I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə44/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   76

lu  baçağ  baçadım ız  ersər,  neçə  yanqılu  yÜKÜntümüz  ersər,  neçə  yan- 
qılu  boşı  birdim iz  ersər,  yemə  buyan  beK  teq  Kilur  biz,  tip  yanqılu 
neçə  ayığ  Kilmç  Kiltımız  ersə r,  yemə  yeKKƏ,  İ
çkəkkə
  tenqri  tipən  tm - 
lığığ,  tu ra lığ ığ   ölürüp  yÜKÜntümüz  ersər,  yemə  burKan  tipən  iqid 
nomKa  ta p m tım ız,  uduntum uz  ersə r,  Kut 
ko
I
u
  yÜKÜntümüz  ersər, 
tenqrİKƏ  yazınıp  yeKKƏ  tap ın tım ız  ersər,  tenqrim ,  em tı  ÖKÜnür  biz, 
yazuKda  bosunu  ö tü n ü r  biz:  m an star  ğırza!
SeKİzinç,  Kİrtü  tenqriq,  arığ  nom uğ  biltÜKÜmüzdə  baru  İKİ  yil- 
tiz i,  üç  ödKİ  nom uğ  biltim iz,  yaruK  y iltizin (ten q ri  y irin ,  tü n ə riq  yil- 
tizin (tam u   y irin   biltim iz,  y ir-ten q ri  yoğ  erKən  enqrə  nə  bar  erm iş  ti- 
pən  biltim iz,  te n q rili  yeKİi  nedə  ö trü   sönqüm üş,  yaruKİı  Kapalı  Kal- 
tı  Katılmış,  yiriq  tenqriq  Kİm  yaratm ış  tipən  biltim iz,  yəmə  arKun 
y ir,  te n q ri  nedə  ö trü   yoK  bolğay,  yaruKİı,  Karalı  Kaltı  adırılğay,  an- 
ta d a  Kİsrə  nə  bolğay,  tipən  biltim iz.  E zrua  tenqrİKə,  KÜn,  ay  tenqri- 

,  Küçlüq  tenqrİKƏ,  burKanlarKa  m antım ız,  tayantım ız,  niğoşaK 
boltum uz,  tö r t  yaruK  tam ğa  KÖnqülümüzdə  tamKaladımız:  b ir  em- 
ranmaK  E zrua  te n q ri  tamKası,  İKİnti  KİrtKÜnməK  KÜn,  ay  tenqri 
tamKası,  üçünç  KoremaK  biş  te n q ri  tamKası,  tö rtü n ç  bilqə  biliq bur- 
Kanlar  tamKası.  Tenqrim ,  biliqim izni,  Könqülümüzni bu  tö rt  tü rlü q  
tenqrilərdə  arıtdım ız  ersər,  u rn m ta   Kamşatdımız  ersər,  ten q ri  tam- 
Kası b u zu ltı  ersər,  em tı  ten q rim ,  yazuKta bosunu  ö tü n ü r biz:  manas- 
ta r   ğırza!
ToKUzunç,  on  çağsapıt  tutduK um uzta  b aru   üç  ağzm ,  üç  KÖnqü- 
lün,  üç  eliqin b ir  Kamağ  özin  tÜKəti  tutmaK  KerqəK  ö rti.  Tenqrim  bi- 
lip  bilm ətin  etöz  sevİKİnçə  yorıp,  yavlaK  iş,  tu ş  adaş,  Kadaş  savm 
alıp,  KÖnqülin  KÖrüp  yıİKaKa,  barımKa  bolup  azu  m unqu  muz  taKi- 
mız  teqip  bu  on  çağsapıtığ  sıdım ız  ersər,  neçə  eK süttüm üz,  KerKət- 
tim iz  ersər,  tenqrim ,  em tı  yazuKta bosunu  ö tü n ü r biz:  m anastar  ğır- 
za!
Onunç,  KÜnKƏ  tö rt  aİKiş  E zrua  tenqrİKƏ,  KÜn  ay  tenqrİKƏ, 
küç

lüq  tenqrİKƏ  burğanlarK a  b ir  biliqin,  arığ  KÖnqülün  aİKansm  tö rü  
b ar  ö rti,  yemə  KorKmatm  erməKÜrüp  edqüti  tÜKəti  aİKanmadımız  er- 
sər,  yemə  aİKanur  erKən  KÖnqülümüzni,  saKinçımıznı  tenqrİKÖrü 
tutm adım ız  ersər,  aİKisımız,  ötÜKÜmüz  tenqrİKƏ  arığ m   teqm ədi  er- 
sər,  ne  yirdə  tıd ın tı,  tu tu n tı  ersər,  em tı,  tenqrim ,  yazuKda  bosunu 
ö tü n ü r  biz:  m an astar  ğırza!
Bir  yiqir  minç:  yemə  y iti  tü rlü q   bosı  arığ   nomKa  ançulasiK  tö- 
rü   bar  e rti,  yemə,  bis  ten q ri  yaruKin  K uvratığlı  b ristila r,  ğroştaK, 
pduaxtaq,  ten q ri  tenqrİKərü bardaçı,  bosuntaçı bis  ten q ri  yaruKin bi- 
zinqərü  Kelürdi  ersər biz,  adruK-adruK  itip  -yaradıp  nomKa KİqürsÜK
törü  b ar  e rti,  azu  m unq  üçün,  azu  bosü  birqəli  Kizğanm  yiti  tü rlü q  
bosı  arığ   nomKa  tÜKəti,  y iti  tü rlü q  bosı  arığ   nomKa  tÜKəti  birü  uma- 
dımız  ersər,  tenqrİK ərü  bardaçı  bosuntaçı  bis  tenqri  yaruKin  evKƏ- 
barKa  badım ız  ersər,  ayığ  Kilmçlığ  kİsİkə  yavlaK  tınlığKa  turalığKa 
birdim iz  ersər,  tÖKtümüz,  saçdımız  ersər,  ten q ri  yaruKin  yavlaK  yir- 
Kərü  ıtdım ız  ersər,  em tı,  tenqrim ,  yazuKda  bosunu  ö tü n ü r  biz: 
m anstar  ğırzaa!
İ
k
İ  yiqirm inç,  b ir  yıİKa  eliq  KÜn  a rığ   d in tarça  v u sa n tı  olursiK 
törü b ar  e rti,  a rığ  baçağ baçan  tenqrİKə  ançulasiK  KerqəK  erti.  Yemə 
ev-barK  tutduK   üçün  yıİKaKa barımKa bolup  azu  m unqum uz,  taKimız 
teqip  yemə  tudunçsuz  ovutsuz  S
ok
  yeK  üçün,  yemə  KorKunçsuz 
KÖnqlümüz  üçün  erinip,  erməKÜrüp  erKİiqin,  erKsizin  baçaq  sıdımız 
ersər,  yemə  baçağ  olurup  edqüti  nomça,  törüçə  baçamadımız  ersər, 
emtı,  ten q rim ,  yazmcda  bosunu  ö tü n ü r  biz:  m an star  ğırza!
Üç  yiqirm inç,  Ay  te n q ri  KÜnin  sayu  tenqrİKƏ,  nomKa,  arığ   din- 
tarlarK a  suyum uzm ,  yazuKimıznı  bosuyu  ötünməK  KərqəK  erti.  Ye- 
mə  erKİiqin-erKsizin  erin in   erməKÜrip  İskə,  KÖdÜKKƏ  tılta n m   yazuK- 
da bosunğalı  barm adım ız  ersər,  em tı,  tenqrim ,  yazuKda  bosunu  ötü- 
nür  biz:  m an star  ğırza!
T ört  yiqirm inç,  b ir  yıİKa  y iti  yimKİ  olursuK  tö rü   b ar  erti,  bir 
ay  çağsapıt  tutm aK  KerqəK  erti.  Yemə  çay tan ta  yimKİ  olurun  baçağ 
baçan  ten q ri  burKamca  b ir  biliqin  KÖnqültə  b aru   bir  yıİKi  yazuKu- 
muznı  bosuyu  Kolmağ  KerqəK  e rti.  Tenqrim ,  y iti  yimKİ  tÜKəti  oluru 
umadımız  ersər,  bir  ayKi  çağsapıtığ,  edqüti  a rıtı  tu tu   um adım ız  er- 
sər,  bir  yıİKi  yazuKum uznı  bir  biliqin  KÖnqültə  baru  bosuyu  Kolma- 
dımız  ersər,  neçə 
əksük
  KerqəK  boltı  ersər,  em ti  tenqrim ,  yazuKda 
bosunı  ö tü n ü r  biz:  m a n star  ğırza!
Bis  yiqirm inç,  KÜn  sayu  neçə  yavlaK  saKinç  saKinur  biz,  neçə 
sözləməsİK,  irinçülÜK  söz  sözləyür biz,  neçə isləməsİK  irinçülÜK  is  is- 
ləyür  biz,  ayığ  KilmçKa  irinçÜKƏ  Kentü  özüm üzni  em qətir  biz,  yemə 
KÜnKƏ  asaduğum uz  bis  ten q ri  yaruKi  Kentü  özüm üz,  üzütüm üz  tu- 
dunçsuz  S
ok
  yeK  sevİKİnçə  yorıduK  üçün  yavlaK  yirKərü  b arır.  A nm  
üçün,  tenqrim ,  Kop  yazuKda  bosunı  ö tü n ü r  biz:  m an star  ğırza!
Tenqri,  eKSÜKİüq,  yazuKİuğ  biz,  ötəqçi,  birim çi  biz,  tudunçsuz, 
ovutsuz  S
ok
  yeK  üçün  saKinçın,  sözin,  Kilmçın  yemə  KÖzin  KÖrüp, 
KUİKaKm  esidip,  tilin   sözləp,  eliqin  sunup,  adaKin  yorıp,  ürKƏ  üzük- 
süz  em qətir  biz.  Bis  ten q ri  yaruKin  Kuruğ(öl  yirKƏ,  bis  tü rlü q   tm lı- 
ğığ,  bis  tü rlü q   otuğ,  ığaçığ.  Yemə  əksükIük,  yazuKİuğ  biz,  on  çağ- 
sapıtKa,  y iti  bosuKa,  üç  tamğaKa  niğosaK  a tm   tu ta r   biz,  Kilmçın 
k i

luumaz  biz,  yemə  yaruK  tenqrilərKə,  arığ  nomKa tenqriçi,  nomçı  arığ
Dostları ilə paylaş:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə