I forbindelse med en konflikt dukker det opp mange spørsmål som krever svarYüklə 20,04 Kb.
tarix20.09.2017
ölçüsü20,04 Kb.

hklogo
Spørsmål

og


svar

ved mekling, evt streik


2014
AAF/ HK

11. november kl. 0900 møtes HK (Handel og Kontor) og AAF (www.aaf.no/) hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige innen 12. november klokken 24.00 blir det streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 13. november, eller når dere blir varslet om dette (pr sms)

Meklingen går i praksis ut på at mekleren har dialog med partene og innhenter opplysninger, dokumentasjon, argumenter, for å finne grunnlag for en forhandlingsløsning. I de fleste tilfeller blir utfallet at mekleren legger fram en skisse for partene med forslag til løsning. Vanligvis krever mekleren at partene sier ja eller nei til skissen. Videre forhandlinger om justeringer av skissen blir det normalt ikke åpnet for.

Etter arbeidstvistloven § 23 andre ledd, har ”enhver som deltar” i meklingen taushetsplikt. Taushetsplikten er ikke begrenset til meklingsmøtene. Taushetsplikten omfatter alle typer meklingsaktiviteter fra kontakten etter innkalling i henhold til § 20, til meklingen er avsluttet.Dette kan skje

- Skissen godtas, og enighet om ny overenskomst er oppnådd mellom partenes forhandlingsutvalg. Resultatet av meklingen går til uravstemning.

- HK godtar ikke skissen. Dette kan skje ved at forhandlingsutvalget avviser skissen «over bordet» under meklingsinnspurten. Da blir det streik. På dette tidspunktet skal alle som er mobilisert være klare til arbeidskamp, og godt informert om hvorfor det blir streik. I en slik situasjon er det de opprinnelige kravene som er grunnlaget for streiken.

Hvem skal streike?
Streiken er en arbeidskonflikt mellom HK og AAF og gjelder medlemmer som er omfattet av Landsoverenskomsten HK/AAF. Medlemmer blir kontaktet før de blir tatt ut i en streik. Vanligvis tas medlemmene ut i streik puljevis, etter en opptrappingsplan. Det er varslet plassoppsigelse for alle på tariffområdet. Det er viktig å skille mellom plassoppsigelse og plassfratredelse. Alle er i konflikt, men kun dem som omfattes av plassfratredelse skal ut i streik.
Medlemmer som er omfattet av plassoppsigelse, men ikke av plassfratredelse kan tas ut i streik med 4 dagers varsel. Det er dette varselet som kalles varsel om plassfratredelse. Det er slik opptrapping varsles.

Hva med nye medlemmer på bedriften, kan de være med på en evt konflikt?
HK kan varsle plassoppsigelse og deretter plassfratredelse for nyinnmeldte. En eventuell konflikt vil da kunne utvides med de nyinnmeldte 14 dager etter plassoppsigelsen for de nyinnmeldte.
Fra hvilken dato må man være medlem for å få støtte fra HK i en streik?

Vil de som melder seg inn nå og fram til meklingen kunne motta streikestønad fra oss?

Svaret er ja. Alle som er registrert som medlemmer vil garantert motta streikebidrag fra forbundet.


Hva skjer hvis det er noen som vil melde seg ut for å slippe å streike?

Normalvedtektene § 2 punkt 6 sier følgende:

"Utmelding må være skriftlig og grunngitt. Når krav om opprettelse av ny tariffavtale for et personale er reist og saken er under arbeid, kan utmelding fra medlemmer som omfattes av kravet, ikke godkjennes. Det samme gjelder når det er meldt plassfratredelse til Riksmekleren eller anmodning om sympatistreik er besluttet".
Er streikestønad oppgavepliktig /skattepliktig?

Streikestønad er inntekt som det ikke skal skattes av. Den er tenkt å dekke de mest nødvendige utgifter til livets opphold for medlemmet og de som forsørges.


Vi er blitt kontaktet av ledelsen, om vårt foretak er tatt ut i streik? Hva skal vi svare?

Dette er konfidensielt innen det blir meldt til motparten 4 dager før meklingsfrist.

Forøvrig vil vi henvise til våre og AAF sine hjemmesider

www.hkinfo.no, www.aaf.no


Får man streikestønad for helligdager?

Vi viser til HKs vedtekter § 23 Stønad under arbeidsstans

Stønad betales fra og med første streikedag, også for søn- og helligdager som faller i tidsrommet av en konflikt.
Hvordan får jeg streikestønad?

Klubbleder har ansvaret for å innrapportere hvilke medlemmer som har krav på streikestønad.

Den tillitsvalgte sender inn ferdig utfylt skjema for utbetaling av konfliktstønad til HKs regionskontor. Skjemaet kan lastes ned fra HKs hjemmeside eller fås ved kontakt med regionskontorene hvis tillitsvalgte ikke har tilgang (dette blir først lagt ut når streiken er et faktum).
Skjemaet skal inneholde bl.a. fast avtalt uketimetall, dato fra og til de skal ha streikestønad, og medlemmets kontonummer.
Det skal også påføres dersom det er noen som ikke skal ha streikestønad for eksempel om de har barselpermisjon, permisjon, sykmeldt etc.
Første utbetaling blir ca 1 uke etter streiken har startet, og deretter har HK ukentlige utbetalinger. Tillitsvalgte må da sende ukentlige lister, fordi det ikke alltid er de samme som er i streik fra uke til uke.
Hva er streikebryteri?

Hovedregelen er at arbeid som normalt utføres av de som er i streik ikke skal overtas av andre under en konflikt. Streikebryteri er ikke forbudt etter norsk lov, men i grove tilfeller er det antatt at de fagorganiserte, etter at konflikten er over, kan kreve streikebrytere fjernet fra bedriften. Hovedavtalens § 10-1 sier at man «har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet. »


Foretaket kan ikke ta inn ansatte fra andre avdelinger, uorganiserte eller ekstrahjelp eller folk utenfra for å utføre det arbeid de streikende vanligvis gjør. Administrativ ledelse som normalt fungerer som HK- klubbens motpart, har rett til å fortsette å drive foretaket under streik.
Hva med innleid personell?

Disse har også rett til å jobbe under streiken, men ikke med arbeidet til de streikende.


Når blir de nye lønnstilleggene gjeldende fra?

Dette blir et forhandlingsspørsmål mellom AAF og HK ved avslutningen av konflikten.


Kan jeg ta ferie mens det er streik?

Ferieloven sier at fastsetting og avvikling av ferie, inkludert utbetaling av feriepenger, skal skje etter de vanlige reglene også under en konflikt. Lovlig arbeidskamp gir ikke arbeidsgiveren rett til å endre tidspunktet for ferie som er fastsatt før konflikten brøt ut. I slike tilfeller plikter arbeidsgiveren også å sørge for at feriepengene blir utbetalt på vanlig måte, selv om bedriften er rammet av konflikt når ferien skal avvikles. Blir ikke feriepengene utbetalt, skal ferien anses som ikke avviklet.
Avspasering:

Avspasering som er avtalt tatt ut i tidsrom rammet av streik, er i utgangspunktet å anse som tapt tid. Arbeidstaker kan prøve å få endret tidspunktet for avspasering før streiken er et faktum.


Hvis arbeidstaker eksempelvis avspaserer ukedag (streikens første dag) kan vedkommende ikke kreve streikestønad for ukedag. Streikekomiteen på bedriften skal ikke sette arbeidstaker opp som streikevakt denne dagen.
Sykmeldt:

Er man sykmeldt av lege før konflikten bryter ut, sikrer folketrygdloven at man har krav på sykepenger fra det offentlige under konflikten.


Er man sykmeldt med egenmelding når konflikten bryter ut, har man ikke krav på sykepenger. Det samme gjelder om man blir sykmeldt av lege etter at konflikten har brutt ut. Er man fortsatt sykmeldt når konflikten avsluttes, har man igjen på normal måte krav på sykepenger fra arbeidsgiveren eller det offentlige.
Jeg har fått innvilget lønnet permisjon. Gjelder det selv om det blir streik?

Har man fått innvilget permisjon med lønn før konflikten brøt ut, er man ikke omfattet av konflikten. Det vil si at den lønnede permisjonen fortsetter under konflikten.


Streikevakt:
Hvis noen av medlemmene er i utdanning/intern opplæring under deler av streiken, kan de da få fritak fra streikevakt/tillatelse til å delta på denne?
Utdanningen/opplæring har ikke tilknytning til arbeidsoppgavene medlemmet utfører. De kan delta på utdanningen.
Streikevaktene bør tilrettelegges slik at de kan gjennomføre sin undervisning og opplæring. De skal stå streikevakter, men ikke når de skal ha undervisning

Les mer om konflikten på HKs hjemmeside: www.handelogkontor.no og på facebook og Twitter.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə