İnzibati idarəetmə kafedrası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Xidməti və Yerli Özünü İdarəetmə fənnindən test sualları. (500 sual)


Verilmiş Konstitusiya müddəalarından hansı Milli Məclisə aiddir?Yüklə 0,75 Mb.
səhifə7/9
tarix14.02.2018
ölçüsü0,75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

317.Verilmiş Konstitusiya müddəalarından hansı Milli Məclisə aiddir?

A)Qanunvericilik hakimiyyətini həyata keçirir

B)Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini təmin edir

C)Ali Məhkəmə funksiyasını yerinə yetirir

D)AR –nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə riayət olunmasının təminatçısıdır

E)Ölkənin daxilində və xarici münasibətlərdə Azərbaycan dövlətini təmsil edir318.AR-nın Konstitusiyasına görə aşağıdakı hansı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz?

1.Vergilər və dövlət büdcəsi

2.Amnistiya

3.Konstitusiyanın qəbul edilməsi

4.Konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi

A)1,2


B) 3

C)4


D)3,4

E)1,3


319.AR-nın Konstitusiyasına görə Ali Məhkəmənin səlahiyyətlərinə aid deyil?

A)məhkəmələrin praktikasına aid məsələlər üzrə izahatlar verir

B)Ali məhkəmə orqanı funksiyasını yerinə yetirir

C)qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlər bölgüsü ilə bağlı mübahisələri həll edir

D)kassasiya qaydasında ədalət mühakiməsini həyata keçirir

E)Ali Məhkəmənin hakimlərini AR Prezidentinin təqdimatı ilə Milli Məclis təyin edir320.AR-nın Konstitusiyasına görə hakimlərə qadağandır?

A)siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq

B)elmi fəaliyyətlə məşğul olmaq

C)pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq

D)yaradıcılıqla məşğul olmaq

E)səlahiyyətləri müddətində müstəqil fəaliyyət göstərmək321.Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuş statusunu göstərin

A)Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar dövlətdir

B) Azərbaycan Respublikasının tərkibində muxtar vilayətdir

C)Konfederativ qurumdur

D)Federativ dövlətdir

E) Azərbaycan Respublikasının tərkibində müstəqil dövlətdir322.AR-nın Konstitusiyasına görə həm Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə , həm də hakimlərə məxsusdur:

A)toxunulmazlıq

B)dövləti təmsil etmək

C)referendum təyin etmək

D)dövlət təltifləri ilə təltif etmək

E)vətəndaşlıq vermək323. AR-nın Konstitusiyasına görə Prezident seçkilərinin yekunlarına dair məlumatı rəsmən elan edir:

A)AR-nın Konstitusiya Məhkəməsi

B)Mərkəzi Seçki Komissiyası

C)AR-nın Nazirlər Kabineti

D)AR-nın Milli Məclisi

E)AR-nın Ali Məhkəməsi324. Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu müəyyən olunur:

A)AR-nın Konstitusiyası ilə

B)Prezident tərəfindən

C)Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə

D)Milli Məclis tərəfindən

E)beynəlxalq müqavilə ilə325.AR-nın Konstitusiyasına əsasən hakimlərin vəzifədən kənarlaşdırılması barədə qərar qəbul edir:

A)Prezident

B)Baş Nazir

C)Baş Prokuror

D)Milli Məclis

E)Ali Məhkəmə326. AR-nın Konstitusiyasına görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsini təsdiq edir:

A)AR Prezidenti

B)Naxçıvan MR-nın Baş Naziri

C) Naxçıvan MR-nın Ali Məclisi

D)AR-nın Nazirlər Kabineti

E)AR-nın Milli Məclisi327. AR-nın Konstitusiyasına görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi neçə üzvdən ibarətdir?

A)25


B)51

C)125


D)83

E)45


328.AR-nın Konstitusiyasına əsasən:

1.Bələdiyyələr seçkilər əsasında yaradılır

2.Bələdiyyə öz fəaliyyətini iclaslar, daimi və başqa komissiyalar vasitəsi ilə həyata keçirir;

3.Bələdiyyələr yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə tabedirlər;

4.Bələdiyyənin qərarları bələdiyyə üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir

5.Bələdiyyənin sədri yerli icra hakimiyyəti başçısının təqdimatı əsasında bələdiyyə üzvlərinin üçdə iki səs çoxluğu ilə seçilir.

A)1,2,5 B)2,3,4 C)1,4,5 D)2,3,5 E)1,2,4

329.Konstitusiyaya görə:

-yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi;

-yerli sosial-müdafiə və sosial-inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi səlahiyyətləri aiddir:

A)bələdiyyələrə

B)Milli Məclisə

C)Prezidentə

D)Nazirlər Kabinetinə

E)yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinə330. Konstitusiya” sözünün mənası nə deməkdir?

A) latınca “constitutio” sözündən olub mənası “quruluş”, “təsisat” deməkdir

B) fransızca “preambule” sözündən olub mənası “ön söz” deməkdir

C) latınca “refero” sözündən olub mənası “məlumat verirəm”, “məruzə edirəm” deməkdir

D) yunan sözü olub “demos” – xalq, “kratos” – hakimiyyət mənasını ifadə edir

E)yunan sözü olub mənası “öyrənirəm” deməkdir331. “Konstitusiya” sözünün sinonimləri hansılarıdır?

A) “Əsas Qanun”, “Anayasa”

B)”Demokratiya”

C)”Referendum”

D)”Hakimiyyət”

E)”Prioritet”332. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə zaman qəbul edilmişdir?

A) 12 noyabr 1995-ci ildə.

B) 15 iyun 1993-cü ildə

C) 9 noyabr 1995-ci ildə

D)26 iyun 1994-cü il

E)20 sentyabr 1994-cü il333. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası nə zaman qüvvəyə minmişdir?

A) 27 noyabr 1995-ci ildə.

B) 15 iyun 1993-cü ildə

C) 9 noyabr 1995-ci ildə

D) 12 noyabr 1995-ci ildə.

E) 20 sentyabr 1994-cü il334. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına neçənci ildə və nə ilə əlaqədar olaraq əlavə və dəyişikliklər edilmişdir?

A) Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına daxil olması ilə əlaqədar olaraq 24 avqust 2002-ci ildə

B)Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunun müəyyən olunması ilə əlaqədar 12 avqust 2001-ci ildə

C)Dağlıq Qarabağın işğalı ilə əlaqədar olaraq 16 yanvar 1992-cı ildə

D)Torpaqların özəlləşdirilməsi ilə əlaqədar 11avqust 1990-cı ildə

E) AR Prezidentinin səlahiyyətlərində dəyişikliklərin edilməsi ilə əlaqədar 14 mart 1992-ci ildə335. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası neçə maddə, neçə fəsil və neçə bölmədən ibarətdir?

A) 158 maddə, 12 fəsil və 5 bölmədən ibarətdir

B)145 maddə, 12 fəsi və 6 bölmədən ibarətdir

C)150 maddə, 14 fəsil, 5 bölmədən ibarətdir

D)152 maddə, 12 fəsil, 4 bölmədən ibarətdir

E)157 maddə ,12 fəsil, 5 bölmədən336. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulası hansı ifadə ilə başlayır?

A) “Azərbaycan xalqı”

B)”Azərbaycan Respublikası”

C)”Azərbaycan prezidenti”

D)”Azərbaycan milləti”

E)”Azərbaycan qanunu”337. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulasında Azərbaycan xalqı təntənəli surətdə neçə niyyətini bəyan edir?

A)6 niyyətini

B)4 niyyətini

C)5 niyyətini

D)7 niyyətini

E)3 niyyətini338. Azərbaycan RespublikasıKonstitusiyasının preambulasında Azərbaycan xalqı nəyin bərqərar edilməsini istəyərək öz niyyətlərini bəyan edir?

A) Ədalətin, azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək

B)müstəqilliyin bərqərar edilməsini istəyərək

C)suverenliyin bərqərar edilməsini istəyərək

D)ədalətin bərqərar edilməsini istəyərək

E)təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək


339. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulasında Azərbaycan xalqı kimlərin qarşısında öz məsuliyyətini anlayaraq öz niyyətlərini bəyan edir?

A) Keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında

B)Hakim dairələr qarşısında

C)millət qarşısında

D)xalq qarşısında

E)indiki nəsil qarşısında340. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyətinin yeganə mənbəyi hansı subyekt hesab edilir?

A) Azərbaycan xalqı.

B) Azərbaycan Respublikası

C)Azərbaycan torpağı

D)Azərbaycan Prezidenti

E)Azərbaycan dövləti341. “Referendum” sözünün mənası nə deməkdir?

A) “Referendum” latınca “refero” sözündən olub mənası “məlumat verirəm”, “məruzə edirəm” deməkdir

B) latınca “constitutio” sözündən olub mənası “quruluş”, “təsisat” deməkdir

C) fransızca “preambule” sözündən olub mənası “ön söz” deməkdir

D) yunan sözü olub “demos” – xalq, “kratos” – hakimiyyət mənasını ifadə edir

E) yunan sözü olub mənası “öyrənirəm” deməkdir342. Azərbaycan dövlətinin başçısı hansı subyekt hesab edilir?

A) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

B) Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

C) Azərbaycan Respublikasının spikeri

D) Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanının

E) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi343. Xalqı təmsil etmək hüququ kimlərə məxsusdur?

A) Xalqın seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrə.

B)Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə

C) Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanlarına

D) Azərbaycan Respublikasının məhkəmə nümayəndələrinə

E) Azərbaycan Respublikasının Neft fondunun səlahiyyətli nümayəndələrinə344. Xalqa qarşı ən ağır cinayət hansıdır?

A) Hakimiyyətin mənimsənilməsi

B) Təhsilin tənəzzülə uğradılması

C)İnqilablar

D)Məhkəmələrin ləğvi

E)müharibə345.Azərbaycan xalqı hansı məsələləri referendumla həll edə bilər?

A)Azərbaycan xalqı öz hüquqları və mənafeləri ilə bağlı olan hər bir məsələni

B) Hərblə bağlı məsələləri

C) Torpaqların işğalı ilə bağlı məsələləri

D)Dövləti cinayətlə bağlı məsələləri

E) Kütləvi qırğın silahları ilə bağlı məsələləri346. Təhsil sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini, təhsil prosesinə ümumi metodiki rəhbərliyi həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır:

A) Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

B)) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

C) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

D) Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Fondu

E) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi

347. müstəqil balansa, operativ idarəçilik hüququ ilə dövlət mülkiyyətinə, bank idarələrində müvafiq hesablara, Azərbaycan Respubli¬kasının dövlət gerbinin təsviri və öz adı əks olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara malikdir:

A) Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

B) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

C) Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Fondu

D) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi

E) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

348. AR-nın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin sisteminə hansılar daxildir?

A)Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi daxildir.

B)Gəncə Regional Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsi

C)AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

D) Yanacaq-energetika kompleksi

E) Heç biri

349. Dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına maliyyələşən müəssisələr üzrə enerji daşıyıcılarının istehlak limitlərinin müəyyən olunmasında iştirak etmək hansı Nazirliyin funksiyasına aiddir?

A) AR-nın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin

B) AR Yanacaq və Energetika Nazirliyinin

C) AR Maliyyə Nazirliyi

D) AR Təhsil Nazirliyi

E) AR Səhiyyə Nazirliyi

350. hüquqi şəxs statuslu qurumu vasitəsi ilə qiymətlərin süni şəkildə təsbit edilməsinə, qiymət ayrı-seçkiliyinə və qiymətlərin dempinqinə qarşı zəruri tədbirlər görmək hansı Nazirliyin funksiyalarına daxildir?

A) AR Səhiyyə Nazirliyi

B) AR Təhsil Nazirliyi

C) A R İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin

D) AR Yanacaq və Energetika Nazirliyinin

E) AR Maliyyə Nazirliyi

351. Texnogen və terror təhlükələrinə məruz qalan strateji əhəmiyyətli müəssisələrin, obyektlərin və qurğuların mühafizəsini təşkil edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı hansıdır?

A) АR-nın Fövqəladə Hallar Nazirliyi

B) AR Daxili İşlər Nazirliyi

C)AR Müdafiə Nazirliyi

D)AR Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi

E) AR Sosial Müdafiə Fondu

352. АR-nın Fövqəladə Hallar Nazirliyi nələrə malikdir?

A) öz səlahiyyətləri daxilində müstəqil sərəncam vermək hüququna malikdirlər

B) müstəqil balansa, qanunvericiliyə müvafiq olaraq sərəncamında olan dövlət əmlakına, bank idarələrində müvafiq hesablara

C) üzərində AR-nın dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürə

D) müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun sərəncamında olan dövlət əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, üzərində AR-nın dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara, bayraq və rəmzlərə

E) müvafiq ştamplara və blanklara
353. АR-nın Fövqəladə Hallar Nazirliyi nələrə malikdir?

A) öz səlahiyyətləri daxilində müstəqil sərəncam vermək hüququna malikdirlər

B) müstəqil balansa, qanunvericiliyə müvafiq olaraq sərəncamında olan dövlət əmlakına, bank idarələrində müvafiq hesablara

C) üzərində AR-nın dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürə

D) müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun sərəncamında olan dövlət əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, üzərində AR-nın dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və blanklara, bayraq və rəmzlərə

E) müvafiq ştamplara və blanklara354. İcra hakimiyyəti başçısı yanında Şuranın tərkibinə kimlər daxildir ?

A)icra hakimiyyəti başçısı, icra başçısının müavinləri və digər xidmətlərin rəhbərləri

B) icra hakimiyyət başçısı;

C) icra hakimiyyət başçısının müavinləri ;

D) müəssisələrin rəhbərləri;

E)digər xidmətlərin rəhbərləri,355.Müasir cəmiyyətin hüquq sistemi neçə əsas sahəni özündə birləşdirir?

A) 11 sahəni;

B) 15 sahəni

C) 13 sahəni ;

D)12 sahəni ;

E)10 sahəni .356.Dövlət qulluğu nə vasitəsilə ifadə olunur ?

A) hüquq vasitəsilə ;

B) hüquqi akt ;

C)hüquq norması ;

D)hüquq nizamnaməsi ;

E) hüquq fakt.357.Dövlət qulluğu institutunu yaradır, buraya digər hüquq sahələrinin normaları da daxildir ?

A) konstitusiya , əmək , mülki , maliyyə ;;

B) mülki, maliyyə , əmək , hüquq sistemi

C) ailə , əmək , hüquqi fakt:

D)cinayət , torpaq , hüquq nizamnaməsi ;

E) mülki – prosessual hüquq.358. Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçusuna vəzifədə qulluq stajına görə əlavə haqqın məbləğlərinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikas Prezidentinin neçə nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir ?

A) 28 yanvar 2002 –ci il tarixli 665;

B)28 yanvar 2001 –ci il tarixli 665;

C) 28 yanvar 2000-ci il tarixli 665;

D) 28 yanvar 2003 –ci il tarxli 665;

E) 28 yanvar 2004 –cü il tarix 665.359.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat” hansı normativ aktla və nə vaxt təsdiq edilmişdir ?

A) sərəncala, 27 sentyabr 1993 –cü il

B) akt 25 sentyabr 1995-ci il ;

C) fərmanla, 27 sentyabr 2003 –cü il

D) qanunla, 19 yanvar 2005 –ci il

E)qərarla, 20 yanvar 2005- ci il360.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən kargüzarlıq nədir?

A) təşkilatın, öz vəzifələrini həyata keçirməsi ilə əlaqədar sənədləşdirmə və sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir ;

B) sənədlərlə işin təşkili üzrə fəaliyyətidir;

C)dəftərxana işinin təşkilidir;

D)təşkilatın öz vəzifələrini yerinə yetirməsidir.

E) təşkilatın, öz vəzifələrini həyata keçirilməsi üçün sənəddir;361.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təşkilatlarda kargüzarlığın aparılmas kim tərəfindən həyata keçirilir ?

A) dəftərxana və ya xüsusi olaraq bu məqsəd üçün ayrılan əməkdaşlar ;

B)kadrlar bölməsi ;

C)maliyyə şöbəsi ;

D)nəzarət bölməsi ;

E)dəftərxana və ya xüsusi nəzarət bölməsi ;362.“Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən tabe təşkilatlarda kargüzarlığın aparılması qaydalarına riayət olunması üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi vəzifəsini kim daşıyır ?

A) onların tabe olduqları təşkilatlar

B)onların daxili nəzarət şöbələri ;

C) onların ümumi şöbələri ;

D) Prezident Administrasiyasının Ümumi şöbəsi ,

E)onların şöbələr arasındakı əlaqələr ;363.Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair işlər və ya icrada olan sənədlər nə vaxt akt üzrə qəbul edilir və təhvil verilir?

A)Təşkilatların və struktur bölmələrinin rəhbərləri dəyişdirildikdə ;

B) hər rübün sonunda ;

C )hər ilin sonunda ;

D) hər beş ildən bir.

E)hər təşkilatın və strukturun rəhbəri;364. Dövlət idarəetmə aparatında və müəssisələrin fəaliyyətində kargüzarlıq prosesi zamanı çoxlu sayda sənədlər hüquqa əsasən hansı halda saxlanılmalıdır ?

A) arxivlərdə sənədlərin saxlanmasının təşkili ;;

B)əvvəlcədən sənədlərin saxlanmasının təmin edilməsi ;

C) sənədlərin etibarli saxlanılması

D) sənədlərin arxivlərdə qruplaşdırılmasını təşkil etmək

E)sənədləri arxivə verilməsini ;365. “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən bir qayda olaraq, sənədlərin mətnləri neçə hissədən ibarət olur ?

A) iki;


B) dörd;

C)üç;


D) bir;

E) beş;


366.“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu hansı məsələləri nizamlayır ?

A) “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu ;

B)beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu ;

C)Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işləmə xüsusiyyətləri ;

D)Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ədəbi xüsusiyyətlərini ;

E) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan dilinin öyrənilməsi məcburidir.367.“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla (və ya onların nümayəndəlikləri ilə )və xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri ilə yazışmalar hansı şərtlərlə aparıla bilər ?

A)Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ya müvafiq xarici dildə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmaq şərtilə aparıla bilər ;

B) yalnız Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində ;

C) yalniz ingilis dilində ;

D)belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır ;

E) yalnız rus dilində .368. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında Əsasnamə” hansı normativ hüquqi aktla təsdiq olunub ?

A) qanunla ;

B) sərəncamla ;

C) fərmanla;

D) qərarla ;

E) aktla.369.“Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə vaxt qəbul edilib ?

A) 5 fevral 1991-ci il;

B) 6 mart 1992 –ci il ;

C)2 yanvar 2005 –ci il ;

D) 20 iyun 1995 –ci il ;

E) 20 yanvar 2005-ci il .370. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyaya əsasən fərman vermək hüququ ancaq hansı dövlət orqanlarına məxsusdur?

A) respublika prezidentinə;

B) nazirlər kabineti;

C) Milli Məclis;

D)ədliyyə nazirliyi ;

E)xarici işlər.371. Fərman Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən yalnız Prezidentin qarşısında duran dövlət məsələlərinin yerinə yetirilməsi qəbul edilən hüquqi sənəd neçə adlanır?

A) hüquqi akt;

B) fərman;

C)qaydalar;

D)təlimat;

E)əmr.


372. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının qaldırılması (asılması ), endirilməsi, saxlanması və istehsalı qaydaları kim tərəfindən müəyyən edilir ?

A) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ;

B)Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi ;

C)Azərbaycan Respublikası Dövlər İdarəetmə Şurası ;

D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ;

E) mərkəzi hakimiyyət orqanı.373.“Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən təhsil müəssisələrində Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı nə vaxt qaldırılır (asılır) və ya yerləşdirir?

A) dərs ilinin birinci günü;

B) bayram günlərində ;

C) yeni ilin ilk günündə ;

D) dərs ilinin sonuncu günü ;

E) dərs ilinin ikinci günü.374. “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən kim əhali arasında Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının mahiyyətinin və əhəmiyyətinin geniş təbliğ olunması, gənc nəslin Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağına hörmət ruhunda tərbiyə edilməsi məqsədilə tədbirlər görür?

A) Azərbaycan Respublikası ;

B) müvafiq icra hakimiyyətləri ;

C) hüquq- mühafizə orqanları ;

D) Azərbaycan dövləti ;

E)dövlət orqanları.375. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamə”yə görə bu Əsasnamədə göstərilən hallardan başqa Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsvirindən istifadə etmək hüququ hansı orqan tərəfindən verilə bilər ?

A) Azərbaycan Respublikaasının parlamenti ;

B)Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ;

C) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ;

D)Azərbaycan Respublikassının müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ;

E)Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi.376. “Azərbaycan Respublikasi Dövlət haqqında əsasnamə”yə əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri olan möhürlərin və sənəd blanklarının hazırlanması, istifadə olunması, saxlanması və məhv edilməsi qaydası kim tərəfindən müəyyən edilir ?

A) Nazirlər Kabineti ;

B)Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ;

C) Azərbaycan Prezidenti ;

D) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

E)Yerli İcra hakimiyyəti orqanı.377. “Azərbaycan Respublikasının gerbi haqqında Əsasnamə” hansı normativ hüquqi aktla təsdiq edilir ?

A) qanunla ;

B) fərmanla ;

C)qərarla;

D)sərancamla;

E) aktla.378. “Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamə”yə əsasən Azərbaycan Respublikaasının dövlət himni hansı hallarda ifa olunmur?

A) dövlət orqanlarında iş başlamazdan əvvəl;

B) Azərbaycan xalqının və dövlətin həyatənda çox mühüm tarixi hadisələr münasibətilə, Azərbaycan görkəmli siyasi, dövlət, hərbi xadimlərinin, milli qəhramanlarının, elm, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin şərəfinə abidələrin və lövhələrin açılışı zamanı ;

C) dövlət və ictimai orqanlar, müəssisələr, idarələr və təşkilatlar tərəfindən keçirilən mərasimlər və digər təntənəli tədbirlər zamanı Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı qaldirilarkən ;

D) dövlət bayramlarina həsr olunmuş təntənəli yığıncaqların və iclasların açılışı və bağlanışı zamanı ;

E)Azərbaycan Respublikasının bayramlarında.: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə