İqtisadi subyektlərin iqtisadi təhlükəsizliyi Fənnindən testlər


Müəssisənin iqtisadi in funksional təşkil edicilərinin nümunəvi strukturuna aid olmayanıYüklə 1,05 Mb.
səhifə3/10
tarix18.06.2018
ölçüsü1,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Müəssisənin iqtisadi in funksional təşkil edicilərinin nümunəvi strukturuna aid olmayanı

A)) uçot təşkiledicisi

B) maliyyə təşkiledicisi

C) ekoloji təşkiledicisi

D) güc təşkiledicisi

E) sosial təşkiledicisi


 1. Məqsədi formalaşdırmaqla və strategiya obyektlərini göstərməklə tərtib edilən sənəd

A)) iqtisadi təhlükəsizliyin strategiyası

B) iqtisadi təhlükəsizliyin bazası

C) iqtisadi təhlükəsizliyin formaları

D) iqtisadi təhlükəsizliyin növləri

E) iqtisadi təhlükəsizliyin sistemləri


 1. Müəssisənin dayanıqlığını və maksimum səmərəlilik fəaliyyətini təmin etmək, gələcəkdə isə yüksək inkişaf potensialının və müəssisənin iqtisadi artımını təşkil etmək müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin

A)) məqsədidir

B) funksiyasıdır

C) formasıdır

D) inkişafıdır

E) dinamikliyidir


 1. Qeyd edilənlərdən müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin prinsipinə aid deyil

A)) mövsümlik

B) fasiləsizlik

C) tsiklik

D) iqtisadi təhlükəsizliyin tərkib elementlərinə eyni vaxtda əməl olunma

E) iqtisadi təhlükəsizliyin strateji planlaşdırılması


 1. Müəssisənin iqtisadi təhlükəsizliyinin maliyyə təşkiledicilərinə mənfi təsir göstərən amillərdən biri belə adlanır

A)) kapital qoyuluşunun straukturunun formalaşmasına qeyri-kafi nəzarət

B) işçi qrupunun formalaşmasına nəzarətin olmaması

C) müəssisənin idarə edilməsinin formalaşmasına mənfi təsirin olması

D) enerji təsərrüfatının işinin təşkili

E) mal göndərilməsi işinin təşkilində olan nöqsanları


 1. İnsanların, xalqların, millətlərin və dövlətlərin bir-birinə təhlükə yaratmaları necə bir prosesdir?

a)) Sonsuz

b) Mütəmadi

c) İllik

d) Beşillik

e) Üçillik


 1. İnsanların, millətlərin və dövlətlərin birinin digərinin üzərində ağalıq etməyə çalışmalarının əsas səbəblərindən biri də hansı qanuna müvafiqdir?

a)) Tələbatların daim yüksələn xətlə artması

b) Tələbatların daim azalan xətlə azalması

c) Tələbatların eyni ilə qalması

d) Təklifin çox olması

e) Pul kütləsinin azlığı


 1. Qloballaşma şəraitində zəif inkişaf etmiş ölkələri öz müstəmləkəsinə çevirməyin ən yeni vasitəsi hansıdır?

a)) Kapital qoymaq və bunun əsasında yeni texnika və texnologiya yaradaraq istehsala tətbiq etmək

b) Kapital cəlb etmək

c) Kapital qoymaq

d) Yerli xammalları mənimsəmək

e) Daha çox xammal istehsal etmək


 1. İqtisadiyyatı zəif inkişaf etmiş dövlətlər sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərdən asılıdır. Nə üçün inkişaf etmiş dövlətlər bu metoda üstünlük verirlər?

a)) Daha sərfəlidir

b) Yardım göstərmək lazım gəlmir

c) Kreditlərdən qazanırlar

d) Uzunmüddətli kreditlərdən qazanırlar

e) Heç bir cavab düzgün deyil


 1. Bir milyard dollar məbləğində investisiya qoyulması təxmini olaraq nə qədər iş yerinin açılmasını təmin edir (min nəfər)?

a)) 22

b) 25


c) 30

d) 12


e) 18


 1. İlk dəfə elmi ədəbiyyatda “təhlükəsizlik” anlayışı hansı əsrdə işlədilmişdir?

a)) XII

b) XVII


c) XVIII

d) XIX


e) XX


 1. Milli təhlükəsizliyin əsasında durur və onun bazasını təşkil edir:

a)) İqtisadi təhlükəsizlik

b) Ekoloji təhlükəsizlik

c) Hərbi təhlükəsizlik

d) İnformasiya təhlükəsizliyi

e) Sosial təhlükəsizlik


 1. Azərbaycanın milli və iqtisadi təhlükəsizliyini təmin edən dövlət orqanlarına aid deyil:

a)) Bələdiyyələr

b) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

c) Fövqəladə Hallar Nazirliyi

d) Müdafiə Şurası

e) Vergilər nazirliyi


 1. İnkişaf etmiş ölkələrin dünya üzrə sayı nə qədərdir?

a)) 25

b) 35


c) 20

d) 7


e) 8


 1. Dünyada keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin sayı nə qədərdir?

a)) 28

b) 30


c) 32

d) 18


e) 34


 1. BMT-nin hazırladığı təsnifata görə dünyada ən kasıb ölkələrin sayı nə qədərdir?

a)) 44

b) 55


c) 33

d) 28


e) 30


 1. BMT-nin hazırladığı təsnifata görə dünyada nə qədər inkişaf etməkdə olan qeyri-neft ixracatçısı ölkə var?

a)) 88

b) 80


c) 77

d) 66


e) 55


 1. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının təsnifat sisteminə görə dünyada neçə yeni sənaye ölkəsi var?

a)) 11

b) 12


c) 10

d) 13


e) 14


 1. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının təsnifat sisteminə görə dünyada neçə OPEK ölkəsi var?

a)) 13

b) 14


c) 12

d) 11


e) 15


 1. Dünya iqtisadiyyatında kiçik ölkə kimi xarakterizə olunan neçə ölkə Qərbi Avropanın payına düşür?

a)) 14

b) 15


c) 16

d) 13


e) 20 1. Belə təhlükəsizlik səviyyəsi öyrənilmir:

a)) Qonşu

b) Qlobal

c) Regional

d) Milli


e) Fərd


 1. Qlobal problemlərə aid deyil:

a)) Maliyyə azlığı

b) Yoxsulluğun artması

c) İşsizliyin çoxalması

d) Ekoloji gərginliyin artması

e) Beynəlxalq terrorizm


 1. Qlobal ekoloji böhranın baş verməsi amillərinə aid deyil:

a)) İntellektual resurslar

b) Təbii resurslar

c) Süni surətdə yaradılmış istehsal vasitələri

d) Əmək resursları

e) Maliyyə resursları


 1. Cəmiyyətin inkişafının qloballaşma mərhələsində dünyanın inkişafının konsepsiyalarına aid deyil:

a)) Dünyada əhalinin sabit artımı konsepsiyası

b) Dünyanın ekoloji sabit inkişafı konsepsiyası

c) Dünyanın təhlükəsizlik inkişafı konsepsiyası

d) Dünya inkişaf sisteminin biosfer konsepsiyası

e) Davamlı inkişaf konsepsiyası


 1. Davamlı inkişaf konsepsiyasının müddəalarına aid deyil:

a)) Ekoloji təhlükəsizliyin ədalətli təmin edilməsinin mümkünlüyü

b) Biosferaya dağıdıcı təsir göstərilməsin

c) Xalqların və ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafının müxtəliflik variantı etiraf edilməlidir

d) Planetin ekoloji təhlükəsizliyinin ədalətli təmin olunmasının qeyri-mümkünlüyü

e) Sosial-iqtisadi inkişaf azadlıq və humanizmə əsaslanmalıdır


 1. Təhlükənin öz təbiətinə görə belə forması yoxdur:

a)) əqli

b) siyasi

c) hərbi

d) iqtisadi

e) ekoloji


 1. Milli iqtisadiyyatın səviyyəsi ilə onun təhlükəsizliyinin qorunması...

a)) düz proporsionaldır

b) əks proporsionaldır

c) paraleldir

d) kəsişəndir

e) əks istiqamətdədir


 1. Milli təhlükəsizlik anlayışı ilk dəfə nə vaxt və kim tərəfindən işlənilmişdir?

a)) 1904-cü ildə, T. Ruzvelt

b) 1906-cı ildə, T. Ruzvelt

c) 1900-cü ildə, C. Vaşinqton

d) 1904-cü ildə, V. Trumen

e) Cavabların hamısı səhvdir


 1. ABŞ-ın milli təhlükəsizlik strategiyasının əsas cəhətlərinə aid deyil:

a)) Atom silahının məhdudlaşdırılması

b) Təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi

c) İqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi

d) Demokratiyanın inkişaf etdirilməsi

e) Humanitar yardımların edilməsi


 1. Milli təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununda dövlətin milli təhlükəsizlik subyekti kimi göstərilməyib:

a)) Cəmiyyətin maddi və mənəvi dəyərləri

b) Dövlətin müstəqilliyi

c) Dövlətin suverenliyi

d) Konstitusiya quruluşu

e) Ərazi bütövlüyü


 1. Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas prinsiplərinə aid deyil:

a)) Qlobal təhlükəsizliyin təmin edilməsi

b) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına riayət edilməsi

c) Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin vahid dövlət siyasətinə əsaslanması

d) Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təminatı ilə əlaqədar fəaliyyətin həyata keçirilməsinə nəzarət

e) Beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə inteqrasiya


 1. Dövlətin əsas vəzifələrinə aid deyil:

a)) Tətbiqi elmi inkişaf etdirmək

b) Millətin təhlükəsiz yaşamasını təmin etmək

c) İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək

d) Təbii sərvətləri təhlükədən qorumaq

e) Millətin dilini qorumaq


 1. Azərbaycanın mühüm və həyati mənafelərinə aid edilmir:

a)) əhalinin sayının artırılması

b) suverenliyin təmin edilməsi

c) iqtisadi müstəqilliyin təmin edilməsi

d) ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi

e) demokratik hüquqi dövlət quruluşu


 1. Azərbaycanın milli mənafeyinin birinciliyini təmin etmək üçün bu istiqamətdə tədbirlər həyata keçirilmir:

a)) şəhərlərin sayının artırılması

b) milli şüurun formalaşması və inkişaf etdirilməsi

c) ölkənin müstəqilliyinin təmin edilməsi

d) ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi

e) elmi-texniki nailiyyətlərə əsaslanaraq milli iqtisadiyyatın inkişafına nail olmaq


 1. Məlumatlara görə Rusiyanın Ermənistanda neçə min nəfər qoşunu yerləşdirilib?

a)) 5,5

b) 4,5


c) 6,5

d) 7,5


e) 7,0


 1. Rusiya neft və qaz satışından hər il nə qədər gəlir əldə edir (mlrd. $) ?

a)) 20

b) 22


c) 24

d) 16


e) 18


 1. İqtisadi təhlükəsizlik bu kateqoriya ilə əlaqəli deyil:

a)) əhalinin artımı

b) iqtisadi asılılıq

c) sabitlik

d) iqtisadi təzyiq

e) iqtisadi təxribat


 1. Milli iqtisadi təhlükəsizliyin maddi və sosial əsaslarına aid deyil:

a)) Elmin və texnikanın üstün inkişafı

b) Məhsuldar qüvvələrin inkişafı

c) Geniş təkrar istehsalın təmin edilməsi

d) Milli məhsul ölkənin tələbatının çox hissəsini ödəməlidir

e) Əhalinin birliyi


 1. Çin modeli”nin yaradıcısı kimdir?

a )) Den Syaopin

b) Xo Si Min

c) Mao Çzedun

d) Den Ba Dza

e) Çze Mao Sey


 1. Əsas iqtisadi təhlükələrə aid edilmir:

a)) İmkan dairəsində xarici borcun qaytarılması

b) Ölkədən valyuta ehtiyatlarının axması

c) Cəmiyyətin təbəqələşməsinin yüksəlməsi

d) Xarici borcun artması

e) İqtisadiyyatın həddindən çox açıq olması


 1. Dünya təcrübəsi sübut etmişdir ki, ÜDM-də vergilərin payı neçə faizi keçdikdə iqtisadi təhlükə yaranır?

a)) 55

b) 45


c) 50

d) 40


e) 43


 1. Maliyyə təhlükəsizliyi strategiyasının strukturunun aşağıdakı aspektdə qurulması məqsədəuyğun deyil:

a)) Mövcud dövr üçün maliyyə təhlükəsizliyinin strukturu

b) Yaxın və uzaq perspektiv üçün maliyyə təhlükəsizliyinin məqsəd və vəzifələri

c) Seçilmiş strategiyanın alət və vasitələri

d) İqtisadi artımı təzələməyi təmin edə bilən maliyyə resursları

e) Maliyyə təhlükəsinin qarşısını ala bilən vasitə və üsulları tapmaq


 1. Azərbaycanın bank sistemi neçə səviyyəlidir?

a)) 2

b) 1


c) 3

d) 4


e) 5


 1. Azərbaycanın bank sisteminin belə vəzifələri yoxdur:

a)) İqtisadiyyata kapital qoyulması

b) Pul-kredit sisteminin tənzimlənməsi

c) Valyuta siyasətinin həyata keçirilməsi

d) Sərbəst pul vəsaitlərinin toplanması

e) Müştərilərin tələbatlarının yerinə yetirilməsi


 1. Azərbaycana idxal olunan xalq istehlakı mallarının neçə faizi ərzaq məhsullarının payına düşür?

a)) 42,5

b) 40,5


c) 41,5

d) 45,0


e) 50,5


 1. Normal inkişaf etmiş dövlətlərin tədqiqatçıları belə hesab edirlər ki, ildə əmək məhsuldarlığı neçə faiz artarsa, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi təmin oluna bilər? Ancaq Azərbaycan üçün bu məqbul sayıla bilməz:

a)) 5

b) 6


c) 7

d) 3


e) 10


 1. İqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsinin belə metodu yoxdur:

a)) Ssenarilərin yazılması və dəqiqləşdirilməsi

b) Optimal

c) Nəzəri oyun

d) Faydalılıq

e) Çoxmeyarlı statistik təhlil


 1. İl ərzində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını proqnozlaşdırmaq üçün nə qədər göstəricidən istifadə edilir?

a)) 300

b) 310


c) 250

d) 200


e) 150


 1. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin göstəricilərinə aid deyil:

a)) İşçi qüvvəsinin sayı

b) İş qüvvəsinin keyfiyyətinin vəziyyəti

c) Təbii resurs və ekologiya

d) Kapital bazarının vəziyyəti

e) İstehsal vasitələrinin keyfiyyət vəziyyəti


 1. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində işləyənlərin sayı inkişaf etmiş ölkələrdən neçə dəfə aşağıdır?

a)) 7-11

b) 8-12


c) 3-4

d) 9-15


e) 1-2


 1. Böyük Britaniyada kiçik və orta müəssisələrdə məşğul əhalinin neçə faizi çalışır?

a)) 49

b) 50


c) 51

d) 56


e) 61


 1. Almaniyada kiçik və orta müəssisələrdə məşğul olan əhalinin neçə faizi çalışır?

a)) 46

b) 47


c) 48

d) 49


e) 45


 1. Yaponiyada kiçik və orta müəssisələrdə məşğul əhalinin neçə faizi çalışır?

a)) 78

b) 70


c) 60

d) 46


e) 50


 1. İqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş dövlətlərdə “gizli iqtisadiyyat” nə qədərdir?

a)) 60-70

b) 70-80


c) 50-60

d) 55-65


e) 65-75


 1. Dünya təcrübəsi sübut etmişdir ki, əhalinin hansı hissəsi (%) orta səviyyədə yaşayırsa, bunu normal hesab etmək olar?

a)) 80

b) 70


c) 75

d) 65


e) 60


 1. Azərbaycan Respublikasına məxsus Dövlət Neft Şirkətinin səhmləri kimə məxsusdur

A)) dövlətə

B) sahibkara

C) banklara

D) xaricilərə

E) səhmdarlara


 1. Bunlardan biri “Azərenerji” ASC-nin tərkibinə daxil deyildir

A)) Qəbələ RLS

B) Şəmkir SES

C) Mingecevir SES

D) Tərtər SES

E) Araz SES


 1. İqtisadi təhlükəsizliyə təsir edən təhdidlərin sayı necədir

A)) 16

B) 20


C) 30

D) 35


E) 40


 1. Ölkənin iqtisadi sabitliyində xarici təhdidlərin və təhlillərin sayı

A)) 5

B) 8


C) 12

D) 20


E) 25


 1. Müəssisənin ekoloji təhlükəsizliyini təmin edilməsi hansı mexanizmlə şərh edilir

A)) ekoloji standartlaşdırma

B) texniki-nəzarət

C) təsərrüfat mexanizmi

D) normalaşdırma

E) ekoloji ekspertiza


 1. Bunlarda hansı ekoloji auditə aid deyil

A)) investisiya yatırımı

B) ətraf mühitin təhlili

C) ətraf mühitin mühafizəsi

D) ətraf mühitin çirklənməsi

E) güclü və zəif tərəfləri müəyyən etmək


 1. Müəssisə daxilində iqtisadi informasiyanın yayılmasına qarşısını kim alır:

A)) MT idarəsinin nümayəndəsi

B) kadrlar şöbəsi

C) baş mühəndis

D) baş iqtisadçı

E) menecer


 1. İqtisadi təşkilatı komersiya sirri bunlardan hansıdır

A)) bank

B) maliyyə

C) mühasibat

D) texnoloji

E) idarəetmə


 1. Müəssisənin iflasa uğramasının əsas amili bunlardan hansıdır

A)) defolt

B) istehsal

C) borcun olması

D) satışın dayandırılması

E) dövriyyədən çıxma
201. Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi iqtisadi siyasətində aşağıdakı istiqamətlərə

ayrılır:


a)) strateji

b) dövrü


c) mərkəzləşmiş

d) aktlaşdırılmış və normallaşdırılmış

e) tarazlaşdırılmış
202. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 1.

sahə istiqaməti 2. regional istiqaməti 3. lokal istiqaməti 4. beynəlxalq

istiqaməti

a)) 1,2,4

b)1,3,4

c) 2,3,4


d) 3,4

e) 1,3
203. Təhlükəsizlik anlayışı iqtisadi ədəbiyyatlarda nə zaman araşdırılmağa başlayıb?

a)) keçən əsrin ortalarında

b) IX


c) X

d) XIII


e) VI
204. İqtisadi təhlükəsizliyin neçə tərkib hissəsi var

a)) 3


b) 5

c) 7


d) 4

e) 9
205. Daxili amillər aşağıdakılardan hansılardır?

a)) hamısı

b) iqtisadi sistemin tsiklik inkişaf qanunauyğunluqları ilə əlaqədar olanlar;

c) maşın və avadanlıqların köhnəlməsi

d) mühasibat sənədlərinin qeyri-dəqiqliyi

e) investisiya çatışmamazlığı
206. Milli iqtisаdiyyаtın təhlükəsizliyi dеdikdə iqtisаdiyyаtın və onun qurumlаrının еlə vəziyyəti bаşа düşülür ki: A)qlobаllаşаn dünyаdа ölkənin milli mаrаq və mənаfеlərini təmin etsin B)yеridilən siyаsətin sosiаl yönümlüyünü təmin etsin C)ölkənin müdаfiə qаbiliyyətini təmin etsin D)iqtisаdiyyаtın tələb olunаn səviyyədə olmаsınа imkаn yаrаtsın.

a)) A,B,C,D

b) A

c) B,C


d) A,B

e) A,C,D
207. Iqtisаdi təhdükəsizliyin səviyyələrinə аiddir: A)cəmiyyətin iqtisаdi təhlükəsizliyi B)bələdiyyələrin iqtisаdi təhlükəsizliyi C)iqtisаdiyyаtın sfеrаlаrının (sаhələrinin) iqtisаdi təhlükəsizliyi D)həхsiyyətin iqtisаdi təhlükəsizliyi

a)) A,B,C,D

b) A


c) B,C

d) A,B


e) A,C,D
208. İqtisadiyyata təhlükə baxımından təsir istiqaməti neçə yerə bölünür və hansılardır?

a)) daxili və xarici;

b) birbaşa və dolayı;

c) ictimai və mədəni

d) sadə və mürəkkəb;

e) iqtisadi və sosial-iqtisadi;


209. Iqtisadi təhlükəsizliyin əsas tərkib hissəsidir: A)milli təhlükəsizlik B)beynəlxalq

təhlükəsizlik C)regional təhlükəsizlik D)lokal təhlükəsizlik

a)) A

b)A,B


c) A,B,C

d) A,B,C,D

e) B,C,D
210 İqtisadi təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi aşağıdakı sahələri əhatə edir:

a)) ölkənin təbii,maddi-insani resurs potensialı ,onun durumu və inkişaf səviyyəsi

b) obyektiv və subyektiv xüsusiyyətləri

c) ölkənin əhali göstəricisi

d) ölkənin potensialından istifadə səviyyəsinin üçüncü dünya ölkələrindəki mövcud səviyyə ilə müqayisəsi

e) daxili təsirlərə qarçı xarici potensial hesabına davam etdirmək


211. Strateji istiqamətə aiddir

a)) Dövlət tərəfindən Respublikada yerinə yetirilən strategiyanın təkmilləşdirilməsi

b) Respublikada yerinə yetiriləcək işlərin həcmi, strukturu

c) Ölkənin təsərrüfat sistemini xarici və daxili təhlükədən qorumaq

d) Ölkə iqtisadiyyatının ən mühüm elementi olan milli mənafeni təmin etmək

e) İctimai tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsini təmin etmək


212. Taktiki istiqamətə aiddir:

a)) Respublikada yerinə yetiriləcək işlərin həcmi, strukturu

b) Dövlət tərəfindən Respublikada yerinə yetirilən strategiyanın təkmilləşdirilməsi

c) Ölkənin təsərrüfat sistemini xarici və daxili təhlükədən qorumaq

d) Ölkə iqtisadiyyatının ən mühüm elementi olan milli mənafeni təmin etmək

e) İctimai tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsini təmin etmək


213. İqtisadi təhlükəsizliyin obyekti ola bilər:

a)) Dövlətin iqtisadi sistemi

b) Respublikada həyata keçirilən qanunlar, normativ aktlar, qanunauyğunluqlarla tənzimlənən mexanizmlər

c) İqtisadi müstəqillik

d) Milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı

e) İctimai tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsini təmin etmək üçün həll olunan

məsələlər
214. İqtisadi təhlükəsizliyin subyekti ola bilər:

a))Respublikada həyata keçirilən qanunlar, normativ aktlar, qanunauyğunluqlarla tənzimlənən mexanizmlər

b) Dövlətin iqtisadi sistemi

c) İqtisadi müstəqillik

d) Milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı

e) İctimai tələbatın səmərəli şəkildə ödənilməsini təmin etmək üçün həll olunan

məsələlər
215. İqtisadi təhlükəsizliyə necə tərif vermək olar?

a)) milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, onun sabitliyini və davamlılığını, daim yeniləşmə və özünü təkmilləşdirmə qabiliyyətini təmin edən şərtlərin və amillərin

məcmusudur

b) özünütəkmilləşdirmə qabiliyyətini təmin edən, daim yeniləşən, infrastruktur obyektlərinin kifayət qədər inkişaf etməməsi, investisiya fəaliyyətinin aşağı olması kimi şərtlərin və amillərin məcmusudur

c) Təsərrüfat sahələrinin rəqabətə malik olmaması, milli iqtisadiyyatın müstəqilliyini, onun dayanıqlığını və inkişafının obyektlərinin inkişaf etməməsi

kimi sərvətlərin məcmusudur

d) özünüinkişafa və tərəqqiyə nail olma, investisiya fəaliyyətinin aşağı olması, iqtisadiyyatın inhisarlaşmasının yüksək olması və milli iqtisadiyyatın sabitliyini

təmin edən amillərin məcmusudur

e) milli iqtisadiyyatın sabitliyi və dayanıqlığı, investisiya fəallığının aşağı olması, inflyasiyanın yüksək olması, iqtisadi müstəqilliyi təmin edən şərtlərin və amillərin məcmusudur
216. Təhlükəsizliyin istiqаmətləridir: A) hərbi B) siyasi C) ekoloji D) regional E)

mədəni


a)) A,B,C,D,E

b) A,B,C


c) A,B,C,D

d) A,C,D


e) A,B
217. İqtisadi təhlükəsizliyə aşağıdakılardan neçəsi aiddir: 1. maliyyə təhlükəsizliyi 2 enerji təhlükəsizliyi 3. hərbi təhlükəsizliyi 4. sənaye təhlükəsizliyi 5. informasiya təhlükəsizliyi 6. ərzaq təhlükəsizliyi

a)) Hamısı


: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə