İNKİŞaf – MƏQSƏDİMİZDİr biRİNCİ KİtabYüklə 2,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/86
tarix28.06.2018
ölçüsü2,17 Mb.
#52079
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86


 
 
İNKİŞAF –  
MƏQSƏDİMİZDİR 
 
 
 
BİRİNCİ KİTAB 
————— 
 AVQUST 2003 - OKTYABR 2003 
 
 
 
 
 
AZƏRNƏŞR  
BAKI - 2009 
  
 
 
 
ÇIXIŞLAR * NİTQLƏR 
 
BƏYANATLAR * MÜSAHİBƏLƏR 
 
MƏKTUBLAR * MƏRUZƏLƏR 
 
MÜRACİƏTLƏR * FƏRMANLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZƏRNƏŞR  
BAKI - 2009  
BBK 32 
Ə 56     
             
 
 
 
 
 
 
 
 
Buraxılışına məsul 
akademik 
 
RAMİZ MEHDİYEV 
 
 
  ƏLİYEV İLHAM 
Ə 56  İnkişaf – məqsədimizdir. B., Azərnəşr, 2008, 424 səh. 
 
             
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham  Əliyevin oxuculara təqdim olunan 
çoxcildliyi böyük siyasi-tarixi və elmi-nəzəri əhəmiyyət kəsb edir. 
Əsası ulu öndər Heydər  Əliyev tərəfindən qoyulmuş daxili sabitlik, balanslı xarici siyasət 
kursu, iqtisadi dirçəliş    Prezident      İlham  Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Görülən 
yüksək səviyyəli işlərin, aparılan uğurlu, daxili və xarici siyasətin böyük əhəmiyyətini dərk 
etmək üçün oxucuların ixtiyarına verilən  birinci cilddə respublikamıza gələn xarici dövlət 
xadimləri və nümayəndə heyətləri ilə yüksək səviyyəli söhbətləri, dünyanın nüfuzlu mətbuat or-
qanlarına bəyanat və müsahibələri,  BMT-nin Baş Məclisinin 58-ci sessiyasındakı çıxışı, aparıcı 
dövlətlərin başçıları və digər siyasi xadimləri ilə söhbətləri verilmişdir. 
Burada Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Dağlıq Qarabağ məsələsinə aid ATƏT, Avropa 
Şurası rəhbərləri ilə görüşlərdə dövlət başçısının prinsipial mövqeyi öz əksini tapmışdır. 
Bu cildə, həmçinin müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Heydər Əliyevin Azərbaycan 
xalqına son müraciəti də daxil edilmişdir. 
 
 
 
İSBN  978-9952-8100-7-3 
 
 
 
2008
07
651
М  
0801000000
Я

)
(

 
 
 
                                                                      BBK-32 
   
 
  
  © Azərnəşr, 2008 
 
 
 
 
 
 
       
 
KİTABIN  İÇİNDƏKİLƏR 
 
AZƏRBAYCAN  XALQINA  MÜRACİƏT 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ  MƏCLİSİNİN NÖVBƏDƏNKƏNAR 
SESSİYASI 
4 avqust  2003-cü il   
 
NAZİRLƏR KABİNETİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YENİ  TƏYİN 
OLUNMUŞ BAŞ NAZİRİ  İLHAM  ƏLİYEVİN HÖKUMƏT ÜZVLƏRİNƏ  TƏQDİM 
OLUNMASI MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ 
4 avqust 2003-cü il 
 
“LİDER” YARIMDALMA ÜZƏN QAZMA QURĞUSU  İLƏ TANIŞLIQDAN SONRA 
JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏ  
7 avqust 2003-cü il 
 
RUSİYA TELEVİZİYASININ “VESTİ” XƏBƏRLƏR PROQRAMINA MƏXSUSİ 
MÜSAHİBƏ  
9 avqust 2003-cü il 
 
“VAŞİNQTON POST” QƏZETİNƏ MÜSAHİBƏ 
9 avqust 2003-cü il 
 
AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT TELEVİZİYASININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏ 
9 avqust 2003-cü il 
 
BAKI–TBİLİSİ–CEYHAN ƏSAS İXRAC NEFT BORU KƏMƏRİNİN AZƏRBAYCAN 
HİSSƏSİNİN TİKİNTİSİ  İLƏ TANIŞLIQ ZAMANI YERLİ  VƏ XARİCİ KÜTLƏVİ 
İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ MÜSAHİBƏ  
11 avqust 2003-cü il 
 
YAPONİYANIN “MAYNİÇİ SİMBUN” QƏZETİNƏ MÜSAHİBƏ 
12 avqust 2003-cü il 
 
AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ CƏNAB CORC BUŞA   
13 avqust 2003-cü il 
 
RUSİYANIN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ ÜÇÜN MÜSAHİBƏ 
15 avqust 2003-cü il 
 
“NƏ? HARADA? NƏ VAXT?” İNTELLEKTUAL OYUNU ÜZRƏ  İKİNCİ DÜNYA 
ÇEMPİONATININ MÜKAFATLARININ TƏQDİM EDİLMƏSİ  VƏ BAĞLANIŞ 
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ 
17 avqust 2003-cü il 
 
“ASSOŞİEYTED PRESS” AGENTLİYİNİN MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏ 
15 avqust 2003-cü il 
 
ABŞ DÖVLƏT KATİBİNİN  BİRİNCİ MÜAVİNİ RİÇARD ARMİTACLA GÖRÜŞDƏ 
SÖHBƏT 
25 avqust 2003-cü il 
 
KURT UELDONUN BAŞÇILIĞI  İLƏ ABŞ KONQRESİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ 
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
29 avqust 2003-cü il  
FRANSA SENATININ QAFQAZ ÜZRƏ DOSTLUQ QRUPUNUN SƏDRİ AMBRUAZ 
DÜPONUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
1 sentyabr 2003-cü il 
 
“KAZMUNAYQAZ”  ŞİRKƏTİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  İLƏ GÖRÜŞDƏ 
SÖHBƏT 
2 sentyabr 2003-cü il 
 
BÖYÜK BRİTANİYA PARLAMENTİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  İLƏ GÖRÜŞDƏ 
SÖHBƏT 
3 sentyabr 2003-cü il 
 
ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN RUSİYADAN YENİ  TƏYİN OLUNMUŞ  HƏMSƏDRİ 
YURİ MERZLYAKOV İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
5 sentyabr 2003-cü il 
 
XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİNİN YENİ  İNŞA EDİLMİŞ “PROFESSOR ƏZİZ 
ƏLİYEV” TANKERİNİN İSTİSMARA VERİLMƏSİ VƏ MİLLİ PARKDA TİKİLMİŞ 
YAXT-KLUBUN AÇILIŞI MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLMİŞ 
TƏNTƏNƏLİ 
MƏRASİMDƏ ÇIXIŞ  
5 sentyabr 2003-cü il 
 
ÇİN XALQ RESPUBLİKASI ALİ XALQ PROKURORLUĞUNUN BAŞ PROKURORU 
SZYA ÇUNVANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ      NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  İLƏ GÖRÜŞDƏ 
SÖHBƏT 
6 sentyabr 2003-cü il 
 
AZƏRBAYCANIN BAŞ NAZİRİ  İLHAM  ƏLİYEVİN TÜRKİYƏYƏ  İŞGÜZAR 
SƏFƏRİ  
8 sentyabr 2003-cü il 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ  İLHAM  ƏLİYEVİN  ŞƏRƏFİNƏ 
TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ  RƏCƏB TAYYİB  ƏRDOĞANIN ADINDAN TƏŞKİL 
OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞ 
8 sentyabr 2003-cü il 
 
TÜRKİYƏYƏ İŞGÜZAR SƏFƏRİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA BAŞ NAZİR İLHAM 
ƏLİYEVİN VƏ TÜRKİYƏNİN ENERGETİKA VƏ  TƏBİİ EHTİYATLAR NAZİRİ 
HİLMİ GÜLƏRİN ANKARANIN ESENBOĞA HAVA LİMANINDA JURNALİST-
LƏRİN SUALLARINA CAVABI  
8 sentyabr 2003-cü il 
 
YAPONİYA PARLAMENTİ MÜŞAVİRLƏR PALATASI SƏDRİNİN MÜAVİNİ ŞOCİ 
MOTOOKANIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ  İLƏ GÖRÜŞDƏ 
SÖHBƏT  
11 sentyabr 2003-cü il 
 
XAÇMAZDA “QAFQAZ” KONSERV ZAVODUNUN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ  
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞ 
12 sentyabr 2003-cü il 
 
AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ  
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏT 
15 sentyabr 2003-cü il 
 
RUSİYA FEDERASİYASI PREZİDENTİNİN  İCRA APARATININ RƏHBƏRİ
 Yüklə 2,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə