I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə27/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   76

T uyunğuluğu  bar  ersər,  tuyunm ış  bolmaz, 
T uyunğuluğu  yoK  ersər  tuyunmaK  bolmaz,
Tuysar,  m undağ  sansartaK i  bağ  özə  bolmaz.
Önqi,  KÖrKİ,  UKsadığı  anınq  yoK  erip 
Ö
küş
  tın lığ ,  y irtü n çilər  an tın   bəlqürər.
Ödvi  yitvi,  öçmə  yaruK  top-tolup  erip 
Üç  ödKİ  aİKU  tü zü n lər  m undm   törüyür.
Y arup  yaşup  K atçığlarta  boldaçı  erip 
Yaba  y irtü n çü ğ   bir  yintəm   id ər  tuym ayur, 
YaşımuKça  bodu  in tin   a n ta  yoK  erip 
Y am araça  KÖrüqin  busdaçı  erü r.
Öçmə,  am rılm a  yintəm   b ir  tö rin   tu ts a r,
ÜtKİetə  kök  Kalıqığ  Kİnq,  booş  sığurur.
Özininq  ed  ed  sayu  sığm ışın  KÖrsər,
Üç  oquşta  m unısız  nənq,  b ir  nom,  ozun  yoK  erü r.
E rtin q ü   sansız  asanKİ  p aram ıtlarığ  
EnqrəK  soKimı  y irin tə  ertü rm iş  bolur,
E rtm iş,  KəlmədÜK,  KÖrünür  arığ   uluşlar 
Enqəyü  öztə  atırd lığ   KÖzünür.
U
s
İ
k
  eKŞər,  sav-söz  in tin   yoK  erip  m unda, 
OnqardğuKa  KÖp  yanqşadım ,  tüzünüm ,  sanqa.
Usal  bolup  sım dasarsan  m una  bu  tu şta  
Una  astın q   Kenqrənqeysən  çimədmə  m anqa.
A nı  üçün  baK şılartm   yanq,  Kİp,  boşuğ  koI,
AI
ku
  ödtə  b ışığ ta  yiq,  yiqtə  bışığ  bol,
A ltı  Kapığça  içtin  KÖrqil,  KÖşünqəy  yiq  yol,
A rığ,  süzük,  yiq  m ənqiliq  uluş  anta  ol.
K üsqü  yılın  toKuzunç  aynınq  on  yanqıta 
KörKİə,  tanqqsuK  tay d u   Kİdini  Kav  lın h u ata 
Köp  yanqşamaKİığ  boduğın  kök  KaliKiğ 
Küçəyü  bedizeqəli  um unm ışm   KÖrqü  üçün  bitidim
Çısuya  Tutunq.
Tdrcüməsi:
Öncə  (ondan)  başlayaq  (
k
İ),  bilİKİər  xassələrə  yönələr,
B ir  çox  qara,  pis  yolların  toxum unu  əKər,
A ğıllı  insan  heç  zam an  yanılm adan  diqqət  edər,
Istisn a sız  n ü fu zlu   n irv an an ın   qapısını  açar.
B ü rh an m   özü  ru h d u r,  ru h   da  b ü rh an ,
B u n ları  bu  cü r  bölsən,  sam sarada  d u rarsan ,
H ər  İKİsinə  b u laşm ay an lar  n irv an an ı  ta p ır,
Bu  sözü  baxşıdan  soruşan  çox  n ad ir  oldu.
Y er  ü zü n ü n   b ir  yux u   olduğunu  anla,
Özünü  şe y tan la ra  əzdirm ədən  nışvana 
haKİm 
ol,
H ər  zam an  m üqəddəs  olan  ru h u   b ü rh an   bil,
Əsas  qanun  b u d u r,  bun u   tu tu b   başqaları  ilə  əlaqəni  burax.
YuxarıdaKi  Ay  ta n rıy a   özünü  tabe  edib 
OvcundaKi  cövhəri  yerə  salma,
Heç  zam an  yalnız  xarici  görünüşü  arzulayıb 
G ördüyün  buza  su  deyil  deyə  aldanıb  qalma.
Doğru  düşünməK  üçün  hİKmətə  söyKən,  ayığ  ol,
Gözü  işıqlı  m üqəddəslərə  yaxın  get,
R uhla  zah ir 
İKİliyinin  əslini 
düşün,
R uh  xaricində  nə  qan u n lar  var,  diqqətlə  bax.
B ir  ağız  yaxşı  söz  v ar,  sənə  söyləyim,
A rdıcıl  b ir  inam la  onu  tu t,  olarm ı,  məndən  şübhələnmə, 
P ra ty a y a   deyilən  inci  səndədir  deyib  ona 
KÖnül 
ver,
O  cövhəri  tap a  bilsən,  bunun  qiym əti  yoxdur.
Yayın  suyuna  qış  zam anı  buz  deyirlər,
Qışın  buzuna  isə  yayda  su  deyirlər,
Y anılanda  əsl  b ü rh an a  ru h   deyirlər,
Y anılm adıqda  isə  ru h a   bürhan  deyirlər.
Duyub  anlam adıqca  o  sahil  bu  sahil  olur,
Duyub  anlayana  isə  bu  sahil  də  o  sahil  olur.
Duyub  anladım   deməK  yoqi  üçün  böyÜK  əngəldir,


Duyub  anlam aq-anlam am aq  aradan  qalxsa,  o,  aradan
sıyrılm ış  olur.
Duyub  anlanılacaq  şey  varsa,  duyub  anlaşılm aq  olmaz,
Duyub  anlaşılacaq  şey  yoxsa,  duyub  anlam aq  olmaz.
Duyub  an larsa,  onda  samsaradaıcı  bağlarla  bağlanm az.
Onun  rəngi, 
şək
İİ, 
bənzəri  yoxdur,
B ütün  m əxluq,  yer  üzü  ondan  bəlli  olur,
H ər  şeyə  nüfuz  edən,  təmKİnli  işıq  dopdolu  olub 
H ər  üç  zam anın  b ü tü n   m ahiyyətləri  bundan  törəyər.
Parlayıb  işıldayaraq  xassələrdə  mövcud  olub 
Yava  yer  üzünü  b ir  anda  bəzəyər,  duymaz,
MərciməK  qədər  bodhi  onda  qətiyyən  yoxdur,
Y am araya  görü şü n ü   pozan  odur.
Sönmə,  təmKİn  KÖKÜnü  hər  zam an  b ir  tu ta rsa ,

ç
İ
k
  b ir  deşiyə  göy  üzünü  asanca,  rahatca  sığ d ırır.
Özünün  h ər  şeyə  sığdığını  görürsə,
H ər  üç  züm rədə  onsuz  bir  şey,  b ir  qayda-qanun,  b ir  yer  yoxdur.
Saysız-hesabsız  p aram itaları
B ir  barm aq  girə  biəlcəK  yerdən  Keçirmiş  olur,
Keçmiş,  gələcəK,  hazınci  müqəddəs  öİKƏİər 
Enqəyü  öztə  (?)  açıqca  gö rü n ü r.
H ərflər,  söz-sav  heç  biri  b u rad a  yoxdur,
Ey  əsillim ,  (m əsələni)asanlaşdırm aq  üçün  sənə  çox  boş-boş
danışdım .
Qafil  olub  b u rad a  indi  tənbəllİK  etsən,
B udur  astınq  Kenqrənqeysən  çimədmə  (?)  mənə.
Ona  görə  bax şılard an   üsul,  nüm unə,  q u rtu lu ş  istə,
Həmişə  olanlar  arasm d a  yaxşı,  yaxşılar  arasında  olanlardan  ol, 
A ltı  qapıdan  içəriyə  bax,  ən  gözəl  yol  g örünür,
Təmiz,  d u ru ,  əsas  h ü zu ru n   məKanı  oradadır.
Siçan  ilinin  doqquzuncu  ayının  onuncu  günündə 
Gözəl,  n ad ir  taydı  Kİdini  Kav  (?)  çiçəyində 
Çox  boş-boş  danışm aq  boyası  ilə  göy  üzünü 
Güclə  bəzəməyi  um duğunu  göstərməK  üçün  yazdım .
Çısuya  Tutunq.
PRATYAYA  ŞİRİ
İ la h i
U tm ışlarn ın q   vısayı  buda  avatansana 
U luğ 
KÖlünqü 
su d u rta   uz  tirip   nomlamış, 
U ğanlarnınğ  on  Kut  Kolunç  yozığı  bu  nomuğ 
U na  anı  iyin  Kəziqçə  OKidı  sözləlim.
Y atvısınça,  tİKvisinçə  on  sınqar,  üç 
ödKİ 
YalanquKİar  arslanm qa,  yumKiKa  Kalısız,
Yaba  Kat-Kat  erKİiq,  toorı  aİKinçsız  KÖrüqlüq, 
Y aratm ğ u   yanqı  özə  yÜKÜnməK  Kilalım.
B irər  Koğta  Koğ  sanm ça  nom  oğuş,  ol 
ok 
B irərin tə  birlə  toyluğ  burK anlar 
saKinıp,
B ir-birüntə  uz  taK sutluğ  ta lu y la r  ö n türüp 
B irər  burKan  edqülərin  üz  ödün  ögəlim.
AİKinmaKSiz  yiq  üstünKİ  ta p ığ la r  iltin ü  
A nı  tu ta   utm ışlarK a  ayayu  tap m ıp  
A n ta  basa  Kut  KolınmaK  KÜçintə  Kilılmış 
A nudara, 
öşəİİksİz 
tapığığ  tu ta lım .
K irtqünm ədin  tıld ağ   töşKƏ 
Kİç 
ödün  yığılm ış,
KKİr,  KaKaç  teq  üç  ağ u tın  
Kİnq 
aİKiğ  törüm iş
K intsü 
münlüq  yaşuKİarığ  Kİnqürü  Kilılmış 
K in 
sonqKisın  KilmağuKa  Kİlişəlim.
Budğıl,  aİKU  burK anlarnınq,  büdKərliq  tuym ışnm q, 
B oşğutluğnunğ,  boşğutsuznunq,  bodısatan  tidm işninq, 
BolmaKtaKi  b artağçannınq  buyanlığ  işlərinqə 
BularKa  iyin  ögirməKİq  bodulu  işləlim .
Y irtin çü n ü n q   yulaları  y an q ırtı  tanıdulm ış,
Y intip  Kamağ  sım nularığ  utm ış  a t  almışığ 
Yiq  üstünKİ  nom luğ  tilqən  ev irtq ü   Küsüşin 
Yintəm  
süzük 
KÖnqül  özə  ödüqçi  bulalım .
Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə