Ibnü'i-a'RAbîYüklə 1,22 Mb.
səhifə23/26
tarix17.11.2018
ölçüsü1,22 Mb.
#80322
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

B) Hadis.1. el-Hışnü'1-haşîn min ke­lâmı Seyyidi'l-mürseJîn. Telifi 22 Zilhic­ce 791'de {12 Aralık 1389} Dımaşk'ta tamamlanan eserde başta Kütüb-i Süte olmak üzere temel hadis kaynaklarından derlenen rivayetlerle dua ve zikrin fazilet ve âdabı, icabet vakitleri ve yerleri, es-mâ-i hüsnâ, bazı sûre ve âyetlerin fazile­ti, Hz. Peygamber'in duaları gibi konular ele alınmıştır 669 Bom­bay 1301; Cezayir 1328; Delhi 1871.670 Ali el-Kârî eseri el-Hırzü'ş-şemîn li'l-Hış-ni'î-haşîn adıyla şerhetmiştir. 671

2. Miitâhu'l-Hışni'i-haşîn. Bir önceki eserin şerhi olup Ramazan 831'-de (Haziran 1428) Şîraz'da yazılmıştır. Süleymaniye 672 Nuruos­maniye 673 Râşid Efendi 674 ve Millet 675 kütüphanelerinde nüshaları var­dır.676

3. Uddetü'l-Hışni'i-haşîn min kelâmı Seyyidi'l-mürselîn. el-Hış-nü'1-haşîn'in müellif tarafından yapılmış muhtasarıdır.677 İbnü'l-Cezerfnin aynı eserden yaptığı bazı seçmeler de Nebzetün min ed'iye ne-beviyye adıyla İbn Hacer el-Askalanînin Nuhbetü'l-fiker iî muştalahâü ehii'i-eser'i ve Birgivî'nin Muştalahu'l-hadîs'ı ile birlikte 678 basılmıştır (Kahire 1303).Şevkânî, cUddetü 'J-Hışni'i-haşin'i Tuhfetü'z-zâ-kirin biddeti'l-Hışni'l-haşîn 679 Yahya b. Muhammed el-Eryânî de el-Müsteb-şîrîn bi-şerhi 'Uddeti'l-Hışni'l-haşîn (Dımaşk 1397) adıyla şerhetmiştir.680

4. el-Masca-dü'1-ahmed fî hatmi Müsnedi'1-İmâm Ahmed. 11 Rebîülevvel 828'de (31 Ocak 1425) Mescid-i Harâm'da Ahmed b. Han-bel'in ei-Müsned'inin hatmini takiben kaleme alınan eser. önce er-Resâ'ilü'n-nâdire içinde 681 Ebû Mûsâ el-Me-dînî'nin Haşâ'işü'l-Müsned ile birlikte basılmış (Kahire 1347/1929; Riyad 1410/ 1990), daha sonra Ahmed Muhammed Şâkir'in tahkikiyle TalâYu'l-Müsned baş­lıklı mecmua içinde 682 neşredilmiştir. 683

5. el-Bidâye fî me'âHmi'r-rivâye 684. 370 beyitten oluşan eser Zil­hicce 800'de (Ağustos 1398) tamamlan­mış olup Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshaları vardır.685

6. Bişetü -ıâlim min kelâmi Ebi'l-Kösım.686 Müellifin, sahihlerin en sa­hih olanlarından seçtiğini belirttiği kırk hadisi ihtiva eden eserin iki nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır. 687

7. el-Er-ba'ûne'z-zûhiretü'l-mensûbe ile'l-cıtrati't-tâhire. Ehl-i beyt'e mensup kişile­rin rivayet ettiği kırk hadisi ihtiva eden eserin bir nüshası Millet Kütüphanesi'n-dedir. 688

8. 'İkdü'l-le'âlî ü'1-ehödîşi'l-mü-selseleti'l-'avâlî. 808'de (1405) Şîraz'­da kaleme alınmıştır. 689

9. el-Erba'ûne'l-'avâlî. Senedinde Hz. Peygamber'le müellif arasında on râvi bulu­nan kırk hadisi ihtiva eden eserin bir nüs­hası Dârü'l-kütübi'z-Zâhiriyye'de bulun-maktadrr.690

10. Mufad-dimetü ilmi'l-hadîş. Müellifin oğlu Ebû Bekir Ahmed'in şerhettiği belirtilen ese­rin 691 bir nüshası Berlin'dedir.692

11. Esne'I-metâlib iî menâkıbi seyyi-dinâ 'Alî b. Ebî Tâlib. Önce Mekke'de basılan eseri (1324) daha sonra Muham­med Hâdî el-Emînî yayımlamış (İsfahan 1402), ayrıca Muhammed Bakır el-Mahmûdî tarafından tehzîb edilen eser Es-ne'î-menâkıb fî tehzîbi Esne'1-metâ-lib iî menâkıbi'1-İmâm Emîri'l-mtfminîn Alî b. Ebî Tâlib adıyla neşredilmiş­tir (Beyrut 1403/1983).

12. el-Ehâdîşü'I-cişrûne'i-eavâlî. Bir nüshası San'a'dadır. 693

13. Ehâ-dîşü müseîselât ve uşâriyyâtü'1-isnâ-di'dliyâ. 694

14. Şerhu'1-Meşöbîh. Ferrâel-Begavî'ninMeşdbîhu's-sünne adlı eseri üzerine yazılmış üç cilt hacminde bir şerh olup günümüze ula­şıp ulaşmadığına dair bilgi yoktur.

15. el-Müsnedü'l-ahmediîmâ yete'alîeku bi-Müsnedi Ahmed. Ahmed b. Hanbel'in eİ-Müsned'inin şerhidir.695

C) Siyer.1. Kıfa min mevlidi'ş-şerif. Hz. Peygamber'in hizmetçileri, binekle­ri, savaş aletleri, kâtipleri, hanımları ve çocuklarına dair olan eserin son kısmı eksik bir nüshası Süleymaniye Kütüp­hanesi'nde bulunmaktadır.696

2. MevHdü'n-nebî. Yazımı 11 Rebîülevvel 806'da (28 Eylül 1403) Keş1te tamamlanmıştır.697 el-Mevlidü'l-kebîr adıyla kaydedilen eser de 698 bu kitap olmalıdır.

3. Zâtü'ş-şifâ iî sîreti'n-ne-biyyi'l-Muştaiâ ve aşhâbihi'l-erba'a-ü'1-hulefâ.699 515 beyitten meydana gelen eserin nüs­haları Süleymaniye 700 ve Emel Esin 701 kütüphanelerinde kayıtlıdır.702 Eser üzerine Muhammed b. Hasan el-Âlânî el-Kürdî'-nin RefSi'l-haiâ'şerhu Zâti'ş-şifa' adıy­la yazdığı şerh Hamdî Abdülmecîd'in tah­kikiyle yayımlanmıştır (Beyrut 1407/1987).

4. Risale hakkı ebeveyi'n-nebî.703 Süleymaniye Kütüphanesi ile 704 Berlin Staats-bibliothek'te 705 nüshaları bulun­maktadır.

D) Tarih, Tabakat, Terâcim.1. Cami esânîd. Müellif bu çalışmasında önce is­nadı dinin rükünlerinden biri olarak ele alıp onun önemini belirten rivayetleri zik­retmiş, bu arada kendi hayatıyla ilgili bil­giler de vererek Kur'an ve kıraat okudu­ğu kırk altı hocasının kısa biyografisini ve isnadlarını zikretmiş, ardından kendi hocalarından okuyan yirmi iki kıraat âli­mini kısaca tanıtmıştır. Eserin nüshala­rı Süleymaniye 706 ve Emel Esin 707 kütüphanelerinde ka­yıtlıdır.

2. Nihâyetü'd-dirâyât fî esmâ^i ncâli'l-kıra'ât.708 Bizzat müellifin belirttiğine göre 709 eser 772 (1370-71) yılında yazılmaya başlanmış, 16 Cemâziyelâhir 774'te (13 Aralık 1372) Dımaşk'ta tamamlanmıştır.

3. Gâyetü'n-Nihâye fî tabakâti'l-kurrû.710 Bir önceki eserin muhta­sarı olup 395S biyografiyi ihtiva etmek­tedir.711 4. ed-De-recâtü'l-'aîiyye fî tabakâti 'ulemâ'i'l-Hanefiyye. Uluğ Bey adına yazılan bu al­fabetik eserin elif ve bâ harflerinin tama­mı ile tâ harfinden bir bölümün yer aldığı bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.712

5. MuhtaşaruTârihi'l-İslâm li'z-Zehebî. Telifi Receb 798"de (Ni­san 1396) Antakya'da tamamlanan ese­rin bir nüshası Süleymaniye Kütüphane-si'nde 713 kayıtlıdır.714


Yüklə 1,22 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə