İnfeksiya


) İnfeksion mononukleozun ən xarakterik təzahürü nədir?Yüklə 1,46 Mb.
səhifə8/15
tarix17.09.2017
ölçüsü1,46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

460) İnfeksion mononukleozun ən xarakterik təzahürü nədir?

A) ürək-damar sistemində baş verən dəyişiklik

B) sinir sistemində olan dəyişikliklər

C) nefrotik sindrom

D) qanın morfoloji tərkibinin dəyişməsi

E) mədə-bağırsaq sistemində olan dəyişiklik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
461) Beliski-Filatov-Koplik əlaməti hansı infeksiyanın patoqnomonik əlamətidir?

A) məxmərək

B) qızılca

C) epidemik parotit

D) su çiçəyi

E) skarlatina


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
462) Aşağıdakı səpgi elementlərinin hansılari qızılca zamanı meydana çıxır?

A) vezikulyoz

B) xırda nöqtəvari

C) polimorf, iri ləkəvari, dəri səthindən qalxan

D) rozeolyoz

E) pustulyoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
463) Aşağıdakı hansı əlamət skarlatina üçün səciyyəvidir?

A) qasıq limfa düyünlərinin böyüməsi

B) boyun limfa düyünlərinin böyüməsi

C) çənəaltı limfa düyünlərinin böyüməsi

D) qoltuqaltı limfa düyünlərinin böyüməsi

E) qulaqarxası limfa düyünlərinin böyüməsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
464) Herpetik infeksiya zamanı səpgi elementləri harada lokalizə olunur?

A) kürək nahiyəsində

B) üzün sağ yarısında, əllərdə, gövdədə

C) aşağı ətraflar

D) döş nahiyəsində

E) qarın nahiyəsində


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
465) Herpetik infeksiya üçün səpgi elementlərinin hansı cəhəti səciyyəvidir?

A) vezikula

B) partlamış qovuqcuqlar

C) tək-tək iri aftalar

D) eyni vaxtda vezikula, pustula və qartmağın olması

E) pustula


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
466) I və II tip sadə herpes virusunun törətdiyi genital herpes bir-birindən nə ilə fərqlənir?

A) II tip sadə herpes virusunun daha çox residiv verməsi

B) dizurik əlamətlər

C) I tip sadə herpes virusunun daha çox residiv verməsi

D) qarnın aşağı hissəsində ağrı

E) əzələ ağrıları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
467) Herpetik infeksiya zamanı nüvədaxili virus əlavələrini hansı üsulla təyin etmək olar?

A) neytrallaşma reaksiyası

B) Romanovski-Gimza üsulu ilə boyama

C) immunfluoressensiya üsulu

D) komplementin birləşmə reaksiyası

E) immunferment analiz üsulu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
468) Gözün buynuz qişa korluğunun ən çox rast gələn səbəbi aşağıdakı hansı infeksiyadır?

A) toksoplazmoz

B) sitomeqalovirus infeksiyası

C) adenovirus infeksiyası

D) botulizm

E) herpetik infeksiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
469) Herpetik infeksiya zamanı dəri səthində olan qovuqcuqların xarakteri necə olur?

A) ikikameralı

B) icərisi seroz mayeli

C) bir-biri ilə birləşmiş

D) tək-tək, kiçik

E) birkameralı, mərkəzində çökəklik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Helmintozlar və protozoozlar

470) Toksoplazmozun törədicisi aşağıdakı hansı qrupa daxildir?

A) helmint

B) prionlar

C) virus


D) bakteriya

E) təkhüceyrəli parazit


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
471) Aşağıdakı hansı ötürülmə yolu toksoplazmoz üçün səciyyəvidir?

A) hava-damcı

B) parenteral

C) pişiklərin nəcisi ilə

D) cinsi

E) trpnsmissiv


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
472) Toksoplazmoz zamanı mezadenitin kəskin nəzərə çarpması nəyi törədə bilər?

A) «bağırsaq keçməməzliyi» əlaməti

B) sol qalça çuxurunda ağrı

C) «kəskin qarın» əlaməti

D) appendisit

E) epiqastral nahiyyədə ağrı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
473) Toksoplazmoz törədiciləri hansı tropizmə malikdirlər?

A) nefrotropizm

B) miotropizm

C) pnevmotropizm

D) neytrotropizm

E) adenotropizm


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
474) Toksoplazmoz zamanı mialgiyalar hansı qrup əzələlərdə olur?

A) yuxarı ətraf əzələləri

B) qarın zələləri

C) kürək əzələləri

D) baldır, bud, bel əzələləri

E) sarğı əzələləri


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
475) İkincili latent toksoplazmoz nə ilə səciyyəvidir?

A) kalsifikatlar, görmə pozğunluqları

B) əzələ, oynaq ağrıları

C) vegetativ sinir sisteminin pozğunluqları

D) qanda baş verən dəyişikliklər

E) nevroloji əlamətlər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
476) Seroloji və allergik reaksiyaların mənfi cavabı toksoplazmozun hansı formasını inkar edir?

A) ikincili latent

B) birincili latent

C) xronik

D) anadangəlmə

E) kəskin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
477) Toksoplazmozun laborator diaqnostikasında hansı üsul daha böyük diaqnostik əhəmiyyətə malikdir?

A) bioloji sınaq

B) qeyri-düz immunfluoressensiya reaksiyası

C) Seybin-Feldman reaksiyası

D) parazitoloji

E) dəridaxili allergik sınaq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
478) Xroniki toksoplazmozun müalicəsində aşağıdakılardan hansı daha effektivdir?

A) delagil, tetrasiklin

B) vitaminoterapiya

C) toksoplazminlə spesifik immunoterapiya

D) kortikosteroidlər

E) sulfadimezin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
479) Enterobioz hansı növ helmintlərə aiddir?

A) peroral zoonoz geohelmint

B) kontagioz helmint

C) peroral zoonoz biohelmint

D) peroral antroponoz biohelmint

E) peroral antroponoz geohelmint


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
480) Tenioz hansı qrup helmintozlara daxildir?

A) peroral antroponoz geohelmintoz

B) peroral zoonoz geohelmintoz

C) percutan zoonoz geohelmintoz

D) percutan zoonoz biohelmintoz

E) peroral antroponoz biohelmintoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
481) Exinokokkoz hansı qrup helmintozlara daxildir?

A) perooral zoonoz biohelmintoz

B) percutan zoonoz biohelmintoz

C) kontagioz helmintoz

D) peroral antroponoz biohelmintoz

E) peroral antroponoz geohelmintoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
482) Şistosomoz hansı qrup helmintozlara aiddir?

A) percutan zoonoz biohelmintoz

B) peroral antroponoz biohelmintoz

C) peroral antroponoz geohelmintoz

D) peroral zoonoz geohelmintoz

E) kontagioz helmintoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
483) Askaridoz hansı qrup helmintozlara aiddir?

A) peroral antroponoz geohelmintoz

B) peroral antroponoz biohelmintoz

C) peroral zoonoz geohelmintoz

D) kontagioz helmintoz

E) peroral zoonoz biohelmintoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
484) Fasilyoz hansı qrup helmintozlara aiddir?

A) kontagioz helmintoz

B) peroral zoonoz biohelmintoz

C) peroral antroponoz biohelmintoz

D) peroral antroponoz geohelmintoz

E) percutan zoonoz biohelmintoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
485) Xarici mühitdə parazitlərin müxtəlif mərhələlərinin məhv edilməsi necə adlanır?

A) deratizdasiya

B) delarvasiya

C) dezinfeksiya

D) dezinseksiya

E) devasitasiya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
486) Adoleskarilər nədir?

A) qeyri-cinsi serkarilər

B) inkapsullaşmış serkalilər

C) oosista

D) sporosista

E) cinsi yetişmiş serkarilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
487) Adoleskarilərin cinsi yetkin forması necə adlanır?

A) metasista

B) sporosista

C) oosista

D) maritlər

E) metaserkarilər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
488) Helmintozlar zamanı qanda daha çox hansı dəyişiklik baş verir?

A) neytrofilyoz

B) leykositoz

C) leykopeniya

D) yüksək eozinofiliya

E) limfositoz


Ədəbiyyat: Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.
489) Teniarinxoz zamanı ağrılar ən çox qarnın hansı hissəsində lokalizə olunur?

A) bütün qarında yayılmış

B) iliosekal nahiyədə

C) sağ qalça çuxurunda

D) göbək ətrafında

E) epiqastral nahiyədə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
490) Teniarinxozun ən xarakter əlaməti nədir?

A) nevroloji əlamətlər

B) proqlottidlərin (buğumların) aktiv surətdə anal dəlikdən xaric olması

C) hərarət

D) defekasiyanın artması

E) qarında ağrı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
491) Exinokokkoz invaziyasının 50%-dən çoxunu hansı orqanın zədələnməsi təşkil edir?

A) qaraciyərin

B) dalaqın

C) ağciyəri

D) əzələ toxumasının

E) beyin toxumasının


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
492) Kazninin qaraciyər exinokkozu zamanı hansı müayinə üsulundan istifadə olunur?

A) qeyri-düz hemaqlütinasiya reaksiyası

B) lateks aqlütinasiya üsulu

C) dəri-allergik reaksiyası

D) angioqrafiya

E) immunferment analiz üsulu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
493) Exinokokkozun terapiyası hansı üsulla aparılır?

A) desensibilizəedici terapiya

B) konservativ

C) immunokorreksiya

D) hormonokorreksiya

E) cərrahi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
494) Aşağıdakılardan hansı exinokokkozun törədicisidir?

A) Alveococcosis multilocularis

B) Yersinia enterocolitica

C) Echinococcus unilocularis

D) Echinococcus qrandulosus

E) Salmonella typhimurium


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
495) Alvekokkozun törədicisi hansıdır?

A) Salmonella typhimurium

B) Echinococcus unilocularis

C) Alveococcosis multilocularis

D) Echinococcus granuloseus

E) Yersinia enterocolitica


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
496) Alvekokkozun yerli kimyəvi terapiyasında hansı məhlullar işlədilir?

A) 0,5%-li formalin məhlulu

B) 1%-li yod məhlulu

C) 95%-li spirt

D) 10%-li kamforalı spirt

E) 3%-li perekis məhlulu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
497) Difillobotriozun törədicisi hansıdır?

A) Echinococcus qranulosus

B) Taeniarhynchus saginatus

C) Diphyllobothriosis latum

D) Taenia solium

E) Hymenolepis nana


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
498) Difillobotriozun diaqnozu hansı üsulun əsasında qoyulur?

A) parazitoloji

B) koproloji

C) immunoloji

D) dəri-allergik

E) seroloji


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
499) Himenolepidoz üçün nə səciyyəvidir?

A) bağırsaqxarici invaziya

B) orqanizmin desensibilizasiyası

C) orqanizmin sensibilizasiyası

D) qara ciyərin zədələnməsi

E) bağırsaqdaxili autoinvaziya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
500) Himenolepidozun terapiyasının effektivliyini artırmaq üçün fenasal hansı preparatlarla kombinə halında istifadə olunmalıdır?

A) helmizol

B) dixlorofen, trixlorofen

C) vermoks

D) metronidazol

E) levamizol


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
501) Himenolepidoz zamanı hansı forma anemiya inkişaf edir?

A) meqaloblastik

B) hiperxrom

C) oraqvarı anemiya

D) dəmirdefisitli

E) normoxrom və ya hipoxrom


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
502) Askaridozun törədicisi hansıdır?

A) diphyllobotrium latum

B) hymenolepis nana

C) Entaemoba hystolitica

D) Enterobius vermicularis

E) Ascaris lumbricoides


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
503) Askaridozun ilkin miqrasion mərhələsinin müalicəsində aşağıdakı hansı preparat istifadə edilir?

A) mintezol

B) dekaris

C) helmizol

D) vermoks

E) kombinatrin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
504) Askaridozun bağırsaq fazasının terapiyası üçün hansı preparat effektivdir?

A) pirantel

B) dekaris

C) piperazin və onun duzları

D) vermoks

E) helmizol


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
505) Tükbaş qurd aşağıdakılardan hansıdır?

A) Hysenolepis nana

B) Taenia solium

C) Ascaris lumbricoides

D) Trichocephalus trichiuris

E) Taeniarynchus saginatus


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
506) Tükbaş qurd nə ilə qidalanır?

A) qan hüçeyrələri ilə

B) parazit metabolitləri ilə

C) selikli qişa eroziyası ilə

D) mədənin selikli qişası ilə

E) qida qalıqları ilə


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
507) «Həqiqi appendisit» simptomu aşağıdakı hansı qurd invaziya zamanı olur?

A) Himenolepidoz

B) Trixosefalyoz

C) Askaridoz

D) Tenioz

E) Teniarinxoz


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
508) Trixinellyozun törədicisi hansıdır?

A) Teniarynchus saginatus

B) Trichocephalus trichiuris

C) Asgaris lumbricoides

D) Trichinella spiralis

E) Tenia solium


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
509) Trixinellyozun patogenezində əsas rol oynayan nədir?

A) orqanizmin sensibilizasiyası

B) limfatik düyünlərin zədələnməsi

C) mədə-bağırsaq sisteminin zədələnməsi

D) limfa damarlarının zədələnməsi

E) əzələlərdə olan spesifik dəyişikliklər


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
510) Aşağıdakılardan hansı trixinellyozun ilk əlamətidir?

A) yüksək hərarət

B) göz qapaqlarının və sifətin ödemi

C) qanda yüksək eozinofiliya

D) ürəkbulanma

E) əzələlərdə ağrı


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
511) Trixinellyoz zamanı mialgiyalar hansı qrup əzələlərdə olur?

A) çeynəmə, boyun, baldır, bel əzələləri

B) yuxarı ətraf əzələləri

C) kürək əzələləri

D) qarın əzələləri

E) aşağı ətraf əzələləri


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
512) Trixinellyozun 2-3-cü həftəsindən başlayaraq hansı müayinə üsulu informativdir?

A) dəri-allergik sınaq

B) trixinelloskopiya

C) halqa presipitasiya reaksiyası

D) immunfluoressensiya reaksiyası

E) qeyri-düz hemaqlütinasiya reaksiyası


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
513) Trixinellyozun 4-5-ci həftəsindən başlayaraq hansı müayinə üsulu daha informativdir?

A) soyuqda aparılan komplementin birləşmə reaksiyası

B) halqa presipitasiya reaksiyası

C) immunfluoressensiya reaksiyası

D) qeyri-düz hemaqlütinasiya reaksiyası

E) dəri-allergik sınaq


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
514) Trixinelloskopiya nədir?

A) trixinellanın sidikdə tapılması

B) insan əzələsi bieptatının trixinelyoza görə müayinəsi

C) trixinellanın göz yaxmasında tapılması

D) trixinellanın diri sürfələrinin tapılması

E) trixinellanın qanda tapılması


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
515) Trixinellyoz zamanı eozinofiliyanın dərəcəsi necə olur?

A) 30-50%

B) 90% və daha artıq

C) 20-30%

D) 35%-ə qədər

E) 25-40%


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
516) Ankilostomidozun törədicisi hansıdır?

A) Hymenolepis nana

B) Angylostoma duodenalae

C) Teniarynchus saginatus

D) Enterobius vermicularis

E) Trichocephalus trichiuris


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
517) Toksoplazmozun törədicisi hansıdır?

A) Toxoplasma elenqata

B) Toxoplasma vaginalis

C) Toxoplasma gondii

D) Plazmodium ovale

E) Toxoplasma hominis


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
518) Toksoplazmozun yoluxma yolu hansıdır?

A) hava-damcı

B) perkutan

C) cinsi


D) alimentar

E) ev heyvanları, təmas-məişət


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
519) Toksoplazmozun diaqnostikasında hansı patoloji material müayinə olunur?

A) biopsiya materialı

B) qan

C) dölyanı mayeD) onurğabeyni mayesi

E) vaginal yaxma, bəlğəm, tüpürcək


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
520) Toksoplazmozun xronik gedişində retikuloendotelial orqanlarda hansı dəyişiklik baş verir?

A) sista


B) L-forma

C) spor


D) kapsul

E) subkapsid


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
521) Qazanılmış toksoplazmozun klinik forması hansıdır?

A) silinmiş

B) fulminant

C) xroniki

D) kəskin, latent

E) yarımkəskin


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
522) Aşağıdakı hansı xəstəliklərdə orqanizmdə qranulomalar əmələ gəlir?

A) vərəm, toksoplazmoz, brusellyoz

B) qarın yatalağı

C) ornitoz

D) melioidoz

E) qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
523) Toksoplazmozun hansı forması insanın immundefisit xəstəliyində müşahidə olunur?

A) yarımkəskin

B) kəskin

C) ikincili xronik forma, resilivləşmə

D) latent

E) birincili xronik


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
524) Kəskin toksoplazmozun klinik variantı hansıdır?

A) residivləşən forma

B) sarılıqlı forması

C) yatalağabənzər, ensefalitik forma

D) qarışıq forma

E) latent forma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. М., Медицина, 1990 – 558 с.
525) Toksoplazmozun immunoloji diaqnostikası hansı göstəriciyə əsaslanır?

A) İgE təyini

B) İgM təyini

C) İgD təyini

D) İgA təyini

E) İgG təyini


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
526) Kəskin bagırsaq amobiazının qəti diaqnozu üçün nəcisdən hansı tapılmalıdır?

A) toxuma ve sista forması

B) boşluq forması

C) toxuma forması

D) sista forması

E) vegetativ forma


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev.İnfektologiya,Bakı ,2007.
527) Aşağıdakı hansı helmint növü hətta zədələnməmiş dəridən belə keçir?

A) Askaris lumbricoides

B) Taenia solium

C) Trichinella spiralis

D) Enterodius vermicularis

E) Angylostoma duodenalae


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
528) Strongiloidozun törədiciləri, mədə-bağırsaq traktının hansı şöbələrinə yumurta qoyurlar?

A) onikibarmaq bağırsaq və nazik bağırsağın yuxarı şöbəsi

B) yoğun bağırsağın sagital şöbəsi

C) yoğun bağırsağın distal şöbəsi

D) kor bağırsaq

E) nazik bağırsağın aşağıı şöbəsi


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
529) Larva migrans nədir?

A) zoonoz helmint

B) zoohelmintlərin miqrasiya edən sürfələrinin parazitliyi

C) zoonoz helmintin cinsi yetkin forması

D) zoonoz helmintin qeyri-cinsi forması

E) zoonoz helmintin sistaları


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.
530) Teniozu teniarinxozdan fərqləndirən əsas əlamət hansıdır?

A) proqlottidlərin (buğumların) aktiv xaric olmaması

B) hərarət

C) qarında ağrılar

D) mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi

E) eozinofiliya


Ədəbiyyat: N.N.Əliyev. İnfektologiya. Rəhbərlik, Bakı, 2007, 590 səh.

Шлоссберг Д., Шульман И. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. С.-Пб., 1999 – 306 с.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə