I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə29/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   76

Ayı  uz  bolup  tiriq   özüq  iltinm işi,
A sığlığ  bolup  Kİşi  ajunı  bululm ışı 
A nçulayu  ol  Tolpı  Tüzün  b odısatavteq... 
Anqa  uKşatu  yiq  nom lar  tərKİn  b u lu lu r.
Biliqsiz  başlap  nızv an ılar  oğurınta
Biş  an an tras  ayığ  Kilmç  ...............
B irqüçi  bu  Kut  Kolunç  ...................
B ir 
Kşanta 
ol 
Kilınç......  aİKinur.
Asıl  tözi,  atı,  yolı,  KÖrKİ..................
A tın ta   yiq  büqÜKƏ.............................
Ayığ  şim nu,  tə rs  nom luğ..................
A nı  üçün  üç  ......................................
Bodı  sögüt  a ltm ta   .............................
Boş  KÖnqülin  yağısızm   burKan  bolup 
Budğıl  arığ   nom luğ  tilqən  evirməK  özə 
Bud  KÖtürmə  tınlığlarK a  asığ ı...............
Apam  birÜK  Kayu  Kİşi  bu  ......................
Alıp,  tuqup,  sözləyü  .............................
A nınq  tü şin   ..........................................
A tırtlığ   ol  burKan  Kutın  .......................
..............  bu  nom  erdininq  tu td açı  ..........
.....................edqüliq  tü şin   tÖKÜp  sözləsər,
Kalısız  aİKU  yiq  nom ları  Kşanta  tolup 
Kamağ  tm lığ   Küsüşlərin  Kanturu  uyur.
Una  am tı  bu  Kut  KOİunçuğ  sözləmişninq 
Uç-Kitığ  yoK  yiq  buyanm   evirürm ən,
U şun  ödün  sa n sarta  çommış  batm ışlar 
Uçuz  onqay  suKavatı  u lu şta  toğzunlar.
IduK  sam andabadırı  bodısatavnm q  y orır  Kut 
KolmmaKinqa  tayanıp  Kolutı  A tsanq 
Kalım  Keyşi  KOşuğKa  m ğurm ış 
ş
1
ok
(
TaKşut  nom  tÜKədi.  Satu!  Satu!...
Nam u  bud!  Namudıram!  Namusanq!
Tərcüməsi:
H ər  üç  zam an  qaliblərinin  hərəK ətlərini,
Saf,  təmiz  niyazı  bütünlÜKİə  yerinə  yetirib 
H örm ətli  Tolpu  Tüzün  yoluyla 
Müqəddəs,  böyÜK  idraKi  dərK  edəK.
Q aliblərin  ən  böyÜK  oğlu  olmuş 
Ümidimiz  Tolpu  Tüzün  (ə)(yaxşı  insana,
B ü tü n   işlərim   ona  oxşasın  deyə,
U zun  zam andan  bəri  bu  yaxşılıqlarım ı  davam  etdirirəm .
Təmiz,  saf  vücudum ,  dilim,  ruhum  
Seçilmiş,  m üqəddəs  törədiyi  diyarım ,
A dı  Tolpu  T üzün  olanınKi  necə  idisə,
MənimKİ  də  eynilə  ona  oxşasın.
M öhtərəm   Tolpu  Tüzünün  hərəK ətlərini  seçib,
Eynilə  m anjuszı  Kimi,  hər  an  niyaz  ilə  məşğul  olub, 
B undan  sonraKi  dövranlarda  yaşayıb  qorxm adan
O  işləri  h ər  zam an  bol-bol  özüm  işləyim. 
Olçülüb-biçilməz  hərəKtləri  özüm  davam  etdirərəK 
Heç  b ir  ölçüyə  gəlməz  müqəddəs  qanunu  tapıb,
Y
üksə
İİ
ş
  yolunda,  yaxşılıq,  saflaşm a  içində  durub 
H ər  cü r  bügülÜK(?)  gücünə  nüfuz  edim.
G üdrətli  elm  sahibi,  müqəddəs,  əziz  M anjusrı  Kİmi, 
M öhtərəm   Tolpu  Tüzün  bodhisattva  Kİmi,
H ər  şey  daim  onların  vasitəsilə  öyrənildiyi  üçün,
İndi  mən  də  yaxşılıqlarım a  davam   edirəm.
H ər  üç  zaman  b ü rh an larm ı  öyüb  şöhrətləndirən 
YuxarıdaKi  Kİmi  müqəddəs,  seçilm iş  arzu  izh ar  edib 
Ən  yÜKSƏK  ərənlərin  yolunu  tapm aq  üçün 
A ra  verm ədən  o  yaxşılıqlarım a  davam  edirəm.
Özümdən  Keçib  isti  bədənimdən  ayrılacağım   an 
H ər  hərəKətimə  mane  olanların  ham ısı  dağılıb,
A m itayuş  bürh an   qarşım da  görünüb
Mən  də  ən  gözəl  h ü zu r  məqamında  gedib  duram .


O  diyara  gedib  mən,  doğar-doğmaz
Öncə  bu  səadət  istəyinə  çatıb
Tamamilə,  heç  bir 
əks
İ
ks
İ
z
,  yaxşıca  dolğunlaşıb
D ünyanın  hər  tərəfindəKİ  m əxluqlara  faydalı  olum.
B irbaşa  o  bürhanın  qanun  məclisində 
Ucuzca  b ir  lm hua  (gülu)  içində  doğub  bəllənib 
Ölçülüb  biçilməz  davranışa  sahib  olmuş  üm idim izin 
H ü zu ru n d a  bürhan  səadəti  üçün  alqışlanaq.
DərK  etm iş  olanın  o  alqışını  alar-alm az 
D ərhal  yüz  m ilyonlarla  vücud  göstərib,
H ər  tərəfə  şəkİİ  dəyişdirm ə  qü d rətin i  yayıb 
............... m əxluqların  istifadəsini  təm in  edəK.
Bu  göy  üzü,  m əxluqlar  nəsli  ortadan  qalxm am ış 
B ulanıq  əm əllər, 
Kİesa 
n ırv an la rı...
B unun  Kİmi  şeylərin  Keçib  gedəcəyi  zam ana  qədər  Keçməz 
Mənim  bu  niyazım   sona  çatm adan.
B ünövrəsiz,  dibsiz  olan  dünyaların  h ər  tərəfində 
B ir  çox  cövhər,  ilahi  yeməKİər,  geyim lər  toplayıb 
Y erin  zərrələri  sayınca  dövranlar  içində 
U zun  zam an  b ü rh an lara  tapınılm alıdır.
Başqa  anabhra  göy  üzündə
..............  bu  niyaz  ilə  qarşılaşdıqda,
Saf  bodhi  hərəKətində  olma  istəyi  varsa,
Onun  yaxşılığı  ü stü n   olur.
Puç  yolun  əziyyətlərindən......................
Pis  işdən  əbədi  .........................   dönür,
Ölçülməz  qədər  işıqlıya  yaxın  gedib
Bu  d av ran ışı  sağlam   b ir  şəKİldə  dərhal  qəti  tam am lar.
H əyatı  özü  ilə  götürm əsi  çox  yaxşı  olur,
İnsan  aləm inin  tapılm ası  faydalı  olur 
Beləcə  o  Tolpu  T üzün  bodhisattva 
Kİ mi .. .
Ona  oxşar  müqəddəs  qan u n lar  tez  tap ılır.
BilİKSizlİKdən  başlayaraq  nızvanılar  u ğ ru n d a 
Beş  an an tary a  gün ah lar  ................................
Verən  bu  m üqəddəs  niyaz  ..........................
B ir  andaca  o 
h ə r ə K ə t  
......................b itir.
Əsil- 
k ö k ü ,  
adı,  yolu, 
ş ə k ü   ....................................
B aşqalarından  ü stü n   böyüyə  .....................
M əlun  şeytan,  tə rs   qanun  .........................
Onun  üçün  üç  ............................................
Bodhi  ağacı  altın d a   .................................
Boş  KÖnül  ilə  düşm ən  b ir  bürhan  olub 
P udqala,  saf  qanun  çarxını  fırlatm aqla 
HərəKət  edən  m əxluqlara  faydası  ........
A ncaq  h ər  h ansı  b ir  Kİmsə  bu  ...............
A lıb,  tu tu b , 
söyləyərəK  ...........................
Onun  qazancını  .....................................
O  seçilm iş  b ü rh an   səadətini  .................
..........  bu  qanun  cövhərini  tu ta n   .............
...........   yaxşılıq  qazancını  ortaya  tÖKÜb  izah  etsə,
Istisn asız  b ü tü n   müqəddəs  q anunları  b ir  anda  dolğunlaşıb 
B ü tü n   m əxluqların  istəKİərini  təm inə  m üvəffəq  olar.
B udur  indi  bu  niyazı  izah  etm ənin 
U csuz-bucaqsız  m üqəddəsliyi  ilə  m əşqul  oluram  
(
k
İ ) ,
Uzun  zam andan  bəri  sam saraya  cum ub  batm ışlar 
A sanlıqla  SuKhavatı  diyarında  doğulsunlar.
M üqəddəs  S am antabhadra  bodhisattavam n  izlədiyi 
N iyaza  dayanaraq  diləKçi  A tsanq 
Kalım   Keyşinin  nəzmə  çəKdiyi  şer  - 
M ənzum   qanun  b itd i.  Gözəl!  Gözəl!..
B uddaya  ehtiram !  Qanuna  ehtiram !  Cam aata  ehtiram !
Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə