Ii (Határozatok, amelyek közzététele nem kötelező) a tanács irányelveYüklə 106,59 Kb.
tarix02.03.2018
ölçüsü106,59 Kb.

1989.09.30. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 281. szám

II

(Határozatok, amelyek közzététele nem kötelező)
A TANÁCS IRÁNYELVE

(1989. szeptember 18.)

a műtrágyák bór, kobalt, réz, vas, mangán, molibdén és cink nyomelemtartalma tekintetében a 76/116/EGK irányelv kiegészítéséről és módosításáról

(89/530/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,
tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100a cikkére,
tekintettel a Bizottság javaslatára1,
az Európai Parlamenttel2 együttműködve ,
tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3,

mivel olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek a belső piac 1992. december 31-ig tartó időszak alatt történő fokozatos létrehozására irányulnak; mivel a belső piac egy olyan belső határok nélküli térség, ahol biztosított az áruk, személyek, szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;


mivel a legutóbb a 89/248/EGK irányelvvel4 módosított, a műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/116/EGK tanácsi irányelv5 megállapította az EGK-típusú műtrágyák forgalmazásának szabályait; mivel szükségesnek bizonyult az említett irányelv kiterjesztése az ilyen műtrágyákban előforduló hét nyomelem (bór, kobalt, réz, vas, mangán, molibdén és cink) tekintetében;
mivel a 76/116/EGK irányelv a továbbiakban az egy vagy több nyomelemet tisztán vagy keverten, illetve bizonyos nyomelemeket kelátformában tartalmazó folyékony műtrágyákra vagy permetszerekre is vonatkozik;
mivel a műtrágyákra vonatkozó irányelveket a mellékleteikben felsorolt termékek tekintetében folyamatosan fejleszteni és aktualizálni kell a tudományos és műszaki fejlődés figyelembevételével; mivel ezért szükséges a 76/116/EGK irányelvben meghatározott bizottsági funkciók kiszélesítése,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk
(1) „EGK-MŰTRÁGYA”-ként jelölhető a melléklet A. fejezetében felsorolt azon szilárd vagy folyékony műtrágya, amely a nyomelemek (bór, kobalt, réz, vas, mangán, molibdén illetve cink) közül csupán egyet tartalmaz és megfelel az említett A. fejezet követelményeinek.
(2) „EGK-MŰTRÁGYA”-ként jelölhető az első bekezdésben említett műtrágya kettő vagy több keveréke, amely legalább két különböző nyomelemet tartalmaz, amennyiben megfelel a melléklet B. fejezete követelményeinek.

2. cikk
Az 1. cikk előírásainak megfelelő EGK-műtrágyákat csomagolni kell.

3. cikk
(1) A 76/116/EGK irányelv I. mellékletében felsorolt EGK-műtrágyák nyomelemtartalmát — a következő nyomelemek: bór, kobalt, réz, vas, mangán, molibdén és cink közül egy vagy több jelenlétét — az alábbi két feltétel teljesülése esetén kell feltüntetni:
a) a nyomelemeket legalább ezen irányelv mellékletének C. és D. fejezetében meghatározott minimális mennyiségben adták a műtrágyához, és ebben a mennyiségben jelen is vannak a műtrágyában;
b) az EGK-műtrágyák továbbra is megfelelnek a 76/116/EGK irányelv I. mellékletében szereplő követelményeknek.
(2) Amennyiben a nyomelemek a makro- és mezoelem-bevitelt szolgáló alapanyagok természetes alkotórészét képezik, feltüntetésük nem kötelező, feltéve, ha ezek a nyomelemek legalább az ezen irányelv mellékletének C. és D. fejezetében meghatározott minimális mennyiségben fordulnak elő.

4. cikk
Ezen irányelv által szabályozott műtrágyákat az alábbi azonosító jelölésekkel kötelező ellátni:
a) nagybetűkkel feltüntetve: EGK-MŰTRÁGYA,
b) a műtrágya típusának megjelölése:
— vagy a melléklet A. fejezetének megfelelően,
— vagy a „nyomelemkeverék” kifejezés alkalmazásával a típus meghatározására, amelyet a jelenlevő nyomelemek neve vagy vegyjele követ,
— vagy a 76/116/EGK irányelv I. mellékletének megfelelően, a típus meghatározásához a következők közül megjelölve vagy
a „nyomelemekkel”
vagy
a „hozzáadásával”, kifejezést a jelenlevő nyomelemek neve, vagy vegyjelük kiírása után.
Csak a 76/116/EGK irányelvben meghatározott makro és mezoelemek esetében lehet ezen elemek konkrét mennyiségét a típusmeghatározás után feltüntetni.
Több nyomelem jelenléte esetén a felsorolási sorrend a vegyjelek alfabetikus sorrendjével egyezik meg: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn;
c) valamennyi nyomelem garantált tartalma és a formában és/vagy az oldhatóságban kifejezett garantált nyomelemtartalom, amennyiben azt a 76/116/EGK irányelv mellékletei előírják, illetve valamennyi előforduló nyomelem esetében a 6. cikkben előírtaknak megfelelően;
d) amennyiben a nyomelem részben vagy teljes mértékben szerves molekulával van kémiai kötésben, akkor a nyomelem neve után fel kell tüntetni az alábbi pontosító megjegyzések egyikét:
— „... kelátja” (a melléklet E. fejezete 1. pontjának megfelelően a kelátképző reagens neve, vagy annak rövidítése),
— „... -komplex” (a melléklet E. fejezete 2. pontjának megfelelően a komplexképző reagens neve).
A nyomelemtartalmat a csupán egy nyomelemet tartalmazó műtrágyák esetében a tömeg százalékában egész számokkal, illetve ahol ez szükséges, egy tizedesjegy pontossággal kell kifejezni (a melléklet A. fejezetének megfelelően). Amennyiben a műtrágya egynél több nyomelemet tartalmaz, ott egy adott nyomelemre vonatkozóan a tizedesjegyek száma a melléklet B., C. és D. fejezeteinek megfelelően kerülhetnek meghatározásra.
A nyomelemtartalmat szavakkal és a megfelelő vegyjelekkel egyaránt fel kell tüntetni.
Az említett kötelező, illetve egyes szabadon választható megjelölések alatt, a melléklet A. és B. fejezeteiben szereplő termékek címkéjén, vagy kísérőokmányain fel kell továbbá tüntetni az alábbi szöveget is:
„Kizárólag tényleges szükség esetén alkalmazandó. A túladagolás kerülendő.”

5. cikk
A forgalmazás akadályoztatása nélkül és az értékesítésért felelős személyek felelősségével az egyes tagállamok saját területükön előírhatják az adagolás és olyan feltételek megjelölését, amelyek a terméken feltüntetik az adott műtrágya használatát indokolttá tevő, a talajra és a növényállományra vonatkozó körülményeket. Ezeket az információkat a 4. cikkben kötelezően előírtaktól világosan elkülönítve kell feltüntetni.

6. cikk
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a forgalomba kerülő EGK-műtrágyák nyomelemtartalmát az egyes nyomelemek formái (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) szerint részletezve tüntessék fel.
A műtrágyák nyomelemtartalmának feltüntetése a következőképpen történik:
a) az 1. cikk (1) bekezdésében említett műtrágyák esetében: a melléklet A. fejezetében (6. oszlop) foglalt követelményeknek megfelelően;
b) az 1. cikk (2) bekezdésében és a 3. cikkben említett műtrágyák esetében fel kell tüntetni:
— a műtrágya teljes nyomelemtartalmát a teljes tömegszázalékban kifejezve, és
— amennyiben a vízoldható anyagtartalom legalább fele a teljes tartalomnak, a műtrágya teljes tömegszázalékában kifejezett vízoldható nyomelemtartalmat is.
Amennyiben a nyomelem teljes mértékben vízoldható formában van jelen, akkor csak a vízoldható tömeget kell feltüntetni.
A műtrágya nyomelemtartalmának meghatározására a 76/116/EGK irányelv 8. cikkében meghatározott vizsgálati módszerekre megállapított feltételek szerint kerül sor.
A műtrágya valamely szerves molekulával kémiai kötésben jelenlevő nyomelemtartalmát közvetlenül a teljes tömegszázalékában kifejezett vízoldható tömeg értéke után kell feltüntetni, az alábbi kifejezések egyikének kíséretében: „... kelát formájában”, vagy „... -komplex formájában”, az adott szerves molekula nevével, vagy használatos rövidített nevével együtt, a melléklet E. fejezetének megfelelően.

7. cikk
A feltüntetett nyomelemtartalom megengedett ingadozása:
— 0,4% lehet a 2%-ot meghaladó értékben jelenlévő nyomelemek esetében,
— a 2%-os tartalmat el nem érő nyomelemek esetében a feltüntetett tartalom egyötöde lehet.

8. cikk
A 76/116/EGK irányelv 9. cikkének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A mellékletekben foglaltaknak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében szükséges módosítása a 11. cikkben meghatározott eljárás szerint történik.


Amennyiben ilyen módosításra kerülne sor, csak olyan műtrágya vehető fel a listán szereplő műtrágyák közé, amely:
a) nincs káros hatással az emberi vagy állati egészségre vagy a környezetre;
b) hatásosan biztosítja a nyomelemeket az adott növénykultúra szükségleteinek vagy az adott növénykultúra növekedési feltételeinek megfelelően.”

9. cikk
(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek, a kihirdetésétől számított tizennyolc hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen elfogadnak el.

10. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. szeptember 18-án.


a Tanács részéről

az elnök


E. CRESSON

MELLÉKLETA. FEJEZET

CSAK EGYETLEN NYOMELEMET TARTALMAZÓ MŰTRÁGYÁK

1. megj.: A kelátképző anyagot az E. fejezetben meghatározottak szerint rövidített nevével is fel lehet tüntetni.

2. megj.: Ha a termék vízben szilárd üledék nélkül oldódik, alkalmazni lehet a „vízben oldandó” megjelölést.

3. megj.: Ha a nyomelem kelát formában van jelen, fel kell tüntetni azt a pH-tartományt, mely elfogadható stabilitást

garantál a kelátnak.

Szám
Típus-megjelölés


Az előállításra és a alapvető összetevőkre vonatkozó adatok

Minimális nyomelemtartalom (tömegszázalék)

adatok a nyomelemek kifejezésére.

Egyéb előírások


Egyéb adat vagy típusmegjelölés
Garantált nyomelemtartalom.

Oldhatóság

Egyéb kritériumok
1

2

34

5

6


BÓR

1a

BórsavA bór savas kezelése nyomán létrejött termék

14% vízoldható bór

A szokásos kereskedelmi nevek feltüntethetők

Vízboldható bór (B)


1b

Nátrium- borát

Kémiai úton előállított termék, fő összetevője a nátrium-borát

10% vízoldható bór

A szokásos kereskedelmi nevek feltüntethetők

Vízoldható bór (B)


1c

Kalcium-borát

Részben colemanitból vagy pandermitből nyert termék, fő összetevői a kalcium borátok

7% összes bór

Szemcseméret: legalább 98%-ban 0,063 mm-es lyukméretű szitán áthulló

A szokásos kereskedelmi nevek feltüntethetők

Összes bór (B)
1d

Bór-etanol-amid

A bórsav és az etanol-amid reakciója során létrejött termék

8% vízoldható bór


Vízoldható bór (B)
1e

Bórtartalmú műtrágya- oldat vagy szuszpenzió

Az 1a, 1b és 1d termékek vízben való oldásával vagy szuszpenziójával létrejött termék

2% vízben oldódó bór


Vízoldható bór (B)

KOBALT

2a

KobaltsóKémiai úton előállított termék, fő összetevője a kobalt ásványi sója

19% vízoldható Co

A jelölésnek tartalmaznia kell az összetett ásványi anion nevét

Vízoldható kobalt (Co)


2b

Kobalt- kelát

A kobalt és valamely kelátképző reagens kémiai reakciója során létrejött termék

2% vízoldható Co, amelynek legalább 80%-a kelát

A kelátképző reagens típusa

Vízoldható kobalt (Co)

Kelát formában levő kobalt (Co)
2c

Kobalt műtrágyaoldat

A 2a illetve 2b termékek vízben való oldásával létrejött termék

2% vízoldható Co

A jelölésnek tartalmaznia kell az ásványi anion nevét illetve a kelátképző reagens típusát

Vízoldható kobalt (Co)

Kelát formában levő kobalt (Co)

RÉZ

3a

RézsóKémiai úton előállított termék, fő összetevője a réz ásványi sója

20% vízben oldódó Cu

A jelölésnek tartalmaznia kell az összetett anion nevét

Vízoldható réz (Cu)


3b

Réz-oxid


Kémiai úton előállított termék, fő összetevője a réz- oxid

70% összes Cu

Szemcseméret: legalább 98%-ban 0,063 mm-nél kisebb
Összes réz (Cu)
3c

Réz- hidroxid

Kémiai úton előállított termék, fő összetevője a réz- hidroxid

45% összes Cu

Szemcseméret: legalább 98%-ban 0,063 mm-es lyukméretű szitán áthulló
Összes réz (Cu)
3d

Réz-kelát

A réz és valamely kelátképző reagens kémiai reakciója során létrejött termék

9% vízoldható Cu, amelynek legalább 80%-a kelát

A kelátképző reagens típusa

Vízoldható réz (Cu)

Kelát formában levő réz (Cu)
3e

Réz alapú műtrágya

A 3a, 3b, 3c, vagy 3d termékek, illetve szükség szerint egyéb, nyomelemhatással nem rendelkező töltőanyag keveréke

5% összes Cu

Szemcseméret: legalább 98%-ban 0,063 mm-es lyukméretű szitán áthulló

A kelátképző reagens típusa

Összes réz (Cu)

Vízoldható réz (Cu), amennyiben az a teljes rézmennyiség legalább egynegyede

Kelát formában levő réz (Cu)
3f

Réz műtrágya oldat

A 3a illetve 3d termékek vízben való oldásával létrejött termék

3% vízben oldódó Cu

A kelátképző reagens típusa

Vízoldható réz (Cu), amelynek egy része kelát formában levő réz (Cu)VAS

4a

VassóKémiai úton előállított termék, fő összetevője a vas sója (Fe II)

12% vízben oldódó Fe

A jelölésnek tartalmaznia kell az összetett ásványi anion nevét

Vízoldható vas (Fe)


4b

Vas-kelát

A vas és valamely kelátképző reagens kémiai reakciója során létrejött termék

5% vízoldható Fe, amelynek legalább 80%-a kelát

A kelátképző reagens típusa

Vízoldható vas (Fe)

Kelát formában levő vas (Fe)
4c

Vas műtrágyaoldat

A 4a illetve 4b termékek vízben való oldásával létrejött termék

2% vízoldható Fe

A kelátképző reagens típusa

Vízoldható vas (Fe)

Kelát formában levő vas (Fe)

MANGÁN

5a

MangánsóKémiai úton előállított termék, fő összetevője a mangán (Mn II) ásványi sója

17% vízoldható Mn

A jelölésnek tartalmaznia kell az összetett anion nevét

Vízoldható mangán (Mn)


5b

Mangán- kelát

A mangán és valamely kelátképző reagens kémiai reakciója során létrejött termék

5% vízben oldódó Mn, amelynek legalább 80%-a kelát

A kelátképző reagens típusa

Vízoldható mangán (Mn)

Kelát formában levő mangán (Mn)
5c

Mangán-oxid

Kémiai úton előállított termék, fő összetevői a mangán-oxidok

40% Összes Mn

Szemcseméret: legalább 80%-ban a 0,063 mm-es lyukméretű szitán áthulló
Összes mangán (Mn)
5d

Mangán alapú műtrágya

Az 5a és 5c termékek keveréke

17% Összes Mn


Összes mangán (Mn)

Vízoldódható mangán (Mn), amennyiben ez a teljes mangánmennyiség legalább egynegyede


5e

Mangán alapú műtrágya oldat

Az 5a és/vagy 5b termékek vízben való oldásával létrejött termék

3% vízben oldódó Mn

A kelátképző ágens típusa

Vízben oldódó mangán (Mn)

Kelát formában levő mangán (Mn)

MOLIBDÉN

6a

Nátrium-molibdátKémiai úton előállított termék, fő összetevője a nátrium-molibdát

35% vízoldható Mo


Vízoldható molibdén (Mo)
6b

Ammónium-molibdát

Kémiai úton előállított termék, fő összetevője az ammónium-molibdát

50% vízoldható Mo


Vízben oldódó molibdén (Mo)
6c

Molibdén alapú műtrágya

A 6a és 6b termékek keveréke

35% vízoldható Mo


Vízoldható molibdén (Mo)
6d

Molibdén alapú műtrágya oldat

A 6a és/vagy 6b termékek vízben való oldásával létrejött termék

3% vízoldható Mo


Vízoldható molibdén (Mo)
CINK

7a

CinksóKémiai úton előállított termék, fő összetevője a cink ásványi sója

15% vízoldható Zn

A jelölésnek tartalmaznia kell az összetett anion nevét

Vízben oldódó cink (Zn)


7b

Cink-kelát

A cink és valamely kelátképző reagens kémiai reakciója során létrejött termék

5% vízoldható Zn

A kelátképző reagens típusa

Vízoldható cink (Zn)

Kelát formában levő cink (Zn)
7c

Cink-oxid

Kémiai úton előállított termék, fő összetevője a cink- oxid

70% Összes Zn


Összes cink(Zn)
7d

Cink alapú műtrágya

A 7a és 7b termékekből nyert termék

30% Összes Zn


Összes cink (Zn)

Vízoldható cink (Zn), amennyiben ez a teljes mangánmennyiség legalább egynegyede


7e

Cink alapú műtrágya oldat

A 7a illetve 7b termékek vízben való oldásával létrejött termék

3% vízoldható Zn

A kelátképző reagens típusa

Vízoldható cink (Zn)

Kelát formában levő cink (Zn)A MŰTRÁGYÁK MINIMÁLIS NYOMELEMTARTALMA, A MŰTRÁGYA TÖMEGSZÁZALÉKÁBAN KIFEJEZVE

B. FEJEZET

SZILÁRD VAGY FOLYÉKONY NYOMELEMKEVERÉKEK
Amennyiben az adott nyomelem:
kizárólag ásványi formában van jelen

kelát vagy komplex formában van jelen

Nyomelem neve:Bór (B)

0,2

0,2

Kobalt (Co)

0,02

0,02

Réz (Cu)

0,5

0,1

Vas (Fe)

2,0

0,3

Mangán (Mn)

0,5

0,1

Molibdén (Mo)

0,02Cink (Zn)

0,5

0,1

A nyomelemek minimális összmennyisége szilárd keverékben a műtrágya tömegének 5%-a.

A nyomelemek minimális összmennyisége folyékony keverékben a műtrágya tömegének 2%-a.


C. FEJEZET

NYOMELEMEKKEL DÚSÍTOTT MAKRO- ÉS/VAGY MEZOELEMEKET TARTALMAZÓ, TALAJBA JUTTATANDÓ EGK-MŰTRÁGYÁK
Szántóföldre vagy gyepre

Kertészetben

Bór (B)

0,01

0,01

Kobalt (Co)

0,002Réz (Cu)

0,01

0,002

Vas (Fe)

0,5

0,02

Mangán (Mn)

0,1

0,01

Molibdén (Mo)

0,001

0,001

Cink (Zn)

0,01

0,002D. FEJEZET

NYOMELEMEKKEL DÚSÍTOTT MAKRO- ÉS/VAGY MEZOELEMEKET TARTALMAZÓ EGK-LEVÉLTRÁGYÁK

Bór (B)

0,01

Kobalt (Co)

0,002

Réz (Cu)

0,002

Vas (Fe)

0,02

Mangán (Mn)

0,01

Molibdén (Mo)

0,001

Cink (Zn)

0,002


E. FEJEZET

A NYOMELEMEKHEZ ENGEDÉLYEZETT KOMPLEXKÉPZŐ SZERVES REAGENSEK LISTÁJA

A komplex vegyületben jelenlevő nyomelem definíciója:

Ezen irányelv alkalmazásában a komplex vegyületben jelenlevő nyomelem olyan kapcsolatot jelöl, amelyben a fém:

— kelát, vagy

— komplex vegyület formában van jelen.


Engedélyezett termékek:

1. Kelátképző reagensek:Az alábbiak nátrium, kálium, vagy ammónium savai, vagy sói:

etilén-diamin-tetraecetsav

EDTA

C10H16O8N2

dietilén-triamin-pentaecetsav

DPTA

C14H23O10N3

etilén-diamin-di(O-hidroxifenil)ecetsav

EDDHA

C18H20O6N2

hidroxi-2etilén-diamin-triecetsav

HEEDTA

C10H18O7N2

etildiamin-di(O-hidroxi-p-metil-fenil)ecetsav

EDDHMA

C20H24O2N6

etilén-diamin-di(5-karboxi-2-hidroxifenil)ecetsav

EDDCHA

C20H20O10N2

2. Komplexképző reagensek*


1 HL C/304. szám, 1988.11.29., 8. o.

2 HL C/47. szám, 1989.02.20., 75. o. és az 1989. szeptember 15-én kelt határozat (a Hivatalos Lapban még nem jelent meg).

3 HL C/102. szám, 1989.04.24., 9. o.

4 HL L/111. szám, 1989.04.22., 34. o.

5 HL L/24. szám, 1976.01.30., 21. o.

*A lista készítése folyamatban van.
: assets -> near -> neighbourhood-enlargement -> ccvista
assets -> Müəssisənin tam adı və təşkilati hüquqi forması: “Dostluq ltd” Şirkəti Müəssisənin təsis olunma tarixi
assets -> Müəssisənin tam adı və təşkilati hüquqi forması: “Dostluq” müəssisəsi Müəssisənin təsis olunma tarixi
assets -> Socar-üMİD” mmc avtomatik Yanğınsöndürmə Sisteminin avadanlıqlarına və onların quraşdırma işlərinin aparılmasına olan tələbatını təmin etmək məqsədi ilə açıq satınalma müsabiqəsi (su-001/2016) elan edir
ccvista -> Uredba komisije es št. 2557/2001 z dne 28. decembra 2001 o spremembah Priloge V uredbe Sveta (egs) št. 259/93 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, V Skupnost in iz nje
ccvista -> Dyrektywa rady
ccvista -> Decyzja rady
ccvista -> Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollut


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə