I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə45/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   76

dintarlarK a  neçə  yazm tım ız,  yanqıltım ız  ersər,  yemə  tenqri  aymıs 
ötçə,  biliqçə  yorım adım ız  ersər,  ten q rilər  KÖnqülin  bırtdım ız  er- 
sər,yem ə  yimKİ,  vusanti,  aİKis,  çağsapıt  nomça,  törüçə  tu tu   umadı- 
mız  ersər,  neçə  eKsütümüz,  Kerqətimiz  ersər,  KÜn  sayu,  ay  sayu  suy 
yazuK  Kilur  biz.  YaruK  tenqrilərKƏ  nom  Kutınqa  arığ  dintarlarK a, 
suyda  yazuKda  bosunu  ö tü n ü r  biz:  m an star  ğırza!  B ötürm is  tarKan 
tÜKədi  niğosaKİarnınq  suym ,  yazuKin  ÖKÜnqü  X uastuanivt.
Tərcüməsi:
H örm üz  ta n rı  beş  ta n rı  ilə  b ü tü n   ta n rıla rm   gücünü  toplayıb 
şey tan lara  qarşı  vuruşm ağa  enib,  gəldi.  Bəd  əm əllər  şeytanı  Şmnu, 
beş  cür  şeytana  qarşı  v u ru şd u .  T anrı,  şeytan,  işıq  o  vaxt  bir-biri- 
nə  qarışdı.  H örm üz  ta n rı  əsgərləri,  beş  ta n rı  bizim  ruhum uz  günah 
şey tan ları  ilə  vuruşub  b aşlarm dan  yaralandılar.  B ütün  şeytanlarm  
başçısı  həyasız  acgözlÜK  şeytanı  ilə  yüz  qırx  m in  şeytan  pis  bilİKİə 
düşüncəsiz,  ruhsuz  oldular.  D oğulduqları  əbədi  ta n rı  diyarm ı  tam am  
u n u td u la r,  n u rlu   ta n rıla rd an   ayrıldılar.  Ondan  sonra  ey  tan rım ,  bəd 
əm əllər  şeytanı  Şm nu  bizim  fİKrimizi,  düşüncəm izi  azdırdığm dan  ... 
ağılsız,  düşüncəsiz  olduğum uzdan  b ü tü n   işıqlı  ru h la rm   əsasm a,  kö- 
KÜnə  saf,  işıqlı  E zrua  ta n rısm a   (qarşı)  günah  işlətdİK,  yanıldıq, 
işıqlı-qaranlıqlı,  tan rılı-şey tan lı,  əsası  (kökü...  dedİK,  d iriltsə  ta n rı 
d irild ər,  öldürsə  ta n rı  ö ldürər  desəK  də,  pisini-yaxşm ı(ham ısm ı  tan- 
rı  y aratm ışd ır  desəK  də,  əbədi  ta n rıla rı  yaradan  odur  desəK  də,  Hör- 
müz  ta n rı  ilə  Şmnu  böyÜK  və  kİçİk  q ard aşd ırlar  desəK  də,  ey  tan rım , 
g ü n ah lar  etdiyim izi  bilm ədən  ta n rı  haqqm da  bu  qədər  çox  rüsvayçı 
sözlər  danışsaq  da,  bu  qədər  bağışlanm az  g ü n ah lar  işlətsəK  də,  ey 
tan rım ,  mən  oğul  R aym ast  indi  peşmanam  günahlardan  arm araq  
yalvarıram :  günahlarım ı  bağışla!  K utluğ  pads...
İKİncisi,  yenə  Gün,  Ay  ta n rıla ra ,  İkİ  işıqlı  sarayda  əyləşən  tan- 
rıla ra,  b ü tü n   b ü rh an larm   müqəddəs  adınm ,  ləyaqətli  ru h la rm   yer- 
su  n u ru n u n   əsası  T anrı  məKanma  gedəndə  İİk  qapı  Gün  Ay  tanrısı- 
nm   olacaqdır.  Beş  ta n rm ı  q u rtarm aq ,  işığı  -zülm əti  ayırm aq  üçün 
işıq  göydə  dolanır,  hər  tərəfə  n u r  yayır.  Ey  tan rım ,  günah  etdiyim i- 
zi  bilm ədən  gün,  ay  ta n rıla ra   İkİ  işıql  saraym da  əyləşən  ta n rıla ra  
qarşı  nə  qədər  günah  işlətsəK  də,  əsl  qüvvətli,  q ü d rətli  ta n rı  deyib 
im an  gətirməsəK  də,  nə  qədər  çoxlu  pis,  rüsvayçı  sözlər  söyləsəK 
də...  həm çinin  gün,  ay  ta n rıla r  ölür  desəK  də...  hünərsizliyindən
doğub,  b a tır ,  h ü n əri  v arsa  doğmasm  desəK  də...  özüm üzü  öyüb  biz 
gündən,  aydan 
y Ü K S ə y İ K  
desəK  də...bu  İKİsi  qarşısm da  etdiyim iz  gü- 
nahları  bilm ədən  yalvarırıq:  günahlarım ızı  bağışla!
Ü çüncüsü,yenə  beş  ta n rı,  Hörm üz  ta n rı  əsgərləri(birincisi  meh 
tan rısı,  İKİncisi  yel  ta n rıs ı,  üçüncüsü  işıq  ta n rıs ı,  dördüncüsü  su 
tan rısı,  beşincisi  od  ta n rıs ı,  günah  şeytanları  ilə  vuruşub  yaralandıq- 
ları,  zülm ətə  q arışd ıq ları  üçün  ta n rı  məsKəninə  gedə  bilməyərəK  bu- 
radadırlar.  Y uxarıda  on  qat  göy,  aşağıda 
s ə k k İ z  
qat  yer  ham ısı  beş 
tan rı  ü çündür.  Yer  üzərindəK İlərin  ham ısı,  b əx ti  (taleyi,  rəngi(zahi- 
ri  görünüşü,  varlığı  (ru h u ,  işığı(qüvvəti,  KÖKÜ(əsası  (beş  ta n rıd ır. 
Ey  tan rım ,  g ünah  içində  dolanıb  beş  ta n rın ı  bilmədən  pis,  bəd  biliyi- 
mizlə  nə  qədər 
I ə k ə I ə s ə k  
də,  (onlara)  on  dörd  c ü r  yara  v ursaq  da,  on 
ilan  başlı  barm aqlarla,  otuz 
İ k İ  
dişlə,  canlıları  d iri  yeməKİə  tanrıla- 
n   nə  qədər  acılayıb  ağ rıtsaq   da,  quru,  yaş  torpaq,  beş  növ  məxluq, 
beş  növ  ot,  ağaca  qarşı  nə  qədər  günah  işlətsəK  də,  indi  ey  tan rım , 
tövbə  edib  yalvarırıq:  günahlarım ızı  bağışla!
D ördüncüsü,  qoşunu  ta n rı  elçilərinə,  b ü rh an lara  qarşı,  alivü- 
cud  müqəddəs  d in d arla ra  qarşı  bilməyərəK  nə  qədər  günah  işlətsəK 
də,  ta n rı  elçiləri  b ü rh an d ır  deyib,  düz  əm əlli,  müqəddəs  d indardır 
deyib  im an  gətirməsəK  də,  ta n rı  sözünü  söyləsələr,  nadanlığım ızm  
ucundan  onun  əleyhinə  getsəK  də,  qanun  -törə  anlam adan  ta n rı  adı- 
nı  söyləsəK  də,  ey  tan rım ,  indi  peşman  olaraq  tövbə  edirİK,  günah- 
lardan  q u rtu lu b   yalvarırıq:  günahlarım ızı  bağışla!
Beşincisi,  beş  növ  m əxluqa(birincisi 
İ k İ  
ayaqlı  adam lara,  İKİnci- 
si  dörd  ayaqlı  canlılara,  üçüncüsü  uçan  canlılara,  dördüncüsü  suda- 
ki
  canlılara,  beşincisi  yerdəKİ  qarnı  ü stə  sü rü n ən   canlılara,  günah 
içərisində  dolanaraq,  ey  tan rım ,  bu  beş  cü r  m əxluqları  böyÜKdən  Kİ- 
çiyədəK  nə  qədər  qorxutduq,  ürKÜtdÜKSə,  nə  qədər  vurduq,  yolduq- 
sa,  nə  qədər  acıtdıq,  ağ rıtd ıq sa,  nə  qədər  öldürdÜKSə  də  (o  qədər  də), 
bunca  m əxluqlara borclu  olduq.  Tanrım ,  indii  günahlarım ızdan  azad 
olaraq  yalvarırıq:  günahlarım ızı  bağışla!
A ltıncısı,  yenə  ey  tanrım ,  günah  edərəK,  fİKrimizlə,  sözümüzlə, 
işimizlə  on  cür  suç,  günah  etdİKSə,  nə  qədər  saxtaKar adam lara  şahid 
durduqsa,  nə  qədər  saxtaKarlıq  etdİKSə,  nə  qədər  günahsız  adamı  tə- 
qib  etdİKSə,  yenə  söz  aparıb,  söz  gətirib  neçə  adam a  qara  yaxıb  danış- 
dıq,  əsil  düşüncə,  bilİKİərini  məhv  etdİKSə,  nə  qədər  cadugərlİK  etdİK- 
sə,  nə  qədər  çox  canlı  məxluqu  öldürdÜKSə,  neçəsini  tovladıq,  KÜylə- 
dİKSə,  neçə  Evin  adam m ın  bizə  etibar  etdiyi  əm anətə  xəyanət  etdİKSə, 
gün,  ay  tan rım n   bağışlamayacağı  neçə-neçə  işlər  işlədİKSə  də,  əwəİKİ, 
indİKİ  yaşayışda  uzundonlu  gənc  olaraq,  yolum uzu  azdıq,  yanıldıqsa,
Dostları ilə paylaş:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə