Istanbul chamber of certified public accountantsYüklə 372,52 Kb.

səhifə13/13
tarix24.02.2018
ölçüsü372,52 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

54

2 0 1 7 

ISTIFA DILEKÇESI ÖRNEĞI

Tarih:____/___/_____

___________________________’ne, 

____________________

____________________________________________________

________  adresinde  bulunan  işyerinizde  ___/___/_____  –  ___/____/_____ 

tarihleri  arasında  çalışmış  bulunmaktayım.  Söz  konusu  çalışma  sürem  içerisinde  doğan  tüm 

kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi 

bir baskı olmadan ____/_____/______ (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih 

yazılması uygundur.) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arzederim.

İŞÇİNİN 

TC Kimlik No 

Adı ve Soyadı 

Adresi 


İmzası


                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

55

DOĞUM VE EVLAT EDINME SONRASI YARIM ÇALIŞMA

6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci 

madde ile doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği uygulaması getirilmiştir.

“İşçiye,  4857  sayılı  Kanunun  74  üncü  maddesinin  ikinci  fıkrası  uyarınca  haftalık  çalışma 

süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma 

ödeneği ödenir. 

Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin 

yarısı kadardır. 

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan 

sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir. 

Doğum  ve  evlat  edinme  sonrası  yarım  çalışma  ödeneğinin  günlük  miktarı,  günlük  asgari 

ücretin brüt tutarı kadardır.

•  4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 

doğum sonrası analık halinin sona ermesi ve kadın sigortalının işe başlaması halinde 

ya da 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek sigortalılara istekleri 

halinde haftalık çalışma süresinin yarısı kadar izin verilir. Uygulama Kaç Gün olacaktır?

*birinci doğumda 60 gün, 

*ikinci doğumda 120 gün

*sonraki doğumlarda ise 180 gün 

ücretsiz izin verilmesi sağlanmıştır.

Işçinin yarım çalışma ödeneğine hak kazanabilme şartları nelerdir ?

Hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması,

4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen sürelerle yarım çalışmaya 

başlamış olması,

4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar 

fiilen çalışmış olması,

İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik 

sigortası primi bildirilmiş olması,

Doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR 

birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması,

gerekmektedir.                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

56

2 0 1 7 

Işçinin yarım çalışma ödeneğinden yararlanma süresi nedir ?

Doğum  sonrası  8  haftalık  analık  hâli  izninin  bittiği  tarihi  izleyen  günden  itibaren  başlar, 

herhangi bir sebeple 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen sürenin 

bittiği son tarihi geçemez.Yarım çalışma ödeneği günlük miktarı ne kadardır ?

Yarım  çalışma  ödeneğinin  günlük  miktarı,  günlük  asgari  ücretin  brüt  tutarı  kadardır.  Bu 

ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Yarım çalışma ödeneği sigorta primleri düzenlemesi nasıl olmalıdır ?

Yarım çalışma ödeneği ödenen gün kadar sigorta primleri prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 

%32,5 olarak ödenecektir. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas 

kazancının % 20’sidir. Genel sağlık sigortası primi  % 12,5’idir. Yarım çalışma ödeneği süresi, aylık 

olarak 15 günü geçmemek üzere işveren tarafından ödenen prim bilgileri dikkate alınarak hesaplanır.

Ödeme yapılmayacak haller nelerdir ?

Geçici  işgöremezlik  ödeneği  almaya  hak  kazananlara,  bu  durumlarının  devamı  süresince 

yarım çalışma ödeneği ödenmez.

Yarım çalışma ödeneği, çocuğun hayatını kaybetmesi ve/veya evlatlık halinin ortadan kalkması 

gibi durumlarda, olayın vuku bulduğu tarihi izleyen tarih itibariyle durdurulur.

4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin 

yarısı kadar ücretsiz izin verilen işçi, bu süre zarfında başka bir işte çalışması halinde, çalıştığı süre 

için ödenekten yararlanamaz.

Yarım çalışma ödeneği alırken, çalıştığı işyerinden ayrılan işçinin ödeneği işten ayrıldığı tarihten 

itibaren durdurulur. Yeni bir işe girmesi ve yarım çalışma yapması halinde, başlangıçta belirlenen 

ödeme döneminin bittiği tarihi geçememek üzere kalan hak sahipliğinden yararlanabilir.

Işyerinde yapılması gereken uygulama nasıl Olmalıdır ?

Yarım çalışma ödeneğine başvuran işçinin işveren yararlanmasını engelleyemez. İşçi, işyerine 

de  yarım  çalışma  ödeneğinden  yararlanmak  istediğini  belirtir  dilekçe  ile  başvurması  gerekir. 

İşveren işçiye yarım çalışma yapacağı takvimi ve saat aralıklarını belirler ve ona göre işçiyi yarım 

çalışma süresince çalıştırır. İşveren yarım çalışma şeklinde çalıştırdığı işçisine yarım çalışmasına 

mukabile yarım ücret öder ve yarım çalışma süresine göre işçiyi SGK’ya bildirimi yapar. Söz konusu 
                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

57

bildirim yapılırken yarım çalışan işçi adına eksik gün nedeni olarak “23- yarım çalışma ödeneği 

çalışması” seçilir. Eğer işçinin eksik gün nedeni birden fazla ise “12- birden Fazla” kodu seçilir.

Yarım  çalışma  ödeneği  ile  ilgili  çalışmada  işveren  alttaki  formu  düzenleyerek  İşkur’a 

göndermesi gerekir.

DOĞUM VE EVLAT EDINME SONRASI YARIM ÇALIŞMA BELGESI 

(IŞVEREN TARAFINDAN DOLDURACAKTIR)

1

İşyeri Unvanı:  

2

Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası:

 

3Kapsamı: 

Kamu                                    Özel

4

İşyeri Sandık Sicil Numarası (Varsa):

5

İşyeri İletişim Bilgisi (Adres, Telefon, eposta):

İl:                       İlçe:                                Tel:

6

İşçinin T.C. Kimlik Numarası ve Adı soyadı: 

7

İşçinin Sandık Sicil Numarası: 8

Çocuğun Doğum veya Evlat Edinme 

(Fiilen aileye Teslim Edildiği) 

Tarihi:


      …/…/20

9

Çocuğun T.C. Kimlik Numarası ve Adı soyadı:

10 Tekil /Çoğul Doğum Belirtiniz

Tekil Doğum

Çoğul Doğum
                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

58

2 0 1 7 

11 Kaçıncı Doğum Olduğu:

1.Doğum

2.Doğum


12 Analık Hali İznin Bittiği Tarih:

    …/…/20

13

Yarım Çalışmanın Başlama/Bitiş Tarihi:

     .../.../20                                .../.../20

14 İşçinin İletişim Bilgisi (Adres, 

Telefon, eposta):

İl:                       İlçe:                                Tel:

Yukarıda  bilgileri  yer  alan ………… i 

kanunla belirlenen hak sahipliği süresince 

yarım zamanlı çalıştıracağımı,

İşçinin talebi doğrultusunda tam çalışmaya  başlaması  halinde 

bildireceğimi,

Bu  belgede  yer  alan  bilgilerin tam ve doğru 

olduğunu,  yanlış  veya  eksik  bilgiler 

bulunması  halinde,  İŞKUR’ca  yapılacak 

haksız  ve  fazla  ödemelerden  doğabilecek 

her  türlü  sorumluluğun  tarafıma  ait 

olacağını kabul ederim. 

İŞVEREN/ YETKİLİ

Adı Soyadı, Unvanı, İmza, Kaşe

Yukarıda yer alan bilgiler kapsamında doğum ve 

evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinden 

yararlanmak istiyorum. 

İşçi


Adı Soyadı, İmza

NOT: Bu belge 2 nüsha doldurulacaktır. Bir nüshası işyerinde saklı kalacak ikinci nüshası 

işçiye İŞKUR’a başvuru yapması için verilecektir.
                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

59

GENEL AÇIKLAMA

1.  Doğum sonrası haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince, 4857 

sayılı Kanunun 46. Maddesi uygulanır.

2.  İşyeri  Unvanı;  işçinin  çalıştığı  işyerinin  açık  adı/unvanı  yazılacaktır.  İşyeri  506  sayılı 

Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında ise sandık adı yazılacaktır. 

3.  Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası; işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sicil 

numarası  (İşyeri  506  sayılı  Kanunun  geçici  20  inci  maddesi  kapsamındaki  sandıklar 

dahil) yazılacaktır.

4.  İşyeri Sandık Sicil No (Varsa): İşyeri 506 saylı Kanunun geçici 20 inci maddesi kapsamında 

ise işyerine ait sandık sicil numarası yazılacaktır.

5.  İşçinin Sandık Sicil Numarası: İşyeri 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında 

ise işçinin sandık sicil numarası yazılacaktır.

6.  Evlat Edinme de Fiilen Aileye Teslim Edildiği Tarihi: Evlat edinme halinde çocuğun aileye 

fiilen teslim edildiği tarih yazılacaktır. 

7.  Kaçıncı Doğum; Başvuruya esas çocuğun/çocukların kaçıncı doğum olduğuna ilişkin bilgi 

yazılacaktır.

8.  Analık Hali İznin Bittiği Tarih; Doğum halinde analık hali izni bittiği tarih, evlat edinme 

halinde çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 haftalık sürenin sonu 

yazılacaktır.

Yarım  Çalışmanın  Başlama/Bitiş  Tarih; İşçiye 4857 sayılı Kanunun 74 üncü 

maddesinin  ikinci  fıkrası  uyarınca  haftalık  çalışma  süresinin  yarısı  kadar  verilen  ücretsiz  izin 

süresinin başlama ve bitiş tarihi yazılacaktır.                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

60

2 0 1 7 

IŞKUR IŞBAŞI EĞITIMI

Kural olarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mevcut çalışan sayınızın 10’da 1’i kadar 

katılımcı için 320 fiili güne kadar destek sağlanmaktadır. Ancak ihtiyaç duyduğunuz kişi sayısı 

daha fazla ise %50 istihdam taahhüdü vererek çalışan sayınızın %30’una kadar katılımcı için 320 

fiili güne kadar destekten faydalanabilirsiniz.

Program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 50 TL) ve kısa vadeli sigorta prim giderleri 

İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Programdan Hangi Işverenler Yararlanabilirler? 

Mevcut düzenlemeler kapsamında; · İlgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan 

ve Kuruma kayıtlı olan işyerleri, · Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, vakıflar, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler, 

vb. işverenler işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir

Işverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler? 

Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Kurumumuz tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve 

meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığıyla ya da doğrudan il müdürlüklerine 

/hizmet  merkezlerine  gelerek  taleplerini  iletebilirler.  İşverenin  program  düzenleme  talebi, 

ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.

Programa Kimler Katılabilirler? 

İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar; · 15 yaşını doldurmak, · Kuruma kayıtlı 

olmak, · İşsiz olmak. Ancak; - işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile, 

- programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin 

çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar. 

İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Kurumumuz internet sayfasında, Hizmet Merkezi 

veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet 

Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.
                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

61

IŞBAŞI EĞITIMI IÇIN IŞVERENIN HAZIRLAMASI GEREKENLER EVRAKLAR

Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince 

ıslak imzalı)

Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)

Vergi Levhası Fotokopisi

Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.

Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)

İşyeri Kaşesi.

Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi

İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi

Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)

Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)

İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını 

koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)

Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),

Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR’la 

yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)

Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)

Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb. gibi) (Aslı veya noter onaylı örneği)

Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı örneği)IŞBAŞI EĞITIMI IÇIN STAJYERIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR;

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi

Ziraat Bankasından Hesap cüzdan fotokopisi.

Dilekçe (Kursiyer Beyanı)(Kurumda doldurulacak)

Vesikalık fotoğraf.

Programa  Başlanılacak  İş  Tehlikeli  İşlere  Giriyorsa,  Devlet  Hastanesinden  Tehlikeli  İşlerde 

Çalışabilir Sağlık Raporu

Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge

EK 35- Işbaşı Eğitim Programı Başvuru (Ön Talep) Formu) (2014/1 

Sayılı Genelge Eki)                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

62

2 0 1 7 

T.C. TÜRKIYE IŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TRABZON ÇALIŞMA VE IŞ KURUMU IL 

MÜDÜRLÜĞÜ

IŞBAŞI EĞITIM PROGRAMI 

ÖN TALEP FORMU

IŞYERI BILGILERI

İŞYERİNİN UNVANI

İŞKUR NUMARASI

İLETİŞİM BİLGİLERİ (ADRES, 

TEL, FAKS, E-MAİL)

YETKİLİ KİŞİ ADI SOYADI 

UNVANI –TEL, E-MAİL

SGK İŞ YERİ SİCİL NUMARASI

(Aynı il sınırları içerisinde, 

aynı iş yerine bağlı birden 

fazla iş yeri mevcutsa bağlı 

tüm iş yerlerinin SGK iş yeri 

numaraları)

(Fazla Olması Halinde Ek Bir 

Kâğıda Yazılacaktır.)

1-…..............................................................................

2-…..............................................................................

3-…..............................................................................

4-…..............................................................................

5-…...............................................................................

MESLEK VE PROGRAM 

BİLGİLERİ

İSTENEN MESLEK

ÖĞRENİM SEVİYESİ

OKUL BÖLÜMÜ 

İSTENEN (AÇIK) KİŞİ SAYISI

YAŞ ARALIĞI - CİNSİYET

Not: İşin zorunlu gerekliliği 

olmadıkça yaş ve cinsiyet 

ayrımına gidilmemelidir.

(     ) Erkek       

(     )  Bayan   
                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

63

MESLEKTE ÇALIŞAN USTA, 

EĞİTİCİ, ÖĞRETİCİ SAYISI 

PROGRAMA AIT BILGILER

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

PLANLANAN PROGRAMIN 

SÜRESİ (AY) (EN FAZLA 160 

FİİLİ GÜN OLMALIDIR.)

PROGRAM UYGULAMA 

GÜNLERİ – PROGRAM 

BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ

(PROGRAM HAFTADA 6 

GÜN VE 45 SAATTEN FAZLA 

OLAMAZ.)

Pazartesi Salı Çarşamba Perşmbe Cuma C.tesi

Pazar

PROGRAMIN İŞ TANIMIPROGRAM UYGULAMA ADRESİ

GÖRÜŞME ADRESİ

KISACA İŞYERİ, İŞLETME ÖZ 

GEÇMİŞİ


İŞVEREN YA DA YETKİLİ ADI 

SOYADI- UNVANI- KAŞE-İMZA, TARİH
ISBN: 978-975-555-242-2Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə