Ias 1 mubs av docYüklə 357,25 Kb.

səhifə1/12
tarix14.09.2018
ölçüsü357,25 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


 

 

  -li M

ü

hasibat U

ç

otunun Beyn

ə

lxalq Standart

ı

  

Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi

 

M

Ü

ND

Ə

R

İ

CAT 

 

            Madd

ə

l

ə

r 

-li M

Ü

HAS

İ

BAT U

Ç

OTUNUN BEYN

Ə

LXALQ STANDARTI 

MAL

İ

YY

Ə

 HESABATLARININ T

Ə

QD

İ

M ED

İ

LM

Ə

S

İ

  

 

M

Ə

QS

Ə

STANDARTIN T

Ə

TB

İ

Q

İ

 SAH

Ə

S

İ

 

2–6 

MAL

İ

YY

Ə

 HESABATLARININ M

Ə

QS

Ə

D

İ

 MAL

İ

YY

Ə

 HESABATLARININ KOMPONENTL

Ə

R

İ

 

8–10 

Ə

SAS ANLAYI

Ş

LAR 

11–12 

Ü

MUM

İ

 M

Ü

LAH

İ

Z

Ə

L

Ə13–41 

Ə

dal

ə

tli t

ə

qdimat v

ə

 MHBS-na uy

ğ

unluq  

13–22 

F

ə

aliyy

ə

tin fasil

ə

sizliyi 

23–24 

M

ü

hasibat u

ç

otunun hesablama metodu 

25–26 

T

ə

qdim edilm

ə

nin ard

ı

c

ı

ll

ığı

 

27–28 

Ə

h

ə

miyy

ə

tlilik v

ə

 

ü

mumil

əş

dirm

ə

 

29–31 

Qar

şı

l

ı

ql

ı

 

ə

v

ə

zetm

ə

 

32–35 

M

ü

qayis

ə

li informasiya 

36–41 

STRUKTURU V

Ə

 M

Ə

ZMUNU 

42–126 

Giri

ş

  

42–43 

Maliyy

ə

 hesabatlar

ı

n

ı

n m

üə

yy

ə

nl

əş

dirilm

ə

si  

44–48 

Hesabat d

ö

vr

ü

 

49–50 

Balans hesabat

ı

 

51–77 

Uzunm


ü

dd

ətli v

ə

 qı

sam


ü

dd

ətli madd

ə

lə

r

ə b

ö

lü

nm

ə 

51–56 


Q

ı

samü

dd

ətli aktivl

ə57–59 

Q

ısam

ü

ddə

tli 


ö

hd

əlikl

ə60–67 

B

аl

а

ns hesabatı

nd

а t

ə

qdim edilə

c

ək informasiya 

68–73 


B

а

lа

ns hesabat

ı

nd

а v

ə

 ya onun qeydlə

rind


ə

 t

əqdim edil

ə

cə

informа

siy


а

 

74–77 M

ə

nf

əə

t v

ə

 z

ə

r

ə

r haqq

ı

nda hesabat 

78–95 

Hesabat d

ö

vr

ü 

ü

zrə

 m

ənf

əə

t və

 ya z


ə

r

ə78–80 


M

ə

nfəə

t v


ə

 z

ər

ə

r hа

qq

ınd

а

 hе

s

аb

а

tdа

 t

əqdim 

е

dilə

c

ək inf

о

rmа

siy


а

 

81–85 Мə

nf

əət v

ə

 zə

r

ər h

а

qqı

nd

а h

е

sа

b

аtd

а

 və

 ya 


о

nun q


е

ydl


ə

rind


ə

 t

əqdim 

е

dilə

c

ək inf

о

rmа

siy


а

 

86–95 Kapitalda d

ə

yi

ş

iklikl

ə

r haqq

ı

nda hesabat  

96–101 

PDF created with pdfFactory trial version 

www.pdffactory.com

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə