I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə36/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   76

anınçığ barıc  y a ra tu rtım ,  için-taşm   adm çığ bediz  u rtu rtım ,  taş  tonıt- 
dım ,  KÖnqültəKİ  sabım m ...  on 
ok
  oğlm qa,  ta tm q a   təqi,  bunı  KÖrü  bi- 
linq:  bənqü  taş  toKitdım.  Bu  eriq  ersər,  amtiKa  eriq  yirtə  ersər,  an- 
ça  eriq  y irtə  bənqü  taş  toKitdım,  bitidim .  A nı  KÖrip  ança  bilinq:  ol 
ta ş ...  dım.  Bu  b itiq   bitiqm ə  atısı  Yollığ  tiqin.
Üzə 
k ö k  
te n q ri,  asra  yağız  yir  KilmtuKda  eKİn  ara  Kisi  oğlı 
ki- 
lm m ıs.  K isi  o ğ lm ta  üzə  eçüm  -apam  Bumm  Kağan,  Istəm i  Kağan 
olurm ış.  O lurıpan  türK bodunm q ilin,  tö rü sin   tu ta  birm is,  iti birm is.
T ört  bulunq  Kop  yağı  erm is.  Sü  süləpən  tö rt  bulunqdaKi  bodu- 
n ığ   Kop  alm ıs,  Kop  baz  Kilmıs,  başlığığ  yÜKÜntürmis,  tizliqiq  sÖKÜr- 
m is,  ilqərü  KadırKan  yışKa  teqi,  Kİrü  Tem ir  KapığKa  teqi  Konturmıs. 
EKİn  ara  idi 
o k siz   k ö k  
türK  iti  ança  o lu ru r  erm is.  Bilqə  Kağan  er- 
m is,  alp  Kağan  erm is,  buyuruKi  yemə  bilqə  erm is  erinç,  alp  ermis 
erinç,  bəqləri  yemə,  bodunı  yemə  tü z  erm is.  A nı  üçün  iliq  ança  tu t- 
m ıs  erinç,  iliq  tu tıp   törüq  itm is.  Özi  ança  KərqəK  bolmıs.  Yuğçı,  sı- 
ğ ıtç ı  önqrə  KÜn  toğsiKda  B
ökü
  çölliq  il,  tabqaç,  tü p ü t,  apar,  apa 
u ru m ,  KirKiz,  üç  KuriKan,  otuz  ta ta r,  Kitan  ta ta b ı  -bunça  bodun 
kə- 
lipən  sığtam ıs,  yuğlam ıs:  a n taq   KÜliq  Kağan  erm is.  A nta  Kİsrə  inisi 
Kağan  bolmıs  erinç,  oğlı  ta   Kağan  bolmıs  erinç.  A nta  Kİsrə  inisi  eçi- 
sin  təq  KilmmaduK  erinç,  biliqsiz  Kağan  olurm ıs  erinç,  yabılaK  Ka- 
ğan  olurm ıs  erinç,  buyuruKi  yemə  biliqsiz  erinç,  yablaK  erm is  erinç. 
Bəqləri,  bodunı  tü zsiz  üçün,  tabğaç  bodun  təbliqin  KÜrliq  üçün,  ar- 
maKÇism  üçün,  inili-eçili  KİnşürtÜKİn  üçün,  bəqli-bodunlığ  yopşur- 
tuKin  üçün  türK  bodun  illədÜK  ilin  ıçğm u  ıdm is,  KağanladuK  Kağa- 
nm   y itü rü   ıdm ıs  -  tabğaç  bodunKa  bəqilİK  urıo ğ u lu n  
kuI 
boltı,  silİK 
k iz  
oğlm  KÜn  boltı.  TürK  bəqlər  türK  atm   ıtı,  tabğaçğı  bəqlər  tabğaç 
a tm   tu tıp a n   tabğaç  KağanKa  KÖrmis,  əliq  yıl  isiq-KÜçiq  birm is.  İlqə- 
rü   KÜn  toğsiKda  B
ök
İİ  KağanKa  təqi  süləyü  birm is,  K urığaru  Təmir- 
KapığKa  təqi  süləyü  birm is,  tabğaç  KağanKa  ilin ,  tö rü sin   alı  birm is. 
TürK  Kara  Kamuğ budun  ança tim is:  İlliq bodun  ertim ,  ilim  am tı 


nı?  KemKƏ  iliq Kazğanurm ən?  -  tir   erm is  -Kağanlığ bodun  ertim ,  Ka- 
ğanım   Kannı,  nə  Kağamca  isiq-  KÜçiq  b irü r  mən?  -  t i r   erm is.  Ança 
tip   tabğaç  Kağamca  yağı  bolmıs.  Yağı  bolıp  itin ü -y a ra tu n u   umaduK 
yana  içİKmis.  Bunça  isiq-KÜçiq  birtÜKqərü  saKinm atı,  “türK  bodun 
ölürəyin,  u ru ğ sıra ta y m ”  -  t i r   erm is,  yoKadu  b a rır  erm is.  Üzə  türK 
ten q risi,  türK  ıduK  yiri-  subı  ança  tim is:  TürK  bodun  yoK  bolmazun 
tiy in ,  bodun  bolçun  tiy in   Kanqım  İltə ris  Kağanığ,  öqim  İlbilqə  Katu- 
n u ğ   tenqri  töpəsintə  tu tm   yöqərü  KÖtürmis  erinç.  Kanqım   Kağan  yi- 
ti  yeqirm i  ərin   taşiKmıs,  ta şra   y orıyur  tiyin,  esidip,  baliKdaKi  tağiK- 
m ıs,  tağdaKi  inm is,  tirilip   yetm is  ər  bolmıs.  Tenqri 
küç
  birtÜK  üçün
Kanqım  Kağan  süsi  bori  teq  erm is,  yağısı  Kon  təq  erm is.  İlqərü, 
ku

rığaru  süləp  tirm iş,  Kobratm ış,  Kamuğı  yeti  yüz  ər  bolmıs.  Yeti  yüz 
ər  bolıp  ilsirəm is,  K ağansıram ıs  bodunuğ  Kuladmıs,  KÜnqədmis  bo- 
dunığ,  türK  tö rü sin   ıçğm m ıs  bodunığ  eçüm  apam  törüsinçə  yarat- 
mıs,  boşğurm ıs,  tölis,  ta rd u ş  (bodunığ  a n ta  etm iş).  Yabğuğ,  şadığ 
anta  berm is.  B iriyə  tabğaç  bodun  yağı  erm is,  yıraya  Baz  Kağan  to- 
kuz
  oğuz  bodun  yağı  erm is,  KirKiz,  KuriKan,  oğuz  ta ta r,  Kitan,  ta- 
tabı  Kop  yağı  erm is.  K anqım   Kağan  bunça...KirK  artuKi  yeti  yolı  sü- 
ləmis,  yeqirm i  sünqüs  sünqüsm is.  Tenqri  yarliKaduK  üçün  illiqiq  il- 
sirətm is,  Kağanlığığ  K ağansıratm ıs,  yağığ  baz  Kilmıs,  tizliqiq  sÖKÜr- 
mis,  başlığığ  yÜKÜntürmis.  K anqım   Kağan  (inçə  iliq)  tö rü q   Kazğanıp 
uça  barm ıs.  K anqım   KağanKa  başlayu  Baz  Kağanığ  balbal  tİKmis,  ol 
törüdə  üzə  eçim  Kağan  o lu rtı.  Eçim  Kağan  olurıpan,  türK  bodunığ yi- 
çə  itd i,  iq iti,  çığayığ  (bay  Kiltı,  azığ 
üküs
  Kiltı).
Eçim  Kağan  olurtuKda,  özim  tarduş  bodun  üzə  şad  ertim .  Eçim 
Kağan  birlə  ilqərü  Yaşıl  üqüz,  Şantunq yaziKa  təqi  sülədimiz,  Kurığa- 
ru  TemirKapığKa  təqi  sülədim iz,  Köqmən  aşa  KirKiz  yirinqə  təqi  sü- 
lədimiz  -Kamuğı  biş  otuz  sülədim iz,  üç  yeqirm i  sünqüşdim iz,  illiqiq 
ilsirətdim iz,  Kağanlığığ  K ağansıratdım ız,  tizliqiq  sÖKÜrtimiz,  başla- 
ğığ  yÜKÜntürtimiz.  T ürqis  Kağan  türKİmiz  (bodunım  erti,  bilmədü- 
Kİn)  üçün,  bizinqə  yanqılduKin  üçün  Kağanı  ölti,  buyurum ,  bəqləri 
yemə  ölti,  On 
ok
  bodun  emqəK  KÖrti.  Eçümiz-apamız  tu tm ıs  yir-sub 
idisiz  bolm azun  tiyin  az  bodunığ  itip -y aratıp ...  Bars  bəq  e rti,  Kağan 
at bu n ta biz  b irtim iz,  sinqlim   Kunçuyuğ  birtim iz.  -özi  yanqıltı,  Kağa- 
nı  ölti,  bodunı  KÜnq 
ku
I  boltı.  Köqmən  yir-sub  idisiz  Kalmazun  tiyin 
az  KirKiz  bodunığ  y aratıp  (Keltimiz,  sünqüsdim iz,  ilin)  yana birtim iz. 
İlqərü  KadırKan  yışığ  aşa  bodunığ  ança  K opturtım ız,  ança  itdim iz. 
K urığaru  K enü  TarmanKa  təqi  türK  bodunığ  ança  K onturtım ız,  ança 
itdim iz.  01  ödKƏ 
ku
I  Kullığ,  KÜnq  KÜnqliq bolmış  erti.  İnisi  eçisin  bil- 
məz  erti,  oğlı  Kanqın  bilməz  erti.  Ança  Kazğanmıs,  itm is  ilim iz,  tö- 
rümiz  e rti.  TürK  oğuz  bəqləri,  bodun,  esidinq:  Üzə  tenqri  basm asar, 
asra  yir  təlinm əsər,  türK  bodun,  ilinqin,  törünqin  Kim  a rta tı?   Udaçı 
erti.  TürK bodun...  ÖKÜn!  K örqünqin üçün iqidm iş bilqə Kağanmqa er- 
mis,  barm ıs,  edqü  ilinqə  Kəntü  yanqıltığ,  yablaK  Kİqürtiq.  YaraKİığ 
Kantan  Kəlip  yana  eltdi?  Sünqüqliq  Kantan  Kəlipən  sürə  eltdi?  IduK 
ÖtÜKən  yış  bodun  bardığ.  İlqərü  barığm a  bardıq,  K urığaru  barığm a 
bardığ.  BarduK  yirdə  edqüq  ol  erinç:  Kanınq  subça  yüq ü rti,  sönqü- 
Kİnq  tağça  yatdı.  BəqilİK  u rı  oğlm q 
ku
I  boltı, 
s
İ
ük
 
kiz
  oğlm q  KÜnq 
boltı!  BilmədÜK  üçün,  yablaKinqm  üçün  eçim  Kağan  uça  bardı.
Başlayu  KirKiz  Kağanığ  balbal  tİKdim.  TürK  bodunığ  a tı,  KÜsi
Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə