I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə50/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   76

lar.  O rda-burda  anırı-bəri  dolaşaraq  qamış  bitm iş  bir  böyÜK  çay  ya- 
tağm a  girib  orada  dincəlməK  üçün  o tu rd u lar.  DincəlməK  üçün  otu- 
randa  ən  böyÜK  şahzadə 
İkİ 
qardaşm a  belə  dedi:
—Ay 
k İçİk 
qardaşlarım ,  bu  günKÜ  gün  mənə  çox  qorxulu,  müd- 
hiş  gəlir.  Belə  olm asm  
(kİ,) 
bu çay-çəmən içərisində vəhşi,  azğm  hey- 
vanlar  v ar,  birdən  çıxıb  bizə  əziyyət  verərlər-deyəndə  İKİnci  şahzadə 
belə  dedi:  Ey  mənim  böyÜK  qardaşım   eşidib  bilin  Kİ,  mənim  öz  ca- 
nım dan  qorxum   yoxdur.  Bizə  nəsə  olsa,  əzizlərim izin  ayrılıq  əzabı 
çəKəcəyini  düşünüb  qorxuram   sözü  eşidib  üçüncü,  M ağastvi  şahzadə 
İKİ  böyÜK  qardaşına  belə  söylədi:
—Bu  tən h a  zahidlərin  məKanıdırsa,  mənim heç  qorxum-hürKÜm 
yoxdur,  qohum -əqrabadan  ayrı  düşməK  qorxum   yoxdur,  h ə tta   qəl- 
bimdə  öyünc,  sevinc  doğur.  Ola bilsin 
kİ, 
biz  burad a böyÜK  xoşbəxt- 
İİk 
tapacağıq(dedi.  Bu  v ax t  bu  üç  şahzadə  ürəKİərindən  Keçən  sözlə- 
ri  deyib  ayağa  d u raraq   həm in  çay  yatağm m   daha  dərinlİKİərinə  gir- 
dilər.  Beləcə  dorlaşarKən  orada  yenicə  balalam ış  b ir  dişi  pələng  gör- 
dülər.  Bu  ac  pələngin  balaladığı  yeddi  gün  idi,  yeddi  balasm a  b ü tü n  
gücünü  sə rf  edib  taqətdən  düşm üş,  ac-susuz  qalıb  üzülm üş,  tam am i- 
lə  ölü  vəziyyətdə  yatırdı.  Onun  nə  halda  olduğunu  böyÜKİəri  Mağa- 
bali  şahzadə  görüb  belə  dedi:
—Ay  yazıq!  Dişi  pələng  balalayalı  yeddi  gün  olmuş,  yeddi  bala- 
nı  yemləməK  üçün  istədiyi  yum şaq  bir  yem  tapm adığından  aclıq-su- 
suzluq  əzabm dan  sıxılaraq  yanılıb  öz  KÜçÜKİərini  yeməli 
olacaq. 
Bundan  da yazıq  məxluq  olarm ı?  (dedi.  Bu  sözü  eşidib  M ağastvi  şah- 
zadə  böyÜK  şahzadə  qardaşm a:
—Bu  pələng  nə  yeyir,  daim   yediyi  nədir?  deyib  soruşdu.  BöyÜK 
şahzadə  qardaşı  belə  cavab  verdi:
—Pələngin,  bəbirin,  qaplanm ,  çöl  pişiyinin,  şirin ,  qurdun,  tül- 
Künün  yemi  həm işə  yalnız  isti  ət  ,  qandır.  B undan  başqa  daha  özgə 
yeməK-içməK  yoxdur  Kİ,  bu  əldən  düşm üş,  ac  pələngi  diriltsin(dedi. 
Bu  qədər  güclü  yaradılm ış  barədə  həm in  sözü  eşidəndən  sonra  on- 
lardan  İKİncisi  M ağadivi  şahzadə  dəvət  gözləmədən  dedi:
—Bu  qədər  güclü  yaradılm ış,  ancaq  əldən  düşüb  zəifləm iş  ac 
pələng  aclıq,  susuzluq  əzabm dan  üzülüb  ölməKdədir.  Bizdən  başqa 
Kİm  olacaq  buna  yarayan  yem,  su  versin,  bu  yazıq  m əxluq  üçün 
özünü  unudub  onun  öm rünü  uzatsm (deyə  söylədi.  BöyÜK  şahzadə  bü 
sözü  eşidib  yenə  ortancıl  qardaşına:
—Ey 
kİçİk 
qardaşım ,  mal-müİK,  işdən  əl  çəKməK  çətiııdir,  həya- 
tm dan  KeçməK  daha çətindir (dedi.  Bu sözlərdən  sonra M ağastvi şah- 
zadə  belə  dedi:
—Ey böyÜK  qardaşlarım !  Biz  ham ım ız  in d i  öz  işim izə,  vücudu- 
muza  olduqca  çox  sədaqətli,  bağlıyıq,  ona  görə  də  başqa  can lılara 
xeyir,  fayda  verməK  üçün  müdrİK  işıq  gözüm üz  tu tu lu r,  ancaq  bə- 
zi  uca  Könüllü,  x ey irx ah   insan  övladı  həm işə  v ü cu d ların ı  qurban 
edərəK  d ig ər  m əx lu q lara  xeyir,  fayda  v e rə rlə r  (deyə  söylədi.  Bun- 
ca  sözləri  böyÜK  q ard aşla rın a  deyəndən  so n ra  öz-özünə  fİKİrləşdi: 
“Mənim  bu  vücudum   yüz  m in  d ü n y alard an   b əri  dünya  görm ədən 
nə  qədər  çü rü y ü b   m əhv  olub.  Əgər  ətsiz  də  olsaydı,  yenə  ondan  bir 
xeyir,  fayda  olm azdı.
BugünKÜ  gündə  necə  m ünasib,  b u n a  bənzər  yer  tapm aq  olar 
Kİ,  m ənim   gərəKSİz  bədənim i  istifa d ə  üçün 
y ararsız  əşya  Kİmi, 
irin-çirK İ  a ta n   Kİmi  m əhv  edib  bu  ac  bədbəxt  pələngə  a ta ra q   niyə 
bu  ac  pələngə  dost,  KÖməKçi  olm ayım ”  (deyib,  belə  düşünüb,  böyÜK 
q ard aşları  ilə  m əsləhətləşərəK   gəzməyi  başa  ça td ırıb   o  pələngin  ya- 
nm dan  Keçəndə  n a ra h a t  olub  acıdılar,  tə əssü flən d ilər.  O nlarm   ya- 
nm da  Kədərlənib  ağladı,  sonra  M ağastvi  şahzadə  həm in  pələngin 
ac,  arıq ,  əziyyət  içərisində  olm asm a  diqqətlə  baxıb,  onun  ə tra fın d a  
dolandıqca  nəzərlərin i  ondan 
çək ə  
b ilm ird i,  so n ra  onu  fİK rindən  çı- 
xardı,  onlar  başqa  yolla  g etd ilər.  Bu  zam an  M ağastvi  bodisavt  ge- 
də-gedə  belə  düşündü:  “Öz  vücudum u,  işim i  qu rb an   verm əyin  vax- 
tı  indi  gəldi.  Nə  üçün  (dedi 
(kİ, 
mən  əzəldən  b əri  bu  çürÜK,  qanlı, 
irin li,  sevgi,  etib arsız ,  dəhşətli  vücuda  belə  aldanıb  inandım .  Ye- 
məK-içməK,  don-geyim ,  yer-yurd,  at,  fil,  arab a,  yÜK  heyvanları, 
daş-qaş,  inci,  m al-dövlət  əsiri  oldum ,  çürüm ə,  pozulm a  q anunu  əsa- 
sm da  vücudum   təd ricən   m əhv  oldu,  pozuldu.  Həm  də  bu  vücudu 
məhv  olm aqdan  heç  cü r  qoruyub  saxlaya  bilm ədim .  Neçə  dəfə  ona 
etib ar  etdim sə,  səhvə  yolverdim .  Sonra  azğın  düşm ənlərin  qayda- 
sınca  yanıldıb  vücudum   məni  sevincdən,  mÜKafatdan  m əhrum   et- 
di,  bu n u   belə  bilməK  gərəK dir.  Vücud  möhKəm,  əbədi  deyil,  başqa- 
ları  ilə  m üqayisədə  y ararsız  olduğundan  azğın  düşm ən  təK  qor- 
xu n cd u r.  Onun  üçün  mən  bugünKÜ  gündə  bu  vücudum dan  istifa d ə 
edib  böyÜK  b ir  iş  görüm ,  çay  içərisindən  b ir  d a r  qayıq  tapım   vücu- 
dum u  doğm aq  (ölməK  çevrəsindən  Kənara  çəKİb  çıx arım ”  (deyib 
düşündü.  O  b ir  də  belə  deyib  düşündü:  “Əgər  bu  bircə  bədənim i  at- 
sam  (ondan  x ilas  olsam)  onda  ölçü-biçisiz,  saysız-hesabsız  qəm, 
kə- 
dər,  y ara,  şiş,  qan,  irin ,  ağrı-acı,  qorxu,  təhlÜKədən  tam am   uzaq- 
laşm ış  olaram .  Bu  vücuda  gəldİKdə,  o,  dənizdə  otuz  a ltı  cü r  zibil- 
lə  dolu  a d a la r  Kİmi  sin ir,  dam arlarla  h ö rü lm ü ş,  sarılm ış  boş,  zəif- 
dir,  bütünlÜKİə  qurd-quş,  irin ,  qan  y uvası,  m əKanıdır,  ir i  sümÜK- 
lərlə  bərK İdilm iş  iyrənc  b ir  şeydir.  Ona  görə  y erid ir  Kİ,  mənə  bu
Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə