I c I l d Qədim dövr Prof. DrYüklə 112 Kb.

səhifə51/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   76

v ü cu d u m u   qu rb an   verməK  sonsuz,  ən  ali  səadətdir;  yÜKSƏK,  əbədi 
n irv a n a   diləyib  dərd-Kədəri,  əzab-əziyyəti  özüm dən  uzaq  edim,  do- 
ğum -ölüm   dövriyyəsini  əlaqələndirim ,  bizim   e h tira sla rd a n   asılılığı- 
m ızı  arad a n   qaldırım .  B unların  ham ısı  dian  vasitəsilə,  tərKİ-dün- 
yalıqla  b ü tü n   beş  aləmdə  mövcud  canlı  m əxluqları  qurban  v erib 
m ü x tə lif  b ü rh a n la rı  sevindirməKİə  əldə  e d ilir”  (deyib,  beləcə  düşü- 
nüb  so n ra   M ağastvi  şahzadə  ru h i  sarsm tı  vəziyyəti  KeçirərəK  özü- 
nü,  b aşq ala rın ı  xilas  etməK  məqsədi  ilə  d ərin  xəyala  dalıb  öz  ürə- 
yini,  d ax ili  h isslərin i  alovlandırıb  İ
k
İ  qardaşm a  yalvardı 
k
İ,  onlar 
ağıllanıb  haqq  yolunu  tu ts u n la r,  sonra  əgər  q ard aşları  m ane  olsa- 
la r,  ö zü n ü n   gücü  ilə  istəKİərinə  nail  olm ayacağm dan  ürKÜb  qorxa- 
raq   o n la rm   qarşısm da  əyilib  q ard aşlarm a 
“b ir  az  irəlidə  gedib 
gözləsinlər,  mən  onlara  ça taram ”  (deyib,  böyÜK  q ard aşların ı  irə li 
göndərərəK .  M ağastvi  şahzadə  özü  isə  qayıdıb  yenə  həm in  çay  ya- 
ta ğ m a   girərəK  ac  pələngin  y anm a  gəlib  tez-tələsİK  p a lta rm ı  çıxarıb 
qam ış  b u d ağ m d an   asıb  tez-tez  söylədi:  Mən  b ü tü n   sansardaK i  məx- 
lu q lar  ü çün  b udda  dini  qanunu  ilə  öz  çox  sevdiyim   istəKİi  vücudu- 
mu  didib  a tıra m ,  möhKəm,  tərəddüdsüz  olaraq  özümdəKİ  bürhanla- 
rm   bərəK ətini  diləyirəm ,  b ü tü n   bilici,  müdrİK  adam lar  üçün  dilə- 
yirəm   Kİ,  bu  istəKİi,  m öhtərəm   bərəKət  o  üç  dünyada,  əzablı  həyat 
dənizindəKİ  b ü tü n   istəKİi  m əxluqları  üzə  ç ıx a rtsm ,  onları  saKİtləş- 
d irib  əbədi  sevinc  bəxş  e ts in ”  (dedi.
Bu  v a x t  şahzadə  o  ac  pələngin  yanm da  yerə  uzandı,  qəlbinin  is- 
tisi,  alovu  sayəsində  o  ac  pələng  atılıb  onu  yemədi.  Bodisatva  bunu 
görüb  uca b ir  dağa  çıxaraq vücudunu  oradan  atdı.  Yerə  dəydİKdə bo- 
disavt  yenə  belə  fİKİrləşdi:  “Bu  arıq  pələng  gücsüz  olduğuna  görə
məni  yeyə  bilm əz”  (deyib  bodisavt  sonra  ayağa  qalxaraq  anıra-bəri 
baxıb  b ir  bıçaq  ax ta rsa   da,  tapm adı.  Sonra  qurum uş  bərK  qamış  gö- 
tü rü b   onunla  boğaz  dam arm ı  deşib  qan  çıxararaq  yavaş-yavaş  pələn- 
gə  yaxm   getdi.  Haçan  Kİ,  pələngin  yanm a  yetişdi,  ağır,  böyÜK,  qo- 
n u r  yer  a ltı  dəfə  siİKƏİənib  tərpəndi,  güclü 

I
ək
  gəlib  gölün  suyu- 
nu  coşdurub  altm ı-ü stü n ə  çevirdi,  mavi  göy  üzündəKİ  gün  ta n rı  Ra- 
quya  tabe  olmuş  Kİmi  işıqsız-parıltısız  oldu,  öləzidi,  dünyanm   dörd 
tə rə fi  tam am   qaraldı,  qara  dum anla  örtüldü,  m avi  göydən  yerə  tan- 
rı  nəfəsi,  düşdü,  Kua  çiçəKİəri  yağdı.  0   çay  yatağm daKi  çəmənin  içi 
Kua  çiçəKİəri  ilə  dolu  oldu...

ac  pələng  o  zaman  bodisatvanm   boğazm dan  qan  axdığm ı  gör- 
dü  o  qanı  yalayaraq ətini  tam am   yeyib  q u rta rd ı,  yalnız  quru  sümÜK- 
ləri  qaldı.  Elə 
k
İ,  bodisatv  şahzadənin  böyÜK  qardaşı  yerin  tərpən- 
m əsini  gördü, 
k
İ
ç
İ
k
  qardaşm a  belə  dedi:
—Q onur  to rp aq   möhKəm  tərp ən ir,  çaylar,  dağlarla  birlİKdə  is- 
tisnasız  b ü tü n   dörd  tə rə f,  yan-yörə  qaranlıqlaşıb,  Gün  ta n rı  öləziyib- 
dir.  Göydən  yerə  səs-KÜylə  ta n rm ın   Kua  çiçəKİəri  səpələnir.  Çox  yə- 
qin  Kİ, 
k
İ
ç
İ
k
  qardaşım ızm   vücudunu  qurban  verm əsinin  əlam ətləri- 
dir  (dedi.  Bu  sözü  eşidib  onun 
k
İ
ç
İ
k
  qardaşı  belə  dedi:
—Mən  M aq astv in in   həyəcanla  söylədiyi  d oğru  sözlərinin  hamı- 
sını  eşitdim .  O  g ö rü b d ü r 
k
İ,  aclıq  əzabından  q ıv rılan   arıq ,  ac  və 
gücsüc  pələng  öz  b a la la rm ı  yeməyə  m əcbur  olub,  ona  görə 
k
İ
ç
İ
k
 
qardaşım dan  şübhələnirəm   “pələng  üçün  v ü cu d u n u   qurban  vermə- 
yib  Kİ”  (deyə.  Bu  zam an  o  İ
k
İ  şahzadə  belə  d an ışaraq   həyəcanlanıb 
h ıçq ırd ılar,  ağ lad ıla r,  so n ra  tez  qayıdıb  ağlaya-ağlaya  bayaqKi  o  ac 
pələng  y atan   yerə  g etd ilə r.  Ora  yetişdİKdə, 
k
İ
ç
İ
k
  q ard aşları  Ma- 
ğastvi  şah zad ən in   p a lta rla rın m   qam ış  b u d ağ ın d an   asıldığm ı,  saçı- 
nın,  sümÜKİərinin  yerdə  qaldığm ı,  axan  qan ın ın   dağılıb  to rp ağ a 
q atışaraq   y eri  isla td ığ ın ı  g ördülər.  Elə 
k
İ,  onu  g ö rd ü lər,  özlərini  o 
sümÜKİərin  ü stü n ə   a td ıla r,  ağ ılla rı  b aşların d an   çıxaraq  üzü  üstə 
düşdülər.  B ir  qədər  Keçəndən  sonra  h u şla rı  b aşlarm a  gəldi,  əlləri- 
ni  y u x arıy a  q aldırıb  sızlayıb  ağladılar.  Sızlayıb  ağlayaraq  belə  de- 
dilər:
—GörKəmdə,  qəşəng,  gözəl 
k
İ
ç
İ
k
 qardaşım ız  idin,  ey qürurum uz! 
Özünü  anaya,  ataya,  sevdirm işdin,  əzizimiz,  hey!  Necə  geriyə  dönə- 
rİK,  birgə  çıxm ışdıq  üçüm üz.  Niyə  özünü  qurban  verdin,  bizimlə  get- 
mədin?  A nam ız,  atam ız  bizə  tərs  baxıb  sorursa,  biz  İKİmiz  nə  deyib 
cavab  verəcəyİK?  Yaxşı  olardı  üçümüz  birgə  ölsə  idİK...  Nəyimizə  la- 
zım dır  bu  gərəKsiz  vücudum uzun  diriliyi?  (deyib  o  İKİ  şahzadə  bu 
cür  n ara h a t  olaraq  ağlayıb,  sızlayıb,  b ü tü n   bunlardan  sonra  geriyə 
yola  düşdülər.  O  vaxt  M ağastvi  şahzadənin  nÖKərləri  “şahzadəmiz 
Keçib  getdi,  gedəK,  harda  olsa  ax taraq ”  dedilər.  Elə  bu  vax t  x atun 
anaları şəhərdə sarayın yuxarı,  ü st hissəsində yatıb yuxulayarKən çox 
pis  yuxu  gördü:  əmcəKİəri  tam am   Kəsilib,  ağzında  azı  dişləri  ovulub 
tÖKÜlüb,  b ir q arta l  üç  göyərçini  qovur.  B irisi  tu tu lu b ,  İKİsi  qorxu  içə- 
risində  xilas  o lu r...
Yatıb  belə  b ir  yuxu  görərKən  yerin  tərpənm əsindən  qorxub  yu- 
xudan  ayılıb  gəldi.  Gördüyü  yüxunun  qorxusu,  n arah atlığ ı  içində  be- 
lə  dedi:
—İndi  bunun  səbəbi  nədir,  qonur  yer  belə  titrəyir,  çaylar,  göllər 
daşıb,  ağaclar  yırğalanır,  Gün  tan n n m   işığı  görünməz  oldu,  örtülm üş 
təK,  ox  sancılmış  Kİmi gözüm,  sinəm  titrəyir,ürəyim dən vurulm uş  Kİmi 
sıxılıram,  bütün  vücudum  titrəyir,  dincliyim  yoxdur.  Gördüyüm  o  yu- 
xunun  əlaməti  pisdir.  GerçəKdən  o  əngəllər  pis  ola  (dedi.  Bu  arada  İKİ
Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə