Istanbul chamber of certified public accountantsYüklə 372,52 Kb.

səhifə6/13
tarix24.02.2018
ölçüsü372,52 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

23

MADDE 11)- ÜCRET : 

İşçinin  sözleşmede  yazılı  ücreti  kural  olarak  imza  karşılığı  kendisine  ödenir  veya  banka 

hesabına yatırılır.

Ancak  işçinin  yazlı  talebi  ile  belirlediği  ve  bu  talebin  altındaki  tatbiki  imzası  bulunan 

mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir. Kural olarak işçinin işlemiş ücretinin ödeme 

tarihi, her ayın ilk iş günüdür. Mücbir bir sebep olmadıkça, ücretler ödeme gününden itibaren en 

geç 20 gün içinde ödenir.

MADDE 12)- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETI : 

İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal 

çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.

 MADDE 13)- ÖZEL ŞARTLAR :

13.1- İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri ve 

görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında 

herhangi bir ücret talep edemez.

13.2- İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma 

şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve 

çıkartılacak  olan  yönetmelik,  genelge,  sirküler,  talimat  gibi  düzenlemelere  uymayı  kabul  ve 

taahhüt eder.

13.3- İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, 

her türlü mefruşat, elektronik teçhizat gibi eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden 

sorumludur.  Bu  malzemeleri  işyeri  dışına  çıkarmamayı  ve  amacı  dışında  kullanmamayı,  iş 

sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.

13.1- İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek 

davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

13.2- İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt, eder.

13.4- İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 

de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

13.7-İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

13.8-İşçi, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre 

belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

24

2 0 1 7 

13.9-İşçi,  işyerine,  alkollü  içki  veya  uyuşturucu  madde  almış  olarak  gelmemeyi  ve  bu 

maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalış ması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması 

yada kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

13.10-İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak 

zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir. MADDE 14)- FESIH VE TAZMINATLAR :

14.1- Taraflar  yukarıdaki  maddelerde  yazılı  sorumluluklarını  yerine  getirmez  ise  karşı 

tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt 

etmişlerdir.

14.2- Sözleşme,  tarafların anlaşması halinde sürenin bitiş tarihinden önce feshedilebilir. 

Sözleşmenin süresinin bitim tarihinde önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme 

kendiliğinden sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde tarafların anlaşması halinde sözleşme aynı 

şartlarda uzar.MADDE 15)- SON HÜKÜMLER :

15.1-Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır.

15.2-Uyuşmazlıklarda çözüm mercii iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

15.3-Bu hizmet akdi ................./ ....../ ......... tarihinde  taraflarca  iki  nüsha  olarak  tanzim 

edilip, okundu ve aynen kabulle imzalandı.

İşveren veya Vekili         

 

        

     İşçi

(İmza-Kaşe) 

                                 

           (Adı Soyadı-İmza)                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

2 0 1 7 

25

KISMI SÜRELI (PART-TIME) IŞ SÖZLEŞMESI

Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek 

ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla “ Kısmı Süreli (PART-TIME) İş Sözleşmesi “ yapılmıştır. 

Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.1. Taraflar :

İŞVERENİN

Adı Soyadı (Unvanı)

:

Adresi:

SGK İşyeri Sicil No

:

Bölge Çal. Md. Sicil :

İŞÇİNİN


Adı Soyadı

:

T.C. Kimlik No:

SSK Sicil No

:

Baba Adı


:

Doğum Yeri Ve Yılı

:

İkamet Adresi:

İşe Başlama Tarihi

:

Ücret


: ……YTL/Saat

ÜcretinÖdeme Şekli

:

Ücret Artışları:


                  İ Ş Ç İ   Ö Z L Ü K   D O S Y A S I

26

2 0 1 7 

2. İşçinin çalışma yeri  İşverenin....................sınırları içindeki değişik işyerlerinde, işveren veya 

vekilinin göstereceği yerler.

3. Yapılacak iş  .........................................

4.   …....yıl...........ay süreli olan bu iş sözleşmesi, ...../...../.......... tarihinde başlamış olup, 

...../..../......  tahinde  her  hangi  bir  bildirim  yapılmaksızın  kendiliğinden  sona  erer.  İşveren 

gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

5. İşyerinde aylık çalışma gün sayısı  …….. gün, günlük çalışma süresi ……..saattir.

6.  İşçinin  ikamet  adresinde  değişiklik  olursa  bunu  bir  hafta  içinde  yazılı  olarak  işverene 

bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adrestir.                                                              

7. İşçi verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür

8. İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

9.  İşçi, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen 

kabul eder. Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen işçi için Pazar günü “İş Günü” niteliğindedir.

10. İşçi, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. 

Bu çeşit işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

11. İşçi, işyerinde çalışma esnasında edindiği bilgileri ve görevi icabı vakıf olduğu konuları/

sırları saklamak zorundadır. İşçinin, bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat 

hakkı saklıdır.

12. İşçinin kıdemi, işyerindeki hizmet süresidir. 

(Aylık çalışma gün sayısı = (Ay içindeki Çalışma saati) / 7,5 ))

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə