Ias 1 mubs av docYüklə 357,25 Kb.

səhifə2/12
tarix14.09.2018
ölçüsü357,25 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

 

  Pul v

ə

saitl

ə

rinin h

ə

r

ə

k

ə

ti haqq

ı

nda hesabat 

102 

Qeydl

ə103–126 

Qurulu


ş

  

103–107 U

ç

ot siyasə

tl

ərinin a

çı

qlanması

 

108–115 Qeyri-m

üə

yyə

nlikl


ə

rin qiym


ə

tl

əndirilm

ə

si qaydaları

 

116–124 Dig

ə

r açı

qlamalar 

125–126 

Q

Ü

VV

Ə

Y

Ə

 M

İ

NM

Ə

 TAR

İ

X

İ

 

127–127B 

-li M

Ü

HAS

İ

BAT U

Ç

OTUNUN BEYN

Ə

LXALQ STANDARTININ 

L

ƏĞ

V ED

İ

LM

Ə

S

İ

 (1997-C

İ

 

İ

L REDAKS

İ

YASINDA) 

128 

PDF created with pdfFactory trial version 

www.pdffactory.com 

 

  1-li M

ü

hasibat U

ç

otunun Beyn

ə

lxalq Standart

ı

    

Maliyy

ə

 hesabatlar

ı

n

ı

n t

ə

qdim edilm

ə

si  

M

ə

qs

ə

Bu  standartın  məqsədi  hesabat  ili  üçün  tərtib  edilmiş  maliyyə  hesabatları  ilə  həmin  təşkilatın  əvvəlki  dövrlər üçün hazırladığı maliyyə hesabatları, eləcə də digər təşkilatların maliyyə hesabatları аrаsında müqayisəni təmin 

edən ümumi  təyinatlı maliyyə hеsаbаtlаrının  təqdim  edilməsi  üzrə  əsasların  müəyyən edilməsidir.  Bu məqsədə 

nail olmaq üçün standart maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsinə dair ümumi tələbləri, onların strukturu üzrə 

təlimat  və  məzmununa  dair  minimal  tələbləri    təqdim  edir.  Xüsusi  əməliyyat  və  digər  hadisələrin  tanınması, 

ölçülməsi və açıqlanması digər Standart və Şərhlərin mövzusudur.  

Standart

ı

n t

ə

tbiqi sah

ə

si Bu  stаndаrt  Mühasibat  Uçotunun  Beynəlxalq  Standartlarına  uyğun  şəkildə  hazırlanmış  bütün  ümumi 

təyinatlı maliyyə hesabatlarına tətbiq edilir.  

Ümumi təyinatlı maliyyə hesabatları, xüsusi təyinatlı maliyyə hesabatlarını tələb edə biləcək mövqedə olmayan istifadəçilərin  informasiyaya olan  tələbatını  ödəmək  məqsədini daşıyan  hesabatlardır.  Ümumi  təyinatlı  maliyyə 

hesabatları  illik  hesabat  və  ya  proqram  kimi  digər  ümumi  sənədlərdən  ayrı  təqdim  edilmiş  hesabatlardır.  Bu 

standart  “Aralıq  maliyyə  hesabatları”  adlı  34  №-li  MUBS-a  uyğun  olaraq  hazırlanmış  aralıq  maliyyə 

hesabatlarının  strukturu  və  məzmununa  tətbiq  edilmir.    Lakin,  bu  Standartın  13-41-ci  maddələri  belə  maliyyə 

hesabatlarına tətbiq edilir. “Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) və fərdi maliyyə hesabatları” adlı 27 №-li MUBS-

a  uyğun  olaraq,  bu  Standart  fərdi  və  ya  birləşdirilmiş  (konsolidə  edilmiş)  maliyyə  hesabatlarını  təqdim 

etməsindən asılı olmayaraq bütün müəssisələrə tətbiq edilir.  

[Çıxarılmışdır] Bu  standartda  ictimai  sektorda  fəaliyyət  göstərən  müəssisələr  daxil  olmaqla,  mənfəət  əldə  etmək  məqsədilə 

fəaliyyət  göstərən  bütün  müəssisələrə  uyğun  olan  terminologiya  istifadə  edilmişdir.  Özəl  sektorda,  ictimai 

sektorda  və  dövlət  müəssisəsi  kimi  fəaliyyət  göstərən  qeyri-kommersiya  təşkilatları  bu  Standartı  tətbiq  etmək 

üçün  maliyyə  hesabatlarının  xüsusi  elementləri  və  ya  maliyyə  hesabatlarının  özü  üçün  istifadə  edilən 

açıqlamalara müvafiq düzəlişlər etməli olacaqlar.    

Eyni  şəkildə,  Maliyyə  alətləri:  Təqdimat”  adlı  32  №-li  MUBS-da  göstərildiyi  kimi  kapitala  malik  olmayan (məsələn,  qarşılıqlı  fondlar)  və  iştirak  payları  səhm  kapitalı  olmayan  (məsələn,  bəzi  kooperativ  müəssisələr) 

müəssisələr maliyyə hesabatlarında iştirakçı və ya payçıların maraqlarının təqdimatına düzəlişlər edə bilərlər.  Maliyy

ə

 hesabatlar

ı

n

ı

n m

ə

qs

ə

di 

Maliyyə  hesabatları  müəssisənin maliyyə  vəziyyətinin  və  maliyyə  nəticələrinin strukturlaşdırılmış təqdimatıdır. Ümumi  təyinatlı  maliyyə  hesabatlarının  məqsədi  müxtəlif  istifadəçilər  tərəfindən  iqtisadi  qərarların  qəbul 

edilməsi  zamanı  müəssisənin  maliyyə  vəziyyəti,  maliyyə  nəticələri  və  pul  vəsaitlərinin  hərəkəti  haqqında 

informasiyanın təmin edilməsidir. Həmçinin, maliyyə hesabatları rəhbərliyin ona həvalə edilmiş resursları necə 

idarə etdiyinin nəticələrini göstərir. Bu məqsədə nail olmaq üçün maliyyə hesabatları müəssisənin aşağıda qeyd 

olunan maddələri üzrə informasiyanı təqdim etməlidir  

(a) 


aktivləri; 

(b) 


öhdəlikləri; 

(c) 


kapitalı; 

(ç) 


mənfəət və zərəri daxil olmaqla, gəlir və xərcləri

(d) 


kapitalda digər dəyişiklikləri; və 

PDF created with pdfFactory trial version 

www.pdffactory.com

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə