Istehlak mallarinin ekspert qiymətləndirilməsiYüklə 449,29 Kb.
səhifə1/4
tarix06.02.2018
ölçüsü449,29 Kb.
#26413
  1   2   3   4

Istehlak mallarinin ekspert

qiymətləndirilməsifənnindən test sualları

bütün düzgün cavablar avariantında yerləşdirilmişdirqr.2124a


 1. Malı qiymətləndirərkən nə əsas götürülür?

 1. Malın keyfiyyət səviyyəsi

 2. Malın keyfiyyət göstəricisi

 3. Malın keyfiyyət xarakteri

 4. Istehsal texnologiyası

 5. Xammal
 1. Ekspert metodu nəyə əsaslanır?

 1. Çoxillik səriştəyə

 2. Ali savada

 3. Sensor qabiliyyət

 4. Orqonoleptik hissiyata

 5. Təşkilatçılıq qabiliyyəti
 1. Qiymətləndirmənin məqsədi nədir?

 1. Malin keyfiyyət göstəricisinin təyin edilməsi

 2. Malın qiymətini təyin edilməsi

 3. Malın fərqlərininəldə edilməsi

 4. Keyfiyyət səviyyəsinin təyin edilməsi

 5. Kəmiyyət səviyyəsinin təyin edilməsi
 1. Hansilar Istehlak mallarinin ekspertizasının metodudur?

 1. Obyektiv, evrestik

 2. Subyektiv, ekspert

 3. Məqsəd və vəzifələr

 4. Sosiolji və ekspert

 5. Orqonoleptik
 1. Malların xassələri nə zaman aşkarlanır?

 1. İstismar və istehlak zamanı

 2. Istehsal zamanı

 3. Satış zamanı

 4. Nöqsanlar aşkar olan zaman

 5. Qiyməti təyin olunana zaman
 1. Malın xassələri neçə yerə bölünür?

 1. Sadə mürəkkəb

 2. Keyfiyyətli

 3. Keyfiyyətsiz

 4. Kompleks

 5. Faydalı, faydasız
 1. Malın keyfiyyət göstəricisi neçə yerə bölünür?

 1. Vahid və kompleks

 2. Çeşid və vahid

 3. Faydalı və faydasız

 4. Keyfiyyətli və keyfiyyətsiz

 5. Sadə və vahid
 1. Keyfiyyət səviyyəsi necə təyin olunur?

 1. Deferensial, qarışıq, kompleks metodlarla

 2. Keyfiyyət və kəmiyyət ekspertizası ilə

 3. Orqonoleptiki metodla

 4. Lobaratoriya metodu ilə

 5. Vizual metodla
 1. Əmtəələri istehlak dəyəri hansı mərhələdə aşkar olunur?

 1. İstismar mərhələsində

 2. Istehsal mərhələsində

 3. Daşınma və saxlanma zamanı

 4. Markalanma prosesində

 5. Qablaşdırma prosesində
 1. Xalq istehlakımallarının keyfiyyət attestasiyası hansı ildən başlayıb?

 1. 1971-ci ildən

 2. 1970- ci ildən

 3. 1972- ci ildən

 4. 1973-cü ildən

 5. 1975- ci ildən
 1. Mallarının keyfiyyətinin qorunub saxlanmasına hansı amillər daha çox təsir göstərir?

 1. Texnoloji amil

 2. Modelləşdirmə

 3. Konstruksiyalaşdırma

 4. Markalanma

 5. Qablaşdırma, daşınma və saxlanma
 1. Malların keyfiyyət səviyyəsi necə təyin oluna bilər?

 1. Bir və kompleks xassə göstəricisinə görə

 2. Təyinatına gorə

 3. İstismar gostəricisinə gorə

 4. Fərdi xassə göstəricisinə görə

 5. Xassələr nəzərə alınmadan
 1. Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi zamanı nələr nəzərə alınmalıdır?

 1. İstismar şəraiti və istehlakçının tələbi

 2. Istehlakçıların maddi durumu

 3. Texnoloji vəziyyət

 4. Xammalı

 5. Ilkin emal texnologiyası
 1. Keyfiyyət kompleks qiymətləndirilməsi zamanı əsas şərtlərdən biri hansıdır?

 1. Xassələri düzgün təsnifləşdirmək

 2. Malları seçmək

 3. Standartları seçmək

 4. Qiymət cədvəlini müəyyənləşdirmək

 5. Təhlilləri qeyd etmək
 1. Malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində ən cox istifadə olunan metod?

 1. Orqonoleptik, laboratoriya, ekspert

 2. Yoxlama , nəzarət

 3. Orqonoleptik, ekspert, nəzarət

 4. Orqonoleptik , ekspert , yoxlama

 5. Orqonoleptik, nəzarət
 1. Hiss üzvləri vasitəsi ilə malların keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi hansı metoddur?

 1. Orqonoleptik

 2. Laboratoriya

 3. Sosioloji

 4. Ekspert

 5. Riyazi- hesablama
 1. Malin qiymatlandirilmasi zamani Orqonoleptik üsuldan alinan natica?

 1. Nəticələr 100% deyil

 2. Nəticə uzun müddətə əldə olunur

 3. Bir xassə göstəricisi təyin olunur

 4. Ancaq ərzaq malları yoxlanıla bilər

 5. Istehlak xassələrini yoxlamaq olmur
 1. Materialların termiki, optiki xassələri hansı üsulla yoxlanıb qiymətləndirilir?

 1. Fiziki

 2. Mexaniki

 3. Kimyəvi

 4. Bioloji

 5. Mikroskopik
 1. Istehlak xassələri hansılardı?

 1. funksional, estetik, erqonomik

 2. Çəkisi, kimə məxsus olması

 3. Mal üçün bütün göstəricilər

 4. Kimə məxsus olması

 5. Saxlanması , markalanması
 1. Əmtəənin ikili xassəsi hansılardır?

 1. Dəyər və istehlak dəyəri

 2. Keyfiyyət və dəyər

 3. Keyfiyyət və istehlak dəyəri

 4. Dəyər və istehlak xassəsi

 5. Istehlak xassəsi
 1. Keyfiyyət nədir?

 1. İstehlak xassələrinin məcmusudur

 2. Funksional xassələrinin məcmusudur

 3. Gigyenik xassələrinin məcmusudur

 4. Etibarlılıq xassələrinin məcmusudur

 5. Fiziki- kimyəvi xassələrinin məcmusudur
 1. Malların keyfiyyət səviyyəsinin kompleks qiymətləndirilməsində ilkin mərhələ hansıdır?

 1. İstismar şəraitinin müəyyən edilməsi

 2. Xassələr nomenklaturasının seçilməsi

 3. Çəki əmsallarının təyin edilməsi

 4. Baza göstəricilərinin seçilməsi

 5. Qiymətləndirmə metodunun seçilməsi
 1. Keyfiyyətə nəzarət nədir?

 1. Keyfiyyət göstəricilərinin standarta uyğunluğunun yoxlanması

 2. Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsidir

 3. Istehlak xassələrinin qiymətləndirilməsidir

 4. Gigiyenik xassələrinin yoxlanması

 5. Təhlükəsizlik xassələrinin yoxlanması
 1. Istehlak mallarının ekspertizasının aparılmasının təşkili hansı mərhələlərdən ibarətdir?

 1. nazırlıq , əsas, yekun

 2. əsas , son

 3. sənədlərə baxış, təhlil, nəticə

 4. müşahidə, təhlil, nəticə

 5. komissiyanın təşkili, qərarın qəbulu
 1. Əmtəə ekspertizasında son nəticə nə hesab olunur?

 1. Ekspertiza aktı

 2. Xüsusi qərarın qəbul edilməsi

 3. Yekun qiymətləndirmə

 4. Çeşidin qiymətləndirilməsi

 5. Təsnifatın verilməsi
 1. Kompleks ekspertiza hansı malların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün aparılır?

 1. Eyni tipli

 2. Qarışıq

 3. Müxtəlif tipli

 4. Nöqsanlı

 5. Xüsusi
 1. Operativ ekspertiza hansı növ mallar üçün aparılır?

 1. Yeni mallar üçün

 2. Kütləvi mallar üçün

 3. Ədədi mallar üçün

 4. Sifarış edilən mallar üçün

 5. Seriyalı mallar üçün
 1. Əmtəə ekspertizası hansı təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir?

 1. Ticarət palatası və texniki ekspertiza bürosu

 2. Ticarət nazirliyi

 3. Ticarət təşkilatlarının şöbələri

 4. Standartlaşma və metrologiya şöbəsi

 5. Metrologiya şöbəsi
 1. Malın keyfiyyəti nədən aslıdır?

 1. Fiziki, kimyəvi, bioloji xassələrdən

 2. Bioloji xassələrdən

 3. Riyazi,texniki xassələrdən

 4. Fiziki,texnoloji xassələrdən

 5. Kimyəvi, sosioloji xassələrdən
 1. Malın keyfiyyətinin 10% artması qiymətə necə təsir edir?

 1. Qiymətlərin 40%-50% artmasına

 2. Qiymətlərin 10-30% artmasına

 3. Qiymətlərin 20-40%artmasına

 4. Qiymətlərin 40-45% artmasına

 5. Qiymətlərin 20-25% artmasına
 1. Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin qarışıq metodu hansı metodları birləşdirir?

 1. Differensial və kompleks metodlar

 2. Ekspert metodları

 3. Orqonoleptik metodlar

 4. Laboratoriya metodları

 5. Fiziki və kimyəvi metodlar
 1. Malın keyfiyyətini təmin edən əsas şərtlər hansılardı?

 1. Keyfiyyətin planlaşdırılması və proqnozlaşma

 2. Keyfiyyətin idarə olunması

 3. Keyfiyyətin ekspertizası

 4. Keyfiyyətin təyin olunması

 5. Keyfiyyətin təyin edilməməsi
 1. Istehlak ekspertizasının mahiyyəti nədir?

 1. İstehlakçı olan ekspert tərəfindən qəbul edilmiş malın qiymətləndirilməsi

 2. Keyfiyyətinin faizlə aşağı düşməsinin təyini

 3. Malın xassələrini qiymətləndirilməsi

 4. Istismar edilmiş malın qiymətləndirilməsi

 5. Nöqsanların yaranma səbəblərinin aşkar edilməsi
 1. Ekspert məhsulun növ adiyyatının eyniləşdirliməsi zamanı nəyə əsaslanmalıdır?

 1. Standartlatra

 2. Preyskurantlara

 3. Markalanmaya

 4. Texniki şərtlərə

 5. Məhsulun müşayətedici sənədlərinə
 1. İstehsalçı firmanınn həqiqiliyi nəyə əsasən təyin edilir?

 1. Əmtəə nişanına

 2. Ticarət markasına

 3. Ştrix- koda

 4. Markaya

 5. Etalon nümunəyə
 1. Malı müşayət edən sənədlər hansı mərhələdə tərtib edilir?

 1. Əsas

 2. Yekun

 3. Hazırlıq

 4. 1-ci mərhələı

 5. Son mərhələ
 1. Aktın yekun qərarını kimlər tərtib edir?

 1. Ekspertlər

 2. Işçi qrupu

 3. Baş mühasib

 4. Auditor

 5. Rəhbərlik

38.Həndəsi fiqurlar, bitki orpamenti və s. naxışlar hansı növ toxunuş növündə olur? 1. iri naxışlı

 2. xırda naxışlı

 3. sadə toxunma

 4. mürəkkəb toxunuş

 5. sadə toxunuşun törəməsi

39.Törəmə atlas toxunuşdan sıx atlas toxunuş almaq üçün nə etmək lazımdır? 1. arğac saplan cüt-cüt artırmaq

 2. əriş saplan artırmaq

 3. dioqanal toxunma

 4. dama-dama toxumaq

 5. sıx toxumaq

40.Sarja toxunması kətan toxunmasından nə ilə fərqlənir? 1. toxunuşuna görə

 2. rənginə görə

 3. möhkəmlyinə görə

 4. xammalına görə

 5. istifadə təyinatına görə

41.Əriş sapları toxunma prosesində ən çox nəyə qarşı davamlı olmalıdırlar? 1. sürtünməyə

 2. dartılmaya

 3. cırılmaya

 4. uzanmaya

 5. qırılmaya

42.Əriş və arğal saplarını biri-birindən nə ilə fərqləndiririk 1. yerləşməsinə görə

 2. rənginə görə

 3. qırılmasına görə

 4. upruqluğuna gorə

 5. möhkəmləyinə görə

43.Yerli nöqsanlar hansı nöqsanlara deyilir? 1. gözlə görünən

 2. gözlə görünməyən

 3. xırda nöqsanları

 4. iri nöqsanlara

 5. kiçik nöqsanlara

44.Yağ ləkəsi saplarda hansı nöqsan növünə aid edilir? 1. maşının nöqsanı

 2. əyirmə nöqsanı

 3. xammalın nöqsanı

 4. vurulma nöqsanı

 5. bəzəndirmə əməliyyatı nöqsanı

45.Toxuculuq saplarının nöqsanlarına aşağıdakılardan hansı nöqsan aid deyildir. 1. boyanması

 2. ipliyin zibilliyi

 3. yağ ləkəsı

 4. ilmək

 5. nahamarlılıq

46.Toxuculuq əməliyyatlarında dəzgahlarda olan əriş və arğac sapların biri-biri ilə kəsişməsindən alınan sıraya nə deyilir? 1. rapport sırası

 2. ilmə sırası

 3. sütun sırası

 4. əriş sırası

 5. arğac sırası

47.Qarışıq yun ipliyində hansı süni və sintetik liflərdən istifadə olunur 1. yun lapsan, yun – kapron, yun – viskoz, yun – nitron

 2. yun-pambıq

 3. yun-ipək

 4. yun-mineral

 5. yun-kətan

48.Krep sapında 1 metrinə neçə buruq olur? 1. 2200-3200

 2. 100-200

 3. 1000-1500

 4. 3400-3600

 5. 3600-4000

49.Tekstural kompleks saplar elostilik dərəcəsindən və quruluşundan asılı olaraq neçə hissəyə ayrılır? 1. 3

 2. 2

 3. 1

 4. 4

 5. 5

50Teksturalı saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir? 1. görünüşünə

 2. burulmasına görə

 3. liftərkibinə görə

 4. istehsal üsuluna görə

 5. xassəsinə görə

51.Düyünlü saplar digər saplardan hansı xüsusiyyətinə görə fərqlənir? 1. müxtəlif yoğunluğuna malik olmasına görə

 2. rənginə görə

 3. burulmasına görə

 4. fasonuna gorə

 5. teksinə görə

52.Krep sapının 1metrində neçə buruq vardır? 1. 2200-3200

 2. 1000-1100

 3. 1200-1500

 4. 1500-1700

 5. 3300-4000

53.İpək lifinin əyrilməsində neçə cür əyirmə üsulundan istifadə edilir? 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

54.Kimyəvi tərkibinə görə sintetik liflər neçə qrupa ayrılır? 1. 7

 2. 2

 3. 3

 4. 6

 5. 5

55.Sintetik liflərin mənfi xüsusiyyəti nədir? 1. nəmçəkmə qabiliyyəti

 2. yuylmağa qarşı davamlılığı

 3. hava keçiciliyi

 4. mikroqanizmlərə qarşı havanlılığı

 5. möhkəmliyi

56.Asetat lifi digər süni liflərdən hansı xassəsinə görə seçilir? 1. elostikliyi

 2. istini yaxşı keçirməsi

 3. sürtünməyə qarşı davamlığı

 4. uzanması

 5. qısalması

57.Viskoz ipəyinin yumşaqlığı lifin hansı gostəricisindən asılıdır? 1. lifin yoğunluğun

 2. lifin tərkibindən

 3. lifin dovanlılığından

 4. lifin rəngindən

 5. lifin hava keçirməsindən

58.Liflərin nazikliyinə gorə qiymətləndirərkən qoyun yununnan alınan liflər neçə qrupa ayrılır? 1. 4

 2. 1

 3. 2

 4. 3

 5. 5

59.Kətan lifi hansı daha cox hansı xassə gostəricilərinə gorə qiymətləndirilir?

 1. hiqros köpikliyə

 2. istilik saxlamaq xassəsinə

 3. upruqluq və xassələrə

 4. texnoloji xassələrə

 5. istismar xassəsinə

60.Toxuculuq sənayesində işlədilən liflərin 80 % -dən çoxunu hansı liflər təşkil edir? 1. bitki

 2. heyvan

 3. süni

 4. Sintetik

 5. Mineral

61.Qiymətləndirmə zamanı sintetik liflər kimyəvi tərkibindən və quruluşundan asılı olaraq neçə qrupa ayrılır? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

62.Qiymətləndirərkən liflər kimyəvi tərkibindən və alınma xüsusiyyətindən asılı olaraq hansı liflərə bölünür? 1. süni və sintetik

 2. qeyri-üzvi

 3. üzvi

 4. təbii

 5. bitki

63.Pambıq lifi hansı mənşəli necə qiymətləndirilir? 1. bitki

 2. heyvan

 3. süni

 4. mineral

 5. süni

64.Qiymətləndirilən lifin nömrəsi yuxarı olduqca onun yoğunluq dərəcəsi necə olur? 1. nazik

 2. qalın

 3. orta qalın

 4. lap qalın

 5. orta

65.Toxuculuq liflərini mənşəyinə görə qiymətləndirərkən onu neçə sinfə bölürlər? 1. 2

 2. 1

 3. 3

 4. 4

 5. 5

66.Hansı materiallara toxunmamış materiallar deyilir? 1. toxuculuq dəzgahında toxunmayan

 2. ilmə sırasından

 3. jakkar toxunuşlu

 4. atlas toxunuşlu

 5. polotno toxunuşlu

67.Toxunmamış materalların istehaslını qiymətləndirərkən mexaniki üsul hansı əməliyyatı özündə əks etdirir? 1. hörmə tikiş

 2. tikmə

 3. biçmə

 4. yapışdırma

 5. bərkitmə

68.Fiziki – kimyəvi qiymətləndirmə zamanı toxunmamış materialların istehsalında olan üsul özündə nəyi əks etdirir? 1. materialların yapışdırılması

 2. Materialların tikilməsi

 3. Materialların sökülməsi

 4. Materialların qaçılması

 5. Materialların seçilməsi

69.Toxunmamış materialların xidmət müddəti hansı xassə ilə qiymətləndirilir? 1. istismar müddəti ilə

 2. texnoloji xassə ilə

 3. materalına görə

 4. kodlaşmasına görə

 5. sortuna görə

70.Təbii liflərin kimyəvi tərkibini qiymətləndirərkən onları hansı siniflərə ayrılar? 1. üzvü və yeri üzvü

 2. sintetik

 3. süni

 4. Təbii

 5. Qeyri təbii

71.Toxuculuq mallarının ekspertizası zamanı mal partiyası anlayışı ? 1. bir nəqliyyat sənədi, eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, topla gəlmiş parça miqdarı

 2. Bir nəqliyyat sənədi ilə qəbul edilmiş topla gəlmiş parça miqdarı

 3. Topdan kəsilməş parça nümunəsi

 4. Eyni artikullu, eyni xammal tərkibli, parça topu

 5. Bir tarada yerləşmiş eyni artikullu parça topu

72.İplik və sapların keyfiyyəti hansı sənədə əsasən qiymətləndirilir? 1. standarta əsasən

 2. ədəbiyyatlara əsasən

 3. aktlara əsasən

 4. müqaviləyə əsasən

 5. qeydlərə əsasən

73. İplik və sapların keyfiyyəti necə qiymətləndirilir? 1. Xassələr üzrə qeyri-bəarbərlik göstəricisi hesablanır

 2. Qirilma yükü hesablanır

 3. Burulma əmsalı hesablanır

 4. Hiqroskopikliyi təyin edilir

 5. Elastikliyi təyin edilir

74.Materialın pis bişirilməsi nəticəsində hansı nöqsan yaranır? 1. Ləkə

 2. Yanıq

 3. Zəifləmə

 4. Zolaqlıq

 5. Müxtəlif rəng çalarlığı

75.Bu saplardan hansı sulfat turşusunda həll olunur? 1. viskoz, asetat, amid, kapron

 2. Ipək . pambıq, yun , kətan

 3. Poliefir, viskoz, kətan, ipək

 4. Asetat, kapron, kətan, yun

 5. Pampıq, poliefir, amid, kətan

76.Toxuculuq materiallarının hazırlanma üsulunun eyniləşdirmə ekspertizası hansı metodla qiymətləndirilir? 1. Orqonoleptik metod

 2. Ekspress metod

 3. Test metodu

 4. Laboratoriya metodu

 5. Sensor metod

77.Toxuculuq materiallarının qiymətləndirilməsi hansı metodla həyata keçirilir? 1. Orqonoleptik metod

 2. Sensor metod

 3. Laboratoriya metodu

 4. Ekspress metod

 5. Test metodu

78.Toxuculuq materiallarının təsnifat qymətləndirilməsi zamanı hansı əlaməti təyin olunur? 1. Növ müxtəlifliyi

 2. Xammalı

 3. Kimyəvi tərkibi

 4. Toxunma növü

 5. Iplik və sapların növü

79. Parçaların vahid xassə göstəricisinə görə keyfiyyətini qiymətləndirərkən hansı metodlardan istifadə olunur? 1. Ekspert

 2. Laboratoriya

 3. Orqonoleptik

 4. Sosioloji

 5. Təcrübəvi geyim

80.Parça mallarının ekspert qiymətləndirilmə zamanı kobud nöqsan müşahidə edilərsə ekspert nə etməli? 1. Şərti kəsik edərək keyfiyyət itkisi faizini müəyyənləşdirir

 2. Parçanın keyfiyyətsizliyi haqda akt tərtib edir

 3. Işçi dəftərində bu barədə qeydlər edir

 4. Sifarişçi təşkilatın nümayəndəsinə xəbardarlıq edir

 5. Ekspert kobud nöqsanı kəsərək nümunə kimi götürüb mal göndərən təşkilatın nümayəndəsinə xəbərdarlıq edir

81.Parçanin lif tərkibinin eyniləşdirilməsi hansı metodla həyata keçirilir? 1. Orqonoleptiki

 2. Laboratoriya

 3. Sensor

 4. Ekspert

 5. Test

82.Parçanın lif tərkibinin eyniləşdirilməsi hansı yolla həyata keçirilir? 1. Yadırma

 2. Spirtdə həll etmə

 3. Dadma

 4. Vizual

 5. Aşılama

83.Parçaların nöqsanları standarta əsasən necə qruplaşdırılır? 1. Yerli və yayilmış

 2. Gizli və aşkar

 3. Gorünən və görünməyən

 4. Görünən və yayılan

 5. Yerlı və aşkar

84.Keyfiyyəti qiymətləndirilən parçanın xassələr məcmusunun baza göstəricilərinin məcmusu ilə müqayisə edilməsi prosesi necə adlanır? 1. Keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsi

 2. Keyfiyyətə nəzarət

 3. Istismar xassələrinin yoxlanılması

 4. Estetik xassələrin qiymətləndirilməsi

 5. Gigiyenik xassələrin qiymətləndirilməsi

85.Parçaların bədii- estetik göstəriciləri maksimim necə balla qiymətləndirilir? 1. 40 balla

 2. 35 balla

 3. 10 balla

 4. 20 balla

 5. 30 balla

86.Parça mallarının kəmiyyət sayına ekspertlər hansı əməliyyatlardan sonar başlayırlar?  1. Plombun salamatlığı, dəmir yol fakturasında topun uzunluğu, konteynerə müdaxilə olunmaması

  2. Dəmir yol fakturasında parça topunun uzunluğu

  3. Konteynerə müdaxilə olunması aydınlaşdıqdan sonar

  4. Plombun salamat olmasından sonra

  5. Konteynerin xarici vəziyyəti, konteynerin üzərindəki plombun salamatlığı

87.Bunlardan hansı parça və geyim mallarının gigiyenik xassəsinin qiymətləndirilməsi üçün vacibdir? 1. buxarkeçirilməsi, havakeçirilməsi

 2. Parçanin fakturası

 3. Koloristik tərtibatı

 4. Şəffaflığı

 5. Forma saxlanması

89.Yunn parçaların keyfiyyətcə sortlaşdırılmasında I sort üçün bal qiymətinin səviyyəsi hansı həddə qədər ola bilər? 1. 12 bal

 2. 10 bal

 3. 16 bal

 4. 18 bal

 5. 20 bal

90.Parçalar keyfiyyətcə attestasiyadan keçirilərkən I keyfiyyət koteqoriyasına verilən bal qiymətinin səviyyəsi nə qədər olmalıdır? 1. 32-37 bal

 2. 30-33 bal

 3. 32-35 bal

 4. 30-36 bal

 5. 33-37 bal

91.Donluq parçalar içərisində ən nazik hansılardır? 1. Batist, volta, markizet

 2. Triko, moleskin

 3. Kanifas, asta, mayya

 4. Zefir, pike, lionez

 5. Poplin, tafta, şotlanka

92.Hansı prossesdən polotno toxunması əmələ gəlir? 1. Əriş və arğac saplarının növbə ilə bir-birinin örtməsi prosesindən

 2. Əriş saplarının növbə ilə örtməsi prosesindən

 3. arğac saplarının növbə ilə bir-birinin örtməsi prosesindən

 4. bir arğac sapı 2 və ya 3 əriş sapı ilə bir -birini örtməsi prosesindən

 5. bir arğac sapı əyilərək 4 və çox əriş sapınin üzərini örtməsi prosesindən

93.Hansı prossesdə sarja toxunması əmələ gəlir? 1. bir arğac sapı 2 və ya 3 əriş sapı ilə örtülmüş olur

 2. Bir arğac saspı əyilərək 4 və çox əriş sapının örtülməsindən

 3. Arğac saplarının növbə ilə bir-birini örtməsindən

 4. Əriş saplarının növbə ilə bir-birini örtməsindən

 5. əriş və arğac saplarının növbə ilə bir-birini örtməsi prosesindən

94.Digər toxunmalardan atlas toxunmasınin fərqi? 1. bir arğac sapı əyilərək 4 və çox sapı əriş sapının və yaxud bir əriş sapı 4 və ya daha çox arğac sapının üzərinin ortməsindən

 2. Arğac saplarının növbə ilə bir – birini örtməsindən

 3. Əriş saplarının növbə ilə bir – birini örtməsindən

 4. Əriş və arğac saplarının növbə ilə bir-birini örtməsindən

 5. Bir arğac sapı 2 və ya 3 əriş sapı ilə örtülməsindən

95.Parçaların tərkibindəki lifin təbiətini hansı üsulla qiymətlədiririk? 1. orqonoleptiki və laboratoriya

 2. Yalnız orqonoleptiki

 3. Yalniz laboratoriya

 4. Riyazi üsulla

 5. Riyazi və laboratoriya

96.Parçanın xarakteri hansı xassələrinə gorə qiymətləndirilir? 1. xarici görünüşünə və xassələrinə

 2. Formasına

 3. Keyfiyyətinə

 4. Yalnız xarici görünüşünə

 5. Yalnız xassələrinə

97.Hansı toxunma parçalar daha davamlı olur? 1. Polotno

 2. Sarja

 3. Sətin

 4. Yalnız sarja və sətin

 5. Polotno və sarja

98.Parçaların sıxlığına təsir edən amillər hansıdır? 1. toxunma növləri

 2. Liflərin növləri

 3. Toxunmaya hazırlıq əməliyatları

 4. Ağardılma

 5. Bəzndirilmə

99.Parçaların vahid xassə göstəricisinə görə keyfiyyətini qiymətləndirərkən hansı metodlardan istifadə olunur? 1. Ekspert

 2. Laboratoriya

 3. Orqonoleptik

 4. Sosioloji

 5. Təcrübəli geyim

100.Parçaların gigiyenik xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillərin rolu üstünlük təşkil edir? 1. lif tərkibi

 2. Bərkidilməsi

 3. Yandırma və ya ütüləmə

 4. Merserizasiya əməliyyatı

 5. Yandırılma

101.Parçaların sıxlığına təsir edən amillər hansılardır? 1. Toxunma növləri

 2. Liflərin növləri

 3. Toxunmaya hazırlıq

 4. Ağardılma

 5. Bəzəndirilmə

102.Dartılma zamanı hansı növ parça daha dözümlüdür? 1. dioqanal

 2. Sətin

 3. Atlas

 4. Sarja

 5. Bəzəndirilmə

103.Hansı lif növü sintetik lif sırasına aiddir? 1. nitron

 2. Pambıq

 3. Kətan

 4. Asetat

 5. Misli amonyak

104. Daha çox burulma dərəcəsinə malik olan iplik və saplar parçaların hansı xassələrinə?  1. parçanın mexaniki davamlılıgına

  2. müsbət təsir göstərir

  3. Parçanın rənginə

  4. Parçanın islanmasına

  5. Parçanın piçilməsinə

105.Parçalarının istehlak xassılırinin formalaşdırılmasında ilkin amil hansıdır? 1. Lif tərkibi

 2. Bərkidilmə

 3. Toxunmanın növü

 4. Ağardılmanın növü

 5. Akkreditləşdirmə

106.Parçaların gigiyenik xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillərin rolu üstünlük təşkil edir? 1. Lif tərkibi

 2. Bərkidilməsi

 3. Kalandırlardan keçirilməsi

 4. Yandırılma və ya ütülmə

 5. Merserizasiya əməliyyatı

107.Parçaların mexaniki xassələrinin formalaşdırılmasında hansı amillər vacib rol oynayır? 1. Toxunma

 2. Boyadılma

 3. Akkreditləşdirmə

 4. Ağardılma

 5. Karbonizasiya əməliyyatı

108.Tikiş müəssisələrinə verilmiş parçaların keyfiyyətini nə zaman yoxlayırlar? 1. Parça biçilməzdən əvvəl

 2. Satışa buraxılmazdan əvvəl

 3. Zədələnmiş, zay olduğu halda

 4. Parçanın keyfiyyətsizliyi aşkar olunan zaman

 5. Akt tərtib edilən zaman

109.Ortüklü trikotaj qimətləndirilərkən hansı əsəs gostəriciləri nəzərə alınmalıdır? 1. iki əlvan sapdan hörülən trikotaj

 2. Saya trikotaja

 3. Naxışlı trikotaja

 4. Rənglı trikotaja

 5. Iki rəngli trikotaja

110.Jakkard trikotaj hansı naxışlarına gorə qiymətləndirilir? 1. mürəkkəb əlvan naxışla

 2. Iki qat trikotaja

 3. Üçqat trikotaja

 4. Üç astarlı trikotaja

 5. Tiftikli trikotaja

111.Trikotaj mallarının iqtisadi faizi nə zaman müəyyənləşdirilir? 1. Ticarət birliyinin bu haqda xahişi olduqda

 2. Kəmiyyət ekspertizası aparılarkən

 3. Istehsal və qeyri istehsal xarakter nöqsanlarına görə

 4. Ketfiyyət ekspertizası aparılarkən

 5. Konteynerdə gəlmiş malalrın sayının yoxlanılması zamanı

112.Qablaşdıma tikotajın məmulatlarının keyfiyyətinə necə təsir göstərir? 1. Müxtəlif zərərli amillərin təsirindən qorunur

 2. Erqonomik xassələrini yüksəldir

 3. Funksional xassələrini yüksəldir

 4. Uzunömürlülüyünü yüksəldir

 5. Gigiyenikliyini yüksəldir

113.Ekspert qiymətləndirilməsi zamanı istifadə edilən qiymətləndirmə sistemi hansı qrupa bölünür? 1. 4- əla, yaxşı, kafi və pis

 2. 2- əla, və pis

 3. 3- yaxşı, kafi və pis

 4. 5-əla , orat, yüksək, kafi , pis

 5. 1-əla

113.Trikotaj məmulatlarının keyfiyyət göstəriciləri hansı amillər ilə təyin edilir?  1. Xarici nöqsanlar, laboratoriya təhlilləri

  2. Xidmət müddəti , estetik xassə

  3. Davamlılıq , bəzək əməliyyatı

  4. Çəkisi, ölçüsü

  5. Sıxlığı, boyağın sabitliyi

114..Trikotaj mallarının ekspert qiymətləndirilməsi zamanı baza göstəriciləri termini altında nə baş verir? 1. Normativ texniki sənədlərdə trikotaj mallrının keyfiyyətini əks edən göstəricilər

 2. Müqavilə və ya kontrakdakı şərtlərdə əks olunmuş tələblər

 3. Trikotaj malları saxlanan bazalarda olan göstəricilər

 4. Trikotaj mallarının istehlak xassələrini özündə əks etdirən kompleks göstəricilər

 5. Ilmə sıraları strukturunu əks edən göstəricilər

115.Qiymatlandirma zamanı tikotajin sıxlığı necə təyin olunur? 1. Üfüqi və şaquli xətlə 5 sm- də olan ilmələrin miqdarı

 2. Üfüqi və şaquli xətlə 10 sm- də olan ilmələrin miqdarı

 3. Üfüqi və şaquli xətlə 15 sm- də olan ilmələrin miqdarı

 4. Üfüqi və şaquli xətlə 25 sm- də olan ilmələrin miqdarı

 5. Üfüqi və şaquli xətlə 20 sm- də olan ilmələrin miqdarı

116.Trikotaj və tikili malları qiymətləndirərkən onları fərqləndirən əsas xassə hansıdır? 1. elastiklik

 2. estetik

 3. gigietik

 4. istismar xassəsi

 5. hava keçirmə

117. Trikotaj mallarının keyfiyyətini qiymətləndirən zaman hansı keyfiyyət göstəriciləri nəzərə alınır? 1. xammalının növü itikişinin keyfiyyəti

 2. Rəngi

 3. Üslubu

 4. Çəkisi

 5. Markalanması

118.Trikotaj toxunuşlarından olan fanq toxunuşu lastik toxunu olan nə ilə fərlənir? 1. ilmə sırasına görə

 2. formasına görə

 3. rənginə görə

 4. xammalına görə

 5. qalınlığı görə

119.Trikotaj polotnosu tikili mallardan hansı xassələrinə görə fərqlənir? 1. istehsal texnologiyasına görə

 2. xammalına

 3. rənginə

 4. konstruksiyasına

 5. çəkisinə görə

120. Laboratoriya üsullarında trikotaj məmulatının keyfiyyət səviyyəsi hansı xassələrə görə təyin olunur? 1. sixlığı və 1 m2 polotnonun çəkisi

 2. müasir modaya uyğunluğu

 3. konstruksiyası

 4. qablaşdırma

 5. daşınma

121.Tikili mallarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində tikiş və sırıqların vəziyyəti hansı metod ilə təyin edilir? 1. orqonolepyik və ölçmə metodu ilə

 2. Laboratoriya metodu ilə

 3. Kompleks

 4. Ekspert

 5. Sosioloji

122.Tikili məmulatlarda rast gəlinən nöqsanları neçə qrupa bölünür? 1. 2 qrupa

 2. 4 qrupa

 3. 1 qrupa

 4. 3 qrupa

 5. 5 qrupa

123.Kütləvi üsulla istehsal edilən tikili məmulatların keyfiyyəti necə qiymətləndirilir? 1. Təsdiq edilmiş standart və texniki şərtlər üzrə

 2. Orqonoleptik

 3. Laboratoriya təhlillər üzrə

 4. Boyağın sabitliyi

 5. Sıxlığı, çəkisi

124.Tikili mala olan tələb neçə cür olur? 1. Perspektiv, cari , ümumi, spesifik

 2. Keyfiyyət , kəmiyyət

 3. Spesifik, sosioloji

 4. Subyektiv, evrestik

 5. Obyektiv, evrestik

125.Geyimlərdə olan antropometrik göstəricilər nəyə uyğun qiymətləndirilir? 1. Ölçü standartlarına

 2. Keyfiyyətə uyğun olaraq

 3. Markaya uyğun olaraq

 4. Tələblərə uyğun olaraq

 5. Kataloqa uyğun olaraq

126.Geyimlərdə psixofizioloji tələblər nəyə uyğun qiymətləndirilir? 1. İnsan rahatlığına

 2. Insanın iş qabiliyyətinə

 3. Standarta uyğun olması

 4. Texniki şərtlərə uyğun olması

 5. Iqtisadi tələblərə uyğun olması

127.Geyimim keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla qiymətləndirilir? 1. Kompleks metod

 2. Analitik metod

 3. Seçmə metod

 4. Sosial metod

 5. Alət metod

128.Tikili məmulatların fiquraya oturma keyfiyyətinə təsir göstərən nöqsanlar hansılardır? 1. Konstruksiya nöqsanları

 2. Modelləşmə nöqsanları

 3. Tikiş nöqsanları

 4. Haşiyə nöqsanları

 5. Parça nöqsanları

129.Tikili malların eyniləşdirliməsi hansı metodlarla həyata keçirilir? 1. Orqonoleptik, ölçü, fiziki- kimyəvi

 2. Sensor, test, laboratoriya,

 3. Ölçü, ekspress, test

 4. Fiziki- kimyəvi, ekspert

 5. Laboratoriya, sensor

130. Tikili malların sortunun eyniləşdirilməsi nəyə əsasən həyata keçirilir? 1. Standarta

 2. Preyskuratrta

 3. Etalon nümunəyə

 4. Markaya

 5. Ştrix- koda

131.Qiyətləndirmə zamanı tikili malların keyfiyyətini formalaşdıran amillər necə qruplaşdırilır? 1. Xammal, istehsal texnologiyası, biçmə

 2. Model, quraşdırma, biçmə, bəzək

 3. Layihələşdirmə, biçmə, tikmə, bəzək

 4. Parça seçimi, naxış seçimi, model

 5. Saxlama , daşıma , satış

132.Tikili malların keyfiyyətinin qiymətləndirmə zamanı noqsanlar hansı qruplara ayrılır? 1. Material və istehsal nöqsanları

 2. Malın üst və astar hissəsində olan nöqsanlar

 3. Döş və ətək hissədə olan nöqsanlar

 4. Naxış və bəzək nöqsanları

 5. Tikiş və furnitura nöqsanları

133. Tikili malların keyfiyyəti qiymətləndirilən zaman hansı nöqsanlar nəzərə alınmır? 1. görə çarpmayan nöqsanlar

 2. İri nöqsanlar

 3. 3-dən çox olan nöqsanlar

 4. keyfiyyəti yararsız hala salan nöqsanlar

 5. istehlak xassələrinə xəzər gətirən nöqsanlar

134. Uşaqlar üçün olan geyimlərdə keyfiyyətini qiymətləndirərkən hansı xassə əsas götürülür? 1. gigiyenik

 2. estetik

 3. erqonomik

 4. hiqroskopik

 5. elektrikləşmə

135. Milli geyimlərd qiymətləndirilərkən hansı istehlak xassəsi əsas göstəricisi kimi götürülür? 1. estetik xassə

 2. funksional xassə

 3. gigienik xassə

 4. erqonomik xassə

 5. ekoloji xassə

136. Geyimlərdə fiziki köhnəlmə ilə mənəvi köhnəlmə arasında hansı cəhət qiymətləndirilir? 1. geyim istifadə edilmədən köhnəlmişdir

 2. geyim istifadə edilərək köhnəlmişdir

 3. geyim sürtünmədən köhnəlmişdir

 4. geyim cırılaraq köhnəlmişdir

 5. geyim çürüyərək köhnəlmişdir

137. Tikili mallara verilən istismar tələblərini qiymətləndirərkən hansı xassələrdən istifsdə edilir? 1. istismar müddəti və ya xidmət müddəti

 2. geyimlərin rəngi

 3. geyimlərin istiliyi mühafizə etmə xassəsi

 4. Moda və üslub

 5. geyimlərin konstruksiyası

138. Tikili mallarda ölçü göstəricisi hansı yarımçevrənin uzunluğu ilə ölçülür? 1. döş yarımçevrəsi

 2. bel yarımçevrəsi

 3. omba yarımçevrəsi

 4. baş yarımçevrəsi

 5. sarğı yarımçevrəsi

139.Tikili mallarda uzunluq ölçü vahidi insan bədəninin harasından harasına qədər olan məsafədir? 1. başın yuxarısından ayağa qədər olan məsafə ilə

 2. kürəkdən ayağa qədər olan məsafə ilə

 3. beldən ayağa qədər olan məsafə ilə

 4. boyundan ayağa qədər olan məsafə ilə

 5. ombadan ayağa qədər olan məsafə ilə

140. Aşağıdakılardan hansı geyimlərdə estetik xassələr daha öndə olmalıdır?  1. ziyafət

  2. xüsusi təyinatlı

  3. milli

  4. gündəlik

  5. idman

141. İnsanın normal həyat fəaliyyətini təmin edən əsas tələb hansıdır?  1. gigiyenik

  2. funksional

  3. xidmət müddəti

  4. estetik

  5. erqonomik

142.Geyimlərdə hansı xassənin yüksək olması bədənin istilik itirməsini azaldır, temperaturun daim saxlanmasını təmin edir?  1. gigiyenik

  2. erqonomik

  3. estetik

  4. funksional

  5. xidmət müddəti

143. Geyimlərə verilən gigiyenik tələblər iqlim zonasından asılı olaraq dəyişə bilərmi?  1. dəyişər

  2. dəyişmir

  3. nisbətən

  4. bəzi hallarda

  5. arada bir

144. Aşağıdakı geyimlərdən hansı daha yaxşı istilik saxlama qabiliyyətinə malikdir?  1. paltolar

  2. yubkalar

  3. köynəklər

  4. donlar

  5. plaşlar

145.Moda və üslub geyimlərin keyfiyyətinə verilən hansı tələbə təsir edir?  1. estetik

  2. erqonomik

  3. texnoloji

  4. gigiyenik

  5. xidmət müddəti

146. İstehlakçıların sağlam həyat tərzini təmin edən tələb hansıdır?  1. gigiyenik

  2. estetik

  3. texnoloji

  4. erqonomik

  5. istismar

147.Geyimlərin keyfiyyət səviyyəsi hansı metodla qiymətləndirilir?  1. kompleks

  2. analitik

  3. seçmə

  4. sosial

  5. alət

148.Tikili mallarda sortlaşdırma nəyəəsasən həyata keçirilir?  1. nöqsana

  2. xammala

  3. təsnifata

  4. çeşidə

  5. texnologiyaya

149.Nöqsanlar tikili malda yerləşmə dərəcəsinə görə neçə qrupa bölünür?  1. görünən, görünməyən

  2. görünən, xırda

  3. görünən, iri

  4. iri, xırda

  5. görünməyən

150.Tikili malların insan bədəninə oturması keyfiyyəti necə təyin olunur?  1. manikenə geydirməklə

  2. ölçməklə

  3. masada baxmaqla

  4. işıqda baxmaqla

  5. cihazda dartmaqla

151.Qız uşaqlarına məxsus köynəkləri hansı ölçülərdə buraxılır? 1. ) 26-42

 2. 20-24

 3. 44-54

 4. 56-60

 5. 60-80

152. Tikili mallarda aralıq ölçüləri biri-birindən fərləndirən zaman onlar arasında interval fərqi neçə sm olur?

a) 4 sm

b) 3 sm


c) 2 sm

d) 5 sm


e) 6 sm
153.Xalça məmulatlarının keyfiyyətinə təsir edən amillər hansılardır?

 1. Xammalı, bədii tərtibatı, hazırlanma texnologiyası

 2. Naxışları , xammalı

 3. Istehsalı , tərtibatı

 4. Xammalı, istismarı

 5. Daşınması, saxlanması

154.Xalça istehsalında istifadə olunan hansı qoyun yunu daha qiymətlidir? 1. Yazda qırxılan

 2. Payızda qırxılan

 3. Qışda qırxılan

 4. Yayada qırxılan

 5. Payız – qışda

155.Xovlu xalça istehsalında hansı yundan istifadə olunur? 1. Qaba yun

 2. Seliloza

 3. Yazda qırxılan

 4. Maral yunu

 5. Sintetik

156.Süni ipəyin əsas xammalı nədir? 1. Seliloza

 2. Sink

 3. Marqans

 4. Bitki mənşəli

 5. Heyvan mənşəli

157.Hal – hazırda xalça mallarına verilən başlıca tələb hansıdır? 1. Estetik tələb

 2. Texniki tələb

 3. Bioliji tələb

 4. Sosioloji tələb

 5. Iqtisadi tələb

158.Yüksək kateqoriyalı xalçalara neçə bal verilir? 1. 38 bal

 2. 40 bal

 3. 20 bal

 4. 15 bal

 5. 35 bal

159. Xalçanı qiymətləndirərkən hansı istehlak tələbləri qoyulur? 1. Estetik,yararlılıq, etibarlılıq

 2. etibarlılıq, iqtisadı, təhlükəsizlik

 3. yaralılıq, etibarlılıq, estetik

 4. gigiyeniklik,estetik, etibarlılıq

 5. iqtisadi, yararlı, gigiyenik

160. Boyağın sabitliyini qiymətləndirərkən hansı standart gostəricisi əldə rəhbər tutulur? 1. 151124-69

 2. 115122-38

 3. 115222-40

 4. 115099-90

 5. 155333-40

161. Standarta gorə uzunluğu 100 sm olan məmulatlarda kənarlaşma nə qadər olur? 1. 1 sm-ə qədər

 2. 3 sm -ə qədər

 3. 2 sm -ə qədər

 4. 5 sm -ə qədər

 5. 4 sm -ə qədər

162. Xalçanın səsudması qabiliyyəti nədən aslıdır? 1. qalınlıq və çəkidən

 2. eninnən və qalınlığından

 3. çəkidən və uzunluqdan

 4. uzunluqdan və naziklikdən

 5. naziklikdən və qalınlıqdan

163. Standarta gorə 100 sm dən yuxarı olan xalça məmulatlarında kənarlaşma nə qədər olur? 1. 3 sm qədər

 2. 1 sm -ə qədər

 3. 4 sm -ə qədər

 4. 2 sm -ə qədər

 5. 5 sm -ə qədər

164. Xalçanın boyağının sabitliyi neçə balla qiymətləndirilir? 1. 8 balla

 2. 5 balla

 3. 7 balla

 4. 9 balla

 5. 6 balla

165.Xalçanın əzilmə dərəcəsini yoxlamaq üçün onu neçə gün yuk altında saxlayirlar? 1. 15 gün

 2. 18 gün

 3. 25 gün

 4. 10 gün

 5. 35 gün

166. Xalçanın 1 kv m çəkisi necə müəyyənləşdirilir? 1. Tərəzidə çəkilir,olçüyə bolünür

 2. Uzunluğu olçülür, xovun hündürlüyü hesablanır

 3. Xovun hündürlüyü olçülür

 4. Sıxlıq hesablanır

 5. Eni uzununz vurulur

167. Xalçanın tipini, mənşəuini təyin etmək üçün nə əsəs gotürülur? 1. naxış,çeşni,bəzək

 2. bəzək,boya

 3. boya,çeşid,naxış

 4. naxış, boya,lif

168.Xovun hündürlüyünü necə təyin edirlər? 1. xətkeş vasitəsi ilə 5 yerdən

 2. sm vasitəsi ilə 2 yerdən

 3. sm vasitəsi ilə 5 yerdən

 4. xətkeşvasitəsi ilə 10 yerdən

 5. xətkeş vasitəsi ilə 15 yerdən

169. Xovun sıxlığı necə təyin eilir? 1. 1 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

 2. 4 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

 3. 3 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

 4. 5 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

 5. 2 dm.kv düşən xov dəstlərinə gorə

170.Xalçada noqsanların balı az olduqda xalça necə qiymətləndirilir? 1. yüksək

 2. orta

 3. əla

 4. az

 5. yaxşı

171. Xalçanın elektrik keçirməsi nə ilə qiymətləndirilir? 1. Xüsusi səthi elektrik müqaviməti ilə

 2. xüsusi dərəcə ilə

 3. voltmetirlə

 4. coolla

 5. termometrlə

172. Xalçanın upruqluğu necə qiymətləndirilir? 1. 15.30.60 dəq. intervalda təzyiq etməklə

 2. 2.4 .6 dəq. intervalda təzyiq etməklə

 3. 15.20.25 dəq. intervalda təzyiq etməklə

 4. 25.40.80 dəq. intervalda təzyiq etməklə

 5. 35.50.60 dəq. intervalda təzyiq etməklə

173. Xalçanın qalınlığını necə təyin edirlər? 1. qalınlıq olçən cihazla

 2. Sm –lə

 3. mm-lə

 4. xətkeşlə

 5. qarışla

174.Xalçanın sürtünməyə qarşı davamlılığı nədən asılıdır? 1. lif tərkibindən

 2. toxunuşundan

 3. boyadan

 4. sıxlığından

 5. qalınlığından

175.Dərilər hansı üsulla konservləşdirilir? 1. Duzlamaq, qurutmaq, dondurmaq

 2. Duzlamaq

 3. Qurudub sonra aşılamaq

 4. Duz məhlulunda saxlamaq

 5. Dondurmaq

176.Dərilərin emal edilməsi əməliyyatları hansılardır? 1. Aşılamağa hazırlıq, aşılama, bəzək əməliyyatı

 2. Dərinin aşılanması

 3. Dermanın ayrıd edilməsi

 4. Epidrmis qatıın ayrid edilməsi

 5. Duz məhlulunda saxlamaq

177.Ekspertlər dərini mikroquruluşuna görə hansı təbəqələrə bölürlər? 1. Epidermis, orta , dərialtı təbəqə

 2. Derma, mezdra

 3. Buynuz, derma

 4. Üst , orta, alt

 5. Alt , mezdra

178.“Sevro” hansı dəridən hazırlanır? 1. Keçi

 2. Qoyun

 3. Quzu

 4. Inək

 5. Öküz

179.Aşılayıcılar gönə hansı xassəsi verir? 1. Mexaniki möhkəmlik

 2. Bərklik

 3. Suya nisbi davamlıq

 4. Kimyəvi davamlıq

 5. Elastiklik

200.Dərinin ümumi xassələri hansılardır? 1. Ölçüsü, davamı, çəkisi, istilik saxlam

 2. Ölçüsü

 3. Qalınlığı

 4. Çəkisi

 5. Istilik saxlama

201.Gön ayaqqabıların xarici görünüşü və bəzəndirilməsi neçə balla qiymətləndirilir? 1. 20

 2. 10

 3. 15

 4. 22

 5. 14

202.Gön ayaqqabıların daxili tərtibatı neçə balla qiymətləndirilir? 1. 8

 2. 6

 3. 10

 4. 20

 5. 7

203.Ayaqqabıların əsas növ ekspertizasına hansılar daxildir? 1. Kəmiyyət, keyfiyyət, təkrar, nəzarət və təşkilatların sifarişi ilə keçirilən ekspertiza

 2. Təkrar ekspertiza

 3. Nəzarət ekspertiza

 4. Kəmiyyət ekspertiza

 5. Orqonoleptik və laboratoriya ilə ekspertiza

204.Dərilərin yağlı maddələrlə emal edilməsi hansı xassəni yaxşılaşdırır? 1. Yumşaq

 2. Plastik

 3. Sıxlıq

 4. Upruqluq

 5. Bərklik

205.Gön ayaqqabıların keyfiyyətinə qoyulan tələblər hansılardır? 1. funksional, istismar,estetik, gigiyenik, erqonomik

 2. Iqtisadi, istismar

 3. Bioloji, fizioloji

 4. Sosioloji, cari,

 5. Mikrobioloji, riyazi

206.Ayyaqqabının xarici görünüşünə görə qüsurunun olmadığını hansı metodla təyin edirlər? 1. Orqonoleptik

 2. Laborator

 3. Funksional

 4. Ekspert

 5. Sosioloji

207.Gön –ayaqqabıların keyfiyyətinn aşağı düşməsinə səbəb olan nöqsanlar hansılardır? 1. Görünən, gizli, yol verilən, yol verilməyən

 2. Istehsal zamanı

 3. Xammalında rast gəlinən nöqsanlar

 4. Kritik istismar

 5. Qablaşdırma, daşınma zamanı baş verilən nöqsanlar

208.Hansı gönlərdə hansı nöqsan xammal nöqsanı sayılır? 1. Yara izləri

 2. Qeyri-bərabər boyadılma

 3. Tam aşılanma

 4. Plyonka təbəqəsinin tökülməsi

 5. Qeyri- bərabər xovlaşdırma

209.Ekspertin keyfiyyətinin işçi qrup tərəfindən qiymətləndirilməsi hansı qiymətləndirmə üsuluna aiddir? 1. Evrestik

 2. Test

 3. Kombinləşdirilmiş

 4. Statistik

 5. Sənədli

210.Ekspertin keyfiyyətinin kombitentlik yolla qiymətləndirilməsi hansı qrup metoda aiddir? 1. Kombinə edilmiş

 2. Test

 3. Evristik

 4. Sənədli

 5. Statisti

211.Xəzin keçəlləşmə xassəsinə hansı amil daha çəx təsir göstərir? 1. Rütubətlı mühit

 2. Xəzin sıxlığı

 3. Xəzin quruluşu

 4. Xəzin yumşaqlığı

 5. Xəzin qalınlığı

212.Aşağıdakı hansı heyvanın sağlığındakı nöqsanlardır? 1. Çopurluq

 2. Qızartı

 3. Iki tərəfli kəsik

 4. Yanıq izləri

 5. Rəngin itirilməs

213.Aşağıda göstərilən xəzlərdən hansı daha sıx xəz qatına malıkdir? 1. Samur xəzi

 2. Porsuq xəzi

 3. Dələ xəzi

 4. Su iti xəzi

 5. Qaragül cinslı qoyun xəzi

214.Istehsalat təyinatlı gön ayaqqabının keyfiyyətinə qoyulan əsas tələb hansıdır? 1. Spesifik xassəli olması

 2. Istilik saxlanması

 3. Yüngül olması

 4. Forma saxlanması

 5. Suyu keçirməsi

215.Xəz dəri yarımfabrikatları sortlaşdırılarkən nöqsanlarına görə neçə balla qiymətləndirilir? 1. 10-a qədər

 2. 10-15-ə qədər

 3. 15-20-ə qədər

 4. 5 -ə qədər

 5. 8-ə qədər

216.Aşağıdakılardan hansı gön ayaqqabıların istehsal nöqsanı sayılır? 1. 327. Daban dalı detalının müxtəlif uzunluqda olması

 2. Üz materialında örtük təbəqəsinin tökülməsi

 3. Cızılma izləri

 4. Detalın astar tərəfindən kəsilməsi

 5. Naxışının qeyri dəqiqiliy

217.Konteynerdə gələn ayaqqabıların kəmiyyət ekspertizasına hansı əməliyyatlar aiddir? 1. Konteynrlərin vəziyyəti, açılması, ayaqqabıların sayı və ekspertizası, aktın tərtibi

 2. Ekspertiza aktının tərtib edilməsi

 3. Konteyner və plombların vəziyyətinin yoxlanması

 4. Ayaqqabının sayının təyini

 5. Konteynerin vəziyyəti

218.Xəz dərilərin keyfiyyətinin ilkin əsası nədən aslıdır? 1. Tük təbəqəsinin xassələrindən

 2. Gön təbəqəsindən

 3. Bəzəndirilmədən

 4. Kimyəvi tərkibindən

 5. Boyadılmasından

219.Xəzli heyvanlar xəzi hansı tüklərdən ibarətdir? 1. Sqamət , qıl, tiftik tükləri

 2. Tiftik tükləri

 3. Cod, qısa tüklərdən

 4. Uzun , yumşaq, parlaq tüklər

 5. Zərif, ipək kimi, yarım zəif tüklər

220.Yaşayış tərzinə görə xəzli heyvanlar hansı növlərə bölünür? 1. Yerdə , yerin altında və suda yaşayan

 2. Ev heyvanları

 3. Vəhşi heyvanlar

 4. Qış və yaz qruplu heyvanlar

 5. Dəniz heyvanları

221.Qaragülçə xəzləri hansı heyvan dərisindən alınır.? 1. Yeni doğmuş quzu dərisindən

 2. 1-3 quzu dərisindən

 3. 1 aylıq quzu dərisindən

 4. Keçə alınır

 5. Qoyun dərisindən

222.Gön – dərilər saxlanan anbarda havanın temperaturu və nisbi rütubəti neçə faiz olmalıdır? 1. Havanın temperaturu 8-18 S,nisbi rütubəti 60%-70%

 2. Havanın temperaturu 15 S,nisbi rütubəti 50%

 3. Havanın temperaturu 5 S,nisbi rütubəti 55%

 4. Havanın temperaturu 12 S,nisbi rütubəti 65%

 5. Havanın temperaturu 15-20 S,nisbi rütubəti 60%

223.Ayaqqabıların nöqsanı dedikdə nə başa düşülür? 1. Ayaqqabının müəyyən edilmiş tələblərə uyğun gəlməməsidir

 2. Ölçünün düzgün gəlməməsi

 3. Rəngin düzgün seçilməməsi

 4. Dəbə uyğun olmaması

 5. Nöqsanların aşkar olunması

224.Ayaqqabılarda neçə cür nöqsan olur? 1. Görünən gizli, kritik əhəmiyyətli, az əhəmiyyətli

 2. Dabanın hündürlüyü

 3. Təyinatına görə

 4. Istehsalına görə

 5. Dəbinə görə

225.Gizli nöqsanlar nə vaxt aşkar olunur? 1. İstismar zamanı

 2. Qablaşdırma zamanı

 3. Istehsal zamanı

 4. Saxlama zamanı

 5. Satılan zaman

226.Ayaqabıların detalları neçə hissəyə bölünür? 1. Alt, üst

 2. Yan, daban

 3. Burun

 4. Üst

 5. Alt, burun

227.Ən hündür ayaqqabı dabanının hündürlüyü nüçə mm-dir? 1. 60mm

 2. 50mm

 3. 40mm

 4. 70mm

 5. 55mm

228.Ayaqqabıların kəmiyyət ekspertizası nə zaman aparılır? 1. Mal partiyasının yoxlanma zamanı

 2. Markalanma zamanı

 3. Qablaşdırma zamanı

 4. Daşınma zamanı

 5. Kodlaşdırma zamanı

229.Ayaqqabıların saxlandığı şərait standarta görə necə olmalıdır? 1. 12-18 dərəcə C temperaturad nisbi rütubət 60-65%

 2. 20-22 dərəcə C temperaturda

 3. 5-10 dərəcə C temperaturda

 4. 10-16 dərəcə C temperaturad

 5. 15-20 dərəcə C temperaturad nisbi rütubət 70%

230.Ayaqqabıların keyfiyyətinə təsir edən amillər hansılardır? 1. Tara və qablaşdırma

 2. Saxlam

 3. Istehsal

 4. Kəmiyyət

 5. Keyfiyyət

231.Ayaqabıların itki faizi nəyə görə təyin edilir? 1. Nöqsanlara görə

 2. Boyamaya görə

 3. Əzələ qatına görə

 4. Istehsala görə

 5. Xammala görə

232.Ayaqqabıların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi hansı qüsura görə aparılır? 1. Daha qabarıq qüsurlara görə

 2. Rəngdə olan qüsura

 3. Yapışdırma qüsuru

 4. Istehsal qüsuru

 5. Istehlak qüsuru

233.Ayaqqabının gigiyenik xüsusiyyətlərə uyğun olması üçün verilən tələblərə hansılardır? 1. Modelin konstruktiv xassəsi, materialın xüsusiyyətləri

 2. Fiziki xüsusiyyətləri

 3. Rahatlığı

 4. Deformasiya xüsusiyyətləri

 5. Nəmudma qabiliyyəti

234.PVX əsaslı günlərə hansılar aiddir? 1. Vinil gön

 2. Buzov dərisi

 3. Şevrot

 4. Şarqolin

 5. Yuftin

235.Ayaqqabı detallarının üzərində statistik elektrik yüklərinin əmələ gəlib yiğilması qabiliyyətinə nə deyilir? 1. Elektrikləşmə

 2. Polimerləşmə

 3. Qeyri-gigiyenik

 4. Poliefir

 5. Poliamid

236.Gönün tərkibində mineral maddələrin miqdarı necə qiymətləndirilir? 1. Yandırıb külün miqdarına görə

 2. Xırdalayıb çəkisinə görə

 3. Sulfat turşusu ilə emal edilməsinə görə

 4. Sürtünməyə qarşı davamlılığına görə

 5. Həcmi, çəkisinə görə

237.Ayaqqabının xarici görünüş nöqsanlarına görə hansı növ ekspertiza aparılır? 1. Keyfiyyət ekspertizası

 2. Kəmiyyət ekspertizası

 3. Çeşid ekspertizası

 4. Nəzarət ekspertizası

 5. Təkrar ekspertizası

239.Xəzin istilik saxlama qabiliyyəti nədən aslıdır? 1. Tük təbəqəsinin toplusundan(sıxlığından)

 2. Dermadan

 3. Epidermisdən

 4. Dəri-alt hüceyrədən

 5. Mahiyyətindən

240.Təcrübədə tük qatının yumşaqlığı hansı üsulla təyin edilir? 1. orqanoleptik

 2. Laborator

 3. Riyazi-statistik

 4. Laborator, riyazi- statistik

 5. Evristik

241.Əlvan qaragül dəri hansı detala görə sortlaşdırırlır? 1. Rənginə

 2. Fasonuna

 3. Ölçüsünə

 4. Cinsinə

 5. Yaşına

242.Tükün ən nazik qatı hansıdır? 1. Kutikul

 2. Özək

 3. Keratin

 4. Kollagen

 5. Qazma

243.Xəzlik dərinin tük örtüyü əsasən harada inkişaf edir? 1. Epidermisin əsas qatında

 2. Dermanın əsas qatında

 3. Əzələ qatında piy-yağ qatında

 4. Dəri altı hüceyrədə

 5. Dermanınpiy qatında

244.Ayaqqabı təyinatlı süni yuft gönü hansı xassələrinə görə digərlərindən üstünlük təşkil edir?  1. istiliyi mühafizə etməsinə görə

  2. hava keçirməsinə görə

  3. nazikliyinə görə

  4. buxar keçirməsinə görə

  5. məsaməliliyinə görə

245.Yuft gönünün havakeçirməsi hansı hədd daxilində olur?  1. 10-20 kub(sm)/kv(sm)

  2. 6-15 kub(sm)\kv(sm)

  3. 2-10kub( sm)/kv(sm)

  4. 8-14 kub(sm)/kv(sm)

  5. 30-40 kub(sm)/kv(sm)

246. Çıxış ayaqqabılarında ən çox hansı tələbə üstünlük verilir?  1. estetik tələb

  2. istismar tələbi

  3. gigiyenik tələb

  4. erqonomik tələb

  5. texnoloji tələb

247.Gön –ayaqqabıların keyfiyyətinn aşağı düşməsinə səbəb olan nöqsanlar hansılardır?

a) Görünən, gizli, yol verilən, yol verilməyən

b) Istehsal zamanı

c) Xammalında rast gəlinən nöqsanlar

d) Kritik istismar

e) Qablaşdırma, daşınma zamanı baş verilən nöqsanlar
248.Hansı gönlərdə hansı nöqsan xammal nöqsanı sayılır?

a) Yara izləri

b) Qeyri-bərabər boyadılma

c) Tam aşılanma

d) Plyonka təbəqəsinin tökülməsi

e) Qeyri- bərabər xovlaşdırma


249.Ekspertin keyfiyyətinin işçi qrup tərəfindən qiymətləndirilməsi hansı qiymətləndirmə üsuluna aiddir?

a) Evrestik

b) Test

c) Kombinləşdirilmişd) Statistik

e) Sənədli


250.Ekspertin keyfiyyətinin kombitentlik yolla qiymətləndirilməsi hansı qrup metoda aiddir?

a) Kombinə edilmiş

b) Test

c) Evristikd) Sənədli

e) Statistik


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 449,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə