İNKİŞaf – MƏQSƏDİMİZDİR İYİRMİ DÖRDÜNCÜ KİtabYüklə 2,69 Mb.

səhifə117/117
tarix21.06.2018
ölçüsü2,69 Mb.
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   117

 406 

25 may 2007-ci il ....................................................................................................... 225 

ATƏT-in  MİNSK  QRUPUNUN  FRANSALI  HƏMSƏDRİ  BERNAR 

FASYE  VƏ  RUSİYALI  HƏMSƏDRİ  YURİ  MERZLYAKOV  İLƏ 

GÖRÜŞ 


 

25 may 2007-ci il ....................................................................................................... 226 

 

GÜRCÜSTAN  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB MİXEİL SAAKAŞVİLİYƏ 

 

25 may 2007-ci il   ..................................................................................................... 227 

 

28  MAY  –  RESPUBLİKA  GÜNÜ  MÜNASİBƏTİLƏ  RƏSMİ  QƏ-BULDA NİTQ 

 

25 may 2007-ci il ....................................................................................................... 228 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  İLHAM  ƏLİYEV İSTİQLALİYYƏT 

KÜÇƏSİNDƏ 

AZƏRBAYCAN 

XALQ 


CÜMHURİYYƏTİNİN 

ŞƏRƏFİNƏ 

UCALDILMIŞ 

ABİDƏNİN 

AÇILIŞINDA İŞTİRAK ETMİŞDİR 

 

25 may 2007-ci il ....................................................................................................... 239 

 

LUVR MUZEYİNİN DİREKTORU ANRİ LUARET İLƏ GÖRÜŞ  

29 may 2007-ci il  ...................................................................................................... 242 

 

ABŞ  VİTSE-PREZİDENTİNİN  MİLLİ  TƏHLÜKƏSİZLİK  MƏ-SƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜŞAVİRİ COZEF VUD İLƏ GÖRÜŞ 

 

29 may 2007-ci il ....................................................................................................... 243 

 

BÖYÜK  BRİTANİYA  VƏ  ŞİMALİ  İRLANDİYA  BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TONİ BLEYRƏ 

 

29 may 2007-ci il  ...................................................................................................... 244  

BÖYÜK  BRİTANİYA  VƏ  ŞİMALİ  İRLANDİYANIN  KRALİÇASI 

ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ 

 

29 may 2007-ci il  ...................................................................................................... 245  

PORTUQALİYA  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ 

CƏNAB ANİBAL KAVAKU SİLVAYA 

 

29 may 2007-ci il  ...................................................................................................... 246  

RUSİYA  FEDERASİYASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB 

VLADİMİR PUTİNƏ 

  

407 


29 may 2007-ci il ....................................................................................................... 247 

FİLİPPİN  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ  XANIM 

QLORİYA MAKAPAQAL ARROYAYA 

 

29 may 2007-ci il  ...................................................................................................... 248 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  İLHAM  ƏLİ-YEVİN QAZAX RAYONUNA SƏFƏRİ 

 

30 may 2007-ci il ....................................................................................................... 249 

 

QAZAXDA  OLİMPİYA  İDMAN  KOMPLEKSİNİN  TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞI 

 

30 may 2007-ci il ....................................................................................................... 250 

 

QAZAX  OLİMPİYA  İDMAN  KOMPLEKSİNİN  TƏNTƏNƏLİ  AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQ 

 

30 may 2007-ci il ....................................................................................................... 252 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

PREZİDENTİ 

İLHAM 

ƏLİYEVİN TOVUZ RAYONUNA SƏFƏRİ  

30 may 2007-ci il ....................................................................................................... 264 

 

TOVUZ  OLİMPİYA  KOMPLEKSİNİN  TƏMƏLQOYMA  MƏRA-

SİMİNDƏ NİTQ 

 

30 may 2007-ci il ....................................................................................................... 266  

AZƏRBAYCAN 

RESPUBLİKASININ 

PREZİDENTİ 

İLHAM 

ƏLİYEVİN GƏNCƏ ŞƏHƏRİNƏ SƏFƏRİ  

30 may 2007-ci il ....................................................................................................... 274 

    


«TRANSPARENCY  İNTERNATİONAL»  TƏŞKİLATININ  AVROPA 

VƏ MƏRKƏZİ ASİYA ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ REGİONAL GÖRÜŞÜNÜN 

VƏ  «KORRUPSİYAYA  QARŞI  MÜBARİZƏ  VƏ  KEÇİD  DÖVRÜ 

ÖLKƏLƏRİNDƏ  İSLAHATLAR»  MÖVZUSUNA  HƏSR  OLUNMUŞ 

KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARINA 

 

30  may 2007-ci il ...................................................................................................... 278 

 

SURİYA  ƏRƏB  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BƏŞŞAR ƏL-ƏSƏDƏ 

 

31 may 2007-ci il ....................................................................................................... 280  


 408 

NİGERİYA  FEDERATİV  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-

ALİLƏRİ CƏNAB UMARU YARADUAYA 

 

31 may 2007-ci il ....................................................................................................... 281 

 

«TRANSPARENCY  İNTERNATİONAL»  TƏŞKİLATININ  SƏDRİ  HÜGET LABEL İLƏ GÖRÜŞ 

 

31 may 2007-ci il ....................................................................................................... 282 

 

«GLOBAL  STEEL»  ŞİRKƏTİNİN  PREZİDENTİ  PROMOD  MİTTAL İLƏ GÖRÜŞ 

 

31 may 2007-ci il ....................................................................................................... 283 

 

«SİEMENS»  SƏHMDAR  CƏMİYYƏTİNİN  MƏRKƏZİ  İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVÜ RUDİ LAMPREXT İLƏ GÖRÜŞ 

 

31 may 2007-ci il ....................................................................................................... 284  

ALMANİYANIN MAYNS ŞƏHƏR BƏLƏDİYYƏSİNİN BAŞÇISI  

JENS BEUTELİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ 

GÖRÜŞ 


 

31 may 2007-ci il ....................................................................................................... 285 

 

YƏHUDİ  İCMALARI  FEDERASİYASININ  PREZİDENTİ  LEV 

LEVAYEV İLƏ GÖRÜŞ 

 

31 may 2007-ci il ....................................................................................................... 286 

 

LATVİYA  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ  CƏ-NAB VALDİS ZATLERSƏ   

 

1 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 287 

    

POLŞANIN DAXİLİ İŞLƏR VƏ ADMİNİSTRASİYA NAZİRİ YANUŞ KAÇMAREKİN  BAŞÇILIQ  ETDİYİ  NÜMAYƏNDƏ  HEYƏTİ  İLƏ 

GÖRÜŞ 


 

1 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 288 

 

AZƏRBAYCAN  PREZİDENTİ  İLHAM  ƏLİYEV  BÖYÜK  BRİTA-NİYANIN  ÖLKƏMİZDƏKİ  SƏFİRİ  LORENS  BRİSTOUNU  DİP-

LOMATİK  FƏALİYYƏTİNİN  BAŞA  ÇATMASI  İLƏ  ƏLAQƏDAR 

QƏBUL ETMİŞDİR 

 

1 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 290  


 

409 


ABŞ-ın  TİCARƏT  NAZİRİNİN  MÜAVİNİ  DAVİD  SAMPSONUN 

RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

4 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 291 

 

ATƏT-in  FƏALİYYƏTDƏ  OLAN  SƏDRİ,  İSPANİYANIN  XARİCİ İŞLƏR  NAZİRİ  MİGEL  ANGEL  MORATİNOS  KUYAUBENİN 

RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

4 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 293 

 

BAKIDA «XƏZƏR NEFT-QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI-–2007»  XIV  BEYNƏLXALQ  SƏRGİ  VƏ  KONFRANSININ  AÇILIŞ 

MƏRASİMİNDƏ NİTQ 

 

5 iyun 2007-ci il  ........................................................................................................ 295 

 

KÜVEYTİN  XARİCİ  NEFT-TƏDQİQAT  ŞİRKƏTİNİN  SƏDRİ  VƏ İDARƏETMƏ ÜZRƏ DİREKTORU BƏDR ƏL-XAŞTİ VƏ ABŞ-ın GFİ 

NEFT  VƏ  QAZ  ŞİRKƏTİNİN  PREZİDENTİ  RİÇARD  MAKDUQAL 

İLƏ GÖRÜŞ 

 

5 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 306 

 

GÜRCÜSTANIN ENERGETİKA NAZİRİ NİKA GİLAUR İLƏ GÖRÜŞ  

5 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 307 

 

ABŞ-ın  DÖVLƏT  KATİBİNİN  AVROPA  VƏ  AVRASİYA  MƏ-SƏLƏLƏRİ  ÜZRƏ  MÜŞAVİRİ,  ATƏT-in    MİNSK  QRUPUNUN 

AMERİKALI  HƏMSƏDRİ  MƏTYU  BRAYZƏNİN  RƏHBƏRLİK 

ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

5 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 308 

 

MDB-nin  İCRAİYYƏ  KOMİTƏSİNİN  SƏDRİ,  İCRAÇI  KATİBİ VLADİMİR RUŞAYLO İLƏ GÖRÜŞ 

 

5 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 309 

 

NORVEÇİN DÖVLƏT KATİBİ, NEFT SƏNAYESİ VƏ ENERGETİKA NAZİRİNİN  MÜAVİNİ  XANIM  ANİTA  UTSETİN  RƏHBƏRLİK 

ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

5 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 310 

 

LÜKSEMBURQUN BÖYÜK HERSOQU ƏLAHƏZRƏT ANRİYƏ  

6 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 311 


 410 

LÜKSEMBURQ  BÖYÜK  HERSOQLUĞUNUN  BAŞ  NAZİRİ  CƏNAB 

JAN-KLOD YUNKERƏ 

 

6 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 312 

 

CİBUTİ  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB İSMAİL ÖMƏR QULLEHƏ 

 

6 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 313 

 

XORVATİYA  RESPUBLİKASININ    PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB STİPE MESİÇƏ 

 

6 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 314 

 

SLOVENİYA  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YANEZ DRNOVŞEKƏ 

 

6 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 315 

 

MOZAMBİK  RESPUBLİKASININ  PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ARMANDU EMİLİU GEBUZAYA 

 

6 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 316 

 

ƏFQANISTANIN  DAXİLİ  İŞLƏR  NAZİRİ  ZƏRAR  ƏHMƏD MUQBİLİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ  

HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

7 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 317 

 

«MİCROSOFT»  ŞİRKƏTİNİN  BAŞ  VİTSE-PREZİDENTİ  KREYQ MANDİNİN  RƏHBƏRLİK  ETDİYİ  NÜMAYƏNDƏ  HEYƏTİ  İLƏ 

GÖRÜŞ 


 

7 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 318 

 

BÖYÜK  BRİTANİYA  PARLAMENTİ  İCMALAR  PALATASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

7 iyun 2007-ci il   ....................................................................................................... 320 

 

 

BƏHREYNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ XALİD BİN ƏHMƏD BİN ƏL-XƏLİFƏNİN  RƏHBƏRLİK  ETDİYİ  NÜMAYƏNDƏ  HEYƏTİ  İLƏ 

GÖRÜŞ 


 

8 iyun 2007-ci il ......................................................................................................... 321 

  

411 


KÜVEYT BAŞ NAZİRİNİN MÜAVİNİ, XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ŞEYX  

MƏHƏMMƏD  ƏS-SALİM  ƏS-SABAHIN  RƏHBƏRLİK  ETDİYİ 

NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞ 

 

8 iyun 2007-ci il  ........................................................................................................ 322  

Q E Y D L Ə R  .......................................................................................................... 323 

 

Şəxsi adlar göstəricisi ................................................................................................ 384  

Coğrafi adlar göstəricisi ............................................................................................ 390

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  412 

 

  

 

  

 

  

_______________________ 

 

 

  

 

 Texniki redaktor 

 

Zoya Nəcəfova 

Yığım üzrə operator    

İlhamə Kərimova 

Kompüter tərtibatı  

 

Məhəbbət Orucov 

 

  

 

 Cildin hazırlanmasında AzərTAc-ın materiallarından istifadə olunmuşdur. 

  

«Tayms»  qarnitur.  Formatı  84108


1/32

.  Ofset  kağızı  1.  Şərti  çap  vərəqi  25,5. 

Uçot vərəqi 26,0. Tirajı 5000. Müqavilə qiyməti ilə. 

  

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı – Mehdi Hüseyn küç. 61, dalan 2, ev 3. 

«Şərq-Qərb» mətbəəsi, Aşıq Ələsgər küçəsi 17.  

 

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   117


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə