İnternet marketinqYüklə 180,69 Kb.
tarix27.03.2018
ölçüsü180,69 Kb.
#34991

İnternet marketinq” fənni üzrə sualları

 1. Müştərilərlə qarşılıqlı münasibətlərin idarə edilməsi prosesində internet marketinqin rolu

 2. Qlobal kompüter şəbəkəsinin inkişafı

 3. Veb – saytların istifadəçiləri haqqında informasiya əldə olunması prinsipləri

 4. Internet marketinqdə hərrac ticarətinin təşkili və xüsusiyyətləri

 5. Internet - marketinqdə reklamın məqsəd və vəzifələrinin müəyyən edilməsi

 6. Internet marketinqin xüsusiyyətləri

 7. Internetdə marketinq tədqiqatlarının təşkilinin xüsusiyyətləri

 8. Veb – saytlarda istifadəçilərin saxlanılması metodları

 9. Internet marketinqdə əmtəə siyasəti və xidmət bazarı

 10. Internet marketinqdə kommunikasiya modeli

 11. Informasiya sistemlərinin qurulmasının standartlarının təkmilləşdirilməsi

 12. İnternet hərraclar, onların təşkili prinsipləri

 13. Internet vasitəsilə göstərilən xidmətlər bazarı

 14. İnternetdə kommuniaktiv siyasətinin təşkili və xüsusiyyətləri

 15. Internet vasitəsilə sığorta bazarına göstərilən xidmətin xüsusiyyətləri

 16. Internet şəbəkəsinin qurulması prinsipləri

 17. Marketinq tədqiqatları aparmaq üçün internet marketinqin vasitələrindən istifadə olunması

 18. Internet marketinqdə sorğunun keçirilməsinin məkanları və onların təsnifatı

 19. Internet - bredinq və onun xüsusiyyətləri

 20. Internet marketinqdə bölgü kanallarının dinamikası və inkişafı

 21. Internet marketinqin infrastrukturu

 22. Internetin kommuniaktiv xarakteristikalarının ənənəvi kütləvi informasiya vasitələri ilə müqayisəsi

 23. Internet marketinqdə informasiya axtarışları metodları

 24. Qiymətin səviyyəsinin alıcıların həssaslığına təsir göstərən amillər və bu amilləri və internetin təsiri

 25. Elekton şəbəkədə reklam vasitələri və onlardan istifadə edilməsi metodları

 26. Elektron poçt sisteminin inkişafı

 27. Internet – auditoriya şəbəkəsinin inkişafı və təkmilləşdirilməsi

 28. Internet marketinqdə istehlakçıların davranışları haqqında statistik məlumatların əldə olunması və emal edilməsi metodları

 29. Internet marketinqdə qiymət siyasəti , onun formalaşması və xüsusiyyətləri

 30. Internetdə ictimayyətlə əlaqələrdə həll olunan əsas problemlərin xüsusiyyətləri

 31. Internet şəbəkədə təhlükəsizliyin təmin edilməsi metodları

 32. Internet informasiya axtarışlarının mahiyyəti və inkişafı

 33. Internet vasitəsilə göstərilən bank xidməti

 34. Bölgü kanalları sisteminin internetdə qurulmasının xüsusiyyətləri

 35. Internetdə reklam, satışın həvəsləndirilməsi və ictimayyətlə əlaqənin inkişafı

 36. Ödənişli internet sistemlərinin təkmilləşdirilməsi

 37. Internet marketinqdə şəbəkə informasiya resurslarının yaradılması və inkişafı

 38. Informasiya - internet vasitələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi

 39. Veb – saytların yaradılması mərhələləri və inkişafı

 40. Server auditoriyalar ilə əks əlaqənin təşkil edilməsi prosesində internet marketinqinin rolu

 41. Ödənişli internet sistemlərinin təsnifatı

 42. Internet sorğunun köçürülməsinin təşkili və xüsusiyyətləri

 43. Veb – saytların istifadəçilərinin ilkin cəlb edilməsinin metodlrı

 44. Internetdə kommunikasiya modelinin qurulması

 45. Internetin tədqiqat agentliyinin yaradılması və inkişafı

 46. 1) Azərbaycanda elektron-kommersiyanın inkişafına mane olan amillərinin təsnifatı.

 47. İnternet marketinqdə yeni məhsulun işlənməsi və şəbəkə sistemi

 48. CRM-in tətbiqi zamanı yaranan risklərinin minimuma endirilməsi.

 49. İnternet iqtisadiyyatının inkişaf perspektivləri.

 50. Rəqəmli əsrdə elektron biznes, elektron ticarat va elektron marketinq .

 51. Müasir marketinqin fərdiləşmə meyilləri və gücləndirilməsinin ilkin şərtləri.

 52. <Şəbəkə> müştəriləri ilə loyal münasibətlərin formalaşmasının marketinq prioritetləri.

 53. Azərbaycanda elektron B2B bazarının inkişafına mane olan amillərin xüsusiyyətləri

 54. Elektron marketinqin tərtib edilməsi prinsipləri

 55. İnternetdə müştərilərlə fərdi işin təşkilində marketinqin funksional imkanlarının genişləndirilməsi.

 56. Məhsulun irəliləyişində İnternet- texnalogiyaların tətbiqi.

 57. İşgüzar fəaliyyətin reallaşdırılmasında internet resurslarının rolu.

 58. Azərbaycan müəssisələrində internet marketinqin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi.

 59. İnternet-reklam işi və onun xüsusiyyətləri və təşkilinin əsasları.

 60. İnternet-marketinqin müasir iqtisadiyyatda rolu və təşkilinin əsasları.

 61. İnternet marketinqin yeni strategiyaları.

 62. Azərbaycan müəssisələrinin marketinq fəaliyyətində internet texnologiyalarının tətbiqinin müasir vəziyyəti.

 63. İnternetdən marketinq aləti kimi istifadə olunması.

 64. Rəqəmli əsrdə elektron biznes, elektron ticarat va elektron marketinq .

 65. Firmanın idarə edilməsi təcrübəsində İT inteqrasiyasının biznes modeli.

 66. Elektron-ticarət və onun təyinatı

 67. Azərbaycan müəssisələrində internet marketinqin tətbiqinin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi yolları.

 68. İnternet mühütdə loyal müştərilərin formalaşması.

 69. Rəqəmsal iqtisadityat və onun üstünlükləri.

 70. Elektron markctinqdən istifadə etmək məqsədilə web səhifələrin yaradılması

 71. İnternet-layihələrin ümumi inkişaf strategiyası.

 72. Korporativ internet layihələrin ümumi inkişaf strategiyası.

 73. Azərbaycanda elektron B2B bazasının inkişafını sürətləndirən amillər.

 74. İnternet iqtisadiyyatın yaranması səbəbləri və onun xüsusiyyətləri.

 75. Azərbaycanın İntenet-satıcılarının xarakterik xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

 76. <Şəbəkə> müştərilərinin loyallığının qiymətləndirilməsi.

 77. İnternetdə PR (public reletions)

 78. Firmanın idarə edilməsi təcrübəsində İT inteqrasiyasının daxili modeli.

 79. Elektron-ticarətdə fiziki məhsulların və informasiya məhsulların satışının təşkili

 80. Şəbəkədə marketinq tədqiqatları, aparılmasının xarakterik cəhətləri.

 81. İnternetın marketinq üstünlükləri və onların reallaşdırılması problemləri

 82. Onlayn-da qiymətqoyma və onun xüsusiyyətləri.

 83. İnternet vasitəsiylə təchiz etmə zəncirin idarə edilməsi.

 84. CRM sistem bazası əsasında loyallığın yüksəldilməsi texnalogiyaları.

 85. Marketinq informasiyasının akkumulyasiyası

 86. İnternet-marketinqin müasir iqtisadiyyatda rolu və təşkilinin əsasları

 87. Azərbaycanda elektron-kommersiyanın inkişafına mane olan amillər.

 88. İnternetdə müştərilərlə fərdi işin təşkilində marketinqin funksional imkanlarının genişləndirilməsi.

 89. Rəqəmsal iqtisadityat və onun üstünlükləri.

 90. Korporativ internet layihələrin ümumi inkişaf strategiyası.

 91. CRM sisteminin strukturunun əsas modulları.

 92. Elektron-ticarətdə fiziki məhsulların və informasiya məhsulların satışının təşkili.

 93. Azərbaycan müəssisələrində internet marketinqin tətbiqinin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi yolları.

 94. Məhsulun irəliləyişində internet- texnalogiyaların tətbiqi.

 95. İnternet vasitəsiylə təchiz etmə zəncirin idarə edilməsi.

 96. Qlobal inkişaf şəbəkəsinin yaranması və inkişafı

 97. Müasir dövrdə internetin kommuniaktiv xarakteristikası

 98. Internetdə marketinq tədqiqatlarının təşkili

 99. Internet marketinqdə anketlərin tərtib olunması qaydaları və onların təkmilləşdirilməsi

 100. Internet marketinqdə informasiya texnologiyalarının inkişafı

Birjanın idarə edilməsi

 1. Birja fəaliyyətinin mahiyyəti və rolu.

 2. Real əmtəələrlə birja əməliyyatlar.

 3. Birjanın idarə edilməsi.

 4. Birjanın idarə edilməsinin təşkilatı strukturu.

 5. Birjaya üzvlük və birjaya üzvlük formaları.

 6. Müasir əmtəə birjası.

 7. Birjanın rəhbər orqanları.

 8. Fyuçers birjaları.

 9. Birja.

 10. Fyuçers əməliyyatının iştirakçıları.

 11. Açıq və qapalı birjalar.

 12. Birja komitələri.

 13. Fyuçers birjaların funksiyaları.

 14. Birja sövdələşmələri

 15. Birja indeksləri.

 16. Fyuçers kontaktları .

 17. Fyuçers bazarının əsas funksiyaları.

 18. Real (mövcud) əmtəənin alqı-satqısı

 19. Fyuçers sövdələşmələri

 20. «Dou Cons» sənaye indeksi.

 21. Birja sövdələşmələri.

 22. Fyuçers əməliyyatının iştirakçıları.

 23. Fyuçers birjasının məqsədi

 24. Birjanın rəhbər orqanları

 25. Forvard kontraktı

Biznes və cəmiyyət

 1. Biznesin cəmiyyətlə əlaqəsinin qurulmasinin xüsusiyyətləri.

 2. Biznes və cəmiyyət:qarşılıqlı təsirin nəzəriyyə və praktikası.

 3. İdarəçilik mədəniyyəti, iqtisadi demokratiya.

 4. İqtisadiyyatda elektron ticarətinin rolu.

 5. Cəmiyyətin məsuliyyəti.

 6. Özünütənzimləmə sistemində dövlətin rolu.

 7. Biznes və dövlətin qarşılıqlı təsiri-vətəndaş cəmiyyəti.

 8. Firmanın cəmiyyət qarşısında daşıdığı sosial məsuliyyət.

 9. Cəmiyyətdə informasiya təminatının təsiri.

 10. Sahibkarlıq mədəniyyəti və Biznes etikası.

 11. Cəmiyyətin inkişaf mərhələləri.

 12. Sahibkarlıq mədəniyyətinin ümumi əlamətləri.

 13. Bölüşdürülməmiş mənfəət.

 14. Vətəndaş cəmiyyətinin əsas ənənələri: L və M ənənələri.

 15. Biznes və cəmiyyət arasında münaqişə.

 16. Bazarın tənzimlənməsində dövlətin rolu.

 17. Biznesin müasir strukturunun fərqli cəhətləri.

 18. Biznesin sosial məsuliyyəti-sosial idarəetmənin prinsipləri.

 19. Biznesin cəmiyyətdə rolu. Cəmiyyətlə biznes rəhbəri arasında münasibət.

 20. İdarəetmənin informasiya və təşkilati formaları.

 21. Müxtəlif moddellərdə sosial idarəetmədə sosial cavabdehlik.

 22. Bazar münasibətində sahibkar , sahibkarlıq fəaliyyəti və funksiyalar.

 23. Menecer, sahibkar və biznes: oxşar və fərqli cəhətləri.

 24. Biznesin formalaşma mərhələ və mənbələri.

 25. Sosial-iqtisadi islahatların nəticələrinə cəmiyyətin münasibəti.

 26. Sahibkar və muzdlu işçi arasında münasibət.

 27. Sahibkarın dövlət dəstəyi və tənzimlənməsi.

 28. Ənənəvi idarəetmə yanaşmaları prinsipləri, idarə-etmənin üslubları, idarəetmənin 3 əsas aləti. 1. Təsərrüfat subyektlərinin üstünlükləri.

 2. Sahibkarlığın formalaşması mərhələləri, kapitalın formalaşması, yeni kapitalın mənbələri, iqtisadi renta.

 3. Azərbaycanda biznes, biznesin strukturu.

 4. Biznesin özünütənzimləmə sisteminin təşəkkülü.

 5. Biznesin informasiya və proqram təminatı.

 6. Elektron biznes.

 7. Biznesin sosial şərtləri.

 8. Azərbaycanda aparılan islahatlar və biznes mühitinin yaxşılaşdırılması.

 9. Özünütənzimləmə anlayışı və xüsusiyyətləri.

 10. Biznesdə və cəmiyyətdə informasiyanın yeri və rolu.

 11. Biznesin sosial məsuliyyət anlayışı.

 12. Biznesin idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi.

 13. Müxtəlif modellərdə sosial idarəetmədə sosial cavabdehlik .

 14. İnformasiya sistemləri və onların növləri.

 15. Elektron ticarət mərhələləri.

 16. Biznes etikası. İşgüzar etika və “təmiz” rəqabət.

 17. İdarəetmənin informasiya və təşkilati strukturu.

 18. Sahibkarın etikası kodeksi və sivil etikanın formalaşma şərtləri.

 19. Sahibkar birləşmələri.

 20. Müasir iqtisadiyyatın əlaqələndirmə prinsipləri. 1. Kiçik və orta biznesin iqtisadiyyatı 1. Biznes sahəsinin fəaliyyətinin sybyektləri arasındakı asılılıq.

 2. Ölkə iqtisadiyyatında kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf dinamikası.

 3. Kiçik və orta biznesdə idarəetmə və onun mahiyyəti.

 4. Kiçik və orta biznesdə biznes-plan və onun tərtibatı.

 5. Biznesin strateji planlaşdırılması.

 6. Biznes fəaliyyətinin mahiyyəti və bazar iqtisadiyyatı sistemində onun rolu.

 7. Kiçik və orta biznes bazar rəqabətinin inkişaf amili kimi.

 8. Kiçik və orta biznesdə kadrların öyrədilməsi və ixtisasların artırılması.

 9. Kiçik və orta biznesdə rəqabətin mahiyyəti.

 10. Kiçik və orta biznesin inkişaf strategiyası.

 11. Fənn və onun məqsədi, başqa fənnlərlə əlaqələri.

 12. Kiçik və orta biznesin dövlət tərəfindən stimullaşdırılmasının müasir vəziyyəti.

 13. Kiçik və orta biznesin maliyyələşdirilməsi.

 14. Kiçik və orta biznesin təşkili mərhələləri.

 15. Biznesin əsas kateqoriyaları və onların respublikamızın inkişafında rolu.

 16. Kiçik və orta biznesdə risklərin idarə olunması və azaldılması yolları.

 17. Biznesdə idarəetmənin əsas funksiyaları.

 18. Kiçik və orta biznesdə əmək məhsuldarlığı və əmək haqqı.

 19. Biznesin əsas növləri və onların inkişaf xüxusiyyətləıri.

 20. Fənnin vəzifələri.

 21. Kiçik və orta biznesin mahiyyəti.

 22. Biznesin xarici mühiti.

 23. Biznesin daxili mühiti.

 24. Biznesin xarici və daxili amillərinin qarşılıqlı əlaqəsi.

 25. İstehsal biznesinin tərkibi.

 26. Kiçik və orta biznesdə əsas kapital.

 27. Kiçik və orta biznesdə dövriyyə kapitalı.

 28. Əsas kapital və onun növləri.

 29. Biznesin infrastrukturunun mahiyyəti.

 30. Kiçik və orta biznesdə informasiya təminatı.

 31. İnnovasiya biznesinin mahiyyəti.

 32. Kiçik və orta biznesdə dövlət köməyi.

 33. Biznesin təşkilati-hüquqi formaları.

 34. Biznesdə risklər və onların idarə olunması.

 35. Rəqabətin formaları.

 36. Kiçik və orta biznesin inkişaf strategiyası.

 37. “İstehsal planı” bölməsi və onun hazırlanması.

 38. Riskin və sığortanın qiymətləndirilməsi.

 39. Maliyyə menecmenti və onun kiçik və orta biznesin inkişafında rolu.

 40. Kiçik və orta biznesdə kadrların idarə edilməsi.

 41. Kadrların öyrədilməsi və ixtisaslarının artırılması.

 42. Kiçik və orta biznesdə əməyin stimullaşdırılması.

 43. Sahibkarlıq fəaliyyətinin formaları.

 44. Kiçik biznesdə rəqabət.

 45. Otra biznesdə rəqabət.

 46. Kiçik biznesin inkişafında mövcud problemlər.

 47. Orta biznesin inkişafı və kadr problemi.

 48. Kiçik və orta biznesin inkişafının əsas istiqamətləri.

 49. Menecmentin növləri.

Marketinqdə keyfiyyətin idarə edilməsi” fənni üzrə suallar

 1. Keyfiyətin, texniki, iqtisadi və hüquqi cəhətləri.

 2. Məhsulun həyat tsiklinin bütün mərhələlərində keyfiyyətin idarə edilməsi.

 3. Məhsulun keyfiyyətinin səviyyəsinin qiymətləndirlməsi.

 4. Bençmarketinqin inkişaf mərhələləri.

 5. İstehsalın təşkilatı-texniki təhlili və onun əsas istiqamətləri.

 6. Milli iqtisadiyyat və keyfiyyət problemi.

 7. Keyfiyyətin daxili auditinin keçirilməsi.

 8. Məhsulun keyfiyyətinin səviyyəsi anlayışı.

 9. Keyfiyyət funksiyasının stukturlandırılması.

 10. Yeni məhsulun istehsalına hazırlıq işlərinin plan-qrafiki.

 11. Keyfiyyət iqtisadi rəqabətin aparıcı amilidir.

 12. Təşkilatda keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin qurulmasının prinsipləri.

 13. Etalon testləşdirmə metodu.

 14. Keyfiyyət funksiyasının strukturlaşdırlması obyektləri.

 15. Plan-qrafikə daxil olan tədbirlər.

 16. Keyfiyyət və təşkilatın məqsədləri.

 17. Məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən amillər.

 18. Məhsulun keyfiyyətinin səviyyəsinin qiymətləndirlməsinin kompleks metodu.

 19. Kompaniyanın işgüzar görünşü.

 20. Texnoloji proseslərin keyfiyyətinin metroloji təmin edilməsi.

 21. İstehsal proseslərinin keyfiyyətinin metroloji təmin edilməsinin vəzifələri.

 22. Məhsulun layihə keyfiyyətinin planlaşdırılmasının mahiyyəti və proseduraları.

 23. Məhsulun ehtibarlılığın qiymətləndirlməsi metodu, keyfiyyətin mühüm göstəricisidir.

 24. Məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən mühəndis texniki amillər.

 25. Keyfiyyətin mahiyyəti və onun sosial-iqtisadi əhəmiyyəti.

 26. Mövcud olan keyfiyyət-keyfiyyətin bazası və arzu olunan keyfiyyət səviyyəsi.

 27. Məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən istehsal texnoloji amillər.

 28. ISO seriyalı standartlara uyğun məhsulun keyfiyyəti menecmenti sistemi.

 29. Layihə keyfiyyətinin standartları və unifikasiyası.

 30. Yeni məhsulun keyfiyyətinin menecment sisteminin fəaliyyət göstərməsi üzrə sənədlərin işlənib hazırlanması.

 31. Keyfiyyət və qiymətdən asılı olaran marketinq strategiyaları.

 32. Məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən təchizat amilləri.

 33. ISO seriyalı standartlar.

 34. Standartlaşdırmanın məqsədləri.

 35. Keyfiyyət üzrə menecmüent sisteminin sənədlərinin növləri.

 36. Yeni məhsulun rəqabətqabiliyyətliliyin və keyfiyyətinin qiymətləndirlməsi.

 37. Məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən social amillər.

 38. Keyfiyyət sisteminin elementləri.

 39. Layihələndirmə mərhələsində keyfiyyətin təmin edilməsi metodları.

 40. Sənələrlə idarə edilməsi prosesi və onun mərhələləri.

 41. Məhsulun istehlak keyfiyyətlərinin planlaşdırılması.

 42. Məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən təşkilatı amillər.

 43. Keyfiyyət sisteminin prinsipləri.

 44. Funksional -dəyər təhlili. Funksional-fiziki təhlil.

 45. Tədarük sahəsində keyfiyyətin təmin edilməsi

 46. Məhsulun layihə keyfiyyətinin formalaşdırlması.

 47. Məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərən iqtisadi amillər.

 48. Məcburi və könüllü sertifakatlaşdırma.

 49. Layihə risklərinin idarə edilməsi.

 50. Tədarükün keyfiyyəti indeksinin müəyyənləşdirlməsi metodikası.

 51. Məhsulun keyfiyyətinin təmin edilməsi.

 52. Məhsulun keyfiyyət göstəriciləri.

 53. Keyfiyyət və istehsal sisteminin sertifikatlaşdırlması sxeması və qaydası.

 54. FMEA(Failure Mode and Effects Analysis) imtinaların səbəb və nəticələrinin təhlili metodu.

 55. Keyiyyətə nəzarətin obyektləri ,metodları, formaları və növləri.

 56. Keyfiyyət menecmentinin inkişaf tarixi.

 57. Kvalimetriya-məhsulun keyfiyyətinin ölçülməsi haqqında elmdir.

 58. Standartlara uyğunsuzluq. Tək-tək nəzərdən qaçmalar.

 59. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) metodun tətbiqi metodologiyası və mərhələləri.

 60. Keyfiyyət sahəsində çalışan işçilərin quruluşu və onların öyrədilməsi metodları

 61. Keyfiyyətin inkişafında E.Deminqin rolu.

 62. Məhsulun keyfiyyətinin fərdi göstəricilər sistemi.

 63. Məhsulun keyfiyyətinin planalaşdırlmasının sadə və mürrəkkəb metodları.

 64. FMEA(Failure Mode and Effects Analysis) təhlilin imkanları.

 65. İstehsalda keyfiyyətə nəzarət və onun tərkib elementləri.

 66. Yapon keyfiyyət möcüzəsinin meydana gəlməsində E.Deminqin təklif etdiyi prinsiplər.

 67. Məhsulun keyfiyyətinin inteqral göstəricilər sistemi.

 68. İstehlakçı dəyərliliyi.

 69. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) xəritəsinin tərtib olunması potensial imtinaların təsiri yerlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir

 70. Məhsulun keyfiyyətinin saxlanması prosesinin mahiyyəti və məzmunu.

 71. Keyfiyətinin yüksəldilməsində Deminq tsikli.

 72. Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin kəmiyyəinin qiymətləndirilməsi metdodları.

 73. Baza dəyərliliyi.

 74. Keyfiyyət xərclərinin layihələndirlməsi.

 75. Məhsulun kefiyyətinin daima yaxşılaşdırlması metodları.

 76. Jozef Juranın keyfiyyətin planlaşdırlması haqqında təlimi.

 77. Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin kəmiyyəinin alətlərlə qiymətləndirmə metodu.

 78. Müvəqqəti dəyərlilik.

 79. Funksional-dəyər təhlili.

 80. Loqistik proseslərin təşkilinin keyfiyətinin yaxşılaşdırlması.

 81. Keyfiyyətin idarə edilməsinə bütün işçi heyyətinin cəlb edilməsi.

 82. Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin kəmiyyəinin təcrübə ilə qiymətləndirmə metodu.

 83. Daimi dəyərlilik.

 84. Funksional təhlil və onun mərhələləri.

 85. Biznes proseslərin reinjinirinqi və keyfiyyətin idarə edilməsində yeni informasiya texnologiyaları.

 86. Keyfiyyət menencmentitin inkişafında yapon təcrübəsinin rolu.

 87. Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin kəmiyyəinin balla qiymətləndirmə metodu.

 88. Gətirilmiş dəyərlilik.

 89. Funksiyaların seçilməsi.

 90. CALS(Continuous Acquisition and Life Cycle Support)-məhsulun həyat tsiklinin bütün mərhələlərindən fasiləsiz informasiyanın daxil olması ,təhlili və qruplaşdırlmasını nəzərdə tutan idarəetmə texnologiyasıdır.

 91. Keyfiyyətin idarə edilməsinin milli ideyaya çevilməsi.

 92. Məhsulun keyfiyyət göstəricisinin kəmiyyəinin ekspert qiymətləndirməsi metodu.

 93. Universal dəyərlilik.

 94. Funksiyalar üzrə məsrəflərin bölgüsü.

 95. Milli mükafatlar məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırlmasına stimuldur.

 96. Keyfiyyətinin idarə edilməsi sisteminin yaradılması.

 97. Məhsulun keyfiyyətinin səviyyəsinin qiymətləndirlməsinin differensiallaşdıma metodu

 98. Bençmarketinq metodu texnologiyası.

 99. Keyfiyyətin təmin edilməsinə təşkilati-texniki hazırlıqlar.

 100. İnsan resurslarının idarə edilməsinə yeni yanaşmalar.İnsan resurslarının idarə edilməsinin səməmrəliliyi

1. Mühəndis iqtisadiyyatı fənni və onun məqsədi

2. Müəssisələrdə istehsal prosesinin təşkili

3. Tikintinin texniki-iqtisadi xüsusiyyətləri

4. Əsas fondlardan istifadə göstəriciləri

5. Dövriyyə fondları, onun tərkibi, quruluşu və mahiyyəti

6 Bazar mühiti və tikinti təşkilatının fəaliyyətində müqavilə münasibətlərinin rolu

7. Əsas fondlar

8. Dövriyyə vəsaitləri

9. Tikinti müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi

10. Tikintidə İşçilərin tərkibi

11. Bazar anlayışı

12. Əsas fondların mahiyyəti , tərkibi və təsnifatı

13. Dövriyyə istehsal fondlarından istifadə göstəriciləri

14. Tikinti kadrları və onların uçotunun təşkili

15. Tikintinin idarəetmə metodlar

16. Bazarın fəaliyyət mexanizmi

17. Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi və onun sürətləndirilməsi yolları

18. Müəssisəinin kadrlara tələbatının hesablanması və hazırlanmasının formaları

19. Əsas fondların aşınması, amortizasiyası və təmiri

20. İqtisadi, inzibati və sosial-psixoloji metodlar

21. İstehsalın təşkili üsulu

22. Müəssisənin maliyyəsinin mahiyyəti və funksiyası

23. Mənfəət və rentabellik

24. Tikintidə vergi qoyuluşu

25. Tikintidə planlaşdırm

26.İstehsalın təşkili formaları

27. Qiymətqoyma sistemi

28. Məhsulun maya dəyərinin tərkibi, quruluşu və növləri

29. Dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması

30. Əsas fondların aşınması

31. Tikintidə elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətləri

32. Əməyin ödənilməsinin formaları, sistemləri

33. İnvestisiya anlayışı, məqsədləri və fəaliyyəti

34. İdarəetmənin inzibati metodu

35. İnvestisiya qoyuluşunun obyektləri və onların maliyyələşdirilməsi

36. İnnovasiya prosesləri

37. İnvestisiya tikinti fəaliyyətinin təhlili

38. Smeta normalaşdırılması

39. Tikinti məhsulunun maya dəyəri

40. Müəssisənin kadrlara olan tələbatının hesablanması

41. Podrat müqaviləsi və onun növləri42. Tikintidə idarəetmə sistemi

43. Dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması

44. Tikintidə Bazarın xüsusiyyətləri

45. Mükəmməl rəqabətli tikinti firmalar

46. Sifarişçi və podratçının vəzifələri

47. İdarəetmə sisteminin əsas funksiyaları

48. İqtisadiyyatın bazar münasibətləri şəraitində tikinti firmalarının rəqabət qabiliyyətliliyi

49. Əmək məhsuldarlığı və əmək haqqı

50. Tikintidə investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi

51. Əsas fondlardan istifadəni xarakterizə edən göstəricilər

52. Müəssisələrdə istehsal prosesinin təşkili

53. Dövriyyə vəsaitləri

54. Tikinti kadrları və onların uçotunun təşkili

55. İdarəetmənin sosial-psixoloji metodları

56. Tikintinin texniki-iqtisadi xüsusiyyətləri

57. Əsas fondlar

58. Bazar anlayışı

59. Dövriyyə vəsaitlərinin dövriyyəsi və onun sürətləndirilməsi yolları

60. Tikintidə planlaşdırma

61. Tikintidə vergi qoyuluşu

62. Bazar mühiti və tikinti təşkilatının fəaliyyətində müqavilə münasibətlərinin rolu

63. Əsas fondlardan istifadə göstəriciləri

64. Tikintidə idarəetmə metodları

65. Müəssisəinin kadrlara tələbatının hesablanması və hazırlanmasının formaları

66. Tikinti müəssisələrinin maliyyəsi

67. Dövriyyə fondları, onun tərkibi, quruluşu və mahiyyəti

68. Əsas fondların mahiyyəti , tərkibi və təsnifatı

69. Bazarın fəaliyyət mexanizmi

70. İstehsalın təşkili üsulu

71. Müəssisədə işçilərin tərkibi

72. Dövriyyə istehsal fondlarından istifadə göstəriciləri

73. Əsas fondların aşınması, amortizasiyası və təmiri

74. Müəssisənin maliyyəsinin mahiyyəti və funksiyası

75. Planlaşdırmanın təşkili

76. İnvestisiya anlayışı, məqsədləri və fəaliyyəti

77. Müəssisənin kadrlara olan tələbatının hesablanması

78. İstehsalın təşkili formaları

79. Tikintidə idarəetmə sistemi

80. Sifarişçi və podratçının öhdəliklər

81. Bazarın xüsusiyyətləri

82. İnvestisiya layihələrinin idarə edilməsi

83. Əməyin ödənilməsinin formaları və sistemləri

84. Tikintidə innovasiya prosesləri

85. Əsas fondlardan istifadəni xarakterizə edən göstəricilər

86. İnvestisiya qoyuluşunun obyektləri və onların maliyyələşdirilməsi

87. Tikinti məhsulunun maya dəyəri

88. Dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması

89. Mükəmməl rəqabətli firmalar

90. Əmək məhsuldarlığı və əmək haqqı

91.Tikintidə investisiya tikinti fəaliyyətinin təhlili

92. Məhsulun maya dəyərinin tərkibi, quruluşu və növləri

93. İdarəetmənin inzibati metodu

94. Dövriyyə vəsaitlərinin normalaşdırılması

95. İqtisadiyyatın bazar münasibətləri şəraitində tikinti firmalarının rəqabət qabiliyyətliliyi

96. Tikintidə elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətləri

97. Əsas fondların aşınması

98. Smeta normalaşdırılması

99. Podrat müqaviləsi və onun növləri

100. Tikintidə investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi

1. Tikinti firmasında biznes-plan.

2. Tikinti firmalarında işlərin maya dəyəri və onun xərc tərkibi.

3. Tikinti firmalarının gəlirlərinin növləri.

4. Firmalarda heyətin idarə edilməsinin istiqamətləri.

5. Sahibkarlıq fəaliyyəti barədə ümumi məlumatlar.

6. Biznes-planın tərkibi və onun işlənmə prinsipləri.

7. Tikinti firmalarının smeta maya dəyərinin təyinatı.

8. Tikinti firmalarının mənfəətinin bölüşdürülməsi..

9. Firmalarda əmək ödənişi formaları və sistemləri.

10. Firmaların istehsal fondları.

11. Tikinti firmalarında plan maya dəyərinin təyinatı.

12. Dövriyyə vəsaitlərinin tərkibi və formalaşma mənbəyi .

13. Tikinti firmalarında işlərin planlaşdırılması.

14. Firmada heyətin idarə edilməsi işinin qiymətləndirilməsi.

15. İnformasiya sisteminin idarə olunması.

16.Tikinti firmalarında faktiki maa dəyərinin təyinatı.

17. Firmalarda əmək məhsuldarlığının mahiyyəti.

18. Firmalarda istehsal prosesinin təşkili.

19. İstehsal sahibkarlığının mahiyyəti.

20. Firmaların investisiya fəaliyyəti.

21. Əsas fondların strukturu və təsnifatı.

22. Tikinti firmalarının maliyyələşmə mənbələri.

23. Tikinti firmalarında əməyin təşkili.

24. Dövriyyə vəsaitlərinin tərkibi və formalaşması.

25. Firmaların istehsal fəaliyyətinin planlaşdırılmasi

26. Tikinti firmalarının maliyyə vəziyyətinin təhlili.

27. Kiçik və orta firmaların biznesin inkişafına təsiri.

28. Tikinti firmalarında dövriyyə vəsaitlərindən istifadə olunmasının səmərəliliyi

29. Tikinti firmalarında əmək ödənişinin təşkili.

30. Biznes-planın hazırlanması.

31. Tikinti firmalarında maya dəyəri , qiymətin əmələ gəlməsi və rentabellik.

32. İnformasiya sistemi , biznesi və onların əsas fəaliyyət istiqamətləri.

33. Yeni firmanın yaradılması.

34. Firmalarda idarəetmənin formaları.

35. Tikinti firmasının maliyyələşmə mənbələri.

36. Tikinti firmalarında idarəetmənin təşkilinin əsasları.

37. Tikinti firmalarının istehsal heyyəti və onun idarə edilməsi.

38. İnformasiya anlayışı, onun qarşısına qoyulan tələblər , növləri və mənbələri.

39. Tikinti firmasının gəlirləri və xərcləri.

40. Firmaların investisiya fəaliyyəti.

41. Tikinti firmalarında investisiya layihələrinin hazırlanması yolaarı və üsulları.

42. Tikinti firmalarında sahibkarlıq fəaliyyətinin mahiyyəti və əhəmiyyəti.

43. Firmaların əsas fondları və onların amortizasiyası.

44. Firmada kadrların idarə olunmsı.

45. İnformasiya sisteminin idarə olunması və idarə aparatı.

46. Tikinti firmasının investisiya fəaliyyəti və maliyyələşmə mənbələri.

47. Tikinti firmalarının əsas və dövriyyə fondları.

48. Tikinti firmalarının istehsal xərcləri və məhsulun satışı.

49. Sahibkarlığın təşkilati-hüquqi və təşkilati-iqtisadi formaları.

50. Firmalarda informasiya texnologiyası və ondan istifadə edilməsi

51. Tikinti firmalarının fəaliyyətinin məqsədi və təşkili


5
2. Sahibkarlıq fəaliyyəti barədə ümumi məlumatlar

53. Qiymət və məhsul keyfiyyətinin tənzimləyici rolu


5
4. Tikinti firmalarının texniki-iqtisadi əsaslandırmanın və biznes planın işlənilməsi

55. Tikinti firmalarında informasiyanın qarşısına qoyulan tələblər, növləri və mənbələri

56.Tikinti firmaları heyətinin idarə edilməsi və təşkili sistemi
57.İnformasiya sistemi, biznesi və onların əsas fəaliyyət istiqamətləri
58.Əmək bazarı, onun əmtəəsi, subyektləri və onların xüsusiyyətləri

59.Bazar iqtisadiyyatı şəraitində firma fəaliyyəti

60.Firmalarda əmək ödənişinin prinsipal əsasları

61. Firmalarda rəqabət mexanizmi


6
2. Firmaların sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadiyyatı və təşkili

63. Kiçik və orta firmaların ölkə iqtisadiyyatının inkişafında rolu

64. Yeni firmaların yaradılmasının təşkili

65. Sahibkarlıq mədəniyyətinin mahiyyəti və əhəmiyyəti

66.Firmaların daxili və xarici mühiti
67.Firmalarda əmək ödənişi formaları və sistemləri
68.Firmalarda işçi heyətinə tələbatın üəyyən edilməsi və planlaşdırılması

69.Firmada informasiya texnologiyası və ondan istifadə edilməsi

70.Firmadaxili idarəetmənin inkişaf istiqamətləri

71. Firmaların fəaliyyət mexanizmi


7
2. Biznesmenin əsas xüsusiyyətləri

73. Firmaların idarə edilməsinin əsas xüsusiyyətləri

74. Firma heyyətinin hərəkət tərzinin tərzinin idarə edilməsi

75. Firmalarda tarifsiz əmək ödənişi sistemi

76.Firmaların istehsal fondları
77.Firmanın sahibkarlıq fəaliyyəti
78.Firmaların mənfəəti onun fəaliyyətinin məqsədidir

79.Kiçik və orta biznesin problemləri və dövlət tənzimlənməsi

80.Yeni firmaların idarə edilməsi

81. Firmada menecmentin mahiyyəti, xarakterik xüsusiyyətləri və mərhələləri


8
2. Firma heyyətinin idarə edilməsi işinin qiymətləndirilməsi

83. Firmalarda əmək motivasiyası

84. Firmanın dövriyyə vəsaitləri

85. Firmanın sahibkarlıq fəaliyyəti üçün zəruri şərtlər


86.Sahibkarlığın təşkilat-hüquqi və təşkili-iqtisadi formaları

87.Firmaların müflişləşməsi məsələləri


88.Kişik və orta firmaların iqtisadi fəaliyyətinin xarakteriztikası

89.Firmalarda layihələrin əsaslandırılmasının beynəlxalq praktikası

90.Firmanın qeyri-material resursları və aktivləri

91. Firmanın istehsal xərcləri və məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası


9
2. Firmaların idarə edilməsinin əsas müddəaları və tipləri

93. İstehsal sahibkarlığının mahiyyəti

94. Azərbaycanda biznesin inkişafına kiçik və orta firmaların təsiri

95. Xarici firmalarda heyətin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

96.Sahibkarlığın iş və peşə etikası münasibətləri
97.Firmada menecmentin xarakterik xüsusiyyətləri, mahiyyəti və vəzifələri
98.İnformasiya sisteminin idarə olunması

99.Əmək bazarının strukturu, marketinqi və fəaliyyəti

100.Firmalarda heyyətin idarə edilməsinin istiqamətləri

1. İnnovasiya fəaliyyəti anlayışı


2. İnvestisiya layihələrinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
3. İnnovasiya proqramlarının hazırlanması
4. İnnovasiyanın strategiyasının hazırlanması və onun həyata keçirilməsi

5. İnnovasiya layihələrinin idarə edilməsi

6.İnnovasiyanın səmərəliliyi
7.İnnovasiya proqramlarının hazırlanması
8.Maliyyə və büdcə səmərəliliyi

9.Ətraf mühitin təhlili

10.İnnovativ layihələrin hazırlanmasının texnoloji mərhələləri

11. İnnovativ menecmentinin təşkilatı formaları


12. investisiya layihələrinin kommersiya səmərəliliyi
13. Elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətləri
14. Tikintidə ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi qiymətləndirilməsi

15. Mürəkkəblik, üstünlük, iqtisadi təhlükəsizlik, ardıcılllıq

16.İnvestisiya layihələrinin göstəriciləri

17.Sistemlik-proqramların həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlərinhazırlanması
18.Elmi-texniki tərəqqi və innovasiya anlayışı

19.İnnovativ layihələrin səmərəliliyinin araşdırılması, biznes-plan

20.İnnovativ layihələrin hazırlanmasının texnoloji mərhələləri

21. Məqsədyönlülük, yəni son nəticələrə proqramların istiqamətləndirilməsi


22. Planların və innovasiya proqramlarının hazırlanması
2
3. İnnovasiyaların həyata keçirilməsi prosesi
2
4. Tikintidə elmi-texniki tərəqqinin tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi

25. Təşkilati və sosial təhlili

26.İnnovativ menecmentinin təşkilati hazırlanması

27.İnnovasiya analayışı və innovasiyanın tikintidə tətbiqi

28.İnnovasiya strategiyasının hazırlanması və onun reallaşması

29.İnvestisiya layihələrinin ictimai sosial-iqtisadi səmərəliliyi

30.Elmi-teniki innovasiyalar

31. Müəssisələrdə vahid innovativ siyasətin həyata keçirilməsi və koordinasiyası

32. İnnovasiyaların həyata keçirilməsi prosesi
33. İnnovasiya strategiyasının işlənilməsi və onun həyata keçirilməsi
34. İnvestisiya layihələrinin göstəriciləri

35. Elmi-texniki tərəqqi və innovasiya anlayışi

36.İnvestisiya layihələrinin kommersiya səmərəliliyi

37.İnnovasiyanın idarə edilməsinin əsas prinsipləri


38.Tikintidə elmi-texniki tərəqqinin tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi

39.Əhalinin innovasiya sahəsində fəallığının artırılması

40.Elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətləri

41. Tikintidə innovasiya prosesinin inkişafı


42. İnvestisiya layihələrinin hazırlanması üsulları və yolları
43. İnnovativ layihələrin hazırlanmasının texnoloji mərhələləri

44. İnnovativ layihələrin idarə edilməsi

45. İnnovasiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

46.İnnovasiyanın idarə edilməsinin əsas prinsipləri

47.İnnovasiya strategiyasının tərifi

48.İnnovasiya proqramlarının və layihələrinin hazırlanması

49Seçilmiş strategiyanın təşkilatın strukturuna uyğunlaşdırılması

50.İnvestisiya layihələrinin göstəriciləri51. İnvestisiya layihəsinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
52. Elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətləri
53. İnnovasiyaların inkişafı və onun həyata keçirilməsi prosesi

54. İnnovativ layihələrin müqayisəsi və əlverişli variantın seçilməsi

55. İnnovativ layihənin hazırlanmasının texnoloji ardıcıllığı

56.Yeni tikinti məhsullarının, yeni maşın və texnologiyaların hazırlanması vətətbiqi

57.Təşkilatii və sosial istiqamətlər üzrə təhlili

58.İnnovativ menecmentinin təşkilati formaları

59.İnvestisiya layihələrinin texniki-iqtisadi göstəricilər sistemi

60.Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi mərhələləri

61. Tikintidə innovasiyanın maliyyələşdirilməsi mənbələri


6
2. Tikintidə innovasiyanın normativ-hüquq bazası

63. İnnovasiyaların idarə edilməsinin əsas prinsipləri

64. İnnovasiyanın iqtisadi səmərəliliyinin hesablanması

65. Seçilmiş strategiyanın müəssisənin strukturuna uyğunlaşdırılması

66.Tikintidə ətraf mühitin mühafizəsinin iqtisadi qiymətləndirilməsi

67.İnnovativ layihələrin səmərəliliyinin ticarət araşdırılması, biznes plan

68.İnnovasiya proqramlarının hazırlanması

69.Elmi-texniki tərəqqinin tətbiqinin iqtisadi səmərəliliyi

70.İnvestisiya layihələrinin büdcə, maliyyə iqtisadi səmərəliliyi

71. İnnovasiya layihələrində mürəkkəblik, üstünlük, iqtisadi təhlükəsizlik və ardıcıllıq


7
2. Elmi-texniki tərəqqinin inkişafının məhsulun keyfiyyətinə və işçilərin məhsuldarlığına təsiri
7
3. Vahid innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsi

74. İnvestisiya layihələrinin kommersiya səmərəliliyi

75. İnnovasiya strategiyasının əsas istiqamətləri

76.İnnovasiya layihələrinin texniki-iqtisadi göstəriciləri

77.İnnovasiya strategiyasının mahiyyəti və onun tətbiqi

78.İnnovasiya proqramlarının hazırlanması və tətbiqi xüsusiyyətləri

79.İnnovativ layihələrinin hazırlanmasının texnoloji mərhələləri

80.İnnovasiyanın iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

81. Tikintidə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin iqtisadi səmərəliliyi
8
2. İnvestisiyaların həyata keçirilməsi yolları
8
3. Seçilmiş strategiyanın realizasiyası

84. Ətraf mühitin, sosial və təşkilati təhlili

85. İnnovativ menecmentinin təşkilati formalari

86.İnnovasiya strategiyasının hazırlanması və onun reallaşması

87.Maliyyə və büdcə səmərəliliyi

88.Elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətləri

89.Ətraf mühitin iqtisadi qiymətləndirilməsi

90.İnvestisiya layihələrinin əsas göstəriciləri

91. innovativ layihələrin idarə edilməsi
92. İnnovasiya anlayışı və innovasiyanın tikintidə tətbiqi
93. İnvestisiya layihələrinin kommersiya səmərəliliyi

94. Yeni tikinti məhsulların, yeni maşın və texnologiyaların hazırlanması və tətbiqi

95. Mürəkkəblik, üstünlük, iqtisadi təhlükəsizlik, ardıcıllıq

96.İnnovativ layihələrin iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi

97.İnnovativ layihələrin idarə edilməsinin təşkilati quruluşu

98.İnnovasiya strategiyasının hazırlanması və onun həyata keçirilməsi99.Müəssisələrdə vahid innovativ siyasətin keçirilməsi və onun koordinasiyası

100.İnvestisiya layihələrinin ictimai, sosial və iqtisadi səmərəliliyi

Yüklə 180,69 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə