I c I l d Qədim dövr Prof. Dr


Qırıb  atmaq  üçün  uzanar  əliYüklə 112 Kb.

səhifə75/76
tarix09.03.2018
ölçüsü112 Kb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

Qırıb  atmaq  üçün  uzanar  əli.
İpəK 
y etirm əK d ə  İ
k
İ 
cür 
q u rd  
var,
Ziddir  odla 
sutəK  
həmişə  onlar.
Biri  baramanı  toxuyur  bir-bir,
O  b iri  Karvanla  ipəK  məhv  edir.
PətəKdə 
İkİ 
cür  arı  var  müdam,
Necə 
k
İ,  aldadar  pərvanəni  şam,  -  
Biri  yem  daşıyar  hey  axşam-səhər,
O  biri  gizlincə  o  yemdən  yeyər.
Bal  verən  arının  bircəsi,  yəqin, 
Yüzündən  yaxşıdır  bal  yeyənlərin.
Hələ  can  almamış  əcəl,  turactəK:
«Dad,  məni  tutdular!»  -   çığırıb  dad 
çək. 
TamahKar  dünyadan  nə  ummaq  olar,
Ya  səni  yandırar,  ya  da  çiy  saxlar; 
Qaynayıb  coşarsan,  yanarsan  dərddən, 
Qaynayıb  coşmasan,  çiy  qalarsan  sən. 
FəIək  -   yeddibaşlı  qorxunc  əjdəha,
Bircə  zərbə  vursa,  məhv  oldun  daha. 
Xəlbirə  bənzəyən  teştdir  asiman,
Sən  bir  xəlbir  torpaq,  o  da  bir  teşt  qan. 
O,  teştdən  su  toKsə  başına  nahaq,
Sən  ələ  xəlbirtəK  üstünə  torpaq.
Torpaq  da,  çeşmə  də  olan  bir  yerdə 
Lazımdır,  əlbət  Kİ,  teşt  də,  xəlbir  də.
Bu  göy  rəngli  Küpün  çox  hiyləsi  var, 
İçindən  görərsən  yüz  cür  rəng  çıxar. 
Küpə  bir  cadugər  minər,  deyərlər,
Bu  KÜpə  m inm işdir  yüz  m in  cadugər. 
FəIək  hesabını  gəl  etmə  nahaq,
Alçağı 
yÜKsəKdir,  yÜKSəyi 
alçaq.
O  gah  altda  olur,  gah  üstdə  olur,
Ona  alt-ü st  deməK  daha  doğrudur. 
Əbəsdir  fələKİə  bəhsə  girişməK,
Heç  kəsIə  həm ahəng  olmayıb  fələK. 
A tdığı 
hər  addım   fənddir,  KƏİƏKdir, 
İşləri  b ü sb ü tü n   oyundur,  rəngdir!
Birini  göylərə  ucaldır  bəzən,
Bəzən  də  qul  edir  onu,  görürsən. 
TüİKÜtəK  geydirər  qırmızı  papaq,
Sonra  qara  itə  yedirdər  ancaq.
Nədir  dörd  yol  üstə  məsKən  düzəltməK? 
Nədir  qarın  güdməK  dördayaqlıtəK? 
Dörd  balış  qeydindən  qurtaranda  biz, 
Asudə  yatarıq  səssiz-səmirsiz.
Yolüstü  mənzildir  bu  Köhnə  torpaq, 
I
k
İ

  qapısı  var  onun  ancaq:
Giriş  qapısmdan  girərsə  hər 
kəs
,
Çıxış  qapısmdan  çıxmaya  bilməz. 
Bədbəxtdir  bu  dərin  quyuda  qalan,
Qar  Kimi  düşərəK  donub  buz  olan. 
Xoşbəxtdir  şimşəKtəK  yalnız  bir  anda 
Parlayıb  sönənlər  fani  cahanda.
Nə  lazım  dünyada  fərsiz  bir  şamtəK 
Gecələr  uzunu  can  verib  sönməK?
Etibar  etməyən  öz  gəmisinə 
GərəK  əvvəlcədən  üzməK  öyrənə.
Tələsən  adama 
Köhlən 
at 
gərəK,
Yabıyla  nə  qədər  o,  yol  gedəcəK? 
Hiylədən  pozulub,  Korlanıb  dünya,
Nə  qəlbdə  qan  qoymuş,  nə  üzdə  həya. 
F
ə
I
ək
  o  fəlƏKdir:  dağ  çəKİb  hədər,
Bizi  gah  saraldar,  gah  da  göyərdər.
Hər  pərdədə  yalnız  o  adam  çalar 
Ki,  ola  pərdədən  yaxşı  xəbərdar.
Düz  yolu  yaxşı  bir  rəhbər  göstərər,
Mən  yola  çıxıram,  bəs 
hanı
  rəhbər?
Elə  bir  pis  vaxtda 
gələcəK 
ölüm 
Ki,  bezmiş  olacaq  dünyadan  KÖnlüm. 
Qəflət  qoşun 
çəKİb  gələcəK 
birdən,
Yatağa  baş  qoyub  yatacağam  mən.
Xəyal  dünyasına  edib  tamaşa, 
ömrü  yuxu 
Kİmi 
vururam  başa.
Belə  qol-qanadla  olarmı  uçmaq?
Hara  çatdıracaq  belə  əl-ayaq?
Belə  dörd  m üxalif  yol  ayrıcından 
Çıxmaram,  ya  qoca  olum,  ya  cavan. 
Qocalıq  ədası  göstərsəm  əgər,
Məndən  bu  cavanlar  üz  döndərərlər. 
Cavanlıq  eləsəm  bu  bədənlə  mən,


GərəK  başqasından  borc  alam  bədən. 
Yaxşısı  budur  Kİ,  olam  hər  zaman 
Qoca  ilə  qoca,  cavanla  cavan.
Açma bu  düyünü,  bəİKƏ  birtəhər, 
Məndən  dost-aşnalar  inciməyələr.
SÖZÜN  TƏRİFİ  YƏ 
PADŞAHLARA  NƏSİHƏT
Dəniz  dalğalanıb  gələrsə  feyzə, 
Sədəfdən  d ü rr  alıb  çıxardar  üzə. 
Yenidən  dövlətim  başımdan  aşdı, 
Dövlətli  ürəyim  sözlə  dostlaşdı. 
Qaranlıq  çəKİldi,  doğdu  gözəl  gün, 
Şux  səhər  açıldı  şux  bülbül  üçün. 
Oyandı  yenidən,  bəxtim  oldu  yar, 
Gör  indi  şad  Könlüm  nələr  yaradar?. 
Tale  birisinə  verərsə  açar,
O,  qara  daşdan  da  gövhər  çıxarar. 
H ər  günə  ruzigar  dedİK  əzəldən, 
Birində  tələ  var,  o  birində  dən. 
Varlıq  pərgarının  ulu  rəhbəri 
Mənə  söz  müİKÜnü  verəndən  bəri, 
Xeyli  düşündüm  Kİ,  bu  öİKəni  mən 
Bəs  Kimə  tapşırım   özüm  gedərKən? 
Bir  şəhər  yaratsam ,  baxtım  olsa  yar, 
Kim  olsun  bəs  ona  sonra  şəhriyar? 
Ağlxm  söylədi  Kİ:  «Belə  şəxs  gərəK 
Tanınsm  dünyada  məşhur  insantəK. 
Elə  lütfKar  əl  ola  Kİ,  onda,
Misli  tapılm aya  bütün  cahanda. 
GərəK  qarışqaya  azca  yem  verə,
Filə  də  fil  payı  seçib  göndərə. 
Olmaya  sərsəri,  xam  adamlartəK; 
Əlindən  gəlməyə  qələm  də  çərtməK. 
Qarışqa  yemiylə  fili  yemləyə, 
Cəbrayıl  rütbəsi  verə  milçəyə.
Bütün  bəxti  dönmüş  şahların,  əlbət,
ölçü 
b i l m ə z l İ K d ə n  
olub 
b ə x t i   b ə d .
Baş  ilə  ayağı  pis  fərq  etmişlər,
Məst  olub,  tacı  da  qoyub  getmişlər. 

ç
İ
k
 
ç o x  
pay  almış,  böyÜK  az  almış, 
Böyüyün  qiyməti  belə  azalmış!
Mənasız  səxavət  göstərsə  hər 
k ə s ,  
Yırtıq  təbil 
K i m i  
çıxaracaq  səs.
Ölçü-biçi  bilsən  hər  bir  işdə  sən,
BöyÜK  hesabları  düz  həll  edərsən. 
Mətahı  böləndə  sən  elə  böl 
K i ,
Aparanın  ağır  olmasm  yÜKÜ.
Qoyma  qoca  şaha  gənc  üstün  gələ, 
Şiruyə  Pərvizi  öldürdü  belə.
Qocaman  ağaca  m işar  çənmə  sən, 
ZöhhaK  bunun  üçün  düşdü  təxtindən. 
HÖKmdar  ölçüylə  bəxş  edə  gərəK 
Odu  da,  suyu  da,  -GüntəK,  buludtəK. 
Əliylə  d ü rr  saça  o,  dənizlərə,
Dağlarda  torpağı  lələ  döndərə.
Harda  bayrağını  ucaltsa  göyə,
Kisədən  paylaya  bol-bol  hədiyyə.»
IdraK  sahibidir, 
şÜKÜr 
Allaha,
Naz  da,  nəvaziş  də  yaraşır  şaha. 
Dağlardan  ta  saman  çöpünə  qədər 
Hər  şeyin  hər  zaman  qədrini  bilər.
Hər  Kəsdə  nə  qədər  varsa  ləyaqət,
O  qədər  göstərər  ona  səxavət.
Odur  Kİ,  çox-çoxdur  mədh  edənləri, 
Dünyada  yox  m isli,  yox  bərabəri.
Çoxları  istədi  «Iqbalnamə»ni,
T
ək
  ona  həsr  etdim  mən  bu  naməni. 
ÇünKİ  tanıdığım   bütün  şahlardan 
T
ək
  odur  əməyə  düz  qiymət  qoyan. 
Boşdur  çox  şahların  ancaq  başları,
Nahaq  çox  Kəsdirmiş  onlar  başları. 
Hay-Küy  çox,  heç  bir  şey  yoxdur  süfrədə, 
Dönüb  bədənləri  quru  cəsədə.
Onlarda  bir  tacir  təbiəti  var,
ZəlitəK  qan  sorub  ləzzət  alarlar.
DəniztəK  düşüncəm,  dürrtəK  sözlərim,
Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə