Informacje ogólne Nazwa modułu kształcenia Historia filozofii antycznejYüklə 107 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü107 Kb.
#80355

Załącznik nr 4 do pisma z dnia 17 stycznia 2012 r.


OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

 1. Informacje ogólne

 1. Nazwa modułu kształcenia - Historia filozofii antycznej

 2. Kod modułu kształcenia - HFA

 3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy

 4. Kierunek studiów - Filozofia, specjalność: Filozofia ogólna

 5. Poziom studiów – I stopień

 6. Rok studiów (jeśli obowiązuje) - I

 7. Semestr – zimowy

 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin - 30 h wykładu (oraz 30 h ćwiczeń)

 9. Liczba punktów ECTS: 6

 10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia: wykładowca Prof. dr Marian Wesoły, e-mail wesoly@amu.edu.pl , osoby prowadzące ćwiczenia: dr Mikołaj Domaradzki, e-mail mikdom@poczta.onet.pl, dr Krzysztof Kiedrowski, email krzysztof.kiedrowski@gmail.com

 11. Język wykładowy - polski 1. Informacje szczegółowe

 1. Cel (cele) modułu kształcenia:

C1: W świetle nowszych badań student uczy się określać rodowód, specyfikę, pluralizm pojęć i problemów filozofii greckiej.

C2: Umie podać ramy czasowe, periodyzację i toposy wskazujące na ciągłość filozofii greckiej w kontynuacji rzymskiej i bizantyńskiej.

C3: Ma orientację w hellenizmie filozoficznym i hellenizmie chrześcijańskim (włącznie z kontrowersjami i filiacjami).

C4: Posługuje się perspektywą historyczną i adaptacyjną, w obrębie której wykazuje aktualność problemową filozofii antycznej (zasadność przyswojenia podstawowej terminologii i pojęć).

C5: Wykształcił sobie otwartość badawczą i hermeneutykę historiozoficzną w kwestiach tradycji i tożsamości kultury europejskiej.

 1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują)

 2. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

(UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia; jeśli efektem kształcenia jest np. analiza wymagająca określonej wiedzy, to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy)

Symbol

efektów


kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów#

HFA_01

Świadomie referować o filozofii i nauce antycznej jako podstawowym filarze kultury europejskiej.

K_W01, K_W03, K_W10, K_U02, K_U03, K_U07, K_K01, K_K03

HFA_02

Rozumie podstawowe pojęcia filozoficzne pochodzenia grecko-łacińskiego.

K_W04, K_W09, K_U01, K_U05, K_U12, K_K02, K_K05, K_K09

HFA_03

Ma umiejętność czytania, rozumienia i interpretacji problemowej podstawowych tekstów filozoficznych, głównie Platona, Arystotelesa i Plotyna.

K_W02, K_W08, K_W15, K_W17, K_U05, K_U17, K_K04, K_K07

HFA_04

Ma elementarną znajomość problematyki filozoficznej dotyczącej świata, człowieka i społeczności ludzkiej.

K_W01, K_W15, K_U03, K_U06, K_U11, K_K02, K_K03

HFA_05

Rozpoznaje antyczne filozoficzne modele życia i postępowania.

K_W02, K_W04, K_W09, K_U05, K_U09, K_U13, K_K01, K_K02, K_K05

HFA_06

Rozpoznaje antyczne filozoficzne zaplecze problematyki z różnych dziedzin nauk empirycznych i humanistycznych.

K_W11, K_W12, K_U08, K_U18, K_U21, K_K07, K_K08, K_K09

HFA_07

Wyrobił sobie zainteresowania i dociekliwość poznawczą na przykładach żywotów i wiekopomnych dzieł filozofów antycznych.

K_W03, K_W06, K_W07, K_U04, K_U12, K_U19, K_K01, K_K03, K_K05

HFA_08

Ma ogólne ukierunkowanie w zakresie nowej interpretacji filozofii przedsokratyków, sofistów, Sokratesa, Platona, Arystotelesa, szkół hellenistycznych i neoplatonizmu.

K_W10, K_W12, K_W15, K_U02, K_U05, K_U11, K_K02, K_K04,

HFA_09

Rozumie konfrontacje i filiacje filozofii antycznej z chrześcijaństwem greckim i rzymskim.

K_W07, K_W15, K_U03, K_U07, K_K03, K_K06,

HFA_10

Uznaje zasadność studiowania historii filozofii antycznej w szkolnictwie średnim i wyższym.

K_W02, K_W12, K_U10, K_U17, K_K01, K_K03, K_K05


* kod modułu kształcenia, np. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS)

# efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_W01, K_U01, ..)
W – wiedza; U – umiejętności; K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia)

01, 02… – numer efektu kształcenia
UWAGA! Zaleca się, aby, w zależności od modułu, liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale: 5-10.

 1. Treści kształceniaNazwa modułu kształcenia:

Symbol treści kształcenia*

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu#

TK_01

Rodowód, przedmiot, zakres i problematyka jońskich i eleackich dociekań nad naturą wszechrzeczy.

HFA_01, HFA_03, HFA_07

TK_02

Kontrowersje wokół pierwszych zasad: monizm – pluralizm.

HFA_02, HFA_03, HFA_04

TK_03

Atomistyczny obraz świata (Demokryt, Epikur, Lukrecjusz).

HFA_02

TK_04

Wątki etyczne i polityczne przed Sokratesem i Platonem (Demokryt, sofiści).

HFA_03, HFA_06

TK_05

Wyzwanie filozoficzne Sokratesa – najwyższe Dobro człowieka. Aporetyka i elenktyka.

HFA_03, HFA_04

TK_06

Platona dialogi i tzw. „poglądy niepisane”. Komponenty sokratejskie i pitagorejskie. Wizja idei i dialektyki. Wizja politei i praw.

HFA_04, HFA_05, HFA_06, HFA_07, HFA_08

TK_07

Dziedzictwo Akademii Platona: Speuzyp, Ksenokrates, Filip z Opuntu.

HFA_05,

TK_08

Podstawy logiki Arystotelesa. Natura – człowiek – sztuka. Dociekania wokół „filozofii pierwszej” (tzw. „metafizyki”).

HFA_06, HFA_08

TK_10

Teofrast i szkoła perypatetycka.

HFA_07, HFA_08, HFA_09

TK_11

Logika, fizyka i etyka stoików.

HFA_07, HFA_08, HFA_09

TK_12

Kanonika, fizyka i etyka Epikura.

HFA_09

TK_13

Sceptycyzm pirroński i akademicki.

HFA_07, HFA_10

TK_14

Plotyn, Porfiriusz i neoplatonizm.

HFA_10


* np. TK_01, TK_02, …

# np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3

 1. Zalecana literatura


Opracowania ogólne:

A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona. Arystoteles, Pirron i Plotyn. Warszawa 1995.

G. Reale, Myśl starożytna, Lublin 2003.

P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, Warszawa 2000.

B. Tatakis, Filozofia Bizantyńska, Kraków 2012.
Teksty źródłowe:

J. Legowicz, Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, Warszawa 1970 (Antologia tekstów).

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa 2005.

Przedsokratycy: fragmenty i doksografia (publikowane i niepublikowane teksty Heraklita, Parmenidesa, Zenona, Empedoklesa, Anaksagorasa, Demokryta, Gorgiasza, w przekładzie wykładowcy).

Platon, Obrona Sokratesa, Gorgiasz, Fajdros, Politeia, Sofista, Teajtet, Polityk, Prawa, List VII (wybrane partie w przekładzie wykładowcy)

Arystoteles, Kategorie, Analityki, Fizyka, O duszy, Metafizyka, Etyka Nikomachejska, Polityka, Retoryka, Poetyka (wybrane partie w przekładzie wykładowcy)

Epikur, List do Menojkeusa (w przekładzie wykładowcy)

Lukrecjusz, O naturze rzeczy, tłum. G. Żurek, Warszawa 1994.

Cyceron, O najwyższym dobru i złu, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1961.

Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie, tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1998.

Plotyn, Enneady , tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1959.

Porfiriusz, List do Marcelli, tłum. P. Ashwin-Siejkowski, Kraków 2006.


 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu brak

 2. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Biblioteka, materiały oferowane lub zalecane przez wykładowcę

 1. Informacje dodatkowe

 1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Nazwa modułu (przedmiotu):

Symbol efektu kształcenia dla modułu *

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia&

HFA_01

TK_01,

Wykład, lektura źródeł

F, P

HFA_02

TK_02, TK_03

Wykład, lektura źródeł

F, P

HFA_03

TK_01, TK_02, TK_04, TK_05

Wykład, lektura źródeł

F, P

HFA_04

TK_02, TK_06

Wykład, lektura źródeł

F, P

HFA_05

TK_06, TK_07

Wykład, lektura źródeł

F, P

HFA_06

TK_04, TK_06, TK_08,

Wykład, lektura źródeł

F, P

HFA_07

TK_01, TK_10, TK_11, TK_13

Wykład, lektura źródeł

F, P

HFA_08

TK_06, TK_08, TK_10, TK_11

Wykład, lektura źródeł

F, P

HFA_09

TK_10, TK_11, TK_12,

Wykład, lektura źródeł

F, P

HFA_10

TK_13, TK_14

Wykład, lektura źródeł

F, P


* np. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. II 3 i w pkt. II 4

# np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. II 4

& Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P)

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia. Podaj/określ/wymień/opisz....: 1. Ramy czasowe filozofii greckiej. Periodyzacja i fazy rozwoju z wyszczególnieniem nurtów i przełomów.

 2. Przejście „od mitu do logosu”.

 3. Pluralizm i naturalizm w myśli przedsokratejskiej.

 4. Wyzwanie antropologiczne sofistów i Sokratesa (podobieństwa i różnice).

 5. Platońska wizja świata, człowieka i polis.

 6. Dociekania matematyczne i politologiczne w Akademii Platona.

 7. Naturalizm i realizm Arystotelesa.

 8. Osiągnięcia szkoły perypatetyckiej.

 9. Przełom w filozofii hellenistycznej.

 10. Hedonizm racjonalny Epikura.

 11. Argumentacje i tropy sceptyków.

 12. Przełom w filozofii neoplatońskiej.

 13. Spory, kontrowersje i herezje.

 14. Aktualność klasycznych nurtów filozofii greckiej.

 15. Filozofia antyczna w nowym tysiącleciu.

 1. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)Nazwa modułu (przedmiotu):

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta# czytanie lektur

45

Praca własna studenta# przygotowanie do zaliczenia

45

SUMA GODZIN

120

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

4


* Godziny lekcyjne, czyli 1 godz. oznacza 45 min.

# Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć, (2) opracowanie wyników, (3) czytanie wskazanej literatury, (4) napisanie raportu z zajęć, (5) przygotowanie do egzaminu,…

 1. Sumaryczne wskaźniki ilościowe

 1. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

 2. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe 1. Kryteria oceniania

5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, umiejętność całkowicie samodzielnej analizy, samodzielnego formułowania formułowanie problemów, dokonywania rozstrzygnięć w ramach poznanego aparatu pojęciowego

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, zdarzają się pojedyncze błędy, samodzielna analiza problemów i formułowanie rozstrzygnięć

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, analiza problemów i formułowanie rozstrzygnięć wymaga podania dodatkowych wskazówek

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, analiza i rozstrzyganie problemów wymaga zwiększone kontroli wykładowcy

3.0 – satysfakcjonująca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale występują liczne  błędy, brak samodzielnej analizy i nieumiejętność formułowania i rozstrzygania problemów

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Yüklə 107 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə