İnzibati idarəetmə kafedrası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xidməti və Yerli Özünü İdarəetmə fənnindən test sualları. (500 sual)


İcra hakimiyyətinin həyata keçirilməsinin formaları hansı növlərə bölünür?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə2/9
tarix14.02.2018
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

58. İcra hakimiyyətinin həyata keçirilməsinin formaları hansı növlərə bölünür?

A) hüquqi və qeyri hüquqi formalar

B) inzibati və iqtisadi formalar

C) abstrakt və real formalar

D) əsas və əlavə formalar

E) məcburi və fakultətiv formalar


59. Dövlət idarəetməsində qanunuçuluğun və intizamın təmini vasitələrinin sisteminə hansılar aiddir?

A) nəzarət, icranın yoxlanılması və vətəndaşların müraciətləri

B) nəzarət, həvəsləndirmə və qorxutma

C) nəzarət və təftiş

D) icranın yoxlanılması və təftiş

E) icranın yoxlanılması və stimullaşdırma60. Bəzi dövlət xidmətlərinin idarəsi, mərkəzi idarəetmədən ayrı müstəqil idarə hüquqlu fiziki şəxslərə verilməsinə nə ad verilir?

A) Səlahiyyət genişliyi

B) İnzibati nəzarət

C) Səlahiyyətin vəkalətən başqasına verilməsi

D) Yerli özünüidarəetmə

E) Merkezden yönetim61. Mərkəzi idarəetmənin, yerli özünüidarəetmə quruluşlarının bəzi qərarlarına nəzarət etmə və qanunlarla ziddiyət təşkil etdiyində ləgv etmə haqqı aşağıdakılardan hansı terminlə ifadə edilir?

A) Səlahiyyət genişliyi

B) Səlahiyyət vəkalətən başqasına verilməsi

C) İnzibait nəzarət

D) Hiyerarxiya

E) Mərkəzdən idarəetmə62. Aşağıdakılardan hansı, regional yarı ictimai mal və ya xidmətlərə misal deyil?

A) Kanalizasiya xidmətləri

B) Məzarlıq xidmətləri

C) Qoruyucu ümümi səhiyyə xidmətləri

D) Yanğınsöndürmə xidmətləri

E) Park xidmətləri63. Bir istehsal və ya istismar fəaliyyəti üçüncü şəxslərin fayda və ya maliyyət funksiyaları təsir edirsə, aşağıdakı hallardan hansı mövcuddur?

A) Təsirlilik

B) İctimai mallar

C) Yarı ictimai mallar

D) Xarici təsir

E) Səmərəlilik64. Aşağıdakılardan hansı idarələr arası münasibətləri nizamlamağı tələb edən səbəblərdən biri deyil?

A) İctimai nizam intizamın qorunması

B) Xarici təsirin qarşısının alınması

C) Fonların israfının qarşısının alınması

D) İdarələrarası konfliktlərin qarşısının alınması

E) Fonların yayınmasının önlənməsi65. Mərkəzi idarəetmə və yerli idarəetmələrin ehtiyacı olan gəlir, əsasən hansı qaynaqdan təmin edilir?

A) Millî sərvət

B) Milli Bank

C) Xarici borclanma

D) Milli gəlir

E) Xaricdən gələn yardımlar66. Aşağıdakılardan hansı, eyni zamanda bütün ölkələrdə qüvvədə ola bilən idarələrarası münasibətlərin nizamlanması məsələsinin həllini çətinləşdirən səbəblvrdən biri deyil?

A) İqtisadi səviyyəlvrdəki fərqliliklər

B) Siyasi səviyyələrdəki fərqliliklər

C) Qaynaqların (fonların) israfı

D) Xarici təsirlər

E) Adət-ənənələr67. Yerli idarəetmələrin maliyyəsinin ayrılıqda olmasada bütünlükdə əhəmiyyətli yerinin olduğunu, bu strukturlara qarşı etinasız yanaşmanı yarım əsr əvvəl ifadə edən elm xadimi kimdir?

A) U. Hicks

B) H. Barthelemy

C) A. Marshall

D) V. Pareto

E) F. Neumark68. İdarələrarası münasibətlərin nizamlanmasının ilk mərhələsi aşağıdakılardan hansıdır?

A) Fonların (qaynaqların) bölüşülməsi

B) Gəlir bölüşülməsi

C) Səlahiyyət bölüşməsi

D) Bölgələrin bölüşülməsi

E) Xarici təsirlərin bölüşülməsi


69. Aşağıdakıların hansı, səlahiyyət bölüşməsində mövcud olan iqtisadi kriteriyalardan biri deyil?

A) Regional dəyərləndirilmiş mallar

B) Xidmətlərə olan tələbin optimum səviyyədə təyini

C) Xarici təsirləri azaltmaq

D) Gəlirlərin mərkəzləşdirilməsi problemi

E) Azalan fayda qanununun təsiri70. Aşağıdakıların hansı, xidmətlərin mərkəzləşdirilməsinin səbəblərdən biri deyil?

A) Texniki və nəqliyyatdakı inkişaf

B) Xidmətlərə olan tələbin optimum səviyədə təyin edilməsi

C) Miqrasiyanın səbəb olduğu dəyişikliklər

D) Xidmətlərin ifrad ölçülərə çatması

E) Gəlirlərin mərkəzləşdirilməsi71. Aşağıdakı xidmətlərdən hansı, yalnız yerli özünüidarəetmələr tərəfındən yetirən yetirilir?

A) Təmizlik

B) Səhiyyə

C) Təhsil

D) Sosial yardım

E) Məskunlaşma72. Yerli idarəetmələrə limitsiz vergiləmə səlahiyyətinin verilmesi halında, aşağıdakılardan hansı ortaya çıxmaz?

A) Vergi müqavimətinin ortaya çıxması

B) Yerli özünüidarələrin mali gücsüzlüyü

C) İkiqat vergiləndirmə (və ya eyni qaynağın birdən çox vergiləndirilməsi)

D) Etinasızlıqların ortaya çıxması

E) İdarələrin eyni vergi qaynağını məcbur etməsi nəticəsində qaynağun yox olması73. Aşağıdakılardan hansı Fransadakı yerli özünüidarəetmə quruluşları arasında deyil?

A) Regionlar

B) Departamentlər

C) Rayon şuraları

D) Kommunalar

E) Paris Şəhər İdarəsi74. Türkiyədəki il özel idarələrinə (vilayət özəl idarələrinə) bənzər Fransada mövcud olan qürum aşağıdakılardan hansıdır?

A) Kommunalar

B) Departamentlər

C) Regionlar

D) Rayon şuraları

E) Paris Şəhər İdarəsi75. ABŞ-dakı yerli idarəetmələr arasında aşağıdakılardan hansı yoxdur?

A) Counties

B) Municipalities

C) Departmans

D) School districts

E) Special districts76. Aşağıdakılardan hansı, ABŞ yerli idarəetmlərin gəlirləri arasında deyil

A) əmlak vergisi

B) satış vergiləri

C) Subvansiyalar

D) Emissiyalar

E) Borclanma


77. Aşağıdakı problemlərdən hansı yerli idarəetmələrin ümumi problemlərindən biri deyil?

A) İnzibati nəzarətin tədbiqindən yaranana problemlər

B) Qüvvədə olan qanunların qeyri-kafiliyi

C) İdarələrarası vəzifə paylaşımından yaranan problemlər

D) İdarələrarası gəlir paylaşımından yaranan probşemlər

E) İcra hakimiminin (qubernator vəya vali) mövqeyindən ortaya çıxan problemlər78. Ombudsman sisteminin tədbiqi ilk dəfə hansı ölkədə yaradılmışdır?

A) İsveç


B) Almaniya

C) İngiltərə

D) Türkiyə

E) Fransa79. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda bələdiyyələrin səlahiyyətləri arasında deyil?

A) Bələdiyyənin reqlamentinin təsdiq edilməsi;

B) Yerli mühafizə xidmətlərinin icra edilməsi

C) Yerli ekoloji proqramlarının qəbul və icra edilməsi.

D) Yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi;

E) Yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi;80. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda bəllədiyyə məclisinin səlahiyyətləri arasında deyil?

A) Bələdiyyə sədrinin seçilməsi

B) Sədr müavinlərinin seçilməsi

C) Daimi komissiyaların seçilməsi

D) Başaa komissyaların seçilməsi

E) Bələdiyyə üzvünün seçilməsi


81. Aşağıdakılardan hansı əsas yerli özünüidarəetmə sistemlərindən biri deyil?

A) Şimali Afrika yerli idarəetmə modeli

B) Anglo-Sakson modeli

C) Napoleon və ya Fransız Modeli

D) Orta və Şimali Avropa modeli

E) Şərq Avropa yerli idarəetmə modeli82. Dövlətin ................. öz mahiyyətinə görə insanın təkrar istehsalı və yaşaması üçün şərait yaradır. Bu baxımdan dövlət normal təhsil - tərbiyə -maddi təminat şəraiti yaratmalıdır.

A) sosial funksiyası

B) iqtisadi funksiyası

C) daxili funksiyası

D) xarici funksiyası

E) strateji funksiyası83. Dövlət iqtisadi funksiyası ölkə iqtisadiyyatının inkişafını təmin edən sahibkar kimi çıxış edir:

1. İstehsal sahələrinin yaranmasını və regionların inkişafını planlaşdırır.

2. Məqsədli proqramların həyata keşirilməsini təşkil edir.

3. Dövlət istehsal sahələrinin maliyyələşdirilməsində yeni müəssisələr tikilməsində iştirak etmir.

4. Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsini, ölkənin bütün maddi və mənəvi ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasını təmin edir.

5. Dövlət ölkədə olan bütün əsas istehsal sahələrinin və müəssisələrinin fəaliyyətini əlaqələndirir.

A) 1,2,4,5

B) 2,3,4,5

C) 1,2,3,4,5

D) 1,3,4,5

E) 2, 3, 4, 5

84. .................... inkişafın istiqamətinin müəyyən edilməsini nəzərdə tutursa, ................. həm inkişafın istiqamətlərini, həm də məqsədlərini və ona çatmaq yollarını müəyyənləşdirir.

A) planlaşdırma, proqnozlaşdırma

B) proqnozlaşdırma, planlaşdırma

C) təşkiletmə, planlaşdırma

D) əlaqələndirmə, proqnozlaşdırma

E) nəzarət etmə, planlaşdırma85. Dünyanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrində İndiqativ planlaşdırma ............... xarakteri daşıyır.

A) nəzarət

B) məsləhət

C) direktiv

D) əlaqələndirmə

E) məcburi86. Strateji planlaşdırmanın yerinə yetirilmə prinsiplərinə aid deyil.

A) Qarşıya konkret dövlət əhəmiyyəti kəsb edən məqsəd qoyulması

B) Məqsədə nail olmaq üçün konkret müddətin müəyyənləşdirilməsi

C) Maddi əmək və maliyyə ehtiyatlarından istifadənin əlaqələndirilməsi.

D) Sahə və ərazi miqyasında məsələlərin razılaşdırlımış formada həllinin təmin olunması.

E) Məqsədli proqramlar dövlət və ya yerli büdcələr deyil, dövlətin zəmanəti ilə cəlb edilən büdcədən kənar vəsaitlər hesabına maliyyələşdirilir.87. Dövlət proqramlaşdırılması iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin .......... formasıdır. Iqtisadiyyatda dövlət proqramları adi və ............ proqramlara bölünür. Adi və orta müddətli proqramlar adətən ........ müddətinə tərtib olunur.

A) ali, mürəkkəb, 5 il

B) ali, fövqəlada, 5 il

C) birbaşa, mürəkkəb, 5il

D) dolayı, fövqəlada, 5 il

E) ali, fövqəlada, 4 il88. Fövqəladə proqramlar ........ zamanında nisbətən qısa müddət üçün tərtib olunur. Boşluqlara hansı gələ bilməz?

A) böhran

B) kütləvi işsizlik

C) təhlükəli infliasiya

D) məşğulluq

E) hipper infliasiya89. .......... məqsədlər - cəmiyyətin əminamanlıq şəraitində, siyasi cəhətdən sabitlik şəraitində inkişafını təmin etmək.

A) Ictimai-siyasi

B) Sosial

C) Təşkilati

D) İqtisadi

E) İstehsal xarakterli90. İdarəetmə məqsədləri həcminə görə ................, nəticələrinə görə ............., zaman etibarı ilə ............... məqsədlərə ayrılır.

A) Ictimai və siyasi, ümumi və xüsusi, uzun, orta və qısa müddətli

B) operativ və taktiki, sosial və siyasi, uzun və qısa müddətli

C) ümumi və xüsusi, son və aralıq, uzun, orta və qısa müddətli

D) iqtisadi və siyasi, son və aralıq, operativ və taktiki

E) istehsal xarakterli, son və aralıq, uzun, orta və qısa müddətli91. ........... dövlətçiliyi formasında ali hakimiyyət bir nəfərdən digərinə keçir. Ədalətin, qanun-qaydaların qorunmasında mütləq hakim, yalnız öz vicdanı qarşısında cavabdehdir.

A) Aristokratiya

B) Monarxiya

C) Demokratiya

D) Anarxiya

E) Diktatorluq92. ............ ali hakimiyyət cəmiyyətin üst təbəqəsinə, xüsusi ilə onun ağıllı, bilikli və təcrübəli nümayəndələrinə məxsus olur.

A) Aristokratiyada

B) Monarxiyada

C) Demokratiyada

D) Anarxiyada

E) Diktatorluqda93. ............... ali dövlət hakimiyyəti xalqa-onların vətəndaşlarına məxsusdur. Xalqın mənafeyini onun seçdiyi nümayəndələr təmsil edir.

A) Aristokratiyada

B) Monarxiyada

C) Demokratiyada

D) Anarxiyada

E) Diktatorluqda94. Idarəetmə formasına və ya dövlət hakimiyyətinin tərkibi formasına görə dövlətlər ............. respublikalarına bölünür.

A) unitar və prezident

B) parlament və demokrat

C) aristokrat və unitar

D) parlament və prezident

E) monarx və unitar95. Dövlət idarəetməsinin obyektiv əsasıdır.

A) Ölkənin təbii - coğrafi şəraiti

B) Dövlətin idarəetmədəki mövqeyi.

C) Ölkədə mövcud olan qanuvericiliyin vəziyyəti.

D) Dövlət orqanlarında çalışanların idarəetmə qərarlarına münasibəti.

E) Dövlət orqanlarında çalışanların öz vəzifə borcuna münasibətdə aktivlik dərəcəsi.96. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyələr tərəfindən toplanan vergi deyil?

A) Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi

B) Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi

C)Bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi

D) Yerli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

E) Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi97. Aşağıdakılardan hansı bələdiyyələrin həyata keçirdiyi fəaliyyətlərdən deyil?

A) Yerli sosial müdafiə proqramları

B) Yerli sosial inkişaf proqramları

C) Yerli iqtisadi inkişaf proqramları

D) Yerli seçki proqramları

E) Yerli ekoloji proqramlar98. Aşağıdakılardan hansı azərbaycan bələdiyyələrinin mülkiyyətinə aid deyil?

A) Yerli büdcə

B) Bələdiyyənin büdcədən kənar fondları

C) Bələdiyyə əmlakı

D) Bələdiyyə torpaqları

E) Bələdiyyə ərazisində yerləşən təhsil müəssisələri99. Azərbaycan bələdiyyələrinə inzibati nəzarəti həyata keçirən mərkəzi orqan hansıdır?

A) Yerli icra hakimiyyətləri

B) Ədliyyə nazirliyi

C) Daxili işlər nazirliyi

D) Vergilər nazirliyi

E) Xarici işlər nazirliyi100. Azərbaycanda bələdiyyə başçıları haqqında olan aşağıdakı məlumatlardan hansı səhvdir?

A) Bələdiyyələrdə icraetmə işinə rəhbərlik edir

B) Bələdiyyə üzvləri tərəfindən seçilir

C) Bələdiyyə iclaslarına sədrlik edir

D) Xalq tərəfindən seçilir

E) Bələdiyyə qərarlarını imzalayır101. Aşağıdakılardan hansı yerli özünüidarəetmə orqanlarının xüsusiyyətlərinə aid deyil?

A) Hüquqi şəxsdirlər

B) Qərar orqanları seçkiylə formalaşır

C) İnzibati Muxtariyyətləri vardır

D) Mülkiyyətə və büdcəyə malikdirlər

E) Mərkəzi orqanlar qarşısında müstəqildirlər102. Mərkəzi idarəetmənin yerli özünüidarəetmələr üzərindəki nəzarəti necə adlanır?

A) İerarxiya nəzarəti

B) İnzibati Nəzarət

C) Səlahiyyət genişliyi

D) Qeyri mərkəzləşmə

E) Mərkəzləşmə103. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda bəllədiyyə məclisinin səlahiyyətləri arasında deyil?

A) Bələdiyyə sədrinin seçilməsi

B) Sədr müavinlərinin seçilməsi

C) Daimi komissiyaların seçilməsi

D) Başqa komissyaların seçilməsi

E)Bələdiyyə üzvünün seçilməsi104. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda tətbiq olunan bələdiyyə forması deyil?

A) Kənd bələdiyyəsi

B) Qəsəbə bələdiyyəsi

C) Rayon bələdiyyəsi

D) Böyük şəhər bələdiyyəsi

E) Şəhər bələdiyyəsi105. Aşağıdakı qurumlardan hansı siyasi muxtariyyətə sahibdir?

A) Naxçıvan Muxtar Respublikası

B) Bələdiyyələr

C) Universitetlər

D) Nazirliklər

E) Yerli icra hakimiyyətləri106. Yuxarıdakılardan hansı ümummilli xarakterli ictimai xidmətlərdəndir?

I- Diplomatiya

II- Milli müdaafiə

III- Yanğınsöndürmə

IV- Parkların salınması

A) I və II

B) III və IV

C) I və III

D) II və IV

E) I və IV107. Nüfuzu 500 və daha az olan bölgələrdə bələdiyələrə neçə üzv seçilir ?

A) 5


B) 7

C) 9


D)11

E)13


108. Azərbaycanda bələdiyələrə inzibati nəzarət edən dövlət qurumu hansıdır?

A) Yerli icra hakimiyyətləri

B) Ədliyyə Nazirliyi

C) Daxili İşlər Nazirliyi

D) Vergilər Nazirliyi

E) Xarici İşlər Nazirliyi109. Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri neçə ildən bir keçirilir və ilk bələdiyyə seçkiləri nə vaxt olmuşdur ?

A) 5, 1999

B) 4, 1999

C) 5, 1998

D5, 1997

E) 4, 1998110. Azərbaycanda Bələdiyyə başcıları haqqında olan aşağıdakı bilgilərdən hansı yanlıştır?

A) Bələdiyyələrdə icraetməni yerinə yetirir.

B) Bələdiyyə üzvləri tərəfindan seçilir.

C) Bələdiyyə iclaslarına sədrlik edir.

D) Xalq tərəfindən seçilir.

E) Bələdiyyə qərarlarını imzalayır.111. Bələdiyyə nədir ?

A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə, özlərinin nizamnamələrinə əsasən təşkil edilən, bələdiyyə üzvlərindən ibarət olan seçkili yerli özünüidarə orqanlarıdır.

B) Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinə əsasən üzvləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən təyin olunan orqandır.

C) Yalnız Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən təşkil edilən orqanlarıdır.

D) Üzvləri prezident tərəfindən seçilən orqandır.

E) Üzvləri yerli əhali tərəfindən seçilən orqandır112. Bələdiyyə üzvü kimdir ?

A)Bələdiyyə seçkilərində seçilmiş, mandatı ərazi seçki komissiyası tərəfindən təsdiq edilmiş şəxsdir.

B) Əmək haqqını bələdiyyədən alan hər bir şəxsdir

C) Bələdiyyə fəaliyyət göstərən hər bir şəxsdir.

D) Bələdiyyənin iclasları zamanı yaınız həmin iclaslarda iştirak edən şəxsdir.

E) Yerli əhali tərəfindən seçilən şəxsdir113. Bələdiyyənin sədri və sədr müavini necə seçilir ?

A) Bələdiyyənin sədri yeni seçilmiş bələdiyyənin birinci iclasında bələdiyyə üzvləri sırasından açıq və ya gizli səsvermə yolu ilə seçilir.

B) Qabaqcadan məlum olur

C) Mərkəzi Seçki komissiyası tərəfindən seçilir

D) Yerli əhali tərəfindən seçilir

E) Yerli İcra Hakimiyyəti tərəfindən seçilir114. Bələdiyyənin sədri və onun müavinlərihansı hallarda vaxtından əvvəl vəzifədən azad edilə bilərlər ? (biri yanlış cavabdır)

A) Əmək qabiliyyətinin fasiləsiz olaraq 6 həftədən çox müddətdə tam itirməsi ilə əlaqədar vəzifəsini yerinə yetirə bilmədikdə;

B) öz arzusu ilə vəzifədən çıxmaq barədə yazılı müraciət etdikdə;

C) bələdiyyə iclasının səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər barədə təkbaşına sərəncam verdikdə;

D) bələdiyyə qərarlarının icrasını təmin etmədikdə (qanunvericiliyə zidd olan və həlli imkan səlahiyyətlərindən kənar qərarlar istisna olmaqla);

E) qanunvericilikdə və bələdiyyənin nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər hallarda.115. Bələdiyyə üzvünün səlahiyyət müddəti neçə ildir ?

A) beş ildir.

B) Ömürlükdür

C) Üç ildir

D) On ildir

E) Dörd ildir116. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətləri hansı hallarda itirilmiş hesab edilir. (biri yanlış cavabdır) ?

A) Bələdiyyənin iclaslarında bələdiyyə üzvünün müzakirə olunan məsələlər barəsində çıxış etdikdə, təkliflər və düzəlişlər verdikdə.

B) barəsində məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş ittiham hökmü və ya tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiqinə dair qərarı olduqda;

C) fəaliyyət qabiliyyətsizliyi və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyəti məhkəmə tərəfindən müəyyən edildikdə;

D) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda, başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə və ya digər dövlət qarşısında öhdəlik götürdükdə;

E) məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edildikdə və ya itkin düşmüş hesab edildikdə117. Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə hansı hallarda xitam verilir (biri yanlış cavabdır) ?

A) Bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinə onların səlahiyyət müddəti qurtardıqda xitam verilmir.

B) Bələdiyyə seçkiləri zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar edildikdə.

C) öz arzusu ilə bələdiyyə üzvlüyündən çıxmaq barədə yazılı ərizə verdikdə

D) bələdiyyə üzvlüyünə namizədlər üçün qanunla müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlmədiyi aşkar edildikdə

E) qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında məsul vəzifə tutduqda və ya bələdiyyə qulluqçusu kimi vəzifə tutduqda118. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 500-dən az olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

A) 5 bələdiyyə üzvü

B) 3 bələdiyyə üzvü

C) 6 bələdiyyə üzvü

D) 8 bələdiyyə üzvü

E) 10 bələdiyyə üzvü119. Yerli büdcənin başlanması və qurtarması ?

A) 1 yanvar - 31 dekabr

B) 31 yanvar - 1 dekabr

C) 1 mart - 1 yanvar

D) 1 yanvar – 1 avqust

E) 31 yanvar - 31 dekabr120. Qanuna görə Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi necədir ?

1.Azərbaycar Respublikasının dövlət büdcəsi

2.Yerli icra hakimiyyətlərinin büdcəsi

3.Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi

4.Yerli büdcələr

5.Dövlət Neft Fondunun büdcəsi

A) 1; 3; 4

B) 1; 2; 3

C) 1; 2; 5

D) 3; 4; 5

E) 2; 3; 4

121. Qanunvericilik yerli büdcənin müstəqilliyini hansı formalarda nəzərdə tutur ? (biri yanlış cavabdır) ?

A) Büdcə komissiyası büdcə layihəsinin hazırlanması yerli mütəxəssislər və ekspertlər cəlb edə bilməzlər.

B) müstəqil Büdcə müstəqil olaraq bələdiyyələrin özləri tərəfindən tərtib edilməsi büdcə layihəsindən istənilən formada tərtib edilməsi demək deyildir.

C) Bələdiyyələr yerli büdcə vəsaitini xərc istiqamətlərini müstəqil müəyyən edirlər

D) Bələdiyyələr yerli büdcənin maliyyə ilinin sonuna əmələ gəlmiş sərbəst qalıqlarına müstəqil sərəncam verirlər

E) Bələdiyyələr yerli büdcəni müstəqil olaraq özləri tərtib, müzakirə, təsdiq və ondan istifadə edir.122. Bələdiyyələrin sələhiyyətləri (biri yanlış cavabdır) ?

A) Dövlətdən hər hansı bir layihəni həyata keçirmək üçün ayrılan maliyyə vəsaitinin hesabatını verməmək

B) Özünün hesablaşma və kassa əməliyyatlarının aparılması üçün müvəkkil bankı seçmək və xəzinədarlığı yaratmaq yaratmaq və ya yerli büdcənin kassa icrasını qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə həyata keçirmək

C) Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan banklardan və digər kredit təşkilatlarından qısamüddətli və uzunmüddətli kreditlər almaq

D) Bələdiyyə mülkiyyətində olan obyektlərin, bələdiyyə qulluqçularının sığortalanması haqqında qərar qəbul etmək

E) Kredit təşkilatları qarşısında bələdiyyələrinin öhdəlikləri üzrə dövlət məsuliyyət daşımır123. Seçki əraziləri üzrə əhalisi 10.000-dən 19.999-dək olan ərazilərdə hansı sayda bələdiyyə üzvü seçilir ?

A) 13 bələdiyyə üzvü

B) 11 bələdiyyə üzvü

C) 9 bələdiyyə üzvü

D) 10 bələdiyyə üzvü

E) 19 bələdiyyə üzvü124. Bələdiyyə vergiləri hansılardır (biri yanlış cavabdır) ?

A) Bələdiyyə ərazisində yaşayan hər bir şəxsə görə toplanan vergi

B) fiziki şəxslərin torpaq vergisi

C) fiziki şəxslərin əmlak vergisi

D) yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

E) bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi125. Aşağıdakı fiziki şəxslərin hansıdan torpaq vergisi şərti maliyyə vahidinin 10 misli miqdarında (11 manat) azaldılmır:

A) Yaşı 65 – dən yuxarı olan şəxslər;

B) Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları;

C) Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanları;

D) Şöhrət ordeninin hər üç dərəcəsi ilə təltif edilmiş şəxslər;

E) I və II qrup müharibə əlilləri;126. Xüsusi mülkiyətə verilən bələdiyyə torpaqları mülkiyyətində torpaq sahəsinin olub olmamasından asılı olmayaraq haqqı ödənilməklə hansı şəxslərə verilir ?

1.Fərdi yaşayış və bağ evlərinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına;

2.Fərdi və kooperativ qarajların tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına və onların kooperativlərinə;

3. Fərdi yaşayış və bağ evlərinin tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan hər bir vətəndaşa;

4. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə.

5. Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ancaq əcnəbi vətəndaşlara.

A) 1; 2; 4

B) 1; 2; 3

C) 2; 4; 5

D) 1; 4; 5

E) 1; 3; 5


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə