İşçi heyəti: Redaksiya heyəti: Vahid Axundov (iqtisad elmləri doktoru, professor), Ziyad SəmədzadəYüklə 4,23 Kb.

səhifə88/88
tarix17.01.2018
ölçüsü4,23 Kb.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   88

Mənbələr  müəllif(lər)in  soyadı,  ad(lar)ı-nın  ilk  hərf(lər)i,  mənbənin  adı,  nəşr  yeri
(məqalədirsə - jurnalın adı, məruzədirsə - konfransın adı, kitabdırsa - nəşriyyatın və şəhərin
adı), cildi (çoxcildli əsərlər üçün sayı) və səhifə sayı göstərilən strukturda verilməlidir. Xarici
dillərdə istinad edilən mənbələrin və internet veb-saytlarının qarşısında onların Azərbaycan
dilində açılışını verən tərcümə variantı əlavə olunmalıdır.
Mətndə istinad olunan bütün mənbələr, səhifə nömrələri ilə birlikdə “Ədəbiyyat siyahısı”
hissəsində aşağıdakı nümunələrdə verilən qaydada göstərilir:
1. Bir və ya bir neçə müəllif kitabları:
İsrafilov H.A. (2010) “Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi
istiqamətləri”. Bakı: Elm, 476 s.
2. Dörddən çox olan müəllifi olan kitablar:
Məmmədov F.Ə. və başqaları. (2001) Vergitutmanın nəzəri və metodoloji əsasları. Bakı:
Ozan, 416 s.
3. Toplularda məqaləyə istinad (konfrans, simpozium və digər):
“Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması: təhlil və nəticələr. Milli inkişaf
modelinin formalaşması problemləri”. (2010) / Respublika elmi-praktiki konfransının material-
ları. Bakı: “Şərq-Qərb 2. s. 314-316.
4. Jurnallar:
Kəlbiyev Y.A. (2010) Vergi yükünün hesablanmasının metodoloji aspektləri. “Azərbaycanın
vergi xəbərləri”. 9 (85), s. 17-34.
5. İnternet səhifələri (internet səhifələrinə istinadlar mütləq  gün,  ay,  il  olmaqla,  istifadə
olunduğu tarix göstərilmək şərtilə tam adres şəklində olmalıdır):
http://www.taxes.gov.az/?lang=&name=statistika&page=13.  (25.11.2010).  / Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyinin 2009-cu il üçün dövlət büdcəsində saxlanması xərcləri üzrə
smetası.
Mətndə istifadə edilməyən mənbələr “Ədəbiyyat siyahısı” hissəsində göstərilməməlidir.
Xülasə
Xülasə ayrı-ayrılıqda jurnalın hər bir dilində, eyni məzmunda, həcmi 200 sözdən çox olma-
maqla yazılmalı və məqalənin mahiyyətini ifadə etməlidir. Onun mətni elmi və qrammatik
baxımdan ciddi redaktə edilməli, burada “Tədqiqatın məqsədi”, “Tədqiqatın metodologiyası”,
“Tədqiqatın  nəticələri”,  “Tədqiqatın  məhdudiyyətləri  və  əhəmiyyəti”  “Tədqiqatın  praktiki
əhəmiyyəti”, “Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi” (rus dilində - “Цель исследования”,
“Методология исследования”, “Результаты исследования”, “Ограничения исследова-
ния”, “Практическая значимость исследования”, “Оргинальность и научная новизна ис-
следования”,  ingilis  dilində  -  “Purpose”,  “Design/methodology/approach”,  “Findings”,
“Research limitations/implications”, “Practical implications”, “Originality/value”) öz əksini
tapmalıdır.
Digər dillərdə verilən xülasələrdə ardıcıl olaraq müəllif(lər)in soyadı, adı, atasının adı, elmi
dərəcəsi, işlədiyi qurumun adı, vəzifəsi, elektron poçt ünvanı və məqalənin başlığı göstərilmə-
lidir.
İndeks və açar sözlər
Müəllif(lər) məqalənin elmi istiqamətlərini UOT indeksi və ABŞ İqtisadi Assosiasiyasının
İqtisadi Ədəbiyyat jurnalının (The Journal of Economic Literature - JEL) təsnifat sistemi kodları
əsasında göstərməlidir. UOT indeksi məqalənin başlığından əvvəl sol küncdə, JEL kodu isə açar
sözlərdən (Key words) sonra verilir.
Məqalədə hər bir dildə yazılan xülasənin sonunda 5-dən çox olmayaraq açar sözlər və söz
birləşməsi göstərilməlidir.
207
AZƏRBAYCANIN VERGİ JURNALI. 4/2012.


NOTES FOR CONTRIBUTORS
208
AZƏRBAYCANIN VERGİ JURNALI. 4/2012.
About Journal
“Tax Journal of Azerbaijan” has been founded by Ministry of Taxes of the Azerbaijan Re-
public in 2003. 
The Journal is independent, refereed, monthly and scientific publication.
The Journal has been received to registration in the centre of international ISSN (International
Standard Series Number, ISSN-2219-8733). Also, it has been included by the Supreme Attestation
Commission under the President of Azerbaijan Republic to the list of scientific publications on
economic sciences. 
Scientific Mission
It is prefered to publish of articles that expressed theoretical and methodological aspects of
conceptual and practical problems of taxation in the journal. Also, original articles connected
with other areas of economy are published in the journal.
Languages of Manuscripts
Azerbaijani, Turkish, English, Russian
Rules of Presentation of Manuscripts  to the Editorial Office
It is inadmissible to present articles that published or sent to another edition for publishing.
Perfect edited manuscripts in two copies (also electron form in the compact disk) are pre-
sented by author(s) or his organization with notification letter to the editorial office (Azerbaijan
Republic, Baku City, Landau street No.16, Post index: AZ 1073).
Manuscript should be signed by author(s) and date  of presentation  of article  to the editorial
office must be shown. 
Author(s) must fill author questionnaire connected with article presented to the editorial of-
fice. It is possible to get examples of the author questionnaire and notification letter from web
page of journal (www.vergijurnali.az) or the editorial office.
Also, it is possible to present manuscripts to editorial office in electronic form and in this
case manuscripts should be sent official e-mail address of the journal (info@vergijurnali.az).
Reviewing and Publishing  of the Manuscripts
The Editorial Office decides about publishing of manuscripts after confidential reviewing of
manuscripts by Refereed Board.
The period of reviewing and its affirming is 3 months. 
Manuscripts are publishing with queue principle in results of procedure of reviewing.
Copyrights
Copyrights of the articles appearing in the Journal belong to “Taxes Journal of Azerbaijan”.
Authors may use the article elsewhere after publication provided that permission is obtained
from “Taxes Journal of Azerbaijan”.
Getting of the Publication 
A copy of the journal is presented by the Editorial Office to the author. Also, author(s) can
get full electronic version of articles from web page of journal.


209
AZƏRBAYCANIN VERGİ JURNALI. 4/2012.
Structure and Volume of Manuscripts
Manuscripts must be consist of sections of “UDС”, “title of article”, “name and surname of
author(s)”, “name and address of organization of author(s), e-mail address of author(s)”, “ab-
stract”, “keywords”, “JEL classification codes”, “introduction”, “text of article”, “methodology”,
“conclusion”, “references” and “abstracts in other languages” with succession. 
Also, volume  of manuscripts  must  not be much  from  30 A4 pages or symbol of 80000
(including appendixes, pictures and tables).
Compiling of Text of Manuscripts
Text of manuscripts must be written in Microsoft Word Office, A4 page format, Times New
Roman 14 punto (black colour), 1.5 line and 2 cm empty area must be allowed in all edges of
the pages. 
Title of manuscripts should be capital and bold letters. But subheads should be little letter
and numbered. Before and then title, subheads, tables and pictures must be allowed one line dis-
tance. Pages must be numbered in the top right corner. 
Tables and pictures should be had title and number. Titles should be written in upper right
corner of tables and in under left corner of pictures with bold little letters. 
Pictures should be in type of format of “jpg”, “tif” and regime of CMYK colour and should
not be much from 300 dpi. But graphic illustrations must be introduced in one of these programs
- Word, Excell, Adobe Illustrator, Photoshop, JorelDRAW, PowerPoint program.
List of reference (the bibliography) that follows the endnotes should be given in alphabetical
order. Only works actually cited in the text should be included in references.
All references should be cited in the text (not in footnotes), and conform to the following
examples:
In has been argued (Surname, 1982:210-1)…
Surname (1970a:16-17) states…
(Surname et.al., 1999:280-2)
(Surname, 2000:250-4; Surname, 2001:20-1)
References should appear at the end of text as follows:
Books:  Israfilov H.A. (2010). Improvement aspects of cooperation of consumer in period
of globalization, Baku: Elm, 476 p.
Periodicals: Kalbiyev J.A. (2010). Methodological aspects of calculation of tax burden, “the
Journal of Taxes News of Azerbaijan”, 9(85), pp.17-34.
Articles in edited books: “The Ending of Transition Period of Azerbaijan Economy: analysis
and conclusions. Problems of Formation of National Development Model”. (2010) / Materials
of National Scientific Conference. Baku: Sharg-Garb, pp.314-316. 
Web pages:
http://www.taxes.gov.az/?lang=&name=statistika&page=13. (25.11.2010). / The Estimate on
expenses of Ministry of Taxes of Azerbaijan Republic in State Budget in 2009. 
Abstracts
Abstracts must be in same content and in Azerbaijani, Turkish, English and Russian, but its
volume must not be much from 200 words. Text of abstracts must be consist of sections of “pur-
pose”, “design/methodology/approach”, “findings”, “research limitations/implications”, “prac-
tical implications” and “originality/value”.
Index and Keywords
Author(s) must note scientific directions of article on bases of JEL Code (The Journal of
Economic Literature of American Economic Association) and UDC index. JEL codes must be
noted after keywords, but UDC index must be noted in the left corner of page before title of the
article. 
Keywords must not be much from 5 words.


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
О журнале
Журнал учрежден Министерством по налогам Азербайджанской Республики в 2003 году.
С 2012 года называется “Азербайджанский налоговый журнал”
Периодическое независимое научное издание.
Журнал зарегистрирован в Международном центре ISSN - номер регистрации ISSN 2219-
8873 и решением Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Рес-
публики включен в перечень изданий по экономическим наукам. 
Научная миссия
В  “Азербайджанском налоговом журнале” преимущество отдается статьям, отражающим
современные проблемы налогообложения  и научно-методологически выражающим общекон-
цептуальные вопросы по налоговой тематике в оптимальном сочетании теории и практики. В
журнале, в том числе, уделяется место статьям, посвященным учету и аудиту, социально-эко-
номическому развитию и прогнозированию, экономической политике, экономической безопас-
ности, экономическому образованию, а также тематикам, охватывающим, в общем, самые
актуальные вопросы всего экономического спектра.
Печатный язык журнала
Азербайджанский, турецкий, английский, русский.
Форма представления и комплектность материалов
Статьи, опубликованные ранее или направленные в другие периодические издания не при-
нимаются.
Рукописи статей представляются в редакцию (Азербайджанская Республика, Баку, AZ 1073,
ул. Ландау, 16) в строго отредактированном виде, в двух печатных экземплярах, а также в элек-
тронном формате на соответствующем носителе, вместе с сопроводительным письмом ав-
тора(ов) или учреждения, в котором проведено исследование. Рукописи заверяются подписью
автора(ов), указывается дата ее представления в редакцию. Авторы должны заполнить соот-
ветствующий авторский бланк. Сопроводительное письмо и образец авторского бланка можно
заполнить на официальной интернет странице журнала (www.vergijurnali.az) или получить в
редакции журнала. Рукопись статьи можно представить на электронных носителях или отпра-
вить по электронной почте (info@vergijurnali.az).
Рецензирование и публикация
Представленная в редакцию рукопись статьи рецензируются  в конфиденциальном порядке
со стороны членов Научного экспертного совета, после чего принимается решение о публика-
ции или отклонении. Процедура рецензирования и утверждения может занимать срок до трех
месяцев, далее статьи публикуются в порядке очередности.
Авторские права
В напечатанных в журнале статьях авторские права защищены и все эксклюзивные права
на опубликованные статьи принадлежат редакции “Азербайджанского налогового журнала”.
Перепечатка статей, опубликованных в журнале, возможна только с письменного разрешения
редакции, а приведение цитат - при ссылке на источник.
210
AZƏRBAYCANIN VERGİ JURNALI. 4/2012.


Правила предоставления опубликованных статей автору(ам)
Редакция высылает автору(ам) один экземпляр журнала бесплатно. Автор(ы) также может
получить электронную версию полного текста статьи по форме размещенной в журнале с ин-
тернет страницы.
Структура и объем
Текст авторской рукописи статьи необходимо точно отструктурировать: пропуская одну
строку, начать с абзаца, затем, соблюдая очередность указать “УДК”, “Заголовок статьи”, “Фа-
милия и имя автора”, “Название учреждения, где работает автор, адрес электронной почты”,
“Аннотация”, “Ключевые слова”, “Введение”, “Материал”, “Результаты”, “Список литературы”
и на английском языке “Abstract”, “Key words”, “JEL Classification Codes”. Объем статьи не
должен превышать 30 страниц печатного текста формата А4 или 80000 знаков (с пробелами),
включая иллюстрации, таблицы и дополнительные материалы.
Правила подготовки рукописи
Текст статьи должен быть набран в Microsoft Office Word в формате А4, шрифтом Times New
Roman (черный цвет), размером 14 с междустрочным интервалом 1,5, отступы по краям - 2 см.
Заголовки статей пишутся жирными заглавными буквами, а подзаголовки заглавной боль-
шой и последующими маленькими жирными буквами. Выше и ниже заглавия и подзаголовков,
таблиц и рисунков необходимо соблюдать интервал в одну строчку. Страницы должны быть
последовательно пронумерованы в правом верхнем углу.
Каждая таблица и рисунок должны иметь заголовок и порядковый номер. Название таб-
лицы помещается в правом углу над таблицей и пишется после слова “Таблица”, а название
рисунка в левом углу под рисунком и пишется после слова “Рисунок”; номера пишутся араб-
скими цифрами. Номер и название таблицы и рисунка пишутся жирным шрифтом (первая
буква заглавная). Название столбцов в таблицах должны быть краткими, единицы измерения
указываются в скобках.
Рисунки в редакцию предоставляются в режиме цвета CMYR, в формате “jpg”, “tif”, с раз-
решением не менее 300 dpi, а графические иллюстрации в одной из следующих программ -
Word, Exсell, Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Power Point.
Рисунки и таблицы не должны дублировать друг друга. Все данные необходимо приводить
в системе СИ. Если в статье всего один рисунок или одна таблица они не нумеруются, слово
“Таблица” или “Рисунок” не пишется.
Все входящие в формулу параметры должны быть расшифрованы. Номера формул распо-
лагаются справа в круглых скобках. Объяснение значений символов и числовых коэффициен-
тов надо представлять непосредственно после формулы в той последовательности, в которой
они приведены в формуле. Первая строка объяснения начинается со слова “где” без двоеточия.
Уравнение и формулы надо выделять из текста отдельными строками. Выше и ниже каждой
формулы нужно оставлять одну или две свободные строки.
В тексте не должно быть сокращений слов, акронимов, за исключением общепринятых (и
т.д., напр., США, ООН).
В тексте должны быть обязательные ссылки, связанные с темой.
Все использованные источники должны помещаться в части “Список литературы” прону-
мерованными в алфавитном порядке или в порядке появления их в тексте. Цитируемые источ-
ники даются в квадратных скобках (напр. если ссылка на полную работу [1] или [3, 5, 8], а
если цитата [4. с. 17-18.])
211
AZƏRBAYCANIN VERGİ JURNALI. 4/2012.


В списке литературы содержатcя следующие данные: фамилия и инициалы автора, назва-
ние работы, название журнала, сборника (если не монография), город и полное название изда-
тельства (для монографии), год издания, номер (том) журнала и страницы.
Использованные источники в тексте должны быть представлены в части “Список литера-
туры” по следующему образцу:
1.Книга одного или нескольких авторов:
Исрафилов Н.А. (2010) “Направления усовершенствования потребительских коопераций
в условиях глобализации”. Баку: Наука. 476 стр.
2.Книга более 4-х авторов:
Мамедов Ф.А. и другие. (2001) “Методологические и теоретические основы налогообло-
жения”. Баку: Озан, 416 стр.
3.Ссылка на статью в сборниках (конференция, симпозиум и другие):
“Завершение переходного периода в азербайджанской экономике: анализы и итоги. Проб-
лемы формирования модели национального развития”. (2010). / Материалы республиканской
научно-практической конференции. Баку: “Восток-Запад”. стр. 314-316.
4. Журналы:
Келбиев Я.А. (2010) Методологические аспекты подсчета налоговой нагрузки. “Налоговые
вести Азербайджана”. 9 (85), стр. 17-34.
5. Страницы интернета:
При ссылках на интернет страницы обязательно должны быть указаны день, месяц, год ис-
пользования в полном адресном формате.
http://www.taxes.gov.az/?lang=&name=statistika&page=13. (25.11.2010) / Смета расходов  в
государственном  бюджете для Министерства по налогам Азербайджанской Республики в 2009
году.
В ссылках необходимо отдавать преимущество научным источникам за последние 5-10 лет.
Не следует включать в список литературы неиспользованные источники.
Аннотация
Аннотация отражает суть статьи, составляется на каждом отдельном языке журнала с оди-
наковым содержанием и не должна превышать 200 слов. Текст аннотации должен быть строго
отредактирован с научной и грамматической точек зрения и отражать требования пунктов:
“Цель исследования”, “Методология исследования”, “Результаты исследования”, “Оригиналь-
ность и научная новизна исследования”, “Практическая значимость исследования” (на англий-
ском  языке  -  “Purpose”,  “Design/methodology/approach”,  “Findings”,  “Research
limitations/implications”, “Practical implications”, “Originality/value”).
В аннотации на других иностранных языках необходимо последовательно указать фами-
лию, имя, отчество автора(ов), его ученую степень, место работы, занимаемую должность,
служебный и домашний телефоны, факс, электронный адрес и заглавие статьи.
Индексы и ключевые слова
Авторы должны указать научные направления статьи, индекс УДК и коды на основе сис-
темы классификации журнала Экономической Литературы Экономической Ассоциации США
(Journal of Economic Litеrаture - JEL, www.aeaweb.org /journal/jel_class_system.php). Индекс
УДК размешается в левом углу перед заглавием статьи, а код JEL после написанных на анг-
лийском языке ключевых слов (key words).
После аннотации статьи, написанной на каждом из языков, необходимо указать не более 5
ключевых слов и словосочетаний.
n
212
AZƏRBAYCANIN VERGİ JURNALI. 4/2012.Dostları ilə paylaş:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə