Infratec tm 1241Yüklə 81,39 Kb.

tarix22.05.2018
ölçüsü81,39 Kb.


  

  

InfratecTM

 1241   

Analizator całego ziarna zbóż i mąki  

Infratec™1241 jest analizatorem całego ziarna wykorzystującym absorpcję promieniowania bliskiej pod-

czerwieni  do  równoczesnego  oznaczania  szeregu  wyróżników  jakościowych  (zawartość  wody,  białka, 

oleju,  skrobi  etc.)  w  wielu  różnych  zbożach  i  nasionach  oleistych.  Jest  głównym  elementem  systemu 

szybkiego, wiarygodnego i łatwego ustalania zapłaty za duże partie zbóż w transakcjach handlowych na 

całym świecie i ma szereg zatwierdzeń urzędowych. Renomowana dokładność w połączeniu z unikalny-

mi  światowymi  kalibracjami  opartymi  na  dużej  ilości  danych  zbieranych  od  ponad  25  lat  czynią  go 

wszechstronnym i wiarygodnym analizatorem. Może być doposażony w opcjonalne moduły analizy mą-

ki, gęstości w stanie zsypnym i próbki transportowanej.  Próbki 

Wyróżniki jakościowe 

Zboża, nasiona oleiste, fasola i nasiona strączko-

we mogą być analizowane dla ustalenia zapłaty  

i segregacji jakościowej podczas magazynowania. 

Większość zbóż i nasion oleistych można analizo-

wać bezpośrednio bez mielenia czy przygotowa-

nia próbek.  

Zawartość wody, białka, oleju także gęstość w sta-

nie zsypnym i wiele innych.  

Dedicated Analytical Solutions   

  

 

 Niezrównana dokładność i łatwość obsługi w 

każdym przemyśle 

Konstruując analizator Infratec założono, że jego ob-

sługa musi być łatwa w każdym zastosowaniu, w któ-

rym  można  odnieść  korzyść  z  szybkiej  analizy  NIT 

(ang.  Near  Infrared  Transmission),  co  osiąga  się 

głównie  poprzez  wykorzystanie  gotowych  -  fabrycz-

nych kalibracji ANN (ang. Artificial Neural Network)

prostoty pracy i lokalnej dostępności wykwalifikowa-

nego  wsparcia.  Bezproblemowa  przenośność  kali-

bracji  pomiędzy  analizatorami  Infratec  ułatwia  sie-

ciowe zarządzanie flotą analizatorów w celu zapew-

nienia kontroli jakości ich pracy. 

W skrócie Infratec to synonim 

Szybkiej  i  łatwej  analizy  całego  ziarna  bez  koniecz-ności przygotowywania próbek, 

Dokładność  analityczna  w  zróżnicowanych  warun-kach pomiarowych, 

Przenośność  kalibracji  pomiędzy  analizatorami  i możliwość sieciowego zarządzania nimi. 

Szybki i uniwersalny 

Właściwie każdy może wykonywać dokładne pomia-

ry analizatorem Infratec™1241. Wsyp próbkę do leja 

zasypowego,  wybierz  kalibrację,  wciśnij  przycisk 

„Analizuj” i odczytaj wyniki za ok. jedną minutę. Ła-

two jest przejść od analizy ziarniaków małych do du-

żych, np. od rzepaku do jęczmienia. Infratec sam się 

przystosowuje w zależności od wybranego produktu. 

 

Natychmiastowy zwrot nakładów Wystarczy włączyć  zasilanie  analizatora i  już  jest  on 

gotowy do  pracy  i  zarabiania  na  siebie.  Do  jego ob-

sługi nie potrzeba dużego doświadczenia. W każdym 

analizatorze  Infratec  pracuje  sprawdzona  kalibracja 

ANN,  odporna  na  zmiany  temperatury  próbki,  gwa-

rantująca dokładne wyniki od pierwszej analizy. Pro-

sta,  schematyczna  instalacja  i  stabilność  analizatora 

w czasie eliminują zmartwienia operatora. 

 

Odporność na zmiany temperatury Zboże analizuje się w krańcowo różnych warunkach, 

od  zbiorów  w  dni  gorącego  lata  do  zimowych  do-

staw.  Przy  opatentowanej  stabilizacji  temperaturo-

wej  Infrateca,  operator  uzyskuje  poprawne  wyniki 

niezależnie  od  pogody.  Np.  białko  analizowane  jest  

z  dokładnością  ~0,1%  przy  temperaturze  od  -4  do 

+40

o

C.  

Jedna kalibracja dla różnych produktów i pa-

rametrów 

Olbrzymia  kalibracyjna  baza  danych  analizatora  In-

fratec  zawiera  ponad  50000  zweryfikowanych  pró-

bek  zebranych  podczas zbiorów  z  ponad 20  lat. Po-

zwala  to  osiągnąć  poziom  dokładności  i  stabilności 

niezbędny do analizy nawet najbardziej nietypowych 

próbek. Wszystkie nowe kalibracje analizatora Infra-

tec są wstecznie zgodne ze starszymi bazami danych. 

W  ten  sposób  bazy  są  systematycznie  poszerzane  

i dzisiaj największa z nich liczy ponad 50000 próbek.  

Punkty skupu: 

Pszenica,  pszenica  durum,  jęczmień,  kukurydza,  słód,  

owies, ryż, pszenżyto, sorgo, ryż: niełuskany, brązowy, 

polerowany,  soczewica,  bób,  ciecierzyca,  groch  zielo-

ny, łubin, etc. 

 

Młyny: Mąka pszenna, semolina, mąka sojowa,  ziarno mielo-

ne, zarodki pszenne, śruta ryżowa, śruta kukurydziana 

 

Przetwórstwo nasion oleistych: Soja, rzepak, słonecznik (mielony)… 

 

Hodowle roślin: Małe próbki nasion, analiza materiału roślinnego, ana-

liza barwy, etc. 

 

Słodownie, biopaliwa: Jęczmień, słód, zielony słód, DDGS… 

 

Inne rodzaje przetwórstwa; browarnictwo,  piekarnictwo,  makaroniarstwo, 

produkcja mąk skrobiowych: 

Piwo, whisky, wódka, brzeczka, ryż wstępnie gotowa-  

Rozszerzanie  funkcjonalności  przy  pomocy dodatkowych modułów 

Analizator  Infratec™1241  jest  elementem  modular-

nego  systemu  składającego  się  z  modułów:  mąki, 

gęstości  w  stanie  zsypnym,  próbki  transportowanej 

(analiza próbek małych, mocno wilgotnych oraz cie-

kłych). 


 

Urzędowo zatwierdzony 

Analizator Infratec™1241 jest urzędowo zatwierdzo-

ny i przyjęty jako standard przemysłowy  oznaczania 

białka, wilgotności, oleju, skrobi w pszenicy, jęczmie-

niu i innych zbożach i nasionach oleistych. 

FOSS Analytical jest wiodącym dostawcą technologii 

analitycznej  NIR/NIT  zatwierdzonej  przez  liczne  in-

stytucje handlowe i agencje rządowe. 

 

Sieciowe zarządzanie analizatorami Infratec™ -  nowoczesna  forma  kontroli  jakości  pracy 

analizatorów w regionach i kontynentach 

Przy ustalaniu zapłaty za dostarczone zboże koniecz-

na jest niekwestionowana wiarygodność i powtarzal-

ność  niezależnie  od  miejsca  analizy  i  warunków,  

w jakich ją przeprowadzono. Ten wymóg skutecznie 

spełniają  analizatory  Infratec  pracujące  

w sieciach zbożowych dając identyczne wy-

niki (dla tych samych próbek) niezależnie od 

lokalizacji analizatora. 

Pojedyncze  analizatory  Infratec  mogą  być 

połączone  w  siec  zbożową  i  zarządzane  

z  Centrum  Administrowania  Siecią,  co  po-

zwala osiągać zunifikowaną dokładność nie-

zależnie  od  miejsca  pracy  czy  operatora. 

Zmniejsza to także koszty uaktualniania kali-

bracji, upraszcza procedury administracyjne 

i eliminuje niepotrzebne duplikowanie czyn-

ności. 

Sieci  zbożowe  analizatorów  Infratec™  zostały  zaak-ceptowane  prze  instytucje  handlowe  i  agencje  rzą-

dowe  już  w  momencie  założenia  pierwszej  sieci  

w roku 1991. Dzisiaj ponad 7000 analizatorów Infra-

tec pracuje w sieciach na całym świecie. 

 

Długofalowa stabilność kalibracji i analizatora  Analizator Infratec™ daje dokładne wyniki przez wie-

le lat pracy. 

Inne  analizatory  zbóż  wymagają  częstych  regulacji 

dla podtrzymania wymaganej dokładności. Nie doty-

czy to jednak Infrateca. W technologii jego pracy za-

stosowano  techniki  stabilizacyjne  opatentowane 

przez firmę FOSS, gwarantujące przenośność kalibra-

cji  pomiędzy analizatorami  (ta  sama  kalibracja, daje 

dla  tej  samej  próbki  identyczne  wyniki  na  różnych 

analizatorach Infratec). To pozwala osiągnąć najwyż-

szą  dokładność  analiz  analizatorem  Infratec  przez 

wiele  lat  pracy,  przy  minimum  czynności  korekcyj-

nych, niezależnie od miejsca i warunków pracy. 

 

Niezwykła stabilność pracy analizatora w czasie 100 dni pracy, bez żadnych poprawek. 

Ponowna analiza 

Analizator OK. 

Ponowna analiza 

Wezwanie serwisu 


  

Technologia Potęga  transmisji  w  bliskiej  podczerwieni 

(NIT) w analizatorze Infratec ™1241 

Analiza  zbóż  techniką  bliskiej  podczerwieni 

charakteryzuje  się  najwyższą  dokładnością 

przy  pomiarach  w  trybie  transmisyjnym  a  nie 

odbiciowym.  Pomiary  transmisyjne  są  wyko-

nywane  w  zakresie  570  –  1050  nm,  podczas 

gdy podstawowe informację jakościowe w po-

miarach odbiciowych są pozyskiwane w zakre-

sie 1100-2500 nm. Wyższa energia promienio-

wania  w  zakresie  570-1050  nm  umożliwia 

głębszą  penetrację  ziarniaków  wiązką  pomia-

rową,  tak  że  nie  tylko  ich  powierzchnia,  ale  

i całe wnętrze objęte jest pomiarem. Pozwala 

to  na  stosowanie  większych  objętości  próbek 

w  pomiarach  transmisyjnych,  umożliwiając 

większą  reprezentatywność  analizowanej 

próbki. 


Zalety pomiaru transmisyjnego: 

 

Większa objętość próbki  

Pomiar całego ziarniaka, a nie tylko jego powierzchni 

 

Modulacja sygnału NIR  

Głębsza penetracja 

 

Mały wpływ wielkości cząstek na pomiar Procedura pomiaru 

Analiza różnych typów próbek jest łatwa. Wystarczy 

wybrać kalibrację i wcisnąć przycisk „Analizuj”. Ana-

lizator  automatycznie  przystosowuje  ustawienia  do 

rodzaju analizowanego produktu. 

 

 Kalibracje ANN 

Wprowadzenie  technologii  ANN  (Artificial  Neural Networks  –  Sztuczne  Sieci  Neuronowe)  do  arsenału 

technik  kalibracyjnych  zrewolucjonizowało  analizę 

zbóż  łącząc  prostotę  z  niezrównaną  dokładnością. 

Kalibracje  zbożowe  firmy  FOSS  są  dzisiaj  stosowane 

przez  wszystkie  główne  kraje  produkujące  zboża. 

Największy model ANN zawiera ponad 50000 zesta-

wów danych referencyjnych, dając stabilne, przeno-

śne kalibracje i dokładne wyniki pomiarowe. Kalibra-

cje  (ANN  i  PLS)  dostępne  są  dla  wielu  produktów  

i parametrów.  1. Wsyp próbkę do leja zasypowego. 

2. Wciśnij przycisk „Analizuj”. 

3. Odczytaj wyniki za około 1 minutę. 


  

Technika stabilizacyjna Niezależnie od warunków możesz włączyć analizator 

Infratec i po krótkim teście własnym będziesz w sta-

nie  analizować  próbki  z  dużą  dokładnością.  Dokład-

ność  ta  jest  uniezależniona  od  zmian  temperatury 

próbki  i  otoczenia.  Dzięki  technice  stabilizacyjnej, 

opatentowanej przez firmę FOSS, uzyskujesz dokład-

ne wyniki w każdych warunkach. 

Przenośność z analizatora na analizator 

Stosowanie  analizatorów  Infratec™1241  zapewnia 

pełną  przejrzystość  pracy.  Wszystkie  analizatory  do-

starczane do klientów gwarantują dokładność ±0,1% 

białka  w  stosunku  do  analizatora  Master.  Po  wielu 

latach  pracy  ponad  90%  z  nich  nadal  pozostaje  

w  tych  ścisłych  granicach  bez  konieczności  dorocz-

nych regulacji. Daje to gwarancję nieprzerwanej, po-

prawnej  klasyfikacji  zbóż  i  utrzymywania  kosztów 

konserwacji na niskim poziomie. 

 

Opcjonalne moduły Gęstości w stanie zsypnym 

Próbki  transportowanej  -  do  pomiarów  cieczy,  pró-bek bardzo wilgotnych oraz bardzo małych 

Mąki  -  do  pomiarów  mąki,  semoliny,  śruty  sojowej  i innych próbek zmielonych 

 

Moduł gęstości w stanie zsypnym Umożliwia szybki i dokładny pomiar gęstości w stanie 

zsypnym  (waga  hektolitra).  Jest  to  szeroko  stosowa-

ny  parametr  skupowy  używany  w  klasyfikacji  zbóż  

z uwagi na swój ścisły związek z jakością i oceną przy-

datności przemiałowej zboża. Zawartość wilgotności, 

warunki  klimatyczne,  wielkość  ziarniaka,  gęstość  

i upakowanie wpływają na gęstość w stanie zsypnym. 

Parametr  przydatny  w  zarządzaniu  przestrzenią  ma-

gazynową w silosach. 

 

Moduł mąki Umożliwia młynarzom pozyskiwanie krytycznej infor-

macji  o  przebiegu  procesu  blendowania  i  przemiału 

pszenicy poprzez szybką analizę mąki. Wystarczy na-

pełnić kuwetkę, umieścić ja w leju zasypowym anali-

zatora i w przeciągu ok. minuty uzyskasz wynik ozna-

czenia zawartości wilgotności, białka, glutenu mokre-

go, popiołu oraz wodochłonności. Ta wiedza pozwala 

na  precyzyjną  i  szybką  regulację  procesu,  tam  gdzie 

jest to niezbędne.  

W  przemyśle  przetwórstwa  nasion  oleistych  moduł 

mąki umożliwi utrzymanie procesu ekstrakcji w zało-

żonej  specyfikacji,  poprzez  analizę  gotowej  śruty  so-

jowej. 

 

Moduł próbki transportowanej Umożliwia analizę produktów takich jak zielony słód, 

materiał  roślinny,  śrutę  słonecznikową,  spirytualia  

i piwo. Pozwala także analizować próbki tak małe jak 

zawartość jednego kłosa – bez ich niszczenia. 

 

Zawartość białka w pszenicy (%) 

PRÓBKA 


PSZENICY

 

Infratec™1241 

LABORA 


-TORIUM

 

  

-5

oC

 

+5o

C

 +24

o

C 

+40


o

C

 +45

o

C 

 

 1

 

10,5 

10,5


 

10,6


 

10,7


 

10,8


 

10,7


 

2

 11,5

 

11,4 

11,4


 

11,3


 

11,3


 

11,5


 

3

 12,5

 

12,4 

12,3


 

12,2


 

12,3


 

12,5


 

4

 13,5

 

13,4 

13,3


 

13,2


 

13,4


 

13,4


 

5

 15,4

 

15,4 

15,4


 

15,3


 

15,5


 

15,4


 


  

Wolnostojący lub w sieci Analizator  zbóż  Infratec™1241  może  pracować  jako 

analizator wolnostojący lub w sieci zarządzanej z po-

ziomu  oprogramowania  MOSAIC.  Przesyłanie  da-

nych  z  analizatora  do  systemów  LIMS  oraz  zdalne 

sterowanie  umożliwiają  pakiety  oprogramowania 

Datalogger i Datalink. 

 

Sieć analizatorów Infratec składa się z zestandaryzo-wanych analizatorów zarządzanych z Centrum Admi-

nistracji Sieci, zapewniającego, że wszystkie analizu-

ją  z  ta  samą  dokładnością  niezależnie  od  lokalizacji  

i  operatora.  Analizator  Master  jest  wykorzystany  

w  monitorowaniu  dokładności  kalibracji.  Cała  sieć 

może  być  szybko  uaktualniona  lub  doposażona  w 

nowe kalibracje z centrum. 

 

Oprogramowanie sieciowe MOSAIC Jest najnowszym osiągnięciem w inteligentnym zdal-

nym  wsparciu.  Koncepcja  MOSAIC  jest  oparta  na 

scentralizowanej  konfiguracji,  wsparciu  i  nadzorze. 

Wszystko  co  wykonuje  operator,  to  analizowanie 

próbek. Resztą zajmuje się grupa specjalistów FOSSa 

lub Twojej firmy. 

 

Całkowicie  niezależne  sieci  MOSAIC  mogą  być  two-rzone bez dodatkowych usług firmy FOSS. To pozwa-

la  wyeliminować  trudne  procedury  z  zakresu  obo-

wiązków bezpośredniego użytkownika i przesunąć je 

do  obowiązków  specjalistów  w  firmie  ,  którzy  będą 

zdalnie  zarządzać  analizatorami  i  wspierać  je.  Auto-

matyczne funkcje alarmowania i raportowania gwa-

rantują  niespotykany  dotąd  poziom  dokładności  na 

każdym etapie procesu analizy. Sieć zbożowa Eurofins / FOSS

Ponad 7000 analizatorów Infratec pracuje na świecie w global-

nych sieciach zbożowych. 


  

Specyfikacje  

 

  

 

Metoda opatentowana – Patenty USA; US 4,944,599 i patenty europejskie; EP 0 320 477 B1, 8704886-4. Cecha

 

Specyfikacja

 

Wymiary (szer. x gł. x wys.)(mm) 

500x570x400 

Masa (kg) 

30 

Zasilanie (V) 220-240 50-60 HZ lub 110-120 

Prąd znamionowy (A) 

1,0 (110-120V) / 0,5 (220-240V) 

Spektrometr 

Skanujący 

Zakres długości fali (nm) 

570-1100 

Detektor 

Silikon 

Szerokość pasma (nm) 

Liczba punktów pomiarowych 265 

Tryb 


Transmisja 

Źródło światła 

Wolframowa lampa halogenowa 

Pamięć 


Karta pamięci, pendrive USB 

Wyświetlacz 

640 x 480 TFT LCD 

Prezentacja próbki i wyników

 

 

 

Czas analizy (sek) 50 przy 10 podpróbkach 

Długość drogi optycznej (mm) 

Zmienna, kontrolowana automatycznie od 6 do 33 

Raport z analizy 

Wyświetlany standardowo na wyświetlaczu. Może być wysłany do 

PC/LIMS i drukarki. 

Wykrywanie próbek odstających 

Ostrzeżenia i opcje przy prezentacji wyników 

Oprogramowanie 

Sterowane przez menu 

Techniki regresji 

ANN (sztuczne sieci neuronowe); PLS (częściowe najmniejsze kwa-

draty) 

Liczba podpróbek 1-20 

Dane operacyjne

 

 

 

Oprogramowanie Sterowane przez menu 

Techniki regresji 

ANN (sztuczne sieci neuronowe); PLS (częściowe najmniejsze kwa-

draty) 


Liczba podpróbek 

1-20   

Moduły opcjonalne  

Mąki 


 

Gęstości w stanie zsypnym 

 

Próbki transportowanej  

Dodatkowe oprogramowanie 

 

Infratec™ File Tool, 1241  

WINISI™4, oprogramowanie kalibracyjne 

 

Infratec Scan Predictor  

Infratec  Data  Logger  (dostarczane  z  anali-

zatorem) 

 

FOSS DataLink  

MOSAIC  oprogramowanie  do  zarządzania 

sieciowego  

Dla  uzyskania  dodatkowej  informacji  nt  pracy  

w  sieci  skontaktuj  się  z  przedstawicielem  firmy 

FOSS. 


 

Interfejsy 

Drukarka – złącze równoległe 25 pinowe 

Modem – złącze seryjne 9 pinowe 

Zewnętrzny PC - złącze seryjne 9 pinowe 

LAN – RJ45 

Klawiatura/Czytnik kodów – PS/2 

Port USB – 2x 

Zdalny I/O – 15 pinowe złącze DSUB HD 

Diagnostyka  –  Test  własny  komunikacji  wewnętrz-

nej,  monochromatora  i detektora  (dryft,  wzmocnie-

nie, szum) 

Ochrona  –  Zabezpieczenie  przed  pyłem  i  wilgotno-

ścią 


FOSS 

Foss Alle 

DK-3400 Hilleroed 

Dania 


Tel.:  +45  7010 3370 

Fax.: +45  7010 3371 

info@foss.dk 

www.foss.dk  

FOSS Polska Sp. z o. o. 

Ul. Osmańska 14 

02-823 Warszawa 

Tel.: +48 22 4415500 

Fax.: +48 22 4415502 

foss@foss.pl www.foss.pl Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə