«İnnovasiya menecmenti» fənni üzrə tədris proqrami bakı 2015 FƏSİl I. İnnovasiya nəZƏRİYYƏSİNİn və metodologiyasinin əsaslariYüklə 40,55 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü40,55 Kb.


AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

Menecment kafedrası


Bakalavr pilləsində təhsil alanlar üçün


«İNNOVASİYA MENECMENTİ» fənni üzrə tədris


PROQRAMI


Bakı 2015

FƏSİL I. İNNOVASİYA NƏZƏRİYYƏSİNİN VƏ

METODOLOGİYASININ ƏSASLARI
İnnovatika nəzəriyyəsinin inkişafı və müasir konsepsiyaları. Elm, texnologiya, iqtisadiyyat və təhsil innovasiya fəaliyyəti sisteminin komponentləri kimi. İnnovasiya proseslərinin əsas mərhələləri və onların maliyyələşdirilməsi mənbələri.

FƏSİL II. YENİLİKLƏR İNNOVASİYA

MENECMENTİNİN OBYEKTLƏRİ KİMİ
İnnovasiya menecmentində yeniliklərin və innovasiya proseslərinin təsnifatı. Davamlı iqtisadi inkisafın təmin edilməsində innovasiya prosesinin yeri və rolu.

FƏSİL III. İNNOVASİYA MENECMENTİNİN FUNKSİYALARI VƏ VƏZİFƏLƏRİ.
İctimai, maddi və fərdi tələbatın təmin edilməsi strukturu. Sosial mühit və onun inkişaf mərhələləri innovasiya prosesinə təhrik edilmə əsası kimi. Süni mühitin təşəkkül tapması və problemləri.

FƏSİL IV. İNNOVASİYA PROSESLƏRİNİN

İDARƏ EDİLMƏSİ
İnnovasiyaların planlaşdırılması. İnnovasiya potensialı və innovasiya şəraiti. Təşkilatın innovasiya mühitinin SWOT - təhlil metodu ilə diaqnostik təhlili. İnnovasiya fəaliyyətinin lahiyə formasında idarə edilməsi. Layihə və məqsədli - proqram idarəetmə üsullarının nisbəti. İnnovasiyaların idarəetmə strategiyası.
FƏSİL V. İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLATİ
FORMALARI (DÜNYA TƏCRÜBƏSİ).

İnnovasiya fəaliyyətinin təşkilati formalarının kompleksi. İnnovasiya fəaliyyətində mütəxəssislərin rolu. İnnovasiya bölmələrinin formalaşması. Kiçik innovasiya sahibkarlığının formaları. İnnovasiya sahibkarlığının inkisafının dünya təcrübəsi. Yaponiya və ABŞ firmalarında innovasiya menecmenti.
FƏSİL VI. İNNOVASİYA PROSESİNDƏ

İNVESTİSİYALAR
İnnovasiya fəaliyyəti investisiyanın obyekti kimi. İnvestisiya fəaliyyətində layihələrin və proqramların investisiya cəlediciliyi. İnnovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsində mənfəət norması. İnvestisiya layihələri və proqramlarının gəlirliliyinin qiymətləndirilməsi.
FƏSİL VII. MİLLİ İNNOVASİYALAR SİSTEMİ.
İnnovasiyalar sisteminin əsas anlayışları. Milli innovasiya sisteminin formalaşması. Milli innovasiya konsepsiyanın əsas müddəaları. İnnovasiyanın inkişafının dünya və yerli tendensiyaları. İnnovasiya fəaliyyətinin elmi əsasları – innovatika.
FƏSİL VIII. İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN

İNFORMASİYA TƏMİNATI
Elmi-informasiya fəaliyyətinə müasir yanaşma. İnformasiya resursları, məhsulları və xidmətləri. İnnovasiyanın və innovasiya fəaliyyətinin informasiya təminatının əsas istiqamətləri. İnnovasiya fəaliyyətində innovasiyalar statistikasının əsas mahiyyəti. Elmi fəaliyyətdə müasir informasiya texnologiyaları. İnnovasiya layihələrini idarəetmədə informasiya sistemləri.

FƏSİL IX. İNNOVASİYA LAYİHƏLƏRİNİN BAZAR XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN İQTİSADİ SƏMƏRƏLİLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ ÜSULLARININ TƏHLİLİ.
İnnovasiya fəaliyyətinin proqnozlaşdırılmasmın ekspert üsulları. İnnovasiya layihələrini analitik şəbəkə ekspertizası əsasında ranjirləmə metodikası. İnnovasiya layihələrinin iqtisadi səmərəliliyinin təhlili prinsipləri və qiymətləndirmə üsulları. İnnovasiya layihələrinin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi meyarlarının seçilməsi. İnnovasiya layihələrinin səmərəliliyinin iqtisadi qiymətləndirilməsinin metodik əsaslarının təkmilləşdirilməsi.
FƏSİL X. İNNOVASİYA TEXNOLOGİYALARININ

TRANSFERİ
Elmtutumlu sahələrin inkişafı. Texnologiyaların transferi. İqtisadi inkişaf etmiş ölkələrin transfer təcrübəsi. Texnoloji inteqrasiya. Biznes-inkubatorlar, texnopolislər. Vençur biznesi, injinirinq və tətbiqi şirkətlər. İnnovasiya müəssisələrində kontrollinq.

FƏSİL XI. AZƏRBAYCANDA ELM VƏ

İNNOVASİYA FƏALİYYƏTİNİN İNKİŞAF
YOLLARI VƏ ELMİ-TEXNİKİ POTENSİALI

Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması üsulları. Azərbaycan Respublikasının milli innovasiya sisteminin konseptual əsasları. Milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması və onun inkişaf etdirilməsi proqramı. Elmi-texniki potensialın əsas göstəriciləri. İnnovasiyanın inkişafında elmin rolu. Respublikanın elmi-texniki potensialının təhlili

FƏSİL XII. İNNOVASİYALARI İDARƏETMƏ

SİSTEMİ

İnkişaf etmiş ölkələrdə innovasiya proseslərinin dövlət tənzimlənməsi. Müstəqil dövlətlərin innovasiya siyasəti. İnnovasiya sahəsinin inkişaf strategiyası. Elmi-texniki inkişafın idarə edilməsi strategiyasının formalaşması. Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi. Azərbaycan Respublikasında innovasiya sisteminin inkişaf prioritetləri.


FƏSIL XV. İNNOVASIYA YÖNÜMLÜ İQTİSADİYYATDA KADRLARIN HAZIRLANMASI

Ali təhsil sistemində innovasiya modernizasiyası. Layihə ideyasının marketinq tədqiqatı. Kadr hazırlıgında innovasiya texnologiyalarından istifadənin təkmilləsdirilməsi. Milli innovasiya sistemində informasiya resursunun istifadə mexanizminin təkmilləşdirilməsi.FƏSİL XIII. İNNOVASİYA YÖNÜMLÜ INKİSAFIN İDARƏ EDİLMƏSİNiN TƏSKİLATI-İQTİSADİ MEXANİZMİ

İntellektual mülkiyyətin idarə edilməsinin innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalasmasında rolu. İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkisaf siyasəti və innovasiya fəaliyyətinin resurs təminatı məsələlərinin həlli. İqtisadiyyatın innovasiyalı inkisafının institusional-hüquqi əsasları. Milli innovasiya sistemində innovasiya infrastrukturunun inkisaf problemləri.FƏSİL XIV. YENI İQTİSADİ RAİTDƏ İNNOVASİYA YÖNÜMLÜ İNKİSAFIN İDARƏ EDİLMƏSİNİN TƏKMİLLƏSDİRİLMƏ

İnnovasiyaların maliyyələsdirilməsi mexanizmi. İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkisafın stimullasdırılması mexanizminin təkmilləsdirilməsi. Elmi-texnoloji məhsul və xidmətlər bazarında qiymət mexanizminin formalasması. İntellektual mülkiyyət obyektlərinin qiymətləndirilməsi texnologiyası və metodları. İnnovasiya yönümlü inkisaf strategiyalarının formalasması xüsusiyyətləri.ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

  1. Axundov M.A. Strateji idarəetmə. Dərs vəsaiti. Bakı 2001

  2. Şahbazov K.A., H.S. Həsənov, M.H. Məmmədov, Menecment 2007

  3. Atakişiyev M.C. İnnovasiya menecmenti, Bakı 2004

  4. Tağıyev A.H., İ.B. Əmirov, İnnovasiya menecmenti, Bakı 2010

  5. Qasımov F.H., Nəcəfov Z.M. İnnovasiyalar: yaranması, yayılması və inkişaf perspektivləri, Bakı 2009

  6. Tağıyev A.H. -Bazar iqtisadiyyatının əsasları. Bakı 2000

  7. Tofiq Quliyev Menecmentin əsasları, Bakı 2006

  8. Валдейцев В. «Управление инновационным бизнесом». Москва 2010

  9. Герчикова И.Н. «Менеджмент» М. 2011

  10. Иванов «Инновационный менеджмент» М. 2002

: images -> tedrisprogramlari -> menec
menec -> «bakalavr» PİLLƏSİNDƏ TƏHSİl alan təLƏBƏLƏR ÜÇÜN «İdarəetmənin sosiologiyası və psixologiyası»
menec -> Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl problemləR İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
menec -> Kursu üZRƏ Tədrİs proqramı
menec -> Tədris proqramı Fənnin kodu: 050407 Tərtib etdi
tedrisprogramlari -> Beynəlxalq biznes” FƏNNİNİn təDRİs proqram I baki – 2008 azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
menec -> Məmur etikası fənninin proqramı. Mövzu Məmur etikası fənninə giriş
menec -> Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
menec -> Azərbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan respublikasinin təHSİl probleməRİ İnstiTUTU azərbaycan döVLƏT İQTİsadi universiteti
menec -> 2-жи мювзу: Менежментин елми мяктябляри


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə