Širi teorijski okvir u kojem se javlja učenje o pravdi: Aristotelova Etika. Širi teorijski okvir u kojem se javlja učenje o pravdi: Aristotelova EtikaYüklə 494 b.
tarix23.11.2017
ölçüsü494 b.Širi teorijski okvir u kojem se javlja učenje o pravdi: Aristotelova Etika.

 • Širi teorijski okvir u kojem se javlja učenje o pravdi: Aristotelova Etika.

 • Reč pravda (i nepravda) se upotrebljava u dva osnovna značenja. Pravedan je onaj:

  • 1) koji je prema drugima moralno ispravan uopšte (u skladu sa zakonima)
  • 2) koji pošteno primenjuje princip jednakosti u odnosu na druge kad je reč o raspodeli dobara i tereta
 • Prva vrsta pravde je pravda uopšte ili pravda kao potpuna vrlina, a druga je posebna pravda ili pravda kao jedna od vrlina.Pravednost uopšte jeste moralna ispravnost prema drugima – vrlina koja unapredjuje sreću i dobar život ljudi u zajednici.

 • Pravednost uopšte jeste moralna ispravnost prema drugima – vrlina koja unapredjuje sreću i dobar život ljudi u zajednici.

 • U tom smislu ona je društvena, intersubjektivna – pravednost uopšte je usmerena na drugog, njeno upražnjavanje koristi drugome!

 • Nisu sve vrline uvek usmerene prema drugome (npr. umerenost, mudrost, hrabrost) - zato je pravednost uopšte najviša, potpuna vrlina, jer praktikovati vrlinu prema drugima je teško, veli Aristotel.Ovu opštu pravdu Aristotel naziva još i zakonskom pravdom.

 • Ovu opštu pravdu Aristotel naziva još i zakonskom pravdom.

 • Razlog za to je što se zakonima uređuje ponašanje u zajednici koje potencijalno obuhvata sve što je moralno ispravno i ponašanjem u skladu sa zakonom zahtevi moralne ispravnosti primenjuju se i prema drugima a ne samo prema sebi.Aristotel posvećuje veću pažnju takozvanoj posebnoj pravdi ili pravednosti koja je samo jedna od vrlina, koja je samo deo moralne ispravnosti.

 • Aristotel posvećuje veću pažnju takozvanoj posebnoj pravdi ili pravednosti koja je samo jedna od vrlina, koja je samo deo moralne ispravnosti.

 • Za nju je karakteristično da se ispoljava prilikom svakog društvenog odnosa u kojem dolazi do (pre)raspodele dobara i to, kako veli Aristotel, u skladu s jednakošću, to jest kako dalje precizira, u skladu sa srazmerom.Posebna pravda dolazi do izražaja prilikom (1) raspodele društvenih dobara (počasti, novca, sigurnosti) ili prilikom (2) “transakcija” u privatnim odnosima.

 • Posebna pravda dolazi do izražaja prilikom (1) raspodele društvenih dobara (počasti, novca, sigurnosti) ili prilikom (2) “transakcija” u privatnim odnosima.

 • Prvu Aristotel naziva distributivnom a drugu korektivnom, koju opet deli na pravdu koja se odnosi na:

  • a) transakcije u dobrovoljnim odnosima (ugovorni i slični odnosi razmene) i
  • b) transakcije u nedobrovoljnim odnosima (odnosi nastali iz nanošenja štete i prestupa)


Proporcionalna srazmera (četiri člana)

 • Proporcionalna srazmera (četiri člana)

 • - A : B = a : b

 • - prema njoj se raspodeljuju društvena dobra i tereti

 • Kod ove vrste pravde bitna je srazmerna distibucija dobara i tereta u političkoj zajednici (mada je ona primenljiva na bilo koju zajednicu).

 • “Svađe i optužbe nastaju ili ako nejednaki dobijaju jednako ili ako jednaki dobijaju nejednako”Šta je jednako, a šta nejednako, to jest prema kojoj srazmeri neko nešto dobija zavisi od zasluge – ali kriterijum po kojem se “zaslužuje” ne razumeju svi na isti način:

 • Šta je jednako, a šta nejednako, to jest prema kojoj srazmeri neko nešto dobija zavisi od zasluge – ali kriterijum po kojem se “zaslužuje” ne razumeju svi na isti način:

  • Demokrate smatraju da je to sloboda
  • Aristokrate ističu ličnu vrednost
  • Oligarsi ističu bogatstvo ili poreklo kao kriterijum
 • Sam Aristotel, bar kad je reč o “raspodeli” vlasti u zajednici, davao je prednost ličnoj vrednosti i vrlini, a kad je reč recimo o raspodeli novca, ličnom doprinosu.

 • - A=a

 • - jednakost po aritmetičkoj proporciji - kao sredina između prevelikog i premalog

 • - uspostavlja ravnotežu između dobitaka i gubitaka

 • - pravda u transakcijama dobrovoljnim (razmenska pravda) i nedobrovoljnim (naknada štete)Kod korektivne pravde, Aristotel insistira na recipročnosti, to jest jednakosti dobitaka i gubitaka (štete i koristi), koja mora da postoji prilikom međusobnih transakcija

 • Kod korektivne pravde, Aristotel insistira na recipročnosti, to jest jednakosti dobitaka i gubitaka (štete i koristi), koja mora da postoji prilikom međusobnih transakcija

 • U ovoj vrsti pravde ne vodi se računa o zaslugama ili bilo kojim ličnim svojstvima lica – ona se posmatraju kao dve strane koje su bile jednake (u pogledu udela u određenim dobrima) pre nego što je nepravda počinjena – i tu jednakost treba ponovo uspostaviti.U ugovornim odnosima koji počivaju na transakcijama, pravedno je vraćanje u aritmetičkoj srazmeri, ali ne uvek po pukoj jednakosti.

 • U ugovornim odnosima koji počivaju na transakcijama, pravedno je vraćanje u aritmetičkoj srazmeri, ali ne uvek po pukoj jednakosti.

 • Da bi se mogla odrediti ta srazmera između dobitka i gubitka prilikom razmene, mora da postoji opšte merilo vrednosti pomoću kojeg se upoređuju dobitak i gubitak u konkretnom slučaju – mora da postoji skala vrednosti koja omogućava međusobno merljivost.

 • Ta skala vrednosti je prema Aristotelu monetarna - “Novac čini sve stvari merljivim”.Korektivna pravda koriguje nepravedne transakcije.

 • Korektivna pravda koriguje nepravedne transakcije.

 • O njenoj primeni stara se sudija kada odlučuje o (pre)raspodeli dobitaka i gubitaka, uspostavljajući narušenu jednakost. Sudija treba da bude nepristrasan, to jest da se drži sredine.

 • I korektivna pravda, premda se naziva još i individualnom, vezana je za život u političkoj zajednici u kojoj različiti ali međusobno jednaki ljudi razmenjuju usluge i protivusluge ili nanose štetu jedni drugimaIstinski polis je samodovoljna zajednica različitih, ali slobodnih i jednakih ljudi koje na okupu drže uzajamne protivusluge (transakcije).

 • Istinski polis je samodovoljna zajednica različitih, ali slobodnih i jednakih ljudi koje na okupu drže uzajamne protivusluge (transakcije).

 • One treba da se obavljaju prema načelu srazmere – tako da ispunjavaju zahteve pravde

 • Uloga zakona je da uređuju život u zajednici putem važećih normi (koje Aristotel deli na prirodne i konvencionalne)ZAKLJUČAK: Da bi zakoni obavili svoju ulogu, to jest unapredjivali sreću i dobrobit zajednice, jasno je da moraju biti u skladu sa zahtevima pravednosti – dakle, da održavaju srazmeru u (pre)raspodeli dobara i tereta između približno jednakih i slobodnih ljudi.

 • ZAKLJUČAK: Da bi zakoni obavili svoju ulogu, to jest unapredjivali sreću i dobrobit zajednice, jasno je da moraju biti u skladu sa zahtevima pravednosti – dakle, da održavaju srazmeru u (pre)raspodeli dobara i tereta između približno jednakih i slobodnih ljudi.

 • Uloga zakonodavca i uloga sudijaZnačaj Aristotelovog poimanja pravde je velik

 • Značaj Aristotelovog poimanja pravde je velik

 • Aristotel pravdu shvata u dva smisla: u opštem smislu kao potpunu, najvišu vrlinu i posebnom smislu kao srazmernost u odnosima preraspodele dobitaka i gubitaka ili dobara i tereta. 

 • Pravednost uvek postoji samo u odnosu na nekog drugog – intersubjektivnost pravde (stoga je nemoguće biti nepravedan prema sebi).„[Pravedan čovek dela tako] da kada raspodeljuje između sebe i drugog ili između druga dva čoveka ne dela tako da sebi daje više a drugome manje onoga što smatra poželjnim (i obrnuto kada je reč o onome što je štetno), nego i sebi i drugom daje jednako u skladu sa srazmerom (proporcijom), a isto tako i kada su u pitanju druga dva lica. Nepravda je...ono što je u suprotnosti sa srazmerom...“

 • „[Pravedan čovek dela tako] da kada raspodeljuje između sebe i drugog ili između druga dva čoveka ne dela tako da sebi daje više a drugome manje onoga što smatra poželjnim (i obrnuto kada je reč o onome što je štetno), nego i sebi i drugom daje jednako u skladu sa srazmerom (proporcijom), a isto tako i kada su u pitanju druga dva lica. Nepravda je...ono što je u suprotnosti sa srazmerom...“Ideja da pravda podrazumeva srazmernost, meru, uklapa se u Aristotelovu etičku “doktrinu sredine”. I pravda je sredina –u smislu da svako “dobije” svoje, odnosno ni previše ni premalo.

 • Ideja da pravda podrazumeva srazmernost, meru, uklapa se u Aristotelovu etičku “doktrinu sredine”. I pravda je sredina –u smislu da svako “dobije” svoje, odnosno ni previše ni premalo.I najvaljaniji zakoni mogu krutom primenom na konkretne slučajeve da proizvedu nepravdu – to proizilazi iz same prirode zakona kao opšteg pravila.

 • I najvaljaniji zakoni mogu krutom primenom na konkretne slučajeve da proizvedu nepravdu – to proizilazi iz same prirode zakona kao opšteg pravila.

 • Suština pravičnog – da ispravlja zakon u slučaju u kojem bi on zbog svoje opštosti ispao nepravedan

 • Pravičnost je razboritost koja koriguje pisani zakon

 • Otuda i reč koju Aristotel koristi (ἐπιείκεια) a koja izvorno znači primerenost, ali i razboritost.Dakle, pravičnost nikako ne znači odstupanje od opštosti zakona iz samilosti ili slabosti, već upravo radi ostvarenja pravde.

 • Dakle, pravičnost nikako ne znači odstupanje od opštosti zakona iz samilosti ili slabosti, već upravo radi ostvarenja pravde.

 • U tom smislu, pravičnost je isto što i pravda, s tim što je ona pravda pojedinačnog slučaja.

 • Pretpostavljamo da bi zakonodavac tako postupio kad bi imao u vidu naročite okolnosti konkretnog slučaja

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə