İdarəetmə sistemlərinin modelləşdirilməsi qr. 894a I qrup Asan SuallarYüklə 164,12 Kb.
tarix07.11.2018
ölçüsü164,12 Kb.

İdarəetmə sistemlərinin modelləşdirilməsi qr. 894a

I qrup
Asan Suallar


 1. Ehtimallıq nəzəriyyəsinin əsas anlayışları

 2. Hadisələr və ehtimallar

 3. Hadisənin yaranması ehtimalı

 4. Hadisənin tezliyi

 5. Qüvvət funksiyanın xətti şəkilə gətirilməsi

 6. Hiperbolik funksiyanın xətti şəkilə gətirilməsi

 7. Üstlü funksiyanın xətti şəkilə gətirilməsi

 8. Kəsir-rasional funksiyanın xətti şəkilə gətirilməsi

 9. Loqarifmik funksiyanın xətti şəkilə gətirilməsi


Orta çətin suallar

 1. Təsadüfi kəmiyyətlərin dispersiyasının hesablanması

 2. Təsadüfi kəmiyyətlərin orta kvadratik meylinin hesablanması

 3. Təsadüfi kəmiyyətlərin variasiya əmsalının hesablanması

 4. Model anlayışı

 5. Korrelyasiya əmsalnın mənfi və müsbət qiymətlərinin fərqi

 6. Diskret təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi

 7. Median və moda

 8. Xətti funksiyanın əmsallarının təyini


Mürəkkəb suallar


 1. Üstlü funksiyanın əmsallarının təyini

 2. Kəsir-rasional funksiyanın əmsallarının təyini

 3. Loqarifmik funksiyanın əmsallarının təyini

 4. Qüvvət funksiyanın əmsallarının təyini

 5. Hiperbolik funksiyanın əmsallarının təyini

 6. İki dəyişəndən ibarət reqresiya tənliyinin aktiv təcrübə planı

 7. Üç dəyişəndən ibarət reqresiya tənliyinin aktiv təcrübə planı

 8. Passiv və aktiv təcrübə üsullarıII qrup
Asan tipli suallar
1. Bir yerdə olan və bir yerdə olmayan hadisələrin ehtimalının toplanması

 1. Ehtimalların hasili

 2. Şərti ehtimal

 3. Bernulli düsturu

 4. Binominal və Puasson qanunları

 5. Variasiya sırasının qrafiki təsviri

 6. Empirik paylanma

 7. Poliqon və histoqramOrta çətin tipli suallar


 1. Korrelyasiya asılılığı

 2. Korrelyasiya əmsalı

 3. Korrelyasiya nisbəti

 4. Parobolik və ya ikinci tərtibli asılılıq

 5. Riyazi modelləşdirmənin əsasları

 6. Modellərin təsnifatı

 7. Modelləşdirmənin ümumi prinsipləri

 8. Riyazi modelləşdirmə üsullarının təsnifatı

 9. Təsadüfi proses anlayışı


Mürəkkəb tipli suallar


 1. Reqressiya tənliyinin əmsallarının aktiv təcrübə üsulul ilə təyni

 2. Təsadüfi proseslər

 3. Korrelyasiya funksiyası anlayışı

 4. Avtokorrelyasiya və qarşılıqlı korrelyasiya funksiyası

 5. Ümumi toplu və seçim

 6. Riyazi modelin adekvatlığının yoxlanılması

 7. Styudent kriterisi ilə reqressiya tənliyinin əmsallarının qiymətləndirilməsi

 8. Qeyri-xətti riyazi modellər

III qrup
Asan tipli suallar
 1. Tam ehtimallıq formulu

 2. Empirik formulunun ümumi görünüşünün təyini

 3. Seçmənin statistik paylanması

 4. Stasionar və qeyri-stasionar təsadüfi proseslər

 5. Empirik paylanma funksiyası

 6. Kəsilməz təsadüfi kəmiyyətlərin sıxlıq funksiyası

 7. Korrelyasiya əmsalının etibarlılığı

 8. Normal paylanma qanunu


Orta çətin suallar


 1. Ən kiçik kvadratlar üsulu

 2. Diskret və fasiləsiz təsadüfi kəmiyyətlər və onların paylanması

 3. Diskret təsadüfi kəmiyyətlərin ədədi xarakteristikaları

 4. Korrelyasiya funksiyasının əsas xassələri

 5. Orta qiymətlər üsulu

 6. Empirik paylanmanın normallığının yoxlanması

 7. İnandırma intervalı

 8. Təsadüfi prosesin ehtimal xarakteristikalarıMürəkkəb tipli suallar


 1. Statistik xarakteristikaya əsasən reqressiya tənliyinin müəyyən edilməsi

 2. Çoxölçülü korrelyasiya və reqressiya asılılığı anlayışı

 3. Cəm korrelyasiya analizi üsulu ilə riyazi modellərin alınması

 4. Aktiv təcrübə üsulu ilə texnoloji prosesin riyazi modellərinin qurulması

 5. Minimaks üsulu

 6. Brandon üsulu

 7. Reqresiya əmsallarının qiymətləndirilməsi

 8. Korrelyasiya əmsalının dəyərliliyinin qiymətləndirilməsi

 9. Qeyri-xətti asılılığın təşkiledici funksiyalar şəklində təyini


IV qrup
Orta çətin suallar 1. Verilmiş qiymətlərə əsasən X diskret təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir?
-2

-4

6

80,1

0,2

0,3

0,4 1. Verilmiş qiymətlərə əsasən X diskret təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsini təyin edin etməli.
-3

4

5

6

70,1

0,2

0,2

0,4

0,1 1. Verilmiş paylanma qanununa əsasən X diskret təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir?
1

4

610

15

25 1. Verilmiş qiymətlərə əsasən X diskret təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsini tapın
-4

-5

6

8

100,1

0,1

0,2

0,3

0,3
 1. Verilmiş qiymətlərə əsasən X diskret təsadüfi kəmiyyətin riyazi gözləməsini təyin edin.


-4

-8

12

16

100.1

0.2

0.2

0.4

0.1
 1. Xi-nin verilmiş qiymətlərinə əsasən -orta qiyməti, -dispersiyanı; -orta kvadratik meyli, V-variasiya əmsallarının qiymətlərini hesablamalı.
-2

-4

6

8
 1. Xi-nin verilmiş qiymətlərinə əsasən -orta qiyməti, -dispersiyanı, -orta kvadratik meyli və V-variasiya əmsallarının qiymətlərini hesablamalı.
6

2

10

12 1. Xi-nin verilmiş qiymətlərinə əsasən -orta qiyməti, -dispersiyanı, -orta kvadratik meyli və V-variasiya əmsallarının qiymətlərini hesablamalı.

8

2

14

6
 1. Xi-nin verilmiş qiymətlərinə əsasən -orta qiyməti, -dispersiyanı, -orta kvadratik meyli və V-variasiya əmsallarının qiymətini təyin etməli.
2

2

3

5

8

2

1

4

5

8


Xi-nin verilmiş qiymətlərinə əsasən -orta qiyməti, -dispersiyanı, -orta kvadratik meyli və V-variasiya əmsallarını hesablamalı.


2

4

6

6

7


Xi-nin verilmiş qiymətlərinə əsasən -orta qiyməti, -dispersiyanı, -orta kvadratik meyli və V-variasiya əmsallarının qiymətlərini təyin etməli.


3

3

4

7

8


Xi-nin verilmiş qiymətlərinə əsasən -orta qiyməti, -dispersiyanı, -orta kvadratik meyli və V-variasiya əmsallarının qiymətlərini təyin etməli.


14

12

10

10

9


Xi-nin verilmiş qiymətlərinə əsasən -orta qiyməti, -dispersiyanı, -orta kvadratik meyli və V-variasiya əmsallarının qiymətlərini təyin etməli.

Mürəkkəb suallar


 1. 100 elektrik lampasından 5-i xarabdır. Təsadüfi olaraq götürülmüş 3 lampanın saz olması ehtimalı nə qədərdir?

 2. Qutuda 10 ədəd karandaş var, bunlardan isə 6 ədədi qırmızıdır. Tələbə qutudan ixtiyarı 4 karandaş çıxarır. Onların hamısının qırmızı olma ehtimalı nə qədərdir?

 3. Eyni güclü şahmatçı şahmat oynayır. 4 partiyadan ikisində ya da 6 partiyadan üçündə qalib gəlməsi ehtimallarından hansı böyükdür?

 4. Tələbə 30 sualdan 25-ni bilir. Tələbənin müəllimin verdiyi 5 sualdan beşini də bilməsi ehtimalı nə qədərdir?

 5. x və y təsadüfi kəmiyyətlərinin riyazi gözləmələri məlumdursa, onda z təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? ; ;

 6. x və y təsadüfi kəmiyyətlərinin riyazi gözləmələri məlumdursa, onda z təsadüfi kəmiyyətinin riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? ; ;

 7. Tələbə 25 sualdan 20-ni bilir. Tələbənin müəllimin verdiyi 3 sualdan üçünü də bilməsi ehtimalı nə qədərdir?

 8. 90 elektrik lampasından 6-ı xarabdır. Təsadüfi olaraq götürülmüş 3 lampanın saz olması ehtimalı nə qədərdir?

 9. Eyni güclü şahmatçı şahmat oynayır. 6 partiyadan üçündə ya da 8 partiyadan 4-də qalib gəlməsi ehtimallarından hansı böyükdür?

 10. Seçmə tezliklərin paylanması şəklində verilmişdir. Nisbi tezliklərin paylanmasını tapın.
2

5

71

3

6 1. Verilmiş qiymətlərə əsasən empirik paylanma funksiyasını tapmalı.
1

4

610

15

25 1. Xi - diskret təsadüfi kəmiyyəti aşağıdakı paylanma qanunu ilə verilmişdir:
1

3

6

80,2

0,1

0,4

0,3

Axtarılan çoxbucaqlını qurmalı.
V qrup
Orta çətin suallar

1. Orta qiymətlər , və orta kvadratik meyl etmələr , olduqda korrelyasiya əmsalını təyin etməli.

2. Orta qiymətlər , və orta kvadratik meyl etmələr , olduqda korrelyasiya əmsalını təyin etməli.

3. Orta qiymətlər , və orta kvadratik meyl etmələr , olduqda korrelyasiya əmsalının qiymətini təyin etməli.


4

6

6

8

8

1014

12

10

10

8

6
4.
Xiyi -nin verilmiş qiymətlərinə əsasən korrelyasiya əmsalının qiymətini təyin etməli. ?

5. Orta qiymətlər , , və orta kvadratik meyl etmələr , olduqda -korrelyasiya əmsalını təyin etməli.

6.
3

5

6

6

7

7

82

4

6

8

10

3

2


Xiyi -nin verilmiş qiymətlərinə əsasən korrelyasiya əmsalını hesablamalı. ?
7.2

2

3

5

8

106

8

8

9

14

15

Xiyi -nin verilmiş qiymətlərinə əsasən korrelyasiya əmsalının qiymətini hesablamalı. ?

8. Orta qiymətlər , ; və orta kvadratik meyl etmələr , olduqda korrelyasiya əmsalının qiymətini təyin etməli.

9.
5

6

6

8

8

10

136

8

8

9

10

14

15

Xiyi -nin verilmiş qiymətlərinə əsasən korrelyasiya əmsalını hesablamalı. ?

10.

5

6

6

7

8

106

8

8

10

10

12


Xiyi -nin verilmiş qiymətlərinə əsasən korrelyasiya əmsalını hesablamalı. ?

11.

5

6

6

8

8

10

132

4

6

8

10

3

2


Xiyi -nin verilmiş qiymətlərinə əsasən korrelyasiya əmsalını hesablamalı. ?

12.

3

5

6

6

7

7

86

8

8

9

10

14

15


Xiyi -nin verilmiş qiymətlərinə əsasən korrelyasiya əmsalını hesablamalı. ?
Mürəkkəb suallar
 1. 1

  +1

  +1

  6.2

  2

  +1

  -1

  8.2

  3

  -1

  +1

  7.1

  4

  -1

  -1

  7.5


Aktiv təcrübələrin planı və bu zaman y-in alınmış qiymətləri verilmişdir. Reqressiya tənliyində sərbəst həddinin qiymətini təyin etməli. .


1

+1

+1

6.2

2

+1

-1

8.2

3

-1

+1

7.1

4

-1

-1

7.5

Aktiv təcrübələrin planı və bu zaman y-in alınmış qiymətləri verilmişdir. Reqressiya tənliyində sərbəst həddinin qiymətini təyin edin. .1

+1

+1

6.2

2

+1

-1

8.2

3

-1

+1

7.1

4

-1

-1

7.5

Aktiv təcrübələrin planı və bu zaman y-in alınmış qiymətləri verilmişdir. Reqressiya tənliyində sərbəst həddinin qiymətini təyin edin. .

4. Verilmiş qiymətlərə əsasən x və y paramettrləri arasında reqressiya tənliyinin əmsallarını təyin edin.

; ; ;;

5. Verilmiş qiymətlərə əsasən x və y parametrləri arasında reqressiya tənliyinin əmsallarını təyin edin.; ; ;;

6. Verilmiş qiymətlərə əsasən x və y parametrləri arasında reqressiya tənliyinin əmsallarını təyin edin.; ; ;;
7. Verilmiş qiymətlərə əsasən x və y parametrləri arasında reqressiya tənliyinin əmsallarının qiymətini təyin etməli.

; ; ;;
8. Verilmiş qiymətlərə əsasən x və y parametrləri arasında reqressiya tənliyinin əmsallarının qiymətini təyin etməli.

; ; ;;

9. Verilmiş qiymətlərə əsasən x və y parametrləri arasında reqressiya tənliyinin əmsallarının qiymətini təyin etməli.; ; ;;

10. Verilmiş qiymətlərə əsasən x və y parametrləri arasında reqressiya tənliyinin əmsallarının qiymətini təyin etməli.; ; ;;

11.

1

3

520

30

50

Verilmiş qiymətlərə əsasən empirik paylanma funksiyasını tapmalı.

12.

6

8

8

9

14

155

6

6

7

8

10


Xiyi -nin verilmiş qiymətlərinə əsasən korrelyasiya əmsalını hesablamalı. ?

13. Verilmiş qiymətlərə əsasən x və y parametrləri arasında reqressiya tənliyinin əmsallarının qiymətini təyin etməli.; ; ;;


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə