I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə48/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   76

KÖnqül  tu r ğ u r u n   bu  m eninq  sevər  emraK  etö zü m in   tid ərm en ,  ıda- 
lay u r  m en,  buzulmaKSiz  çolmaKsız  burKan  K utm   tilə y ü r  men  Kim , 
Kamağ  bilqələrKƏ  sevqülÜK  taplağuluK   üç  oğus  yirtünçüdəK İ  em- 
qəKİiq  talu y taK i  tm lığ la rığ   örü  ta r tıp   ozKurup  inç  m enqiliq  Kila- 
y m ”  (tip   t i t i   ol.  Ödün  tiq in   m unça  sav  sözləp,  ol  aç  b ars  üsKİntə 
su n n a  y a ttı,  K entününq  u lu ğ   yarliK ançuçı  KÖnqüllüq  çoğı  yalını 
o ğ rm ta   ol  aç  b a rs  yiqəli  tid in m ə ti.  B odistv  an n ı  KÖrüp,  ö trü   idiz 
tağKa  ağ d ın ıp   etözün  Kodı  K em isti.  Kaçan  yirKƏ  teqdÜKtə  bodisatv 
yana  m ça  tip   saK intı:  “Inçıp  bu  b ars  tu ru K i 
k ü ç sü z  
o ğ rü n ta   anm  
m ini  yiqəli  u m az”  (tip,  ö trü   b o d isatv   örü  tu ru p ,  m a ru -b e rü   KÖrüp, 
bı bıçKU  tilə p  b u lm a tı.  Ö trü   K urım ıs  Katığ  Kamıs  alıp  annı  üzə  öm- 
qən  ta m ırm   sançıp,  Kan  ü n d ü rü p   aK uru-aK uru  barsKa  yaKin  b a rtı. 
K açan  b arz  üsK İntə  teqdÜKtə,  ö trü   ol  ödün  bu  a ğ ır  uluğ  yağız  y ir 
a ltı  tü rlü q in   te b rə ti  K absatı  m ça  Kaltı  u lu ğ   yil  Kelip, 

I  suvın  to- 
Kip,  yaym ıs  teq   yoKaru  Kodı,  y a y ıltı  yayK altı 
kök
  KaliK  y ü ü zin tə- 
Kİ  KÜn  te n q ri  RağuKa  siq irtm is  teq  yaruK sus-yasuK sus  ,önqsüz 
üləz  b o ltı,  b u lu n q   ymqaK  b arça  b ü tü rü   K arardı,  Kara  tu m a n   üzə 
ö rtü ld i, 
kök
  KaliKtm  te n q ritə m   yıd  yıpar,  Kua  çeçəKİər  tü ş ti  yağ- 
dı.  01  ariK  semə  içi  Kua  çeçəK  üzə  tolu  b o ltı...
01 
ödün  ol  aç  barz  Kaçan  bodistvnm q  öm qənintin  Kann  aKmısın 
KÖrti,  ö trü   ol  Kanığ  yaİKayu  etin  barça  yip  Kodtı,  yalanquz  Kuruğ 
sönqÜKİəri 
ök
  tu r u   Kaltı.  AnçaKinça  bodisatv  tiqinninq  uluğı  içisi 
y ir  tebrəm isin  KÖrüp,  inisinqə  m ça  tip  tid i:  (Yağız  y ir b ü tü rü   tebrə- 
y ü r,  üqüzlər,  ta ğ la r  birlə,  Kalısız  bulunq  yınqaK  Kararıp,  üləz  boltı 
KÜn  tenqri.  KÖKtin  tü sə r  tenqridəm   Kua  çeçəKİər  bulğasu.  UtKuraK 
erKİ  inim izninq  etözün  tidməK  belqüsi(tip  tid i.  Bu  savığ  eşitip  Kİçi- 
qi  inisi  m ça  tip  tid i:
E sittim   men  M ağastvininq tsuyurK ayu  sözləmis  çm  savın  tim in- 
Keyə.  K örm istə  turuK  
k ü çsü z 
aç  barsığ  aç  emqəKKƏ  eqirtip  enÜKİn 
yiqəli  Kilmısm,  anm   sizintim   inimKƏ  “etözün  ti t t i   erKİ  m u”  tip.  01 
ödün  ol 
İkİ 
tiq in lər  m unçulayu  sözləsü  açığları  Kelip  y irin q ü tilər, 
yığladılar,  ö trü   terKİn  y a n tu ru   yanm   yığlasu,  bayaKi  ol  bars  y atu r 
orunKa b a rtıla r.  Kaçan a n ta   teqdÜKtə ötrü   in iləri  M ağastvi  tiqinninq 
tonı  Kamıs  butiKi  üzə  asKin  tu ru p   tu ru ru n ,  sını  sönqÜKİ  seçi  birlə 
arK uru-turK uru  yatm ısm ,  aKmıs  Kannı  topraK ta  titİK  yuğrulup-yu- 
Kup  tu rm ısın   KÖrtilər.  Nə  anı  KÖrüp 
ök 
etözlərin  ol  sönqÜK  üzə  Ke- 
m isin  öqsirən-tınsıran  K am ıltılar  neçətə  Kİn  tim in  öqlənip,  ö trü   iliq- 
lərin  örü  KÖtürüp  uluğ  ünin  uladılar,  siK tadılar.  U lıyu  sığdayu  mça 
tip   titilə r:
—KörKİə 
kövsək, 
toKiliK  inim iz  ertinq, 
kövəz 
a!  ÖqKƏ,  KanqKa
sevitmiş  ertin q ,  Kadaş  a!  NeçÜKİn  yana  b irq ərü ,  birlƏKya  ünün  üçə- 
qü?  NeqülÜK  tittin q   özünqin,  bizni  birlə  barm adın.  Öqümüz,  Kanqı- 
mız  bizinqə  u tr u   KÖrüp  ay ıtsar,  biz  İKəqü  neqü  tip   ötünəlim ,  sözlə- 
lim?  01  yiq  bolğay  üçəqü  birlə  Kya  ölsər  biz...  Nenq  bizinqə  KerqəK- 
siz bu  etözüm iz  tiriq i  -tip  ol  İKİ  tiq in lər  m unçulayu  yanqm   Keyirqən- 
ç
İ
k
  Kilmu,  ulıyu  sığtayu,  talıp  yÖKÜp  ançata  Kİn  tim in  an d ıran   önqi 
yorıp b a rtıla r.  01  ödün  M ağastvi  tiqinninq tapığçıları  “tiqinim iz  Keç- 
ti”  tip   “Kaçan  b a rtı,  yorm qlar,  Kanta  ol  esdəlim ”  tip  tiy istilə r.  An- 
çaKinça  anası  Katun  baliKta  idiz  KaliKta  y atın   u dıyur  erKən  ertinqü 
yavız  tü l  tüsədi:  emİKİ  töbürə  bıçılur  bolur,  azığ  tislə ri  ağızm ta 
Konqrulun  tü s ə r  bolur,  üç  KÖqürçKən  adayı  laçınKa  K avıtur  erKən. 
Birisi  tu ts u n u p   İKəqüsi  KorKinçliK  ozar  b o lu r-tip ...  B unçulayu  tüsə- 
yü  y a ta r  erKən  y ir  tebrəməKİ  üzə  belinqlən  udunup  Kelti,  ne  udunu 
birlə 
ök
  an ta  KorKinçliKin  puşuşlUKin  m ça  tip   tidi:
—Neqü  erKİ  am tı  tıltaK i  yağız  y ir  m unçulayu  tebrəyür,  üqüz- 
lər,  KÖllər yayılıp,  ığaçlar ırğ alu r,  KÜn  te n q rin in q  yaruKi  önqsüz  bol- 
tı,  örtm is  teq  KÖzüm  emİKİm  tebrəyür  önqrəKİtə  önqişÜK,  oKin  yürə- 
Kİnqə  ursuKmıs  teq sm ılurm an  emqəKİn,  tolp  etözüm   titrə y ü r,  inçim 
idi  belqürm əz.  Tüsəmis  ol  tülüm nünq  yavız  tu r u r   belqüsi.  UtKuraK 
bar erKİ  erdim liq artaK  yavız  adalar(tip  tid i.  A nm q ara 
İkİ 
emİKİ  evi- 
tin  sü t  aKip  Kelti.  Nə,  anı  KÖrüp  taKi  artuKraK  uyırK antı,  yoKurKan- 
tı.  01  ödün  Katununq  b ir  tapığça 
k izi 
ta s tm   tu r u r   erKən  Keyçə  e rtə r 
yoİKi  Kİsitip  “tiq in iq   tiləp,  taKi  bulmaz  erm is”  tip   sav  e sitti.  Ne  mu- 
nı  esitü  birlə 
ök 
ürKÜp  belinqlən,  ötrü  orduKa  Kİrip,  KatunKa  ınça 
tip  ötündi,  Katun  UKa  yarliKadı  mu  erKİ:
—T astm   b ir  antağ  sav  tu r u r   “tiqiniq  qələn  taKi  bulm az”  tip.  Bu 
ne  sav  erKİ?  (tip   tidi.  01  ödün  Katun  bu  savığ  esitip,  uluğ  pu su sta 
Kadğuta  tu ru p ,  açığı  Kelip  KÖzintə  tolu  yaşı  birlə  terKİn 
İü k  
beqKə 
barıp  “Ay  uluğ 
İİİk 
beq!  Men  m untağ-m untağ  sav  esittim ,  bu  ne  sav 
ol?  Azu  bizinq  amraK  ÖKÜKÜmüz  anq  Kİçiqi  M ağastvi  ığ  ıçKinmıs  er- 
qəy  mu  biz?”  tip   tidi.  Bu  savığ 
İİİk 
beq  esitip  ürKƏ  belinqləyü,  açığı 
üzə  tiKilıp  ağılayu,  ınça  tip   sözləti:
—Ay  emqəK!  BÜKÜnKİ  KÜntə  amraK, 
ökük 
Kyə  min  yemə  yittür- 
dim  ıçKintım  erKİ  mu  men?  (tip,  yasm  yutunu  Katunm  ötləyü  ınça  tip 
tidi:
—Tüzünüm   a,  sen  nenq  pusm a  pusrulm a,  men  am tı,  Kamağun 
ünün  amraK  ÖKÜKİərimin  tiləyin,  barm-yoKin  biləyin(qip  terKİn  bur- 
yuKİarı,  m an çları  birlə  yumKi  baliKtm  tasK aru  ü n ü n   önqi-önqi  yadı- 
lıp  orun-orun  sayu  tiləqəli  istəqəli  bardılar.
A nınq  arasm d a  bu  savtaKi  KeçməzKən  b ir  buryuK  terKİn  tavra-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə