I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə31/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   76

B ulunq  ymqaKta  tap  iyin 
BurKanlar  işin  işləyü 
AI
ku
  tm lığ larığ   KutKarıp 
A sığlığ,  m ənqiliq  Kilmışm 
A d ırtlığ ,  bəKİz  bəlqülüq 
A lam ban  Kilıp  saKinğu  ol. 
Una  bu  yetinç 
k ə z ................
O lurğu  erdini  lınhua
Bu  orun  ersər  ....................
.........................toym nm q
Bodı 
KÖnqülininq 
küç
 
intə
A zuça  Kİmlər  KÜsəsər 
A bıta  burKan  KÖrqəli,
A şnuça  lınhualığ  orunuğ
A d ırtlığ   .......  sam nğu  ol.
BirÜK  bu  saKinçığ  Kİm  Kayu
B ışrum ı  ..............  tÜKədsər,
Biş  tüm ən 
Kalp 
sa n sarta 
B irim ,  ötəq  .........birqülüq
A ğır  ayığ  Kilmçı 
A rıyu  Kİtip  tariK ip 
A bıta  burKan  ÜKSintə 
A d ırtlığ   toğğalı  bolurlar.
Kolulam aKta  y aratın ın q la r 
KolulamaKiğ  Kotm anqlar 
K utrulm aK   Küsüşlüq  tüzünlərə!
SəKİzinç  abıta  burKannm q 
Sərilip  tu rd açı  mənqqülüq 
Seçə  tanqlançığ  etüzin
Sevə  ............ saKinğu  ol.
AI
ku
  Kamağ  burK anlar 
A rığ  nom  oğuşı  tözlüq  ol.
(Səhifə  düşm üşdür)
SaKinu  yitinçsiz  yorığın
Saçm adm   arıy m   tip   saKinğul.
Kolulam aK ta  y aratın m q lar, 
KolulamaKiğ  Kotmanqlar, 
K utrulm aK   Küsüşlüq  tüzünlərə!
Inam u  y in ç ü rü   yÜKÜnüp
(Səhifə  düşm üşdür)
Tərcüməsi:
.................................... yiyəsini
B udağm ı,  y arpağm ı, 
çiçəKİərini
..................... tap ılan   meyvələrdən
D urm adan  işıq lar  çıxdığını;
BöyÜK  inci  ağlarm da 
S aray lar, 
KÖşKİər 
olduğunu,
T an rı  övladlarının  orada 
Oyun  oynadıqlarını;
V ücudlarına  yaraşan 
C övhərlərdən  hər  cü r  bəzəKİərdə 
Enqəyü  (?)  yüzlərcə  yojana  işıqlandıran 
R əngarəng  işıq lar  çıxdığını;
O  işıqlarda  çoxlu 
BöyÜK  aləm  K uşatrı  bralar,
O nların  içində  ölçüsüz,
D ünyanın  h ər  tərəfindəKİ  b ü rh an la r. 
(Onların)  diyarı,  şəhərləri,  elləri


UpaKara  faydalı  işləri 
Açıq,  yaxşıca  bəlli,
A rdıcıl  görünür,  düşünm əli.
O  durğun,  d u ru   suyun 
Bu  arada  dəyişərəK 
Şəffaf,  parlaq,  sərt  şəKİldə 
Donub  buz  olmasmı  düşünm əli.
Həm in  bu  cür  düşünm əni 
H ər  zaman  ələ  alıb  düşünsələr,
A bita  bürhanm   diyarm da 
Açıqca,  qəti  olaraq  doğularlar.
Üçüncü  (dəfə)  ələ  alanda 
ƏvvəİKİ  o  buz  dəyişilib,
S ərt  vaiduryanın  qara  torpağm ın 
Özlüyündə  yarandığm ı  düşünüb,
Yeddi  cövhərli  b ir  dirəyin 
Yeri  üzərində  tu td u ğ u n u ,
B ütün 
səkk
İ
z
 
üzünün  də 
Q ənirsiz  gözəl  olduğunu,
(Hər) 
səkk
İ
z
 
üzündə  də  yüzər  cü r 
Gözəl  cövhərlər,  m uncuqlar,
SeyrəK  olmayan  tıya,  baKdidən  ib arət 
Seçilmiş,  qeyri-adi  bəzəKİər  (olub),
H ər  b ir  cövhər,  m uncuğun 
H ər  birindən  m inlərlə  işıqlar 
B irdən  yaxşıca  baxıb  doyulm ayacaq  şəKİldə 
B irgə  parlayıb  çax arlar.
Seçilmiş  hər  işığın 
SəKKİzər  on  m in,  dördər  min 
Sevimli  görünüşü  ilə  parlayaraq 
O rada  durm ası  düşünülm əlidir.
B ir  də  min  Korti  gün  ta n rıla rm m  
Işıq ların ı  birlİKdə  saçdıqları  Kimi
(Səhifə  düşm üşdür)
................................ içində
K
ökü
 
K əsilm ədən  d olğu n laşm alıd ır.
................................ dadlı
Sönməz,  dağılm az  dhyanadır.
................................ ru h u n
Yiyəsiz,  boş  olarsa,
..................... gəlib-getm əsiz
İ
k
İ
s
İ
z
 
olub  d u rarsa,
............................. d urub
Heç  b ir  sönməsi  olmasa,
Beləcə  Kənara  işıq  verib 
H ər  hansı  dağılm ası  yoxdursa, 
B ağları  ru h   ilə  birləşirsə, 
D ayanaraq  sönmədən  işıq  saçırsa, 
D u raraq   dağılm adan  saflaşırsa, 
B unun  adı  Dhyana  olur.
A ltm cı  ru h   elmi
A ry a  AvalOKİtesvara  adlanır,
A yrıca  dərs  edən  elmi 
Tayşıçı  (olaraq)  öyürlər.
Yenidən  batıb  bu  burada
O  orada  sağlam ca  doğularsa.
Təzimlə  niyaz 
edərəK
............................. çevirirəm .
(Səhifə  düşm üşdür)


B undan  başqa  hansı  m əxluqlar 
Dayanmadan  bu  cür  düşünürlərsə, 
Ölçü-biçisiz  dövranlardaKi 
Ö rtülü  işləri  (onlardan)  uzaqlaşır.
İndİKİ  insanlar  öldÜKdə 
Qəti,  şübhəsiz
A bıta  bürhanın  hüzurunda 
Qızıl  lınhuada  doğularlar.
SonraKi  yeddinci  zam anda 
Yer  üzündə  olan  m əxluqlar 
Ən  ü stü n   bürhanı 
H ər  zaman  görməK  istəsələr,
Yeddi  cövhərlə  bəzənmiş
Yer  üzündə  sevim li
Yenə  lm hua  məKanını
Təzim  edərəK  ələ  alıb  düşünm əlidirlər.
Yenə  lınhua  məKanınm 
Y arpaqlarınm   biçim ini,
Yava  ərdiniliq  sım ır  (?)  m  
P arıld ay araq   çıxan  işığını 
A layavijnana  elm i  deyilərəK 
A dlandırılan  səKKİzinci  biliyinin 
Açıq,  qəti  olan  əsasları...
A bita  b ürhan  odur.
Indi  bundan  sonraKi 
A bita  bü rh an   diyarm ı,
On  a ltı  ələ  alm anı 
Söyləyib  göstərəK.
Əvvəlcə  hansı  m əxluqlar 
Əzab-əziyyət  sam sarasm dan  qorxarlarsa, 
Qeyri-adi  h ü zu r  məqammda 
Olmaq  arzusu  bəslərlərsə,
Gün  üfüqə  yaxınlaşdıqda,
Gün  batm ağa  getdİKdə,
O  an  istədiyini  bildirib 
K önüldən  bu  cü r  düşünm əlidir.
İşıq  verən  cövhər  ilə  bəzəKİi 
P arlaq   gün  ta n rısın ın   çarxı 
Y avajam budvıpa  diyarında 
İşıqlandıracağı  işi  sona  çatdırdıqda
M ahiyyət  ağacınm   çiçəKİərini, 
C ürbəcür  y arp aq ların ı,  m eyvələrini 
TəK rar-təK rar  o  üz-bu  üzə  çevirərəK 
Y axşııca  sığallayıb  gözdən  Keçirməli.
Beşinci  ələ  alm anı  izh ar  edib 
Tam am ilə  im an  ilə  d u ru laraq  
HİKmətli  elmi  o rtay a  çıxarıb 
B ir  m üddət  bu  cü r  düşünm əli.
H ər  cür  cövhər  ilə  bəzəKİi 
Gözəl  göllər,  bulaqlar  arasında 
AştanqİK  obıt  su ların ın  
SaKİt,  dolu  durm asım
Yeddi  cövhərli  yerlərdə,
Ən  dadlı  bulaqlarda
İy irm işər  jojana  qədər  geniş,  böyÜK
Yenə  lın h u a  çiçəKİəri...
A ltm ışar  Korti  lın h u aların  
A rasından  su lar  axıb 
Sevimli  dərəcİKİərdən 
Qaynayıb  süzülərəK  gedər.
DərəcİKİər  dibində 
Çoxlu-çoxlu  v ajran ın  
M üxtəlif  rəngli  qum ları 
Özü  gözəl  olan  tültəKİər  (?).
Qalxıb  enən  suların,
Gözəl  səsli  quşların 
C iviltisində  qanun  səsi
Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə