IndholdsfortegnelseYüklə 173,32 Kb.
səhifə3/8
tarix20.09.2017
ölçüsü173,32 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Karaktergivning:

Bedømmelsen skal ske på grundlag af de faglige krav for uddannelsen (absolut karaktergivning) - dvs. ud fra såvel fagets formål som undervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning). Eksamenskarakterer skal altid fastsættes på baggrund af en drøftelse mellem lærer/censor.


Censor skal først tilkendegive sin mening om karakteren.
Præstationen eller standpunktet skal først placeres inden for en af følgende karaktergrupper:


Karakter

 


Betegnelse

Beskrivelse

ECTS

12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

A

10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

B

7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

C

4

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

D

02

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

E

00

Den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Fx

-3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

F

Herefter afgøres det, hvilken karakter præstationen eller standpunktet skal vurderes til. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilket omfang præstationen eller standpunktet opfylder de beskrevne krav.


Hvis der ikke er eller kan opnås enighed om karakteren mellem lærer og censor afgiver begge en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen.
Hvis gennemsnittet ligger midt mellem to karakterer er den endelige karakter nærmeste højere karakter, såfremt censor har afgivet den højeste karakter og ellers den nærmeste lavere karakter.
I tilfælde af, at det umuligt at nå til enighed mellem eksaminator og censor, tilkaldes uddannelseschef/uddannelsesleder.

Klagemuligheder og -veje for eksaminander

Eksaminanden kan indgive klage over opnåede karakterer ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt eksaminanden, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede uddannelser.

Begge indeholder regler om elevklager i forbindelse med prøver og eksamen.
En eksaminand har ved klagesager ret til at få udleveret en kopi af egen skriftlig elevbesvarelse og af det ved mundtlig prøve tildelte eksamensspørgsmål.
De originale elevbesvarelser kan udleveres, når klagefristen er udløbet. Elevbesvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres efter 1 år.
Klagen skal være skriftlig og begrundet i henhold til:
1. Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til uddannelsens mål

2. Eksamensforløbet

3. Bedømmelsen
Hvis der er tale om centralt stillede eksamensopgaver skal skolen:


  • ved opgaver stillet af Kontor for erhvervsfaglige uddannelser straks videresende klagen begrundet med pkt. 1, eventuelt ledsaget af en udtalelse fra skolen, til Undervisningsministeriet for en afgørelse.

  • ved opgaver stillet af et fagligt udvalg eller en opgavekommission nedsat af et fagligt udvalg afgøres klagen i samråd med det faglige udvalg.
  • Hvis der tale om decentralt stillede eksamensopgaver skal skolen:
  • straks forelægge klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse

  • forelægge udtalelserne for klageren, der gives lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer inden for en uges frist

Skolen træffer skriftlig og begrundet afgørelse, som kan gå ud på, at:
  • der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse) *

  • eksaminanden skal tilbydes omprøve

  • klagen skal afvises

*) ved områdefag, specialefag eller valgfag træffes afgørelsen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg


Afgørelsen meddeles omgående klageren - og eventuelle andre berørte eksaminander, såfremt klagen resulterer i omprøve for hele klassen. Skolen orienterer eksaminator og censor om afgørelsen.
Eksaminanden kan klage over skolens afgørelse til Undervisningsministeriet. Klagen skal indsendes til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt eksaminanden.
Hvis skolen fastholder sin afgørelse videresender skolen klagen til ministeriet bilagt skolens udtalelse og nødvendige oplysninger til behandling af sagen. Undervisningsministeriet kan dog ikke ændre bedømmelsen. Ved klager over eksaminationsgrundlaget, vejledning, spørgsmål eller opgavens forhold til uddannelsens mål, kan skolen pålægges at afholde en ny bedømmelse eller tilbyde ny omprøve.
En klage kan ikke resultere i en lavere karakter.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə