İlkin maddələrin eyni zamanda iki və daha çox istiqamətdə kimyəvi çevrilməsi ilə gedən reaksiyalar hansı reaksiyalarYüklə 90,07 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.05.2018
ölçüsü90,07 Kb.
#45283


74

İlkin maddələrin eyni zamanda iki və daha çox istiqamətdə 

kimyəvi çevrilməsi ilə gedən reaksiyalar hansı reaksiyalar 

adlanır? A) Ardıcıl reaksiyalar B) Dönər reaksiyalar C) Paralel 

reaksiyalar D) Əlaqəli reaksiyalar E) Zəncirvari reaksiyalar

75

Vant-Hoff qaydasına əsasən temperaturun hər 100

 artması 

reaksiya sürətini neçə dəfə artırır? A) 5-6 dəfə  B) 2-4 dəfə  C) 

7-8 dəfə  D) artmır  E) 9 dəfə

76

Heterogen kataliz prosesi neçə mərhələdən ibarətdir? A) 7 B) 3 C) 6 D) 5 E) 4

77

Aktiv kompleksin yaranmasına sərf olunan enerji hansı enerji adlanır? A) daxili enerji B) potensial enerji C) kinetik enerji   

D) aktivləşmə enerjisi E) sərbəst enerji 

78

Fotokimyəvi reaksiyalar kvant çıxımının qiymətinə əsasən neçə növdən ibarətdir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

79

Zəncirvari reaksiyalarda mərhələlərin ardıcıllığı necə olur? A) Zəncirin yaranması, zəncirin davamı, zəncirin qırılması B) 

Zəncirin yaranması, zəncirin qırılması, zəncirin davamı C) 

Zəncirin qırılması, zəncirin yaranması, zəncirin davamı D) 

Zəncirin qırılması, zəncirin davamı, zəncirin yaranması  E) 

Zəncirin davamı,  zəncirin yaranması, zəncirin qırılması

80

Fotokimyəvi ekvivalentlik qanununa əsasən hər udulan işıq kvantı neçə molekulu aktivləşdirir? A) Bir B) İki C) Üç D) 

Dörd  E) Beş

81

Fiziki kimyanın kimyəvi proseslərin sürətini və mexanizmini öyrənən bölməsi necə adlanır? A) Kimyəvi kinetika B) 

Elektrokimya C) Kimyəvi termodinamika D) Səth hadisələri E) 

Məhlullar və faza tarazlıqları

82

Homogen sistemdə gedən kimyəvi reaksiyaların sürəti hansı amillərdən asılıdır? 1.Qarşılıqlı təsirdə olan maddələrin 

təbiətindən və qatılığından 2.Temperaturdan 3.Təzyiqdən 

4.Katalizatorun iştirakından A) 1,2 B) 1,2,3,4 C) 3,4,5 D) 1,2,3 

E) 1,2,4


83

«Sabit temperaturda reaksiyanın sürəti qarşılıqlı təsirdə olan 

maddələrin molyar qatılıqlarının hasili ilə düz mütənasibdir» 

ifadəsi hansı qanunun ifadəsidir? 1. Kütlələrin təsiri qanunu 2. 

Kimyəvi kinetikanın əsas postulatı 3. Ekvivalentlik qanunu A) 

1,3 B) 2,3 C) 1,2,3 D) 1,2 E) 3

84

Elementar aktların növlərinin sayına görə kimyəvi reaksiyalar hansı qruplara bölünürlər? 1. Sadə reaksiyalar 2. Mürəkkəb 

reaksiyalar 3. Qarışıq reaksiyalar A) 2,3 B) 1,3 C) 1,2,3 D) 3 E) 

1,285

Sadə homogen reaksiyalarda bir elementar aktda iştirak edən 

hissəciklərin sayı necə adlanır? A) Reaksiyanın molekulyarlığı 

B) Reaksiyanın ümumi tərtibi C) Qarşılıqlı təsirdə olan hər bir 

maddəyə görə tərtibi D) İlkin maddələrin və reaksiya 

məhsullarının hissəciklərinin sayı E) Reaksiya məhsullarının 

hissəciklərinin sayı

86

Kimyəvi reaksiyanın ümumi tərtibi necə adlanır? A) Bir elementar aktda iştirak edən hissəciklərin sayı B) Kimyəvi 

reaksiyanın kimyəvi tənliyindəki qatılıqların dərəcələri cəmi C) 

İlkin maddələrin hissəciklərinin sayı D) İlkin maddələrin və 

reaksiya məhsullarının maddələrinin sayı E) Reaksiya 

məhsullarının hissəciklərinin sayı

87

Kimyəvi reaksiyanın əsas postulatı necə ifadə olunur? A) Qarşılıqlı təsirdə olan maddələrdən birinin qatılığının vahid 

zamanda dəyişməsi reaksiyanın sürəti adlanır B) Ardıcıl 

mərhələlərdən ibarət mürəkkəb reaksiyanın sürəti ən zəif sürətlə 

gedən mərhələlərin sürəti ilə təyin olunur C) Sabit temperaturda 

reaksiyanın sürəti qarşılıqlı təsirdə olan maddələrin molyar 

qatılıqlarının hasili ilə düz mütənasibdir D) Mürəkkəb 

reaksiyalarda mərhələlərin ardıcıllığı reaksiyanın mexanizmini 

müəyyən edir E) Mürəkkəb reaksiyalarda hər növ elementar akt 

başqalarından asılı olmadan baş verir

88

Elementar aktda bir hissəcik iştirak edərsə, belə reaksiya necə adlanır? A) Monomolekulyar reaksiya B) Bimolekulyar 

reaksiya C) Trimolekulyar reaksiya D) Birtərtibli reaksiya E) 

İkitərtibli reaksiya

89

Elementar aktda iki hissəcik iştirak edərsə, belə reaksiya necə adlanır? A) Monomolekulyar reaksiya B) Bimolekulyar 

reaksiya C) Trimolekulyar reaksiya D) Birtərtibli reaksiya E) 

İkitərtibli reaksiya

90

Elementar aktda üç hissəcik iştirak edərsə, belə reaksiya necə adlanır? A) Monomolekulyar reaksiya B) Bimolekulyar 

reaksiya C) Trimolekulyar reaksiya D) Birtərtibli reaksiya E) 

İkitərtibli reaksiya

91

Sıfır tərtibli dönməyən reaksiyanın sürəti onun tərtibindən necə asılıdır? A) Reaksiyanın sürəti tərtibindən asılı deyil B) 

Reaksiyanın sürəti tərtiblə düz mütənasibdir C) Reaksiyanın 

sürəti tərtiblə tərs mütənasibdir D) Reaksiyanın sürəti kəsir 

tərtiblə düz mütənasibdir E) Reaksiyanın sürəti kəsir tərtiblə 

tərs mütənasibdir92

Birtərtibli dönməyən reaksiya üçün yarımçevrilmə müddəti 

ilkin maddənin başlanğıc qatılığından necə asılıdır? A) Yarım 

çevrilmə müddəti ilkin maddənin başlanğıc qatılığı ilə düz 

mütənasibdir B) Yarımçevrilmə müddəti ilkin maddənin 

başlanğıc qatılığından asılı deyil C) Yarımçevrilmə müddəti 

ilkin maddənin başlanğıc qatılığı ilə düz mütənasibdir D) 

Yarımçevrilmə müddəti ilkin maddənin başlanğıc qatılığı 

artdıqda əvvəlcə artır, sonra azalır E) Yarımçevrilmə müddəti 

ilkin maddənin başlanğıc qatılığı artdıqda əvvəlcə azalır, sonra 

artır

93

İki və daha çox ardıcıl mərhələdə gedən reaksiyalar necə adlanır? A) Paralel reaksiyalar B) Dönər reaksiyalar C) Ardıcıl 

reaksiyalar D) Əlaqəli reaksiyalar E) Zəncirvari reaksiyalar

94

Sistemdə özbaşına gedən reaksiya ikinci bir reaksiyanın getməsinə səbəb olursa, belə reaksiyalar necə adlanır? A) 

Paralel reaksiyalar B) Dönər reaksiyalar C) Ardıcıl reaksiyalar 

D) Əlaqəli reaksiyalar E) Zəncirvari reaksiyalar

95

Hidrogen yodidin xromat turşusu ilə oksidləşməsi reaksiyası, yalnız onunla paralel olaraq xromat turşusu ilə FeO-in 

oksidləşməsi reaksiyası getdikdə baş verir. Bu əlaqəli 

reaksiyada aktor hansı maddədir? A) Hidrogen yodid B) Dəmir 

iki oksid C) Dəmir üç oksid D) Xrom üç oksid E) Xromat 

turşusu

96

Hidrogen yodidin xromat turşusu ilə oksidləşməsi reaksiyası, yalnız onunla paralel olaraq xromat turşusu ilə FeO-in 

oksidləşməsi reaksiyası getdikdə baş verir. Bu əlaqəli 

reaksiyada induktor hansı maddədir? A) Dəmir iki oksid B) 

Hidrogen yodid C) Dəmir üç oksid D) Xrom üç oksid E) 

Xromat turşusu

97

Hidrogen yodidin xromat turşusu ilə oksidləşməsi reaksiyası, yalnız onunla paralel olaraq xromat turşusu ilə FeO-in 

oksidləşməsi reaksiyası getdikdə baş verir. Bu əlaqəli 

reaksiyada akseptor hansı maddədir? A) Dəmir iki oksid B) 

Hidrogen yodid C) Dəmir üç oksid D) Xrom üç oksid E) 

Xromat turşusu

98

Aşağıda göstərilən əlaqəli reaksiyalarda hansı maddə aktordur? A+İn birinci reaksiya, A+B ikinci reaksiya A) M B) 

N C) A D) B E) İn

99

Aşağıda yazılan əlaqəli reaksiyalarda hansı maddə akseptordur? A+İn birinci reaksiya, A+B ikinci reaksiya A) M B) 

N C) A D) B E) İn

100

Aşağıda yazılan əlaqəli reaksiyalarda hansı maddə induktordur? A+İn birinci reaksiya, A+B ikinci reaksiya A) M B) 

N C) A D) B E) İn
101

Sistemdə reaksiya zamanı induktorun qatılığının zamana görə 

dəyişməsindən asılı olaraq əlaqəli reaksiyalar hansı qruplara 

bölünür? 1. İnduktorun qatılığının azalması ilə gedən əlaqəli 

reaksiyalar 2. İnduktorun qatılığının dəyişməsi ilə gedən əlaqəli 

reaksiyalar 3. İnduktorun qatılığının artması ilə gedən əlaqəli 

reaksiyalar 4. İnduktorun qatılığının əvvəl artıb sonra azalması 

ilə gedən əlaqəli reaksiyalar 4. İnduktorun qatılığının əvvəl 

azalıb sonra artması ilə gedən əlaqəli reaksiyalar A) 1,2,3 B) 

1,4,5 C) 2,4,5 D) 3,4,5 E) 1,2,4

102

Ayrı-ayrı elementar aktlarda sərf olunan və yenidən əmələ gələn aktiv hissəciklərin iştirakı ilə gedən və çoxlu sayda təkrarlanan 

mərhələlərdən ibarət olan reaksiyalar necə adlanır? A) Paralel 

reaksiya B) Zəncirvari reaksiya C) Əlaqəli reaksiya D) Ardıcıl 

reaksiya E) Dönər reaksiya

103

Zəncirvari reaksiyalar hansı mərhələlərdən ibarətdir? 1. Zəncirvari yaranması 2. Zəncirin davamı (böyüməsi və ya 

inkişafı) 3. Zəncirin qırılması 4. Zəncirin yaranması və qırılması 

A) 1,2,4 B) 1,3,4 C) 1,2,3 D) 2,3,4 E) 1,2,3,4

104


Hər bir elementar reaksiyada əmələ gələn sərbəst radikalların 

sayına əsasən zəncirvari reaksiyalar hansı reaksiyalardan ibarət 

olur? 1. Zəncirin davamı (inkişafı) mərhələsində elementar akt 

nəticəsində sərf olunan bir aktiv hissəciyə yalnız bir yeni aktiv 

hissəciyin düşməsi ilə gedən şaxələnmiş zəncirvari reaksiyalar 

2. Zəncirin davamı (inkişafı) mərhələsində elementar akt 

nəticəsində sərf olunan bir aktiv hissəciyə iki və daha çox yeni 

aktiv hissəciklərin düşməsi ilə gedən şaxələnmiş zəncirvari 

reaksiyalar 3. Zəncirin yaranması mərhələsində bir aktiv 

hissəciyin əmələ gəlməsi ilə gedən şaxələnmiş zəncirvari 

reaksiyalar 3. Zəncirin yaranması mərhələsində iki və daha çox 

aktiv hissəciklərin əmələ gəlməsi ilə gedən şaxələnmiş 

zəncirvari reaksiyalar A) 1,3 B) 1,4 C) 2,3 D) 1,2 E) 2,4

105


Bir ilkin aktiv hissəciyin yaratdığı proseslər nəticəsində əmələ 

gələn reaksiya məhsulu molekullarının sayı nəyi ifadə edir? A) 

Zəncirin yaranmasını B) Zəncirin davamını C) Zəncirin 

qırılmasını D) Zəncirin uzunluğunu E) Zəncirin inkişafını

106

Görünən işığın və ultrabənövşəyi şüaların təsiri ilə gedən reaksiyalar necə reaksiyalar adlanır? A) Paralel reaksiyalar B) 

Ardıcıl reaksiyalar C) Fotokimyəvi reaksiyalar D) Əlaqəli 

reaksiyalar E) Zəncirvari reaksiyalar

107


Fotokimyanın Qrotqus və Drayper tərəfindən verilmiş qanunu 

necə ifadə olunur? 1. Yalnız reaksiya qarışığı tərəfindən udulan 

işıq şüaları kimyəvi çevrilməyə səbəb olur, yəni kimyəvi 

aktivdir 2. İşığın kimyəvi təsiri, yəni vahid zamanda çevrilən 

maddə miqdarı udulan işıq enerjisi ilə mütənasibdir 3. Hər 

udulan işıq kvantı bir molekulu aktivləşdirir A) 1,2 B) 1,3 C) 

2,3 D) 1 E) 2108

Fotokimyanın Vant-Hoff tərəfindən verilmiş qanunu necə ifadə 

olunur? 1. Yalnız reaksiya qarışığı tərəfindən udulan işıq şüaları 

kimyəvi çevrilməyə səbəb olur, yəni kimyəvi aktivdir 2. İşığın 

kimyəvi təsiri, yəni vahid zamanda çevrilən maddə miqdarı 

udulan işıq enerjisi ilə mütənasibdir 3. Hər udulan işıq kvantı 

bir molekulu aktivləşdirir A) 1,2 B) 1,3 C) 2,3 D) 1 E) 2

109


Eynşteynin fotokimyəvi ekvivalentlik qanunu necə ifadə 

olunur? 1. Yalnız reaksya qarışığı tərəfindən udulan işıq şüaları 

kimyəvi çevrilməyə səbəb olur, yəni kimyəvi aktivdir 2. İşığın 

kimyəvi təsiri, yəni vahid zamanda çevrilən maddə miqdarı 

udulan işıq enerjisi ilə mütənasibdir 3. Hər udulan işıq kvantı 

bir molekulu aktivləşdirir A) 3 B) 2 C) 1 D) 2,3 E) 1,3

110

Kvant çıxımının vahiddən fərqlənməsi nə ilə əlaqədardır? 1. Fotokimyəvi ekvivalentlik qanununun pozulması ilə əlaqədardır 

2. Sistemdə ikinci proseslərin getməsi ilə əlaqədardır 3. 

Fotokimyəvi reaksiyaların temperaturdan kəskin asılı olması ilə 

əlaqədardır A) 1,2 B) 2,3 C) 3 D) 2 E) 1

111

İşıq enerjisinin təsirindən bitkilərin karbon qazını udaraq karbohidratlar və oksigen əmələ gətirməsi reaksiyası necə 

adlanır? 1. Fotosintez adlanır 2. Katalitik proses adlanır 3. 

İnhibitorlaşma prosesi adlanır A) 2 B) 1 C) 3 D) 1,2 E) 2,3

112


Katalizatorun kimyəvi tarazlığa təsir göstərməməsi nə ilə 

əlaqədardır? A) Reaksiyada iştirak etmir B) Reaksiyanın istilik 

effektini artırır C) Düz və əks istiqamətli reaksiyaların sürətini 

eyni dərəcədə artırır D) Reaksiyanın istilik effektini artırır E) 

Əks istiqamətli reaksiyanın aktivləşmə enerjisini artırır

113


Katalizatorun reaksiyanın sürətini artırması aşağıdakı 

göstərilənlərdən hansı ilə əlaqədardır? A) Reaksiyanın 

aktivləşmə enerjisini artırması ilə əlaqədardır B) Reaksiyanın 

istilik effektini artırması ilə əlaqədardır C) Reaksiyanın istilik 

effektini azaltması ilə əlaqədardır D) Reaksiyanın aktivləşmə 

enerjisini azaltması ilə əlaqədardır E) İlkin maddələrin qatılığını 

artırması ilə əlaqədardır

114


Homogen kataliz prosesi hansı fazalarda gedə bilər? 1. Qaz 

fazada 2. Maye fazada 3. Bərk fazada A) 1,3 B) 2,3 C) 3 D) 2 

E) 1,2

115


Homogen kataliz prosesi nəzəriyyəsinin müddəaları hansılardır? 

1. Aktiv kompleks əmələ gətirməsi, bu proses dönər və sürətli 

olur 2. Reaksiya məhsullarının əmələ gəlməsi və katalizatorun 

bərpa olunması ilə aktiv kompleksin yavaş sürətlə parçalanması 

3. Aktiv kompleksin parçalanma sürəti kataliz prosesinin 

ümumi sürətini təyin edir 4. Aktiv kompleksin əmələ gəlmə 

sürəti kataliz prosesinin ümumi sürətini təyin edir A) 1,2,3 B) 

1,2,4 C) 1,3,4 D) 2,3,4 E) 2,4
116

Homogen katalitik reaksiyaların sürəti katalizatorun 

qatılığından necə asılıdır? A) Reaksiyanın sürəti katalizatorun 

qatılığı ilə tərs mütənasibdir B) Reaksiyanın sürəti katalizatorun 

qatılığı ilə düz mütənasibdir C) Reaksiyanın sürəti katalizatorun 

qatılığından asılı deyil D) Reaksiyanın sürəti katalizatorun 

qatılığı artdıqda əvvəl artır, sonra isə azalır E) Reaksiyanın 

sürəti katalizatorun qatılığı artdıqda əvvəl azalır, sonra isə artır

117

Heterogen katalizdə əksər hallarda katalizator və reaksiyaya girən maddələr hansı aqreqat hallarında olurlar? 1. Katalizator 

bərk halda 2. Reaksiyaya girən maddə bərk halda 3. Reaksiyaya 

girən maddə maye halda 4. Katalizator maye halda 5. 

Katalizator qaz halında A) 4,2,3 B) 5,2,3 C) 1,2,3 D) 4,2 E) 4,3

118

Heterogen kataliz prosesi hansı mərhələlərdən ibarətdir? 1. Reaksiyaya girən maddələrin katalizatorun səthinə daşınması 2. 

Reaksiyaya girən maddələrin katalizatorun səthində 

adsorbsiyası 3. Katalizatorun səthində reaksiyanın getməsi 4. 

Reaksiya məhsullarının katalizatorun səthindən desorbsiyası 5. 

Reaksiya məhsullarının katalizatorun səthindən həcmə keçməsi 

A) 1,2,3,4 B) 1,2,3,5 C) 2,3,4,5 D) 1,2,3,4,5 E) 2,3,4

119

Heterogen kataliz prosesində diffuziya mərhələsinin sürəti kinetik olaraq məhlulun həcmindəki qatılığına (C

x

) görə neçə tərtiblidir? A) İki tərtiblidir B) Bir tərtiblidir C) Üç tərtiblidir 

D) Sıfır  tərtiblidir E) Kəsr tərtiblidir

120

Aşağıda göstərilənlərdən hansıları heterogen katalitik reaksiyaların xarakterik xüsusiyyətləridir? 1. Reaksiyaya girən 

maddələrin katalizatorla kimyəvi yaxınlığı 2. Katalizatorun 

seçiciliyi 3. Katalizatorun zəhərlənməsi 4. Katalizatorun 

promotorlaşması 5. Heterogen katalitik proseslərin aktivləşməsi 

A) 1,3,4,5 B) 2,3,4,5 C) 1,2,3,4 D) 1,2,3 E) 3,4,5

121


Promotor katalizatorun aktivliyinə necə təsir göstərir? A) 

Katalizatorun aktivliyini azaldır B) Katalizatorun aktivliyinə 

təsir göstərmir C) Katalizatorun aktivliyini azaldır, sonra artırır 

D) Katalizatorun aktivliyini artırır E) Katalizatorun aktvliyini 

azaldır və sabit qiymət alır

122


Heterogen katalitik proseslərin aktivləşməsi aşağıda göstərilən 

hansı mərhələlərdən ibarətdir? 1. İlkin maddələrin katalizatorun 

səthində adsorbsiyası 2. Adsorbsiya halının aktiv hala keçməsi 

3. Adsorbsiya olunmuş reaksiya məhsullarının əmələ gəlməsi 

ilə adsorbsiya halında reaksiya 4. Reaksiya məhsullarının 

desorbsiyası A) 1,2,3,4 B) 2,3,4 C) 1,2,3 D) 1,2,4 E) 1,3,4
123

Heterogen kataliz prosesinin həqiqi aktivləşmə enerjisi hansı 

prosesin enerjisidir? A) İlkin maddələrin katalizatorun səthində 

adsorbsiya olunma prosesinin enerjisidir B) Adsorbsiya halının 

aktiv hala keçməsinə sərf olunan enerjidir C) Adsorbsiya 

halında reaksiyanın getməsi prosesinin enerjisidir D) Reaksiya 

məhsullarının desorbsiya olunma prosesinin enerjisidir E) 

Reaksiya məhsullarının həcmə daşınması prosesinin enerjisidir

124

Heterogen kataliz prosesi hansı halda kinetik oblastda olur? A) Yuxarı temperaturda B) Yuxarı təzyiqdə C) Aşağı təzyiqdə D) 

Aşağı temperaturda E) İlkin maddənin yüksək qatılığında

125

Heterogen kataliz prosesi hansı halda diffuziya oblastında olur? A) Yuxarı temperaturda B) Yuxarı təzyiqdə C) Aşağı təzyiqdə 

D) Aşağı temperaturda E) İlkin maddənin yüksək qatılığında

126

Heterogen katalizin əsas nəzəriyyələri hansılardır? 1. Multiplet nəzəriyyəsi 2. Aktiv ansambllar nəzəriyyəsi 3. Aktiv 

toqquşmalar nəzəriyyəsi 4. Aktiv kompleks nəzəriyyəsi A) 3,4 

B) 1,2 C) 1,3 D) 1,4 E) 2,3

127


Aşağıda göstərilənlərdən hansıları kimyəvi kinetikanın əsas 

nəzəriyyələridir? 1. Multiplet nəzəriyyəsi 2. Aktiv ansambllar 

nəzəriyyəsi 3. Aktiv toqquşmalar nəzəriyyəsi 4. Aktiv kompleks 

nəzəriyyəsi A) 1,3 B) 1,2 C) 3,4 D) 1,4 E) 2,3

128

Reaksiyaya daxil olan maddələrin katalizatorla qarşılıqlı təsirinin xarakterindən asılı olaraq katalitik reaksiyalar hansı 

növlərə bölünürlər? 1. Oksidləşmə-reduksiya tipli katalitik 

reaksiyalar 2. Turşu-qələvi tipli katalitik reaksiyalar 3. 

Əvəzetmə tipli reaksiyalar 4. Mübadilə reaksiyaları A) 1,3

B) 2,3 C) 3,4 D) 1,2 E) 2,4

129


Aşağıda göstərilən katalitik reaksiyalardan hansıları 

elektronların katalizatordan katalizatora keçidi ilə baş verir? 1. 

Oksidləşmə-reduksiya tipli katalitik reaksiyalar 2. Turşu-qələvi 

tipli katalitik reaksiyalar 3. Mübadilə reaksiyaları A) 1,2 B) 2,3 

C) 2 D) 3 E) 1

130


Aşağıda göstərilən katalitik reaksiyalardan hansıları protonların 

keçidi ilə baş verir? 1. Oksidləşmə-reduksiya tipli katalitik 

reaksiyalar 2. Turşu-qələvi tipli katalitik reaksiyalar 3. 

Mübadilə reaksiyaları A) 2 B) 1 C) 3 D) 1,3 E) 2,3

131

Hansı katalitik nəzəriyyəsinə görə reaksiyaya daxil olan molekulların katalizatorun səthində adsorbsiyası katalizatorun 

kristallarının daxilində və səthində elektron səviyyələrinin 

paylanmasından asılıdır? 1. Multiplet nəzəriyyəsi 2. Aktiv 

ansambllar nəzəriyyəsi 3. Elektron-kimyəvi nəzəriyyəsi A) 1 B) 

3 C) 2 D) 1,2 E) 2,3132

Heterogen katalizin multiplet nəzəriyyəsinin əsas müddəaları 

hansılardır? 1. Həndəsi uyğunluq prinsipi 2. Rabitələrin 

energetik uyğunluq prinsipi 3. Elektronların katalizatordan 

katalizatora keçidi prinsipi 4. Protonların keçidi prinsipi A) 3,4 

B) 1,3 C) 1,2 D) 2,3 E) 1,4

133

Turşu-qələvi kataliz reaksiyalarında katalizator kimi hansı maddələr tətbiq olunurlar? 1. Turşu, əsasi və amfoter oksidlər 2. 

Qüvvətli turşular və əsaslar 3. Bir sıra halogenidlər 4. Metallar 

5. Yarımkeçiricilər A) 4,5 B) 1,4,5 C) 2,3,4 D) 1,2,3 E) 3,4,5

134


Oksidləşmə-reduksiya tipli kataliz reaksiyalarında katalizator 

kimi hansı maddələr tətbiq olunurlar? 1. Turşu, əsasi və amfoter 

oksidlər 2. Qüvvətli turşular və əsaslar 3. Bir sıra halogenidlər 

4. Metallar 5. Yarımkeçiricilər A) 1,2,3 B) 2,3,4 C) 1,2,4 D) 

2,3,5 E) 4,5

135


Aktiv ansambllar nəzəriyyəsinə aşağıdakı göstərilən 

müddəalardan hansı uyğun gəlir? 1. Hər bir proses üçün 

katalizator atomlarının yalnız müəyyən sayda birliyi katalitik 

aktivlik nümayiş etdirə bilər 2. Hər bir proses üçün katalizator 

atomlarının istənilən sayda birliyi katalitik aktivlik nümayiş 

etdirə bilər 3. İstənilən proses üçün katalizator atomlarının eyni 

sayda birliyi katalitik aktivlik nümayiş etdirə bilər A) 1 B) 2 C) 

3 D) 2,3 E) 1,2

136

Hidrogen və azotun birləşmə reaksiyasında dəmir katalizatorunun neçə atomlu ansamblı katalitik aktivlik göstərir? 

A) Dəmirin iki atomlu ansamblı [Fe]

2

 B) Dəmirin üç atomlu ansamblı [Fe]

3

 C) Dəmirin bir atomlu ansamblı [Fe] D) Dəmirin dörd atomlu ansamblı [Fe]

4

 E) Dəmirin beş atomlu ansamblı [Fe]

5

137Qarşılıqlı təsir yalnız o vaxt baş verir ki, toqquşan molekullar 

reaksiyada iştirak edən molekulların orta enerjisinə nisbətən 

müəyyən miqdar enerji artıqlığına malik olsunlar. Bu artıq 

enerji hansı enerji adlanır? A) Daxili enerji B) Potensial enerji 

C) Aktivləşmə enerjisi D) Kinetik enerji E) Sərbəst enerji

138


Aktivləşmə enerjisinə malik olan molekullar necə adlanır? 1. 

Aktiv molekullar 2. Mürəkkəb molekullar 3. Sərbəst enerjiyə 

malik molekullar A) 2 B) 3 C) 2,3 D) 1 E) 1,3

139


Aktivləşmə enerjisinə malik olan molekulların qoqquşmaları 

necə toqquşmalar adlanır? 1. Aktiv toqquşmalar 2. Sadə 

toqquşmalar 3. Mürəkkəb toqquşmalar A) 2 B) 3 C) 2,3 D) 1,2 

E) 1140

Heterogen kataliz prosesində reaksiya hansı fazada gedir? 1. 

Reaksiya fazaların ayrılma sərhəddində, yəni katalizatorun 

səthində gedir 2. Reaksiya qaz fazasında gedir 3. Reaksiya 

maye fazada gedir A) 2 B) 3 C) 1,2 D) 1 E) 2,3

141


Aşağıda yazılan Lambert-Ber tənliyində -simvolu nəyi ifadə 

edir? J=J0

-J

k

=J

0

(1-e-knl

) A) Mühit tərəfindən udulan işıq 

şüalarının intensivliyidir B) Mühitdən keçən işıq şüalarının 

intensivliyidir C) Mühitə düşən işıq şüalarının intensivliyidir D) 

Mühit tərəfindən qayıdan işıq şüalarının intensivliyidir E) 

Mühit tərəfindən sınan işıq şüalarının intensivliyidir

142

Aşağıda yazılan Lambert-Ber tənliyində Jk

 -simvolu nəyi ifadə 

edir? J=J

0

-J

k

=J

0

(1-e-knl

) A) Mühit tərəfindən udulan işıq 

şüalarının intensivliyidir B) Mühitdən keçən işıq şüalarının 

intensivliyidir C) Mühitə düşən işıq şüalarının intensivliyidir D) 

Mühit tərəfindən qayıdan işıq şüalarının intensivliyidir E) 

Mühit tərəfindən sınan işıq şüalarının intensivliyidir

143

Aşağıda yazılan Lambert-Ber tənliyində J0

 -simvolu nəyi ifadə 

edir? J=J

0

-J

k

=J

0

(1-e-knl

) A) Mühit tərəfindən udulan işıq 

şüalarının intensivliyidir B) Mühitdən keçən işıq şüalarının 

intensivliyidir C) Mühitə düşən işıq şüalarının intensivliyidir D) 

Mühit tərəfindən qayıdan işıq şüalarının intensivliyidir E) 

Mühit tərəfindən sınan işıq şüalarının intensivliyidir

144

Aşağıda yazılan Lambert-Ber tənliyində -simvolu nəyi ifadə edir? J=J

0

-J

k

=J

0

(1-eknl

) A) Molyar udulma əmsalını B) 

Mühitə düşən işıq şüasının intensivliyini C) Molekulyar udulma 

əmsalını D) Mühitin vahid həcmində işığı udan molekulların 

sayını E) Mühitin qatılığını

145


Aşağıda yazılan Lambert-Ber tənliyində n -simvolu nəyi ifadə 

edir? J=J0

-J

k

=J

0

(1-eknl

) A) Molyar udulma əmsalını B) 

Mühitə düşən işıq şüasının intensivliyini C) Molekulyar udulma 

əmsalını D) Mühitin vahid həcmində işığı udan molekulların 

sayını E) Mühitin qatılığını

146


Aşağıda yazılan Lambert-Ber tənliyində -simvolu nəyi ifadə 

edir? J=J0

-J

k

=J

0

(1-e

-knl

) A) Molyar udulma əmsalını B) 

Mühitə düşən işıq şüasının intensivliyini C) Molekulyar udulma 

əmsalını D) Mühitin vahid həcmində işığı udan molekulların 

sayını E) Mühitin qatılığını

147


Aşağıda göstərilən aktiv toqquşmalar nəzəriyyəsinə görə 

bimolekulyar reaksiyanın sürət sabitinin tənliyində  kəmiyyəti 

nəyi ifadə edir? K=PJ

0

e

-E/RT

 A) Sterik faktorunu B) Toqquşma 

faktorunu C) Aktivləşmə enerjisini D) Sürət sabitini E) 

Toqquşmaların sayını
148

Aşağıda göstərilən aktiv toqquşmalar nəzəriyyəsinə görə 

bimolekulyar reaksiyanın sürət sabitinin tənliyində J

kəmiyyəti nəyi ifadə edir? K=PJ0

e

-E/RT

 A) Sterik faktorunu B) 

Toqquşma faktorunu C) Aktivləşmə enerjisini D) Sürət sabitini 

E) Toqquşmaların sayını

149

Aşağıda göstərilən aktiv toqquşmalar nəzəriyyəsinə görə bimolekulyar reaksiyanın sürət sabitinin tənliyində  kəmiyyəti 

nəyi ifadə edir? K=PJ0

e

-E/RT

 A) Sterik faktorunu B) Toqquşma 

faktorunu C) Aktivləşmə enerjisini D) Sürət sabitini E) 

Toqquşmaların sayını

150

Aşağıda göstərilən aktiv toqquşmalar nəzəriyyəsinə görə bimolekulyar reaksiyanın sürət sabitinin tənliyində  kəmiyyəti 

nəyi ifadə edir? K=PJ0

e

-E/RT

 A) Sterik faktorunu B) Toqquşma 

faktorunu C) Aktivləşmə enerjisini D) Sürət sabitini E) 

Toqquşmaların sayını

151

3O+ h




3



fotokimyəvi reaksiyada kvant çıxımı neçəyə bərabərdir? A) 2  B) 4  C) 1 D)5  E) 3 

152


Aşağıda göstərilən reaksiyalardan hansı fotosintez 

reaksiyasıdır? A) 12CO2

+11H

2

OC12

H

22

O

11

+12O

2

-

5645KC  B) C

12

H

22

O

11

+H

2

OC6

H

12

O

6

+C

6

H

12

O

6

 C) 


CH

3

CHO+J

2CH3

J+HJ+CO  D) 

CH

3

COOHCH4

+CO

2

  E) 2HClO

2HCl+O

2

Yüklə 90,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə