqata,  gələcəK  zam anların  sonuna  qədər 
B aşqalarınm   m ənfəətinin  təm ini  işində 
A ram sız,  KÖməKSİz  var-gəl  eləməK  üçün 
Çox  güclü  a rzu   ifadə  etm iş 
T ərəddüdsüz  istəKİi  YİKİrandaqamini, 
A tacığım ,  sizə  ibadət  edirəm!
B ü tü n   qırx 
sək k İz 
müqəddəs  qanunlu,
H ər  tərəfə  yayılm ış  parlaq  işıqlı,
TÜKƏziqçə  (?)  müqəddəs  tüməKİ  idiqi  (?), 
B ütöv, 
ə sk İk sİz , 
xoşbəxt,  taleli 
Saysız-hesabsız  cürbəcür  qeyri-adi  şeyləri  ilə 
Ə slinə  nüfuz  edilm əyən  atəşli,  alovlu, 
Q aranlıq  sam saranın  parlaq  məşəli,
Ə slini  dərK  etm işə  ibadət  edirəm!
İstənm iş  istəKİəri  bütünlÜKdə  ödəyən, 
Q aldırılm ası  ağ ır  cövhər 
k ök Iü ,
K irli  nişvanm   Kİrinə  bulaşm ayan,
Gözəlcə  açılm ış  lınhua  soyundan,
Ş
ək
İİ  dəyişdirməKİə  ru h u   qüvvətli,
Ü m um un  m ənfəəti  üçün  hər  zam an  çalışan, 
D oğru  dərK  hİKmətinə  sahib 
K ütidm iş  (?)  alovuna  ibadət  edirəm!
Ə
ks
İ
ks
İ
z
  b ü tü n   arzu ları  yerinə  yetirən, 
Ç intam ani  Kİmi  çətin  tapılan,


Çimsiz,  silvisiz  (?),  qüsursuz, 
əks
İ
ks
İ
z
,
GerçəK  udum bara  Kİmi,  böyÜKİÜK  verən 
Ölçülməz,  çəKİlməz  mübarəK  qanunların 
Pöhrəsi,  budağı  ə tra fı  bürüm üş,
“GerçəKİİK”  qanunu  KÖKÜndə  möhKəm  oturm uş 
GerçəK  sala  ağacına  ibadəi  edirəm!
B udur  eynilə  bizim  Kİmi 
Çaşıb  qalmış  m əxluqlar  u ğrunda 
U palı  su trad a   rica  etm iş,
D evarsi  tərəfindən  mÜKəmməl  vəz  edilm iş 
Otuz  beş  bürhana  ibadət  etdiyim   üçün 
Tamamilə  qovuşmaq  əməlim  önə  çıxaraq 
Ü m idsizlərə  ümid  olan 
BöyÜK  idraKa  çatanlardan  olum.
Ç ısuya  Tutunq 
tlahi
Önq  başlap,  adKanğularKa  biliqlər  Kaçar,
Ö
küş
  Kara,  ayığ  yolluğ  u ru ğ u ğ   saçar,
Öqlüq  Kİşi  istim   tu tç ı  yaşmaKSiz  baçar,
Ö
şəüks
İ
z
  yiq  n irv a n ın ğ   Kapığın  açar.
BurKan  Kənti  KÖnqül  e rü r,  Könqül  ok  burKan,
B ularnı  m at  bölsər  b olur  sa n sa rta  tu rğ an ,
B rdulm asar 
İK İq Ü K Ə  
bulup  ol  n ırv an ,
Bu  b ir  sözni  setirəK  boldı  baKşıta  sorqan.
Y irtin çü n ü n q   yilvi  tü l  teq  ertÜKİn  UKğıl,
Y intsİKm ətin  şım nularK a  nışvanığ  u tğ ıl,
YİKtəm  arığ   öz  KÖnqülüq  burKan  tip   tuyğıl,
Yiq  nom   bu,  ol  m unı  tu tu p   işsiməK  Kotğıl.
AKaştaKi  ay  te n q rin i  atKanmış  bolup 
AyataKi  erd in in i  ıçğınıp  salma,
AI
ku
  ödtə  ta ş tın   sm q ar  tiləm iş  bolup 
AnuK  buznı  suv  tim ətin   arsiKip  Kalma.
Köni  öqəli  büqüş  u rğ ıl,  oduğm   saKin,
Közi  yaruK  ıduKİarKa  barğıl  yaKin,
Könqül  vişayİKİqününq  tözin  saKin,
K önqültin  taş  nəqü  nom  bar,  çınKaru  baKin.
B ir  ağızKia  edqü  söz  b ar,  sözləyin  sanqa,
B irdən  K İrtqünüp  tu rtq ü n ü p   tu d ğ ıl,  yem ü,  sirinim ə  m anqa, 
B raty a  tiq li  m anı  sin tə  tip   birqil  anqa,
BürÜK  ta p sa r  ol  erdiniq,  nə  sa tığ   m unqa.
YayKi  suvnı  k işk i  ödtə  buz  tiy ü rlə r,
Yana  yayın 
kişki
  buznı  suv  tip   tiy ü rlə r,
YanqılduKta  çm   burKannı  KÖnqül  tiy ü rlər,
Yanqılm aduKta  KÖnqülni 
ok
  burKan  tiy ü rlə r.
Tuyum aduK ta  ol  Kitığ  bolur  bu  Kitığ,
TuyunmışKa  bu  Kitığ  ok  bolup  ol  Kitığ.
Tuyundum   timəK  yoğm a  ol  uluğ  tıd ığ  
TuymaK-tuymamaK  a rısa r,  ol  bolur  sıdığ.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə