Ii liceum Ogólnokształcące imYüklə 0,68 Mb.
səhifə2/7
tarix06.05.2018
ölçüsü0,68 Mb.
#42297
1   2   3   4   5   6   7

Rzeczowniki i przymiotniki rodzaju nijakiego zakończone w nom.sing. na - um.
Przypadek

SINGULARIS - l.poj.

PLURALIS - l.mnoga

Nominativus

remedium bonum

remedia bona

Genetivus

remedii boni

remediōrum bonōrum

Dativus

remedio bono

remediis bonis

Accusativus

remedium bonum

remedia bona

Ablativus

remedio bono

remediis bonis

Vocativus

remedium bonum

remedia bona

Słówka:


 • medicus, i – lekarz

 • doctus, a, um – uczony, -a ,-e

 • puer, pueri – chłopiec

 • aeger, aegra, aegrum – chory,-a,-e

 • remedium, i – środek leczniczy

 • bonus,a,um – dobry,-a,-e


Quo? – dokąd?

Ubi? – gdzie?

Na pytanie quo odpowiada accusativus.

Na pytanie ubi odpowiada ablativus.- in silvam propero – idę do lasu

- in oppidum venio – przybywam do miasta

- in schola sum – jestem w szkole

- in oppido habito – mieszkam w mieście
Publius aeger est
Publius, domĭni Romani filius, cum amīco in silva et in campo ambŭlat. Forte amīcus Publii ocŭlum sagittā vulnĕrat. Servi puĕrum misĕrum cito in villam portant. Publii parentes deos et deas orant. Amici Publii vitae timent. Sed mox medĭcus clarus in villam intrat. Domĭnus: “Medĭce”– inquit – “filium meum sanāre potes. Nam fama tua magna est”. Medĭcus Publii ocŭlum curat. Laetus domĭnus medĭco pecūniam magnam dat. Tota familia deis gratias agit, nam Publius salvus est.


dominus, i – pan

Romanus,a, um – rzymski

filius, i – syn

cum ( z abl.) – z, razem z

amicus, i – przyjaciel

in - do, na, w

campus, i – pole, plac

ambulo, -are – spacerować

forte – przypadkiem

oculus,i – oko

vulnero, -are – ranić

servus, i – niewolnik

miser, era, erum – biedny, nieszczęśliwy

cito – szybko

villa, -ae – dwór wiejski

porto, -are – nieść

parentes, um (III dekl.) – rodzice

vita, ae – życie

timeo, -ere – bać się

mox – wkrótce

intro, -are – wchodzić

inquit – rzecze, powiada

meus, a, um – mój

sano, -are – uzdrawiać

possum, posse – móc (potes – możesz)

nam – bowiem, bo

fama, ae - sława

tuus, tua, tuum – twój

magnus, a, um - wielki

curo, -are – leczyć

laetus, a, um – wesoły, radosny

pecunia, ae – pieniądze

totus, a,um – cały

gratias agĕre - dziękować

salvus, a,um – ocalonyDe remediis
Bacterĭa et Zoophaginĕae multos morbos evŏcant. Adversus morbos medĭci remedia varia adhĭbent. Antibiotĭca, sulfonamīda, remedia antipyretĭca, hypnotĭca, sedatīva, diuretĭca, purgatīva aegrotis saepe salūti sunt. Multa remedia e plantis medicatis praeparantur, velut: guttae, pilŭlae, tabulettae, extracta, infūsa, decocta, tinctūrae, unguenta, linimenta ceteraque. Sed medicis sententia antiqua nota est: Contra vim mortis non est medicamen in hortis.


Bacterium,i - pałeczka, bakteria

Zoophagineae,arum – (pl.) – wirusy chorobotwórcze

evoco, -are – wywoływać

morbus, i – choroba

adversus (z acc.) – przeciw

varius,a,um – różny

adhibeo,-ere - użyć, zastosować

antibioticum, i – antybiotyk

sulfonamida –orum (pl.) – sulfonamidy

antipyreticus,a,um – przeciwgorączkowy

hypnoticus, a,um – nasenny

sedativus,a,um – uspokajający

diureticus, a,um – moczopędny

purgativus,a,um – przeczyszczający

saepe – często

aegrotus, i – chory, pacjent

saluti esse – przynosić ratunek

praeparantur (passivum) – są przygotowywane

velut – tak, jak

gutta, ae - kropla

pilula,ae – pigułka

tabuletta,ae – tabletka

extractum,i – wyciąg

infusum, i – napar

decoctum, i – wywar

tinctura,ae – nalewka

unguentum,i – maść

linimentum,i – mazidło

ceteraque – i inne

sed – lecz

notus, a, um – znany

contra ( z acc.) – przeciwko

vis (acc. vim) - siła

mors, mortis – śmierć

medicamen, inis – lekarstwo

hortus, i - ogród

Lectio quinta (V)
Osobliwości odmiany deklinacji I i II
Poznaliśmy regularną odmianę rzeczowników i przymiotników deklinacji I i II. Czas na wyjątki, ponieważ jak mawiali starożytni Rzymianie: Nulla regula sine exceptione. I tak:


 • W deklinacji I są rzeczowniki rodzaju męskiego, oznaczające mężczyzn (najczęściej są to nazwy zawodów i narodowości). Jeśli chcemy dodać do nich przymiotnik, musimy pamiętać, że musi on być rodzaju męskiego, a zatem należeć do deklinacji II, np.:

  • agricola impiger – zapobiegliwy rolnik

  • nauta peritus – doświadczony żeglarz

  • poeta clarus – sławny poeta

  • pirata saevus – srogi pirat

  • scriba doctus – uczony pisarz

  • Belga alienus – obcy Belg
 • W deklinacji II zdarzają się rzeczowniki rodzaju żeńskiego. Niektóre z nich oznaczają drzewa lub nazwy geograficzne („drzewa, kraje, wyspy, miasta mają rodzaj jak niewiasta”). Towarzyszące tym rzeczownikom przymiotniki są rodzaju żeńskiego, czyli należą do deklinacji I, np.:

  • pinus alta – wysoka sosna

  • populus magna – wielka topola

  • ficus pulchra – piękny figowiec

  • Corinthus clara – sławny Korynt

  • alvus plena – pełny brzuch

  • humus arida – sucha ziemia
 • Rodzaju nijakiego, mimo zakończenia „–us” są : virus, i – jad, trucizna, pelagus,i - morze.
 • Wyjątkami są też rzeczowniki pochodzenia greckiego, często występujące w nazewnictwie medycznym.

  • W deklinacji I są to rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w nom.sing. na -e, w gen.sing. na –es, oraz rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone w nom.sing. na  -as lub –es, w gen.sing. na –ae. Charakterystycznym dla tej odmiany jest zakończenie acc.sing. na –en.Wzór odmiany

femininum
Singularis

Pluralis

N.

raphe - szew

raphae

G.

raphes

rapharum

D.

raphae

raphis

Acc.

raphen

raphas

Abl.

raphe (a)

raphis

V.

raphe

raphae


masculinum

Singularis

Pluralis

N.

diabetes – cukrzyca

diabetae

G.

diabetae

diabetarum

D.

diabetae

diabetis

Acc.

diabeten

diabetas

Abl.

diabeta

diabetis

V.

diabete

diabetae

Inne przykłady:   • acne, es f – trądzik,

   • systŏle, es f – skurcz (serca);

   • diastŏle, es f – rozkurcz (serca).
  • Pochodzenia greckiego są w II deklinacji rzeczowniki rodzaju żeńskiego (feminina), zakończone na -us, -er, np.:

   • methodus, i – metoda;

   • diameter, tri – średnica;

   • atomus, i – atom;

oraz rzeczowniki rodzaju nijakiego (neutra) zakończone w nom.sing. na –on (zakończenie –on powtarza się w acc.sing. i voc.sing.) Mogą one także występować w zlatynizowanej formie z zakończeniem –um, np.:

   • sceleton, i (sceletum, i) - szkielet;

   • organon, i (organum, i) – narząd.


Wzór odmiany:Singularis

Pluralis

N.

sceleton

sceleta

G.

sceleti

sceletorum

D.

sceleto

sceletis

Acc.

sceleton

sceleta

Abl.

sceleto

sceletis

V.

sceleton

sceleta


Ćwiczenie:

Dodaj odpowiednie zakończenia przymiotników, kierując się rodzajem, przypadkiem i liczbą rzeczowników: 1. pirata antiqu..... starożytny pirat

 2. agricolae perit...... doświadczonemu rolnikowi

 3. in alvo plen....... w pełnym brzuchu

 4. humum arid....... suchą ziemię

 5. pinorum alt.......... wysokich sosen

 6. acne acut........ ostry trądzik

 7. methodus mal.... zła metoda

 8. virus morbifer..... wirus chorobotwórczy

 9. organon accessori.... narząd pomocnniczy

 10. iabetes mellit..... moczówka cukrzycowa, cukrzyca


Lectio sexta (VI)
Złożenia z czasownikiem „esse”. Indicativus praesentis, imperfecti, futuri activi
Czasownik posiłkowy „esse” tworzy następujące złożenia:

 • absum, abesse – być nieobecnym, być oddalonym

 • adsum, adesse – być obecnym

 • desum, deesse – brakować, być nieobecnym

 • insum, inesse – być w czymś

 • intersum, interesse – brać udział, uczestniczyć

 • obsum, obesse – szkodzić

 • praesum , praeesse – stać na czele, przewodzić

 • possum, posse – móc

 • prosum, prodesse - pomagać

W złożeniach odmienia się tylko czasownik posiłkowy, przedrostek pozostaje bez zmian. Czasowniki possum i prosum mają drobne zmiany w przedrostkach (patrz: tabelka).


Tabelka podaje odmianę czasownika esse i złożeń:

 • w czasie teraźniejszym (indicativus praesentis activi),

 • przeszłym niedokonanym (indicativus imperfecti activi),

 • przyszłym (indicativus futuri activi)


Indicativus praesentis activi


esse

adesse

posse

prodesse

1. sum

2. es


3. est

1. sumus

2. estis


3. sunt

1. adsum

2. ades


3. adest

1. adsumus

2. adestis

3. adsunt


1. possum

2. potes


3. potest

1. possumus

2. potestis

3. possunt


1. prosum

2. prodes

3. prodest


1. prosumus

2. prodestis

3. prosuntIndicativus imperfecti activi


esse

adesse

posse

prodesse

1. eram

2. eras


3. erat

1. eramus

2. eratis

3. erant


1. aderam

2. aderas

3. aderat


1. aderamus

2. aderatis

3. aderant


1. poteram

2. poteras

3. poterat


1. poteramus

2. poteratis

3. poterant


1. proderam

2. proderas

3. proderat


1. proderamus

2. proderatis

3. proderantIndicativus futuri activi

esse

adesse

posse

prodesse

1. ero

2. eris


3. erit

1. erimus

2. eritis

3. erunt


1. adero

2. aderis

3. aderit


1. aderimus

2. aderitis

3. aderunt


1. potero

2. poteris

3. poterit


1. poterimus

2. poteritis

3. poterunt


1. prodero

2. proderis

3. proderit


1. proderimus

2. proderitis

3. proderunt
Quintus scholam frequentat
Quintus novem annos natus est. Una cum amicis scholam frequentat. In schola multi pueri adsunt, sed puellae absunt. In scholis Romanis puellae desunt, nam puellae domi manent. Quintus cum amicis non solum discit, sed etiam multos ludos excogitat. Pueris saepe Publius, puer magnus et laetus, praeest. Sed hodie pueri maesti sunt, nam Publius in schola abest.

„Fortasse Publius aeger est“ – Quintus cogitat. „Itaque amicum visitare et ei prodesse possum“.
novem – dziewięć

annus, i – rok

X annos natus esse – mieć X lat

una – razem

schola, ae – szkoła

frequento,-are – uczęszczać

domi – w domu

maneo, -ere - pozostać

non solum ... sed etiam – nie tylko ... lecz także

disco, -ere –uczyć się (III kon.)

ludus,i - zabawa

excogito,-are – wymyślać

saepe - często

laetus, a, um – wesoły

hodie - dzisiaj

maestus, a, um – smutny

fortasse – może

itaque – przeto, zatem

visito, -are – odwiedzać

ei – jemu, mu (dat.)

Sententiae
Frustra vivit, qui nemini prodest.

Na próżno żyje ten, kto nikomu nie pomaga.


Aut prodesse volunt aut delectare poetae (Horatius, Ars poetica)

Poeci chcą przynosić pożytek lub przyjemność.


Non omnia possumus omnes. (Vergilius)

Nie wszystko możemy wszyscy.


Qui potest mortem metuens esse non miser?

Kto bojąc się śmierci może być szczęśliwy?Ćwiczenie:

Przetłumacz na łacinę, zachowując czas gramatyczny: • mogą

 • pomagacie

 • byliśmy nieobecni

 • weźmiesz udział

 • szkodziłeś

 • pomagał

 • będę obecny

 • mogliśmy

 • będziesz

 • szkodzi

 • pomoże

 • będziesz mógł


Lectio septima (VII)
Dativus possessivus
De scriba beato
Scriba antiquus vitam suam laudat. „Ego scriba eram. Scribārum vita beata est. Agricolārum et nautārum et poetārum vita non tam beata est. Agricolae humum arĭdam arant. In pulchrārum ficōrum umbrā raro sedēre possunt. Numquam otium eis est. Nautae ad longinquam Aegyptum navĭgant et adversus saevos piratas saepe pugnant. Multae lauri poetis claris non desunt, sed poetae non semper clari sunt. Ego domĭni mei negotiis intersum. Pecunia mihi semper est.”


laudo, - are – chwalić

vita,ae - życie

beatus, a, um – szczęśliwy

tam - tak

humus, i f - ziemia, gleba

aridus, -a, - um – suchy, wyschły

aro, -are - orać

ficus, i - figa

umbra, ae – cień

raro – rzadko

sedeo, -ere – siedzieć

numquam – nigdy

otium, i – odpoczynek, wolny czas

eis – dat. „im“

longinquus, a, um – odległy

navigo, -are – żeglować

adversus – z acc. – przeciwko

saevus, a, um – srogi, straszny

saepe – często

pugno, -are – walczyć

laurus, i – wawrzyn

clarus, a, um – sławny

negotium, i – praca, obowiązek

mihi – dat. – „mi”

Dativus possessivus – celownik dzierżawczy
Posiadanie można wyrazić w łacinie w dwojaki sposób:

 • za pomocą czasownika „habeo, -ere”

 • częściej: za pomocą konstrukcji, składającej się z datiwu osoby posiadającej i czasownika „esse” (dativus possessivus) np.:


Scribae pecunia magna est. Pisarz ma dużo pieniędzy.

Populis antiquis multi dei sunt. Starożytne narody mają wielu bogów.

Agricolis numquam otium est. Rolnicy nigdy nie mają odpoczynku.

Sententiae
Ignavis semper feriae (sunt).

Lenie mają zawsze wakacje.


Otia post negotia.

Odpoczynek po pracy (najpierw obowiązek, potem przyjemność).


Rarus fortuna sua contentus.

Mało kto jest zadowolony ze swego losu.Lectio octava (VIII)
Indicativus praesentis passivi czasowników koniugacji I, II i IV.
Stronę bierną (passivum) tworzymy przez dodanie do tematu czasownika specjalnych końcówek. W czasie teraźniejszym (indicativus praesentis passivi) w 1. osobie dodajemy jeszcze samogłoskę „o”. W koniugacji IV, w 3. osobie liczby mnogiej, występuje spójka „u”, znana nam już ze strony czynnej.
Końcówki strony biernej


1.-(o)r

1.-mur

2.-ris

2.-mini

3.-tur

3.-ntur

Przykładowa odmiana czasowników koniugacji I,II i IV w stronie biernej czasu teraźniejszego (indicativus praesentis passivi).
I

II

IV

1. laudor

2. laudaris

3. laudatur


1. laudamur

2. laudamini

3. laudantur


1. videor

2. videris

3. videtur


1. videmur

2. videmini

3. videntur


1. audior

2. audiris

3. auditur


1. audimur

2. audimini

3. audiuntur

Infinitivus praesentis passisvi ma końcówkę - ri:
laudari

być chwalonymvideri

być widzianymaudiri

być słuchanym

Zamiana strony czynnej na bierną


Scriba

vitam

laudat.

(nominativus)

(accusativus)

(activum)
Vita

a scriba

laudatur.

(nominativus)

(a/ab + ablativus)

(passivum)

Przy rzeczownikach oznaczających istoty ożywione dodajemy przyimek ab (przed samogłoskami) lub a (przed spółgłoskami), który łączy się z ablatiwem. Przy rzeczownikach nieożywionych jest to sam ablativus, np.:


Ficus magna campum ornat. (activum)

Campus fico magna ornatur. (passivum)


Musculi sceleton movent. (activum)

Sceleton musculis movetur. (passivum)


musculus, i – mięsień

moveo, -ere – ruszać, poruszać
Ćwiczenia

Zamień na stronę bierną zdania:
Agricolae humum aridam arant.
………………………………………………………………………………………….
Rosae puellam ornant.
…………………………………………………………………………………………..
Medici remedia varia adhibent.
………………………………………………………………………………………….
Pharmacopŏlae guttas praepărant.
………………………………………………………………………………………….
Pueri multos ludos excogĭtant.
………………………………………………………………………………………….
Scriba beatus vitam laudat.
………………………………………………………………………………………….
Lauri pulchrae agrum ornant.
………………………………………………………………………………………….
Medicus linguam aegroti spectat.
………………………………………………………………………………………….
Familia medico pecuniam magnam dat.
………………………………………………………………………………………….

Sententiae
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.

Czasy się zmieniają i my zmieniamy się w nich.


Principiis obsta, sero medicina paratur.

Przeciwdziałaj poczatkom (choroby), (zbyt) późno jest przygotowane lekarstwo.


Memoria minuitur, nisi exercetur.

Pamięć zmniejsza się, jeśli się jej nie ćwiczy.
Lectio nona (IX)
Indicativus praesentis activi et passivi czasowników koniugacji III
Do III koniugacji należą czasowniki o temacie zakończonym na spółgłoskę. Infinitivus praesentis activi ma zakończenie –ĕre (z krótkim „e”). W III koniugacji znajduje się też grupa czasowników o temacie zakończonym na ĭ i ŭ. Również te czasowniki mają w inf. praes.act. zakończenie -ĕre.
Por.: disco, -ĕre - uczyć się;

lego, -ĕre- czytać;

facio, -ĕre- robić;

capio, -ĕre- chwytać;metuo, -ĕre- bać się.
W odmianie czasowników koniugacji III pomiędzy tematem a końcówkami występują spójki: i, e, u.


Indicativus praesentis activi

Indicativus praesentis passivi

1. leg-o

1. cap-ĭ-o

1. leg-o-r

1. capi-o-r

2. leg-i-s

2. cap-i-s

2. leg-ě-ris

2. cap-ě-ris

3. leg-i-t

3. cap-i-t

3. leg-ĭ-tur

3. cap-ĭ-tur

1. leg-ĭ-mus

1. cap-ĭ-mus

1. leg-ĭ-mur

1. cap-ĭ-mur

2. leg-ĭ-tis

2. cap-ĭ-tis

2. leg-ĭ-mini

2. cap-i-mĭni

3. leg-u-nt

3. cap-ĭ-u-nt

3. leg-u-ntur

3. cap-i-u-ntur

Infinitivus praesentis activi

Infinitivus praesentis passivi

leg-ě-re

cap-ě-re

leg-i

cap-i

Imperativus praesentis activi2.sing. leg-e!

2.sing. cap-e!
2.plur. leg-ĭ-te!

2.plur. cap-ĭ-te!


In schola Romana
In schola Romana discipuli legere et scribere discunt. Magister discipulos legere et scribere docet. Pueri in tabulis eas sententias scribunt, quas magister e libro recitat. Magister discipulis imperat: “tabulas et stilos sumite et sententiam scribite: Non scholae, sed vitae discimus.” Deinde pueri aliam sententiam scribunt: Quidquid discis, tibi discis. Tunc magister dicit: “Tabulas vestras mihi reddite!” Pueri magistro tabulas reddunt. Magister sententias legit, menda corrigit, pueros ignavos reprehendit, pueros bonos – laudat.


discipulus, i - uczeń

lego, -ere – czytać

scribo, -ere – pisać

disco, -ere – uczyć się

doceo, -ere – uczyć (kogoś)

tabula, ae – tablica, tabliczka

eas... quas – te… które

e (ex) z abl. - z

liber, libri – książka

recito, -are – czytać głośno

impero, -are – rozkazywać

stilus, i – rylec

sumo, -ere – wziąć

vita, -ae – życie

deinde – następnie, potem

alius, a, ud – inny

tibi (dat.) - tobie

tunc – wtedy, potem

dico, -ere - mówić

vester, vestra, vestrum – wasz

mihi (dat.) – mi, mnie

reddo, ere – oddać

men dum, i – błąd

corrigo, -ere – poprawiać

ignavus, a, um – leniwy

reprehendo, -ere – ganić
Ćwiczenia
I. Zamień na stronę bierną zdania:
Discipuli menda corrigunt.
………………………………………………………………………………………….
Magister puerum ignavum reprehendit.
………………………………………………………………………………………….
Discipulus stilum sumit.
………………………………………………………………………………………….
In schola pueri sententias pulchras scribunt.
………………………………………………………………………………………….
Magister librum doctum legit.
………………………………………………………………………………………….

II. Wyraź za pomocą konstrukcji dativus possessivus zdania:
Magister doctus pulchros libros habet.
………………………………………………………………………………………….
Discipuli ignavi stilos non habent.
………………………………………………………………………………………….
Tabulam magnam habes.
………………………………………………………………………………………….

Sententiae:

Disce, sed a doctis disce!

Ucz się, lecz ucz się od uczonych.


Disce aut discede!

Ucz się albo odejdź!


Scribere scribendo, dicendo dicere discis.

Pisać uczysz się pisaniem, mówić – mówieniem.Lectio decima (X)
Deklinacja III – typ spółgłoskowy
Do III deklinacji należą rzeczowniki wszystkich trzech rodzajów (masculinum, femininum, neutrum), zakończone w gen. sing. na –is.

Temat rzeczownika rozpoznajemy po odrzuceniu końcówki –is od gen. sing.

W nom. sing. rzeczowniki mają bardzo różnorodne zakończenia. Ucząc się nowych rzeczowników III deklinacji, staramy się zapamiętać nominativus i genetivus singularis oraz rodzaj rzeczownika.

Przykłady rzeczowników III deklinacji:  • pater, patris (m) ojciec

  • canis, canis (m) pies

  • lex, legis (f) prawo

  • radix, radĭcis (f) korzeń

  • corpus , corpŏris (n) ciało

  • genus, geněris (n) rodzaj

Wzór odmianySINGULARIS
masculinum, femininum

neutrum

Nominativus

pater

lex

corpus

Genetivus

patris

legis

corpŏris

Dativus

patri

legi

corpŏri

Accusativus

patrem

legem

corpus

Ablativus

patre

lege

corpŏre

Vocativus

pater

lex

corpus


PLURALIS
masculinum, femininum

neutrum

Nominativus

patres

leges

corpŏra

Genetivus

patrum

legum

corpŏrum

Dativus

patrĭbus

legĭbus

corporĭbus

Accusativus

patres

leges

corpŏra

Ablativus

patrĭbus

legĭbus

corporĭbus

Vocativus

patres

leges

corpŏra

Powyższy wzór odmiany nazywamy typem spółgłoskowym III deklinacji. Odmieniają się według niego: • rzeczowniki nierównozgłoskowe (imparisyllaba) zakończone w temacie na jedną spółgłoskę,

np.: nom. ho-mo, gen. ho-mi-nis (m) – człowiek;

nom. ar-bor, gen. ar-bo-ris (f) – drzewo

nom. ver, gen. ve-ris (n) – wiosna


 • niektóre rzeczowniki równozgłoskowe (parisyllaba) – „rodzina z pieskiem”:

pater, patris (m) – ojciec; mater, matris (f) – matka; frater, fratris (m) – brat; parentes, parentum – rodzice; senex, senis (m) – starzec; iuvenis, iuvenis (m) – młodzieniec; vates, vatis (m) – wieszcz; canis, canis (m) - pies

Ćwiczenia


 1. Odmień w singularis i pluralis:
  • arbor alta

  • homo doctus

  • tempus beatum (tempus, oris – czas)
 1. Przetłumacz na język łaciński, zachowując przypadek gramatyczny:
  • dobra matka, dobrej matce, dobrych matek, z dobrymi matkami

  • szlachetny starzec, szlachetnego starca, szlachetni starcy

  • zdrowe ciało, w zdrowym ciele, zdrowe ciała, zdrowych ciał

bonus, -a, -um - dobry

honestus, -a, -um – szlachetny

sanus, -a, -um – zdrowy
 1. Kierując się końcówką przymiotnika, wstaw rzeczownik w tym samym przypadku i nazwij ten przypadek:

Przykład:
canis

cani

malo

dat. sing.
canis
malorum


malos


malis


malum
frater
aegro


aegrm


aegris


aegros
genus
humanum


humani


humanorum


humana
lex
durae


durā


duram


duris


Sententiae:


Dura lex, sed lex.

O tempora, o mores! (Cicero)

Quot homines, tot sententiae.

Quot capita, tot sententiae.
durus, a, um – twardy

tempus, -oris n – czas

mos, moris m – obyczaj

caput, - itis n - głowa
Lectio undecima (XI)
Fabulae
De ranarum rege
Aliquando ranae a Iove regem postulant. Deorum pater truncum in paludem praecipitat et dicit: “Ecce rex vester.” Ranae regem timent et diu sub aqua latent. Tandem ex aqua se emergere incipiunt et regi suo appropinquant. Sed rex immobilis est. Ita igitur inter se dicunt: “Talis rex nobis non placet, qui ab omnibus deridetur”. Itaque novum regem a Iove postulant. Tum Iuppiter ciconiam mittit, quae ex eo tempore ranis praeest.


aliquando - kiedyś

rana, ae – żaba

Iuppiter, Iovis – Jowisz

rex, regis m - król

postulo, -are – żądać, domagać się

truncus, i – pień

palus, udis f – bagno

praecipito, -are – strącić, zepchnąć

ecce – oto

vester, vestra, vestrum – wasz, -a, -e

timeo, -ere – bać się

diu – długo

sub ( z abl.) – pod

lateo, -ere – ukrywać się

tandem – wreszcie

emergere se – wynurzać się

incipio, -ere – zaczynać

appropinquo, -are – zbliżać się

immobilis – nieruchomy

ita – tak

talis – taki

placeo, -ere – podobać się

nobis (dat.) – nam

omnis, e – wszystek

derideo, -ere – wyśmiewać

itaque – przeto, zatem

ciconia, ae – bocian

mitto, -ere – posyłać

ex eo tempore – od tego czasu
De leone et vulpe
Leo, bestiarum rex, senectute confectus in spelunca iacet. Multae bestiae ad regem aegrotum adveniunt. Leo omnes bestias capit et devorat. Speluncae leonis etiam vulpes appropinquat et regem salutat, sed cauta procul stat. “Veni ad me - leo dicit – veni”. “Non possum – vulpes respondet – vestigia me terrent. Video enim vestigia intrantium, vestigia excedentium non video”.


leo, leonis m – lew

bestia, ae – dzikie zwierzę

senectus, utis f – starość

confectus – wyczerpany (dosł: wykończony)

spelunca, ae – jaskinia

iaceo, -ere – leżeć

advenio, -ire – przybyć

capio, -ere – chwytać

devoro, -are – pożerać

etiam – także

vulpes, is f - lis

cautus, a, um – ostrożny

procul – z daleka

ad me – do mnie

respondeo, -ere - odpowiadać

vestigium, i – ślad

enim – bowiem

intrans, ntis - wchodzący

excedens, ntis - wychodzący
Vitae sal – amicitia.

Przyjaźń solą życiaDe amicitia
Aliquando duo amici iter per montes faciunt. Tum subito ursum appropinquantem vident. Alter ex amicis celeriter arborem ascendit, alter certam mortem ante oculos habet. Tum in mentem ei venit: “ Ursus mortuorum corpora non attingit”. Itaque humi recumbit et spiritum continet. Ursus iuveni appropinquat, corpus eius temptat, denique discedit, iuvenem intactum relinquit. Tum alter ex arbore descendit et amicum per iocum interrogat: ”Quid ursus tibi in aurem dixit?” Amicus respondet: “Pulchram sententiam cognovi:

Amicus certus in r(e) incerta cernitur”.


aliquando – kiedyś, niegdyś

duo, duae, duo – dwaj, dwie,dwoje

iter, itineris n – droga, podróż

iter facere - odbywać drogę, wędrować

mons, montis m - góra

subito - nagle

ursus, i niedźwiedź

alter …. alter - jeden….. drugi

celeriter – szybko

arbor, oris f – drzewo

arborem ascendere – wejść na drzewo

ex arbore descendere – zejść z drzewa

certus, a, um – pewny

incertus, a, um - niepewny

attingo, -ere – dotykać

humus, i – ziemia (humi – na ziemi)

recumbo, -ere – położyć się

spiritus, us (IV dekl.) – oddech

contineo, -ere – trzymać w granicach, tu: wstrzymać

tempto, -are – dotykać

denique – wreszcie, w końcu

discedo, -ere – odchodzić

intactus, a, um – nietknięty

relinquo, -ere – pozostawić, opuścić

iocus, i – żart, dowcip

dixit – 3 os. czasu przeszłego perfectum od:

dico, -ere – mówić

cognovi – 1 os. czasu przeszłego perfectum od: cognosco, -ere – poznać

res, rei f – rzecz

cerno, -ere – dostrzec, zauważyć

De erinaceo et vipĕra
Erinacěus hieme viperam rogat: „Accǐpe me, o vipĕra bona, in cavernam tuam, frigǒre enim vexor”. Obtempěrat vipěra erinacěi precǐbus et eum domum suam immittit. Sed mox saepe erinacěi spinis pungǐtur. Itaque dicit: “relinque domum meam, nam et mihi et tibi nimis parva est”. Erinacěus respondet: “ Mihi placet caverna ea, tu autem, si tibi non placet, alio demigra”. Et vipěra cogǐtur domo sua ceděre.


erinaceus, i – jeż

hiems, hiemis – zima

vipera, ae – żmija

rogo, -are – prosić, pytać

caverna, ae – jama

frigor, oris – chłód, zimno

vexo, -are – nękać, gnębić

obtempero, -are – być posłusznym, słuchać

prex, precis f – prośba

eum (acc.) – go

domum suam – do swojego domu

immitto, -ere – wpuszczać

sed – lecz

mox – wkrótce

spina, ae – kolec

pungo, -ere – kłuć

relinquo, -ere – opuścić, pozostawić

nimis – zbyt

mihi, tibi (dat.) – mnie, tobie, dla mnie, dla ciebie

placeo, -ere – podobać się

si – jeśli

alio – gdzie indziej

demigro, -are – wywędrować

cogo, -ere – zmusić

cedo, -ere - ustępowaćLectio duodecima (XII)
Odmiana rzeczowników deklinacji III typu samogłoskowego

Typ samogłoskowy III deklinacji różni się od typu spółgłoskowego tylko kilkoma przypadkami:
Przypadek

Typ spółgłoskowy

Typ samogłoskowy

abl. sing.

- e

- i

nom, acc, voc. plur. neutri(1, 4, 6)

- a

- ia

gen. plur.

- um

- ium

Do typu samogłoskowego III deklinacji należą: • rzeczowniki rodzaju nijakiego (neutra) o zakończeniach w nom. sing.:

-e, -al, -ar

np.: mare, is – morze, rete, is - siećanimal, alis – zwierzę

exemplar, aris – przykład

Singularis

Pluralis

Nom.

mare (animal, exemplar)

maria,( animalia, exemplaria)

Gen.

maris (animalis, exemplaris)

marium, (animalium, exemplarium)

Dat.

mari (animali, exemplari)

maribus (animalibus, exemplaribus)

Acc.

mare (animal, exemplar)

maria,( animalia, exemplaria)

Abl.

mari (animali, exemplari)

maribus (animalibus, exemplaribus)

Voc.

mare (animal, exemplar)

maria,( animalia, exemplaria)
 • niektóre rzeczowniki równozgłoskowe (parisyllba), rodzaju żeńskiego (feminina), zakończone w nom. sing. na –is.

W acc. sing. mają one zakończenie – im.

Są wśród nich rzeczowniki pochodzenia greckiego, należące do słownictwa medycznego:
dosis, is - dawka

basis, is – podstawa

sepsis, is – zakażenie

diagnosis, is – rozpoznanie

prognosis, is – rokowanie

sclerosis, is – stwardnienie

paralysis, is – porażenie

metastasis, is – przerzut

narcosis, is – uśpienie

neurosis, is – nerwica

necrosis, is – martwica

anamnesis, is - przypomnienie


Pochodzenia łacińskiego są: tussis, is - kaszel, sitis,-is – pragnienie, febris, is – gorączka, tuberculosis, is – gruźlica, turris, is – wieża, securis, is – siekiera.Singularis

Pluralis

Nom.

diagnosis

diagnoses

Gen.

diagnosis

diagnosium

Dat.

diagnosi

diagnosibus

Acc.

diagnosim

diagnoses

Abl.

diagnosi

diagnosibus

Voc.

diagnosis

diagnoses

Ćwiczenia


 1. Odmień w singularis i pluralis:

  • mare altum

  • animal parvum

  • dosis magna

  • prognosis bona
 1. Uzupełnij brakujące końcówki:

  • de exemplar....... bono

  • tussim long.......

  • curatio febris rheumatic.......

  • mores animal....... maritimorum (morskich)

  • in turr....... alta

  • inter secures acut....... (acutus,a,um – ostry)

  • de sit....... magna

  • exemplaria diagnosium bon.......
 1. W czytance o bogu Neptunie uzupełnij brakujące końcówki:De Neptuno deo
Neptunus mar....... deus est. In alto mar....... habitat. Neptunus animal....... maritima, vent....... maritimos, undas regit. Aliquando deus mar....... undas vehementer movet. Atrum caelum etiam perit....... nautas terret. Venti nautarum ret....... et valid....... naves delent. Tum nautae Neptun....... orant et deo irat....... animal....... tenera immolant. Neptunus mar....... turgidum placat. Sol rursus nautis adest et venti benign....... navium vela inflant.


altus, a, um – wysoki, głęboki

habito, -are – mieszkać

maritimus, a, um – morski

rego, -ere – rządzić, kierować (z acc.)

ventus, i – wiatr

unda, ae – fala

vehementer – gwałtownie

moveo, - ere – poruszać

ater, atra, atrum – ciemny, czarny

caelum, i – niebo

terero, - ere – straszyć, przestraszać

rete, is n – sieć

validus, a, um – silny

navis, is f – okręt

deleo, –ere – niszczyć

oro, -are – prosić, upraszać

iratus, a, um – zdenerwowany, gniewny

tener, era, erum – delikatny, młody

immolo, -are – zabić na ofiarę, ofiarować

turgidus, a, um – wzburzony

placo, -are – uspokoić

sol, solis m – słońce

rursus - znowu

benignus, a, um – dobrotliwy, przyjazny

velum, i – żagiel

inflo, -are – wydymać, dmuchać, nadymać
Lectio tertia decima (XIII)
Odmiana przymiotników III deklinacji (typ samogłoskowy)
Przymiotniki III deklinacji odmieniają się według typu samogłoskowego.

Dzielą się one na trzy grupy:
 1. przymiotniki o trzech zakończeniach w nom. sing. (każdy rodzaj ma swoje zakończenie),-er

-is

-e

M

F

N
 1. przymiotniki o dwóch zakończeniach w nom. sing. (rodzaj męski i żeński mają to samo zakończenie),

-is

-is

-e

M

F

N
 1. przymiotniki o jednym zakończeniu w nom. sing. (wszystkie trzy rodzaje mają to samo zakończenie):

-x

-x

-x

-ns

-ns

-ns

-ps

-ps

-ps

M

F

N

Przy tych przymiotnikach słowniki podają w nawiasie zakończenie gen. sing. np.: felix, -icis (szczęśliwy). W pozostałych dwóch grupach gen. sing. jest taki sam, jak nominativus zakończony na –is.


Przykłady przymiotników III deklinacji


Grupa 1

-er

-is

-eceler

celeris

celere

szybki
acer

acris

acre

ostry
saluber

salubris

salubre

zdrowy, zdrowotny
celeber

celebris

celebre

sławny
Grupa 2

-is

-is

-ebrevis

brevis

breve

krótki
gravis

gravis

grave

ciężki
facĭlis

facĭlis

facĭle

łatwy
mineralis

mineralis

minerale

mineralny
vegetabĭlis

vegetabĭlis

vegetabĭle

roślinny
medicinalis

medicinalis

medicinale

leczniczy
Grupa 3

simplex

simplex

simplex (gen. simplicis)

prosty
recens

recens

recens (gen. recentis)

świeży
biceps

biceps

biceps (gen.bicipĭtis)

dwugłowy
sapiens

sapiens

sapiens (gen. sapientis)

mądry


Odmiana przymiotników III deklinacji (zakończenia)

Singularis

Pluralis

M

F

N

M

F

N

Nominativus

-er

-is

-x (-ns,-ps)

-is

-is

-x (-ns,-ps)

-e

-e

-x (-ns, -ps)

-es

-es

-iaGenetivus

-is

-is

-is

-ium

-ium

-ium

Dativus

-i

-i

-i

-ibus

-ibus

-ibus

Accusativus

-em

-em

-e

-e

-x (-ns, -ps)

-es

-es

-ia

Ablativus

-i

-i

-i

-ibus

-ibus

-ibus

Vocativus

=Nom.

=Nom.

=Nom.

=Nom.

=Nom.

=Nom.Ćwiczenia:


 1. Odmień w singularis i pluralis:

medicus celeber, aqua mineralis, remedium vegetabile


 1. Przetłumacz:

  • lek prosty, leki proste, prostych leków,

  • woda mineralna, wodę mineralną, w wodzie mineralnej, wody mineralne,

  • ciężka choroba, o ciężkich chorobach, historia ciężkich chorób

  • mięsień (musculus, i) dwugłowy, ból mięśnia dwugłowego

Contra vim mortis non est medicamen in hortis”


Homines aegroti remedia varia, ut remedia vegetabilia, remedia animalia, remedia chimica adhibent. Multis aegrotis etiam aquae minerales ad valetudinem pervenire prosunt. Aquae minerales sales minerales habent, qui organismo humano necessarii sunt. Etiam multae plantae medicatae sales minerales continent, exempli causā: Salvia officinālis, Symphytum officināle, Equisētum arvense, Iunipĕrus communis aliaeque. Sed non omnes morbi sanabĭles sunt. Morbi graves, ut carcinōma, encephalītis saepe insanabĭles sunt. Multi homines studiis dediti curationem efficācem morborum gravium invenire cupiunt.


vegetabilis, e – roślinny

animalis, e - zwierzęcy

chimicus, a, um – chemiczny

adhibeo, -ere – zażywać, stosować

valetudo, inins – dobry stan zdrowia, zdrowie

pervenio, - ire – przejść

sal, salis m – sól

necessarius, a, um – niezbędny, konieczny

contineo, -ere – zawierać

exempli causā – na przykład

Salvia officinālis – szałwia lecznicza

Symphytum officināle – żywokost lekarski

Equisētum arvense – skrzyp polny

Iunipĕrus communis – jałowiec pospolity

sanabilis, e – uleczalny

insanabilis, e - nieuleczalny

carcinōma, atis n - nowotwór, rak

encephalītis, itidis f – zapalenie mózgu

homo studiis deditus – naukowiec

effĭcax, acis - skuteczny

invenio, - ire – znaleźć, wynaleźć,

cupio, ĕre – pragnąć, chcieć
Lectio quarta decima (XIV)
Deklinacja III – typ mieszany
Do typu mieszanego III deklinacji należą:

 1. rzeczowniki nierównozgłoskowe (imparisyllaba), zakończone w temacie na dwie spółgłoski;

np.: pars, partis f część

mens, mentis f myśl

mors, mortis f śmierć

urbs, urbis f miasto

dens, dentis m ząb

pons, pontis m most

fons, fontis m źródło

mons, montis m góra

cor, cordis n serce

os, ossis n kość


 1. rzeczowniki równozgłoskowe (parisyllaba), zakończone w nom. sing. na –es lub –is;

np.: fames, is f głód

nubes, is f chmura

civis, is m, f obywatel, obywatelka

navis, is f okręt

hostis, is m, f nieprzyjaciel, nieprzyjaciółka

avis, is f ptak

vulpes, is f lis

auris, is f ucho

panis,is m chleb

testis, is m świadek

finis, is m koniec


Rzeczowniki typu mieszanego odmieniają się jak rzeczowniki typu spółgłoskowego za wyjątkiem gen. plur. zakończonego na –ium.

Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə