“İstehlak mallarının kriminalistik ekspertizası” fənnindən test suallarıYüklə 0,91 Mb.
səhifə4/4
tarix07.04.2018
ölçüsü0,91 Mb.
1   2   3   4

221. Sənaye müəssisələrində hansı binalara köməkçi binalar deyilir?

A) Əsas istehsala və işçilərə xidmət göstərən binalara

B) Əsas məhsul qablaşdırılan binalara;

C) Nəqliyyat təmiri binalarına;

D) Avadanlıqların quraşdırıldığı binalarına;

E) Əsas məhsulun göndərildiyi binalara


222. Sənaye müəssisələrində girişlərin qarşısındakı meydançanın sahəsi hansı norma ilə müəyyən edilir?

A) Bir növbədəki ən çox işçi sayı üzrə adam başına 0,15m2

B) İşçilərin ümumi sayı üzrə adam başına 0,2m2

C) Birinci növbədəki işçilərin sayı üzrə adam başına 0,3m2

D) İkinci növbədəki işçilərin sayı üzrə adam başına 0,2m2

E) Bir növbədəki işçilərin sayı üzrə adam başına 0,25m2


223. Sənaye müəssisələrində bilavasitə iş yeri ilə məişət xidməti məntəqəsi arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır?

A) Açıq havada 500m-dək;

B) Açıq havada 400m-dək;

C) Açıq havada 300m-dək;

D) Açıq havada 200m-dək;

E) Açıq havada 150m-dək


224. Sənaye binasının döşəmə səviyyəsi özünün səki səviyyəsindən nə qədər yuxarı olmalıdır və nə üçün?

A) Azı 15sm, kənar suların binaya daxil olmaması üçün

B) Azı 35sm, maşınların içəri daxil olmaması üçün

C) Azı 40sm, döşəməyə düşən suyun kənara axması üçün

D) Azı 30sm, döşəmənin çirklənməməyi üçün

E) Azı 25sm, döşəməni yuya bilmək üçün


225. Müəssisədaxili səkilərin eni necə modullaşdırılır və bir modul nə qədərdir?

A) Hər 750 nəfərə görə bir modul səki eni, 1modul s.e.=75sm

B) Hər 450 nəfərə görə bir modul səki eni, 1modul s.e.=50sm

C) Hər 500 nəfərə görə bir modul səki eni, 1modul s.e.=60sm

D) Hər 550 nəfərə görə bir modul səki eni, 1modul s.e.=65sm

E) Hər 600 nəfərə görə bir modul səki eni, 1modul s.e.=55sm


226. Müəssisə daxili səkilərin minimal eni neçə modul səki eni və ya neçə metr qəbul edilir?

A) İki modul səki eni və ya 1,5m;

B) Üç modul səki eni və ya 1,8m;

C) Üç modul səki eni və ya 2,0m;

D) İki modul səki eni və ya 2,5m;

E) İki modul səki eni və ya 1,8m


227. Müəssisədaxili avtomobil nəqliyyatı yolunun eni necə müəyyənləşdirilir və minimal qiyməti nə qədər olmalıdır?

A) Yolun kateqoriyasına görə, 3,5m;

B) Daşınan yükün çəkisinə görə, 6,5m;

C) Yolun uzunluğuna görə, 5m;

D) Yolun mailliyinə görə, 5,5m

E) Yolun istiqamətinə görə, 4,5m


228. Müəssisədaxili avtomobil yollarının eni hansı modul əsasında müəyyənləşdirilir və minimal qiyməti nə qədər olmalıdır?

A) 3,0 və 6,0m; 3,5;

B) 3,5 və 7,0m; 3,5m;

C) 4,0 və 6,0m; 4,0m;

D) 4,0 və 5,0m; 4,0m;

E) 3,5 və 5,0m; 3,8m


229. Müəssisədaxili yollar daşınan yükün miqdarına görə neçə kateqoriyaya bölünürlər və hansılardır?

A) Üç – I, II və III;

B) İki – I və II;

C) Dörd – I, II, III, IV;

D) Bir – I;

E) Beş – I, II, III, IV və V


230. Sənaye müəssisələrinin baş planlarını xarakterizə edən üç əsas texniki göstərici hansılardır?

A) 1. Ərazinin sahəsi (ha); 2. Tikintinin sahəsi (ha); 3. Tikintinin sıxlığı (%)

B) 1. Yolların eni (m); 2. Yolların uzunluğu (m); 3. Tikintinin hündürlüyü (m)

C) 1. Yolların eni (m); 2. Yolların uzunluğu (m); 3. Səkilərin eni (m)

D) 1. Yolların sahəsi (ha); 2. Səkilərin sahəsi (ha); 3. Keçidlərin sayı (ədəE)

E) 1. Ərazinin sahəsi (ha); 2. Suyun miqdarı (ton); 3. Körpülərin sayı (ədəE)


231. Sənaye binaları mərtəbə və aşırımlarına görə necə adlanırlar?

A) Birmərtəbəli və çoxmərtəbəli, bir aşırımlı və çox aşırımlı

B) Birmərtəbəli və bir aşırımlı, bir neçə aşırımlı və çox mərtəbəli

C) Çoxmərtəbəli və bir aşırımlı, bir aşırımlı və çox mərtəbəli

D) Çox aşırımlı və çoxmərtəbəli, çox mərtəbəli və bir aşırımlı

E) Çox aşırımlı və bir mərtəbəli, bir neçə mərtəbəli və aşırımlı


232. Sənaye binalarında addım nə deməkdir?

A) Binanın uzununa istiqamətində iki qonşu sütun arasındakı məsafə

B) Binanın eninə istiqamətindəki düzülmüş sütunlar arasındakı məsafə

C) İki qonşu bina arasındakı məsafə

D) İnzibati bina ilə sənaye binası arasındakı məsafə

E) Məişət xidməti binası ilə sənaye binası arasındakı məsafə


233. Sənaye binasında aşırım nə deməkdir?

A) Binanın eninə istiqamətindəki iki sütunun arasındakı məsafədir

B) Binan uzununa istiqamətindəki, iki sütunun arasındakı məsafədir

C) İki istehsal sexi arasındakı məsafədir

D) İstehsal sexi ilə anbar arasındakı məsafədir

E) İstehsal sexi ilə yeməkxana arasındakı məsafədir


234. Sənaye binalarında hündürlük modulu nədir və nə qədərdir?

A) Hündürlük boyu dəyişmə məsafəsidir və 0,60 sm-dir

B) Uzununa istiqamətdə dəyişmə məsafəsidir və 0,80 sm-dir

C) İki qonşu bina arasındakı hündürlük fərqidir və 1,2 m-dir

D) İstehsal sexi ilə köməkçi binanın hündürlük fərqidir və 0,40 sm-dir

E) İstehsal sexi ilə xammal anbarı arasındakı hündürlük fərqidir və 0,50 sm-dir


235. Sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsində hansı məsələlər həll olunmalıdır?

A) İqtisadi, təşkilati və texniki məsələlər;

B) İqtisadi, siyasi və ticarət məsələləri;

C) İqtisadi, sosial və məişət məsələləri;

D) Sosial, mədəni və məişət məsələləri;

E) Səhiyyə, sanitar və iaşə məsələləri


236. Sənaye binası neçə mərhələdə layihələndirilir və hansılardır?

A) İki – texniki layihələndirmə və işçi cizgilər

B) Üç – tapşırıq, texniki məlumat və smeta mərhələləri

C) İki – hazırlıq və texniki layihələndirmələr

D) İki – hazırlıq və yerinə yetirilmə mərhələləri

E) Üç – hazırlıq, qiymətləndirmə və yerinə yetirmə məsələləri


237. Sənaye binalarının tipləşdirilməsi nə deməkdir?

A) Sənaye binası layihəsinin digər sənaye sahəsində istifadə oluna bilməsi

B) Sənaye binalarının uyğun ölçülərə gətirilməsi

C) Sənaye binasının yük-daş elementlərinin unifikasiyası

D) Sənaye binalarının eyni ölçüyə gətirilməsi

E) Sənaye binaları ilə köməkçi binaların birləşdirilməsi


238. Sənaye binalarının konstruktiv elementlərinin unifikasiyası nə deməkdir?

A) Eyni adlı müxtəlif ölçülü elementlərin standart ölçü və formaya gətirilməsi

B) Eyni adlı və ölçülü elementlərin zavod şəraitində hazırlanması

C) Elementlərin iş yerində quraşdırılması

D) Elementlərdən birinin digəri ilə əvəz oluna bilməsi

E) Eyni markalı elementlərin eyni ölçüyə malik olması


239. Universal sənaye binaları deyildikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Eyni layihə əsasda tikilən sənaye binasının müxtəlif sənaye sahələri üçün yaraması

B) Müxtəlif sənaye sahələrinin bir binada yerləşdirilməsi

C) Sənaye və köməkçi binaların birləşdirilməsi

D) Bütün istehsal proseslərinin bir binada yerləşdirilməsi

E) İstehsal ilə xidmət sahələrinin birləşdirilməsi


240. İstehsal texnologiyası sxemi dedikdə nə başa düşülür?

A) Sənaye məhsulu istehsalı zamanı müxtəlif sexlərdəki texnoloji proseslərin arasındakı ardıcıllıq və əlaqə

B) Texnoloji proseslərin birləşdirilməsi ardıcıllığı

C) İstehsal texnologiyası ardıcıllığının birləşdirilməsi

D) Texnoloji avadanlığın düzülüşü ardıcıllığı

E) Texnoloji avadanlıqların eyni xətt boyunca qurulması


241. Sənaye binalarının əsas texniki göstəriciləri hansılardır?

A) Ümumi, əsas və köməkçi sahəsi, həcmi və mərtəbələrinin sayı

B) Uzunluğu, eni, hündürlüyü və konstruksiyası

C) Plan ölçüləri və konstruktiv elementlərinin sayı

D) Qabarit ölçüləri və yükdaşıyan konstruktiv elementləri

E) Tikinti müddəti və karkas elementlərinin sayı


242. Sənaye binalarının qabarit sxemi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Binaların qabarit ölçüləri ilə verilmiş plan və kəsik cizgiləri

B) Binaların ölçüləri göstərilən aksonometrik görünüşü

C) Binaların ölçüləri, plan sxemləri

D) Binaların sxematik plan və kəsikləri

E) Binaların sütun toru və sxemləri


243. Sənaye müəssisələrində ərazilərə bölünmə neçə cür olur və hansılardır?

A) İki : eninə və uzununa;

B) Üç : eninə, uzununa və dairəvi;

C) İki :şaquli və horizontal;

D) Üç:şaquli, horizontal və maili;

E) İki: düzbucaq və oval


244. Sənaye müəssisələrində işçilərə xidmət iş yerlərindən məsafəyə görə neçə dərəcəyə bölünürlər və hansı məsafədə yerləşirlər?

A) Dörd – I, II, III və IV dərəcəlilər, uyğun olaraq 75100, 200, 8001000 və 2000m

B) İki – I və II dərəcəlilər, uyğun olaraq 200300 və 15002000m

C) Üç – I, II və III dərəcəlilər, uyğun olaraq 100200, 200300 və 1500m

D) Üç – I, II və III dərəcəlilər, uyğun olaraq 75100, 100150 və 2000m

E) Üç – I, II və III dərəcəlilər, uyğun olaraq 100150, 150200 və 300500m


245. Sənaye müəssisələrində işçilərə hansı xidmət növləri nəzərdə tutulur?

A) Yerli, sex daxili, sexlərarası və ümumi zavod xidmətləri

B) Məişət, sanitariya və ictimai iaşə xidmətləri

C) Tibbi, mədəni-kütləvi xidmətlər

D) İctimai-iaşə, sanitar və tibbi xidmətləri

E) Məişət, tibbi, sanitar və mədəni-kütləvi tədbirlər


246. Sənaye müəssisələrində köməkçi binalar, əsas sənaye binasına görə neçə variantda yerləşdirilirlər və hansılardır?

A) Üç – sənaye binalarına bitişik, aralı və içində

B) İki – sənaye binalarının içində və üstündə

C) Üç – sənaye binalarının içində, çölündə və üstündə

D) İki – sənaye binalarının içində və çölündə

E) İki – sənaye binalarının yanında və üstündə


247. Sənaye müəssisələrinə iş və təmiz paltarları bir yerdə saxlanılması üçün sahə necə və nə qədər normallaşdırılır?

A) İşçilərin sayına görə, adam başına 3,0m2 sahə hesabı ilə

B) Bir növbədəki işçi sayına görə, adam başına 2,0m2 sahə hesabı ilə

C) Bir növbədəki ən çox işçi sayına görə, adam başına 2,5m2 sahə hesabı ilə

D) Birinci növbədəki işçi sayına görə, adam başına 2,5m2 sahə hesabı ilə

E) İkinci növbədəki işçi sayına görə, adam başına 3,0m2 sahə hesabı ilə


248. Sənaye müəssisələrinin xidmət binalarında əl-üz yuyanlar və duşların sayı necə müəyyənləşdirilir?

A) İstehsal prosesinin qrupundan asılı olaraq bir növbədəki ən çox işçilərin sayına görə

B) Müəssisədə çalışan işçilərin sayına görə

C) Bir növbədəki ən çox işçilərin sayına görə

D) Birinci növbədə işləyən işçilərin sayına görə

E) İkinci növbədə işləyən işçilərin sayına görə


249. Sənaye müəssisələrində nə zaman siqaret çəkmə otaqları nəzərdə tutulur?

A) İki halda – yanğın təhlükəli istehsal prosesi olduqda və bağlı iş yerlərində adambaşına həcm 50m3-dan az olduqda

B) İşçilərin 50%-dən çoxu siqaret çəkdikdə

C) Müəssisədə siqaret çəkmək qadağan olduqda

D) İşçilərin 75%-dən çoxu kişilər olduqda

E) Fasiləsiz texnoloji proseslərlə işləyən istehsal müəssisələrində


250. Sənaye müəssisələrində hansı şərt əsasında yeməkxana nəzərdə tutulur?

A) Gündüz növbəsində çalışan işçilərin sayı 250 nəfərdən çox olduqda

B) Müəssisədə çalışan işçilərin sayı 300 nəfərdən çox olduqda

C) Bir növbədəki işçilərin sayı 200 nəfərdən çox olduqda

D) Müəssisə fasiləsiz texnoloji proseslə işlədikdə

E) Müəssisə şəhərdən kənarda yerləşdikdə


251. Karkas sxemli sənaye binası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A) Əsas yük daşıyan elementlərin birləşdirilərək vahid bir yük daşıyan qəfəs əmələ gətirməsi

B) Əsas yük daşıyan elementləri eyni materialdan olması

C) Əsas yük daşıyan elementlərin zavod şəraitində hazırlana bilməsi

D) Əsas yük daşıyan elementlərin quraşdırıla bilən olması

E) Əsas yük daşıyan elementlərin binanın ümumi sərtliyini təmin edə bilməsi


252. Bir mərtəbəli sənaye binalarının eninə sərtliyi nəyin hesabına təmin edilir?

A) Çərçivə şəklində quraşdırılmış karkasın

B) Karkası təşkil edən uzununa qoyulan elementlərin

C) Binanın uzunluğu boyunca qoyulan rabitələrin

D) Divarların altında qoyulan bünövrə tirlərinin

E) Kran yolu üçün qoyulan kranaltı tirlərin


253. Birmərtəbəli sənaye binasının uzununa sərtliyi hansı elementlərin hesabına təmin edilir?

A) Bünövrə və kranaltı tirlərin, çatıaltı ferma, örtük plitələri və rabitələrin

B) Sütunlar üzərində quraşdırılan tirlərin

C) Sütunlar üzərində quraşdırılan fermaların

D) Darvaza və pəncərə boşluqları üzərində qoyulan tirlərin

E) Eninə faxverx sütun və divarların


254. Sənaye binalarının karkasları nə zaman metaldan qəbul edilir?

A) İri aşırımlı, yüksək yük götürən körpülü kranlar işləyəcək binalarda və dəmir beton zavodu olmayan yerlərdə

B) Metal konstruksiyalar istehsal olunan binalarda

C) Metal konstruksiyaların ucuz başa gəldiyi halda

D) Atmosfer təsirinin nəticələri nəzərə alınan halda

E) İstehsalın uzun ömürlülük tələbatı olduğu halda


255.Metal karkaslı sənaye binasının əsas yükdaşıyan konstruksiyası nədən ibarətdir?

A) eninə çərçivədən

B) uzununa çərçivədən

C) uzununa vertikal rabitə

D) eninə horzontal rabitə

E) portal rabitə


256.Metal sütunlar beton bünövrələrə necə birləşdirilir?

A) Anker boltlarla

B) Başmaqda betonlamaqla

C) Betona qaynaqla

D) Metal bünövrəyə qaynaqla

E) Əsasa birləşdirməklə


257.Metal karkaslı binalarda istifadə olunan sütunlar öz konstruksiyalarına görə neçə cür olurlar?

A) dörd


B) üç

C) iki


D) beş

E) altı
258.Metal karkaslı binalarda yük sutunlara necə verilir?

A) mərkəzi və mərkəzdən xaric

B) mərkəzi və çəp

C) çəp və mərkəzdən xaric

D) vertikal və horizontal

E) vertikal və bucaq altında
259.Kəmərlərinin formasına görə metal fermalar necə adlandırılır?

A) paralel kəmərli və seqmetvari

B) bütöv kəmərli və boşluqlu

C) tağvari və üçbucaq formalı

D) profil və bütöv kəmərli

E) üçbucaq və çoxbucaqlı formalı


260. Birmərtəbəli sənaye binalarının dəmir beton karkas hansı yük daşıyan elementlərdən ibarət olur?

A) Bünövrə, sütun, örtük tiri (ferması), örtük plitəsi, kranaltı tir və s.

B) Faxverx sütunları, tirləri və divar elementləri

C) Portal və çoxşəkilli rabitələr

D) Kran yolu relsləri, körpülü və asma kranlar

E) Monorelslər, transportyorlar, texnoloji və xidmət meydançaları


261. Sənaye binalarının sütun bünövrələri necə adlandırılır və neçə elementdən ibarətdir?

A) Basmaq – bir, iki və bir neçə;

B) Lenvari – iki, dörd və beş

C) Bütöv – bir, üç və beş;

D) Monolit beton – üç və beş

E) Yığma dəmir beton – bir, üç və beş


262.Sütun bünövrələrinin tikintisinə sərf olunan əmək tutumu bütün binanın tikintisinə sərf olunan əmək tutumunun neçə faizini təşkil edir?

A) 6÷8


B) 4÷5

C) 8÷10


D) 1÷3

E) 9÷10
263.Sənaye binalarında bönövrələrə sərf olunan betonun həcmi ümumilikdə binaya sərf olunan beton həcmini neçə faizini təşkil edir?

A) 20 %-ə qədər

B) 15 %-ə qədər

C) 25 %-ə qədər

D) 10 %-ə qədər

E) 12 %-ə qədər
264.Sənaye binalarında sütunlar ilə bünövrə birləşmələri neçə varianta həll olunur?

A) üç


B) iki

C) bir


D) beş

E) dörd
265.Sənaye binalarının tikintisində bünövrənin (başmağın) üst səviyyəsi döşəmə səviyyəsindən ən azı neçə sm aşağıda olmalıdır?

A) 15 sm

B) 25 sm


C) 5 sm

D) 10 sm


E) 30 sm
266.Zirzəmili sənaye binalarında bünövrənin ( başmağın) üst hissəsi zirzəminin döşəməsindən nə qədər aşağıda olmalıdır?

A) 50 sm


B) 40 sm

C) 20 sm


D) 30 sm

E) 15 sm
267. Bir mərtəbəli sənaye binalarında hansı unifikasiya olunmuş sütun növləri istifadə olunur?

A) Bütöv və iki budaqlı boşluqlu;

B) Konsollu və konsolsuz

C) Budaqlı və budaqsız;

D) Bünövrəli və bünövrəsiz

E) Kvadrat və düzbucaq en kəsikli
268. Sənaye binalarının bünövrə tirləri neçə cür en kəsik formalı hazırlanırlar və hansılardır?

A) İki – trapesiya və tavr formalı;

B) İki – trapesiya və düzbucaq formalı;

C) Üç – düzbucaq, tavr və iki tavr formalı;

D) İki – sferik və oval şəkilli formalı;

E) Üç – düzbucaq, trapesiya və kvadrat formalı


269. Sənaye binalarının bütöv sütunlarının en kəsik forması neçə cür olur və ölçüləri necə müəyyənləşdirilir?

A) İki : kvadrat və düzbucaq, bir tərəfi 40 sm qəbul edilib, o biri tərəfi düşən yükə görə hesablanır

B) İki : kvadrat və dairə, düşən yükə görə sahə tapılıb, tərəf (radius) hesablanır

C) İki : kvadrat və düzbucaq, yükə görə sahə tapılıb, tərəf hesablanır

D) İki : kvadrat və dairə, basmaq başlığına uyğun seçilir

E) İki – kvadrat və düzbucaqlı, basmaq boşluğuna görə seçilir


270. Sənaye binalarında qoyulan rabitələr neçə cür olur və iş prinsiplərinə görə necə adlanırlar?

A) İki – şaquli və üfüqi;

B) İki – metal və beton;

C) İki – portal və xaçvari

D) İki – prokat və yığma;

E) İki – qaynaqlı və pərçimli


271. Sənaye binalarında istifadə olunan kranaltı dəmir beton tirlər hansı en kəsik formada hazırlanır?

A) İki – tavr və qeyri bərabər iki tavr;

B) İki – tavr və iki tavr;

C) İki – kvadrat və düzbucaq;

D) İki – kvadrat və trapesiya;

E) İki – trapesiya və tavr


272. Sənaye binalarının divarlarında işlədilən bağlayıcı tirlərin eni necə müəyyən edilir?

A) Divarın eninə uyğun seçilir;

B) Kənar sütunun eninə uyğun seçilir;

C) Üstündəki divar yükünə görə hesablanır;

D) Pəncərələrin blok ölçülərinə görə;

E) Darvazaların qalınlığına görə


273.Sənaye binalarında örtüyün yükdaşıyan konstruksiyasına hansı elementlər aiddir?

A) Tirlər(fermalar) çataltı fermalar və örtük plitələri

B) Tağlar, kranaltı tirlər və divar panelləri

C) Fermalar,sütunlar və kranaltı tirlər

D) Çataltı fermalar, faxfer sütunlar və rabitələr

E) Tirlər, fermalar və divar panelləri


274.Sənaye binalarında örtüyün yükdaşıyan konstruksiya elementləri hansı materialdan ola bilər?

A) dəmir betondan və metaldan

B) metaldan və ağacdan

C) dəmir-beton və ağacdan

D) ağacdan və azbectdən

E) azbest və keramikadan


275.Sənaye binalarında örtüyün konstruksiya elementlərinin seçilməsi nədən asılı olur?

A) istehsalın xarakteri və aşırımdan

B) binanın hündürlüyündən

C) binanın ölçülərindən

D) binanın materialından

E) materialların fiziki xassələrindən


276.Sənaye binalarının örtük konstruksiyasında istifadə olunan örtük tirlərinin neçə forması məlumdur və hansılardır?

A) iki; bir və iki maillikli

B) iki; bütöv və böşluqlu

C) iki; en kəsiyi düzbucaq və trapes formalı;

D) iki; bütöv və qəfəsli

E) bir; maillikli


277.Sənaye binalarının örtük konstruksiyalarında tirlərin bu və ya digər förmasının seçilməsi nədən asılı olur?

A) aşırımın ölçüsündən

B) binanın hündürlüyündən

C) aşırımların sayından

D) binanın qabarit ölçülərindən

E) addımların sayından


278.Sənaye binalarının örtük konstruksiyalarında nə zaman tirlərdən istifadə etmək olar?

A) aşırım 18 m-ə dək olduqda

B) addım 6 m –dək olduqda

C) hündürlük8,4m-ə dək olduqda

D) örtük plitəsinin uzunluğu 6,0m olduqda

E) örtük plitəsinin uzunluğu 12.0m olduqda


279.Sənaye binalarının örtük konstruksiyalarında istifadə olunan dəmir- beton tirlərin minimal markası nə qədər olmalıdır?

A) 400M


B) 350M

C) 300M


D) 250M

E) 200M
280.Sənaye binalarının örtük konstruksiyalarında nə zaman fermalardan istifadə olunur?

A) aşırım 18m-dən çox olduqda

B) addım 12 m-dən çox olduqda

C) addım12.0m-dən çox olduqda

D) hündürlük 8,4m-dən çox olduqda

E) örtük plitələrinin uzunluğu 6,0m-dən çox olduqda
281.Sənaye binalarının örtük konstruksiyalarında istifadə olunan fermalar nəyə əsasən fərqləndirilir?

A) üst kəmərinin formasına

B) alt kəmərinin formasına

C) aşırımın ölçüsünə

D) addımınölçüsünə

E) dayağının hündürlüyünə

282.Tağ şəkilli örtük fermalarının hündürlüyü ilə aşırımı arasındakı nisbət hansı intervalda dəyişir?

A)

B)

C)

D)

E)


283.Sənaye binalarının örtük konstruksiyasında nə zaman çataltı fermalardan istifadə olunur?

A) addım12,0 metr olduqda

B) aşırım 30 metrdən çox olduqda

C) hündürlük 78 metrdən çox olduqda

D) faxverx sütunlar qoyulduqda

E) divar panellərinin uzunluğu 120 metr olduqda


284.Sənaye binalarının karkas sütunu ilə faxferx sütunu arasında nə kimi fərq vardır?

A) faxverx sütunu yalnız divar yükünün bir hissəsini daşıyır

B) hər ikisi eynidir

C) faxverx sütunlar örtük yükünü daşıyır

D) faxverx sütunların bünövrəsi daha dərində olur

E) faxverx sütunların bünövrəsi dişərindən yuxarıda olur


285.Sənaye binalarının örtük konstruksiyalarında nə zaman metal fermaların tətbiqi daha effektiv sayılır?

A) aşırım 30.0m və daha çox olduqda

B) dəmir-beton ferma olmadıqda

C) metal istehsalı çox olduqda

D) dəmir-beton fermaların nəqli mümkün olmadıqda

E) tikinti şəhərlərdə aparıldıqda


286.Sənaye binalarının örtük konstruksiyalarında maksimum neçə metrlik aşırımları metal fermalarla örtmək mümkün olur?

A) 42.0 metr

B) 36.0 metr

C) 48.0 metr

D) 54.0 metr

E) 30.0 metr


287.Sənaye binalarının dam örtüyü yükdaşıyan konstruksiyadan əlavə hansı hissələrdən ibarət olur?

A) su keçirməyən , hamarlayıcı, istilik və buğ izolyasiyası qatlarından

B) su yığıcı ,qıf, ötürücü və aparıcı su borularından

C) azbest şifer listlər, metal proqon və bərkidici reykalardan

D) metal proqonlar,reyka və kirəmit örtük plitələrindən

E) metal lövhələr, proqonlar və reykalardan


288.Dam örtüyündə buğ izolyasiyası qatı nə üçündür?

A) tərləmənin qarşısını almaq

B) soyuq keçirməin qarşısını almaq

C) istilik itçisinin qarşısını almaq

D) su keçirmənin qarşısını almaq

E) suyu damdan kənar etmək


289.Sənaye binalarının dam örtüyündə nə zaman istilik izolyasiya qatı qoyulmur?

A) istehsal prosesində istilik ayırma varsa

B) istehsal prosesi yay aylarında aparılarsa

C) dam örtüyü betondan olduqda

D) dam örtüyü top (rulon) materialdan olduqda

E) dam örtüyü azbestsiferdən olduqda


290.Sənaye binalarının dam örtüyündə istilik izolyasiya qatının qoyulmaması üçün istehsal prosesində ayrılan istiliyin minimal qiyməti nə qədər olmalıdır?

A) 20 kkal /m2 saat

B) 15 kkal/m2saat

C) 18 kkal/m2saat

D) 17 kkal/m2saat

E) 12 kkal/m2saat


291.Sənaye binalarının dam örtüyü plitələri daha çox hansı standart ölçülərlə istehsal olunurlar?

A) 1.5 × 6.0m, və 1,5× 12.0m

B) 3.0×5.0m və 2.0×6.0m

C) 2.0m× 6.0 və 1.5× 12.0 m

D) 1.5 × 6.0m və 2.0× 12.0 m

E) 1.8 ×5.8 m və 1.2 ×11.2m


292.Sənaye binalarının dam örtüyü üçün istehsal olunan plitələr özkonstruksiyalarına görə necə adlandırırlar?

A) adi və kompleks qabrığalı

B) bütöv və böşluqlu

C) bütöv və qabrığalı

D) qabrığalı və boşluqlu

E) kompleks və boşluqlu


293.Sənaye binalarının dam örtüyündə istifadə edilən kompleks plitələradi qabrıqalı plitələrdən nə ilə fərqlənir?

A) üzərində dam örtüyünün digər qatlarının olması

B) daha şox yükgötürmə qabiliyyətinə malik olması

C) daha möhkəm olması

D) daha uzunömürlü olması

E) yanğına qarşı daha davamlı olması


294.Sənaye binalarında istifadə olunan örtük plitələri nə üçün qabrığalı istehsal olunurlar?

A) daha sərt və qənaətli olması

B) daha hamar və yüngül olması

C) hündürlüyünün azaldılması

D) çəkisinin azaldılması

E) daha uzunömürlü olması


295.Dam örtüklərində top(rulon) izolyasiya materialını əsasa yapışdırmadan əvvəl hansı işçi əməliyyatının aparılması vacibdir?

A) Səthin 30 %-li yapışdırıcı ilə silinməsi

B) Səthin hamarlanması

C) Səthin 10%- li soda ilə yuyulması

D) Səthin adi su ilə yuyulması

E) Səthin isidilməsi


296.Top izolyasiya materialı səthə yapışdırılarkən hər sonrakı qat əvvəlkini minimum neçə sm örtməlidir?

A) 15.0 sm

B) 12.0 sm

C) 14.0 sm

D) 6.10 sm

E) 8.0 sm


297.Çoxaşırımlı sənaye binalarının orta aşırımlarında dam örtüyündən yağış sularının kənar edilməsi necə həyata keçirilir?

A) daxili yığıcı qıflara toplayaraq borularla çirkab suları xəttinə verməklə

B) bina urunu novlarla eninə fəzada çıxarmaqla

C) novdanlarla kənar aşırımlara ötürməklə

D) kiçik hovuzlara toplayaraq nasoslarla kənara vurmaqla

E) qıflarda toplayaraq tavanaltı borularla kənara çıxarmaqla


298.Metal karkaslı sənaye binalarının bünövrələri hansı materialdan hazırlanır?

A) betondan

B) metaldan

C) daşdan

D) asbect betondan

E) asfalt detondan


299. Metal karkaslı sənaye binalarının əsas yükdaşıyan elementləri hansılardır?

A) Basmaq, sütun, tir (ferma), bünövrə və kranaltı tirlər

B) Faxverx divarları və sütunları;

C) Texnoloji meydançaların konstruksiyaları;

D) Asma kran monorelsləri;

E) Körpülü kranların rels yolları


300. Metal sütunların neçə növü var və hansılardır?

A) Dörd – bütöv və dəyişən en kəsikli, dəyişən en kəsikli boşluqlu, bütöv en kəsiklə budaqlı

B) Üç – bütöv və dəyişən en kəsiklə budaqlı, boşluqlu

C) İki – bütöv və dəyişən en kəsikli

D) Üç – bütöv və dəyişən budaqlı, boşluqlu

E) İki – bütöv en kəsikli və boşluqlu


301. Metal kranaltı tirlərin neçə növü var və hansılardır?

A) İki – bütöv en kəsikli və boşluqlu (yığma) en kəsikli

B) İki – boşluqlu və budaqlı en kəsikli

C) İki – budaqlı və quraşdırılmış en kəsikli

D) İki – prokat və quraşdırılmış en kəsikli

E) İki – boşluqlu prokat və boşluqlu quraşdırma en kəsikli


302. Metal kranaltı tirlərin hündürlükləri ilə aşırımları arasında nə kimi asılılıq mövcuddur?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E)


303. Kran yolu relsləri kranaltı tirlərə neçə cür və necə birləşdirilirlər?

A) İki – sərt və tərpənən;

B) İki – sərt və oynaqlı;

C) Üç – qaynaqla, boltla və oynaqlı;

D) İki – qaynaqlı və boltla;

E) Üç – qaynaqla, boltla və pərçimlə


304. Dəmir beton karkaslı sənaye binalarında örtüyün yük daşıyan elementləri hansılardır?

A) Örtük tirləri, fermalar, tağlar və çatıaltı fermalar

B) Kranaltı tirlər və bünövrə tirləri

C) Kranaltı və faxverx rigelləri

D) Bünövrə tirləri və faxverx tirləri

E) Bağlayıcı tirlər, faxverx sütun və rigelləri


305. Yuxarı kəmərinin formasından asılı olaraq hansı dəmir beton fermalar var?

A) Paralel kəmərli, seqmentvari, tağ və üçbucaq şəkilli

B) Üçbucaq və çox bucaq şəkilli, ovalvari;

C) Dirəkli, dirsəkli və çəp dayaqlı;

D) Paralel dirəkli və çəp dayaqlı;

E) Boşluqlu, qəfəsli, dirsəkli


306. Dam örtüyü hansı elementlərdən ibarətdir?

A) Su keçirməyən qat, hamarlayıcı qat, istilik izolyasiyası və buğ qatları, yükdaşıyan hissə

B) Yumşaq örtük, sərt yük görən və istilik ötürücü qatlar

C) Su ötürən, yük görən və istilik keçirən qatlardan

D) Su daşıyıcı boru, yığıcı kanal və aparıcı novdandan

E) Su yığıcı qıf, aparıcı boru və ötürücü novdandan


307. Dam örtüyündən suyun kənar edilməsinin neçə üsulu var və hansılardır?

A) İki – təşkil olunmuş və təşkil olunmamış

B) Üç – borulara yığmaq, kənara atmaq və özbaşına buraxmaq

C) İki – yeraltı xətlərə ötürmək və yola buraxmaq

D) İki – binanın səkisinə buraxmaq və içərisinə ötürmək

E) İki – çirkab suları xəttinə ötürmək və səkiyə buraxmaq


308. Dam örtüyündən suyun kənar edilməsi üçün borunun diametri necə hesablanır?

A) 1m2 sahəyə 1,5 sm2 en kəsik sahəsi hesabı ilə

B) 1m2 sahəyə 0,75 sm2 en kəsik sahəsi hesabı ilə

C) 1m2 sahəyə 2,0 sm2 en kəsik sahəsi hesabı ilə

D) 1m2 sahəyə 2,5 sm2 en kəsik sahəsi hesabı ilə

E) 1m2 sahəyə 3,0 sm2 en kəsik sahəsi hesabı ilə


309. Sənaye binalarının şaquli qoruyucu konstruksiyasına hansı elementlər daxil edilir?

A) Divarlar, divar panelləri, pəncərələr, dam pəncərələri və darvazalar

B) Arakəsmələr, örtük plitələri, divar blokları

C) Divar blokları, sütunlar, arakəsmələr, texnoloji meydançalar

D) Fundament və kranaltı tirlər, nərdivanlar

E) Arakəsmələr, darvazalar və texnoloji meydançalar


310. Sənaye binalarının divar panellərinin markalarında hansı həndəsi ölçüləri qeyd olunur?

A) Hündürlüyü və uzunluğu;

B) Hündürlüyü və eni;

C) Eni və uzunluğu;

D) Hündürlüyü və qalınlığı;

E) Eni və qalınlığı


311. Sənaye binalarının pəncərələri konstruksiyalarına görə neçə cür olurlar və hansılardır?

A) İki – açılan və açılmayan;

B) İki – açılan və bağlanan;

C) İki – divar və dam pəncərələri;

D) İki – işıqlanma və ventilyasiya pəncərələri;

E) İki – plastik örtüklü və taxta materiallı pəncərələr


312.Sənaye binalarının pəncərələri xarici temperaturun hansı qiymətində ikiqat şüşələnir?

A) -300C-dən az

B) -300C-dən çox

C) -250C-dən çox

D) +250C-dən çox

E) +100C-dən çox


313.Sənaye binalarında açılan pəncərələrin sayı necə müəyyən olur?

A) istehsal sahəsinə görə

B) istehsal texnologiyasına görə

C) binanın hündürlüyünə görə

D) istehsal həcminə görə

E) binanın divar panellərinin qalınlığına görə


314.Sənaye binalarında istifadə olunan tam pəncərələri öz konstruksiyalarına görə neçə cür olurlar?

A) üç


B) iki

C) yeddi


D) beş

E) dörd
315.Nə üçün sənaye binalarında dam pəncərələri bütün binanın uzunu boyu deyil müəyyən aralıqlarla quraşdırılır ?

A) damda bir aşırımdan digərinə keçid üçün

B) damdan suyun kənar edilməsi üçün

C) dam pəncərələrini təmir etmək üçün

D) dam pəncərələrinə qulluq üçün

E) dam örtüyünün təmiri üçün
316.Çox aşırımlı sənaye binalarının uzunu istiqamətində quraşdırılan dam pəncərələri arasında qoyulan aralıq məsafə nə qədər olur?

A) iki ferma arasındakı məsafə qədər

B) çataltı fermanın aşırımı qədər

C) çatı fermasının aşırımı qədər

D) örtük plitəsinin uzunluğu qədər

E) örtük plitəsinin iki eni qədər


317.Müasir sənaye binalarında dam pəncərələrinin hansı formasına üstünlük verilir?

A) orqanik şüşəli sferik formasına

B) vitirin şüşəli üçbucaq formasına

C) adi şüşəli düzbucaqlı formasına

D) şüşəliçoxbucaqlı formasına

E) açılıb-örtülə bilən çərçivəsinə


318.Çox aşırımlı sənaye binalarında təbii ventilyasiya üçün qoyulan dam pəncərələrini nə ilə əvəz etmək olar?

A) mexaniki ventilyasiya ilə

B) süni işıqlanma ilə

C) hava nizamlayıcılarla

D) divar pəncərələri ilə

E) yığılan arakəsmələr vasitəsilə


319.Dəmir beton karkaslı sənaye binalarında qoyulan temperatur tikişləri binanın hansı uzunluq intervalında nəzərdə tutulmalıdır?

A) 144 ÷ 428 m

B) 60 ÷ 72 m

C) 84 ÷ 96 m

D) 120÷ 132m

E) 96÷10sm


320.Sənaye binalarının tikintisində temperatur və deformasiya tikişlərinin birləşdirmək olarmı?

A) bəli


B) xeyir

C) qətiyyən yox

D) qismən

E) tədricən


321.Sənaye binalarının arakəsmələrində istifadə olunan üzlüklü-karkas arakəsmələr hansı ölçülərlə hazırlanır?

A) 1,2 x 6 x 0,08 və 1,8 x 6 x 0,08 m

B) 0,6 x 12 x 0,20 və 1,8 x 6 x 0,08 m

C) 1,5 x 6 x 0,15 və 1,5 x 8 x 0,15 m

D) 1,5 x 9x 0,12 və 1,2 x 9 x 0,20 m

E) 1,8 x 9 x 0,15 və 1,6 x 12x 0,12 m


322.Sənaye binasının mərtəbə hündürlüyünün hansı qiymətində sökülüb- yığıla bilən alüminium arakəsmələrdən istifadə olunur?

A) 4.8 m


B) 5.6m

C) 4.2m


D) 3.6m

E) 2.4m
323.Sənaye binalarında təyinatına görə hansı dam pəncərələrindən istifadə olunur?

A) işıqlandırma, havadəyişmə və birləşdirilmiş

B) hava tənzimləyici, hava vurma və sorma

C) boşluqlu bütöv və hissələrlə

D) havanı isidən,soyudan və nizamlayan

E) hava vurma və sorma
324.Sənaye binalarının hansı aşırımlarında dam pəncərələri qoyulur?

A) birinci və axırıncı aşırım istisna olmaqla

B) birinci aşırım istisna olmaqla

C) axırıncı aşırım istisna olmaqla

D) birinci və axırıncı aşırımlarda

E) kənar aşırımlarda


325.Sənaye binalarında neçə cür “tikiş”-lərdən istifadə olunur və hansılardır?

A) iki: deformasiya və temperatur

B) bir: çökmə

C) iki: uzanma və qısalma

D) iki:genişlənmə və yığılma

E) bir: genişlənmə


326.Sənaye binaları tikintisində rast gəlinən “tikiş”- lər bir-birindən nə ilə fərqlənirlər?

A) bünövrəyə qədər və bünövrə də daxil olmaqla ayrılması

B) bina hündürlü boya ayrılması

C) örtük konstruksiyasının ayrılması

D) Sütunların qoşalığı

E) fermaların cüt qoyulması


327.Sənaye binasında deformasiya tikişləri hansı istiqamətdə qoyulur?

A) eni, hündürlüyü boyunca

B) uzunluğu, tavana qədər

C) eni, tavana qədər

D) uzunluğu,hündürlüyü boyunca

E) eni,kranaltı tirə qədər


328. Çoxmərtəbəli sənaye binalarının karkasları konstruksiyalarına görə neçə cür olur və hansılardır?

A) İki – tirli və tirsiz;

B) Üç – tirli, rigelli və Kessonlu;

C) İki – bütöv və Kessonlu

D) İki – rigelli və Kessonlu;

E) İki – tirli və Kessonsuz


329. Çoxmərtəbəli sənaye binalarının sütunları ən çox neçə mərtəbəyə uyğun hazırlanır?

A) Üç;


B) İki;

C) Dörd;

D) Bir;

E) Beş
330. Çoxmərtəbəli sənaye binalarının rigelləri en kəsik formalarına görə neçə cür olur və hansılardır?

A) İki – tavr və düzbucaq şəkilli;

B) İki – tavr və trapesiya şəkilli;

C) İki – tavr və dairə şəkilli;

D) İki – trapesiya və kvadrat şəkilli;

E) İki – trapesiya və üçbucaq şəkilli
331. Sənaye binalarının ferma arası mərtəbəsinin hündürlüyü hansı konstruksiya elementindən asılı olur?

A) örtük fermasından;

B) dam örtük plitəsindən;

C) mərtəbəarası örtük plitəsindən

D) sütunların daxili addımından;

E) xarici divar panellərindən


332. Zavod şəraitində kütləvi istehsalı olan pilləkənlər neçə elementdən ibarət olur və hansılardır?

A) Üç – mars, meydança və məchər;

B) İki – mars və meydança;

C) Üç – pillə, meydança və məchər;

D) İki – pillə və məchər

E) İki – mars və məchər


333. Pilləkən elementlərini markalarında binanın hansı hissəsinin həndəsi ölçüləri öz əksini tapır?

A) Pilləkən qəfəsinin eni və mərtəbənin hündürlüyü

B) Pilləkən qəfəsinin hündürlüyü və binanın eni

C) Pilləkən qəfəsinin və binanın eni

D) Pillələrin sayı və hündürlüyü

E) Pilləkən meydançasının eni və uzunluğu


334.Binanın pilləkənlərinin qurulmasında pillələrin sayı necə müəyyən edilir?

A) binanın mərtəbə hündürlüyünü pillənin hündürlüyünə bölməklə

B) binanın uzunluğunun ölçüsünü eninə bölməklə

C) pilləkən “mars”larındakı pillələri saymaqla

D) binanın hündürlüyünü “mars”lardakı pillərə vurmaqla

E) pilləkən mars”larındakı pillələrin sayını “mars”ların sayına vurmaqla


335.Sdandart ölçülər nəzərə alınmaqla zavod şəraitində kütləvi istehsal olunan pilləkən “mars”larındakı pillələrin sayı nə qədər olur?

A) 10 -ədəd

B) 12 -ədəd

C) 11- ədəd

D) 9- ədəd

E) 8-ədəd


336.pilləkən pillələrinin sayı n ilə pillə hündürlüklərinin sayı m- arasında hansı asılılığı yazmaq olar?

A) m=n+1

B) m=n-1

C) m=n+2

D) m=n-2

E) m=n+3


337.Pilləkən qəfəsi hesablanarkən neçə pillədən bir pilləkən meydanşası nəzərdə tutmaq məsləhət bilinir?

A) 10 ÷11-ədəd

B) 10÷ 12-ədəd

C) 11÷13- ədəd

D) 12÷13-ədəd

E) 10÷13-ədəd


338.Sənaye binalarında quraşdırılan texnoloji pilləkənlər bərkimə konstruksiyasına görə neçə cür olur?

A) iki


B) üç

C) beş


D) dörd

E) bir
339.Texnoloji pilləkənlər bərkidilmə konstruksiyasına görə necə adlandırılır?

A) öz karkasına və bina sütununa bərkididlənlər

B) binanın karkasına və avadanlığa bərkidilənlər

C) avadanlıq karkasına və bina sütununa bərkidilənlər

D) öz karkasına və avadanlığa bərkidilənlər

E) örtük konstruksiyasından asılanlar
340.İstehsal binalarında qoyulan texnoloji pilləkənlər neçə elementdən ibarət olur?

A) dörd


B) beş

C) üç


D) iki

E) bir
341.İstehsal binalarında avadanlıq üçün qoyulan texnoloji pilləkənlər hansı elementlərdən ibarətdir?

A) atma, döşəmə, məhcər və pillə

B) kasaur,sürahi və “mars”

C) kasaur maydaça və pilləkən

D) atma, kasaur və pillə

E) pilləkən və döşəmə
342. Sənaye binalarında texnoloji meydançalar nə üçün qoyulur?

A) Texnoloji avadanlığa xidmət və təmir üçün

B) Texnoloji avadanlığı dəyişdirmək üçün

C) Texnoloji proseslərin təşkili üçün

D) Texnoloji proseslərin ardıcıllığını nizamlamaq üçün

E) Texnoloji avadanlığın xammalla təmin etmək üçün


343.Hündürlüyü neçə metrdən çox olan sənaye binalarında xarici metal yanğın pilləkanları qoyulmalıdır?

A) 10


B) 15

C) 12


D) 18

E) 13
344.Hündürlüyü neçə metrdən çox olan sənaye binalarında xarici yanğın pilləkənləri maili qoyulur?

A) 30

B) 25


C) 20

D) 15


E) 22
345.Çoxmərtəbəli sənaye binalarında qoyulan xarici maillikli pilləkənlər neçə dərəcə bucaqla qoyulmalıdır?

A) 800 –dən az

B) 900- dan az

C) 850 –dən az

D) 870-dən az

E) 830-dən az


346.Çoxmərtəbəli sənaye binalarda qoyulan maili pilləkənlərdə hansı hündürlükdən bir meydaça qoyulmalıdır?

A) 8,0 m


B) 12m

C) 10m


D) 9 m

E) 15 m


347.Sənaye binalarında qoyulan xarici yanğın pilləkənləri binanın səkisindən hansı hündürlükdə qoyulmalıdır?

A) 150÷ 180 sm

B) 140÷ 150 sm

C) 130÷ 140 sm

D) 140÷ 160 sm

E) 140 ÷180 sm


348. Sənaye binalarının döşəmələri öz konstruksiyalarına görə neçə cür olur və hansılardır?

A) İki – ədədi materiallardan və bütöv

B) Üç – keramik, çuqun və beton döşəmələr

C) Üç – dəmir, gil-beton və çınqıl-beton döşəmələr

D) İki – su keçirməyən asfalt və beton döşəmələr

E) İki – taxta və keramik döşəmələr


349.Bir mərtəbəli sənaye binalarında döşəmə konstruksiyası neçə elementdən ibarət olur?

A) üç


B) beş

C) iki


D) dörd

E) bir
350.Bir mərtəbəli sənaye binalarında döşəmə konstruksiyası hansı elementlərdən ibarətdir?

A) əsas,hamarlayıcı qatı və üzlük

B) əsas hissə və üzlük hissəsi

C) hamarlayıcı və izolyasiya,qatları,üzlük

D) bünövrə, izolyasiya qatı və döşəmə

E) üzlük,hidroizolasiya və hamarlayıcı qatlar
351.Bir mərtəbəli sənaye binalarının döşəmələri ola biləcək qrunt sularından necə qorunur?

A) əsasın altından hidroizolyasiya qatı qoymaqla

B) üzlüyün altından hidroizolyasiya qatı qoymaqla

C) binanın kənarından drenaj çəkməklə

D) qrunt sucarını yığıb nasosla kənarlaşdırmaqla

E) əsasla hamarlayıcı qat arasında hidroizolyasiya qoymaqla


352.Bir mərtəbəli sənaye binalarında döşəmə tipinin seçilməsi əsasən nədən asılıdır?

A) istehsal texnologiyası və sanitar normalardan

B) istifadə olunan daxili nəqliyyatdan

C) istehsalda istifadə olunan qaldırıcı avadanlqıdan

D) döşəmə materiallarının dözümlülüyündən

E) döşəmə materiallarının uzunömürlülüyündən


353.Sənaye binalarında istifadə olunan döşəmələr necə adlandırılır?

A) üz qatın adı ilə

B) binanın adı ilə

C) istehsal olunan məhsulun adı ilə

D) müəssisənin adı ilə

E) istehsal prosesinin adı ilə


354. Sənaye binalarına qoyulan darvazalar neçə cür olur və hansılardır?

A) Dörd – qalxan, yığılan, aralanan və qoşa açılan

B) Üç – açılan, bağlanan və qalxan

C) Üç – mexaniki açılan, yana sürüşən və qalxan

D) İki – əllə açılan və mexaniki açılan

E) İki – yana sürüşən və qalxan


355.Sənaye binalarında qoyulan darvazalar materialına görə neçə cür olurlar və hansılardır?

A) üc; ağacdan, metaldan və metalkarkaslı olmaqla ağacdan

B) iki; ağacdan və metaldan

C) iki; metal və dəmir betondan

D) üç; ağacdan ,dəmirdən və alüminiumdan

E) iki;metaldan və misdən


356. Sənaye binalarında darvazaların seçilməsi əsasən nədən asılı olur?

A) avadanlığın ölçülərindən və nəqliyyat vasitələrindən

B) nəqliyyat vasitələrinin xarakterindən və texnoloji proseslərədn

C) istehsalın texnoloji proseslərindən və avadanlıqlarından

D) avadanlığın iş rejimi və nəqliyyat vasitələrindən

E) istehsalın növbəliliyi və işçilərin sayından


357.Sənaye binalarında ən çox rast gəlinən darvazalar hansılardır və niyə görə?

A) aralanan,istismarının sadəliyinə

B) qalxan, az yer tutduğuna

C) yığılan istismarının asanlığına

D) aralanan, asan istismarına

E) yığılan, vertikal hərəkətinə


358. Texnoloji maşınların bünövrələri öz konstruksiyalarına görə neçə cür olur və hansılardır?

A) İki – həcmi kütləli və çərçivəli;

B) İki – bütöv və boşluqlu;

C) İki – lentvari və dirək şəkilli;

D) İki – tək-tək və bütöv;

E) İki – basmaq və dirək şəkilli


359.Texnoloji avadanlıqlardan yaranan səs-küyün aradan qaldırılmasının neçə üsulu vardır?

A) üç


B) beş

C) iki


D) bir çox

E) bir
360.Texnoloji avadanlıqların iş prosesində yaranansəs-küyün aradan qaldırılmasının hansı üsulları vardır?

A) səsin azaldılması,izolə edilməsi və udulması

B) avadanlığın dəyişdirilməsi, dayandırılması

C) avadanlığın yenisi ilə əvəz edilməsi, hissələrin dəyişdirilməsi

D) avadanlığın saz saxlanması və hissələrinin plastik materiallarla əvəz edilməsi

E) yeni texnologiyanın tətbiqi və köhnə avadanlığın əvəz olunması
361.Texnoloji avadanlığın səsinin azaldılması dedikdə nə başa düşülür?

A) avadanlığın saz saxlanması

B) avadanlığın dəyişdirilməsi

C) texnologiyanın dəyişdirilməsi

D) avadanlığın dayandırılması

E) avadanlığın fasilələrlə işlədilməsi


362.Texnoloji avadanlığın səsi necə izolə edilir?

A) avadanlıq səs keçirməyən materialla örtülür

B) avadanlıq akustik materialla ətraf mühütdən izolə edilir

C) avadanlıq yağlı boya ilə ber neçə dəfə rəngləmir

D) avadanlıq yaylar üzərində quraşdırılır

E) avadanlıq bünövrəyə rezin aralıqlarla bərkidilir


363.Texnoloji avadanlıqların səsinin udulması necə həyata keçirilir?

A) avadanlıq yerləşən otağın bütün hissələri səs keçirməyən materiallarla üzləməklə

B) avadanlıq bünövrəyə rezin aralıqlarla birləşdirməklə

C) avadanlıq bünövrəyə polad yaylara birləşdirməklə

D) avadanlığın arakəsmə ilə ətraf mühitdən ayırmaqla

E) avadanlığı plastik materialla bikməklə


364.Sənaye binalarında istifadə olunan arakəsmələr öz konstruksiyalasına görə neçə cür olur və hansılardır?

A) iki: söküləbilən və sökülməyən

B) iki; daimi və müvəqqəti

C) iki:bünövrəyə bərkidilən və bərkidilməyən

D) iki: bünövrəli və bünövrəsiz

E) iki: beton və kərpicdən


365.Sənaye binalarında istifadə olunan arakəsmələr həndəsi ölçülərinə və mərtəbə hündürlüyünə görə necə adlandırılır?

A) yarımçıq və tavana qədər

B) mərtəbə hündürlüyündə və yari

C) bütöv vəyarı beton

D) bütöv və boşluqlu

E) ikiqat və təkqat


366. Sənaye binalarında istifadə olunan kranlar neçə cür olur və hansılardır?

A) İki – körpülü və asma kranlar;

B) İki – tal və monorelslər;

C) İki – pnevmatik və mexaniki kranlar;

D) İki – avtokran və tırtıllı kranlar;

E) İki – hidravlik və mexaniki kranlar


367.Sənaye binalarında istifadə olunan körpülü kranlar neçə qrupa bölünürlər?

A) üç


B) iki

C) beş


D) altı

E) dörd
368.yük götürmə qabiliyyəti 50.0 tona qədər olan körpülü kranlar hansı qrupa aid edilir?

A) I

B) III


C) II

D) IV


E) V
369.Yük götürmə qabiliyyəti 80 ÷ 125 ton olan körpülü kranlar hansı qrupa aiddir?

A) II


B) I

C) V


D) IV

E) III
370.Yük götürmə qabiliyyəti 125.0 tondan yuxarı olan körpülü kranlar hansı qrupa aid edilir?

A) III

B) V


C) IV

D) II


E) I
371.Sənaye binalarında istifadə olunan I və II qrupa aid olan körpülü kran aşırımı

(Lk) ilə bina aşırımı ( LB ) arasında nə kimi asılılıq mövcuddur?

A) Lk= LB-2m

B) LB =Lk+1m

C) Lk= LB-1,0m

D) Lk= LB+1m

E) Lk= LB-3,0m
372.Sənaye binalarında istifadə olunan III qrupa aid olan körpülü kran aşırımı ( Lk) ilə bina aşırımı ( LB) arasındakı asılılıq hansıdır?

A) Lk= LB-3,0m

B) Lk= LB-2m

C) LB =Lk+1m

D) Lk= LB-1,0m

E) Lk= LB+1m


373.Sənaye binalarında istifadə olunan körpülü kranlarla asma kanlar arasında iş prinsipinə görə nə kimi fərq vardır?

A) asma kranlar yerdən idarə olunurlar daha cəld hərəkət edə bilir?

B) körpülü kranların kabinələri var və daha güclüdür

C) körpülü kranlar daha güclüvə uzunömürlüdür

D) asma kranların istismarı daha asandır

E) asma kranların konstruksiyaları daha sadədir


374. Binalarının konstruktiv hissələrini hansı aqressiv fiziki-kimyəvi təsirlərdən qorumaq lazım gəlir?

A) Qrunt suları və zərərli tullantılardan

B) İstehsal tullantısı və xammaldan;

C) İstehsal məhsulu və qrunt sulardan

D) Atmosfer və texnoloji proseslərin təsirindən

E) Atmosfer tullantıları və qrunt sularının təsirindən


375. Mülki binaların baş planda yerləşdirilməsində əsas məsələ nədən ibarətdir?

A) istismarda olan kommunikasiya xətlərinə qoşula bilmək

B) boş ərazini istifadə etmək

C) tikinti ərazinin doluluğunu təmin etmək

D) ərazidə xidmət növünü yaxşılaşdırmaq

E) tikintinin işlərinin təşkilinin mümkünlüyü


376. Mülki binaların əsas iqtisadi göstəricisi nədir?

A) vahid sahə və ya həcmin dəyəri

B) binanın mərtəbələrinin sayı

C) binanın qabarit ölşüləri

D) binadakı otaqların sayı

E) tikintisinə sərf olunan zaman vaxtı


377. Mülki binaların bünövrələri konstruksiyalarına görə neçə cür olurlar və hansılardır?

A) dörd: dirək, lentvari, sütunvari və bütöv bünövrələr

B) üş: pilləli, asma və lentvari bünövrələr

C) iki: lentvari və sütünvari bünövrələr

D) dörd: lentvari, sütunvari, asma və quraşdırma bünövrələr

E) üç: bütöv, asma və quraşdırma bünövrələr


378. Mülki binalarda bünövrənin seçilməsi variantı əsasən nədən asılı olur?

A) qrunt əsasın yükgötürmə qabiliyyətindən

B) binanın çəkisindən

C) binanın zirzəmi hissəsindən

D) binanın mərtəbələrinin sayından

E) binanın texniki mərtəbəsinin yerindən


379. Mülki binaların divarları plan cizgisindəki yerinə görə neçə cür olurlar və hansılardır?

A) iki: xarici və daxili divarlar

B) iki: xarici divar və arakəsmələr

C) üç: mərtəbə, arakəsmə və mansard divarları

D) iki: zirzəmi və mərtəbə divarları

E) iki: mansard və zirzəmi divarları


380. Mülki binalarda hansı divarlar əsas divarlar adlanır?

A) yükdaşıyan divarlar

B) bünövrəsi olan bina boyu divarlar

C) mərtəbə hündürlüyündəki divarlar

D) otaqlararası divarlar

E) arakəsmə divarlar


381. Mülki binaların xarici divarının hansı horizontal elementləri məlumdur?

A) kürsü çıxıntısı, mərtəbəarası kəmər və karniz elementləri

B) sütun, kapitel və pəncərə çərçivəsi

C) pəncərə çərçivəsi, divar müstəvisi və kəmərlər

D) kürsü çıxıntısı, sütunlar və pəncərə çərçivələri

E) karnizlər, sütunlar və mərtəbəarası kəmərlər


382. Mülki binalarda xarici divarların hansı xüsusi memarlıq elementləri vardır?

A) açıq eyvan, bağlı eyvan və daxili açıq eyvan

B) açıq eyvan, kənar otaq və santexniki kabinə

C) erker, karniz və bağlı eyvan

D) lodji, mərtəbəarası kəmər və daxili otaq

E) balkon, karniz və sütunlar


383. Mülki binalarda tüstü çıxışı və havadəyişdırıcı kanallar (borular) dam örtüyündən minimum nə qədər yuxarı qaldırılmalıdır?

A) 50 ÷ 60 sm;

B) 40 ÷ 45 sm;

C) 30 ÷ 40 sm;

D) 25 ÷ 30 sm;

E) 30 ÷ 35 sm


384. Mülki binalarda daxili öz yükünü daşıyan divarlarla arakəsmələr arasında nə kimi fərq vardır?

A) daxili divarların bünövrələri olmaqla bütün bina, arakəsmələr isə bünövrəsiz mərtəbə hündürlüyündə olurlar

B) divarlar qalın, arakəsmələr isə ensiz olur

C) divarlar ağır, arakəsmələr isə yükgül materiallardandır

D) divarlar mərtəbə, arakəsmələr isə adam boyu hündürləkdə olur

E) divarların mərtəbəarası örtük , arakəsmələr isə bünövrələr üzərində qurulur


385. Mülki binalarda horizontal sərtlik hansı konstruksiya hesabına təmin olunur?

A) mərtəbəarası örtüyün

B) dam örtüyün

C) divar panelinin

D) çardaq konstruksiyasının

E) döşəm konstruksiyasının


386. Mülki binada qoyulma yerlərinə görə örtüklər neçə cür olurlar və hansılardır?

A) dörd: zirzəmi üstü, mərtəbəarası, çardaqaltı və damaltı

B) üç: zirzəmi üstü, mərtəbəarası və damüstü

C) iki: mərtəbəarası və çardaqüstü

D) iki: mərtəbəarası, pilləkənarası və damüstü

E) üç: ziezəmi üstü, çardaqaltı və damaltı


387. Texnoloji quruluşuna görə mülki binalarda neçə cür dəmirbeton mərtəbəarası örtüklər məlumdur?

A) iki: yığma və monolit;

B) iki: bütöv və boşluqlu;

C) üç: dəmirbeton, metal və ağac;

D) iki: metal və ağac;

E) iki: tirli və tirsiz


388. Konstruksiyasına görə mülki binalarda mərtəbəarası örtüklər neçə cür olurlar və hansılardır?

A) iki: tirli və tirsiz;

B) iki: metal və ağac örtüklər;

C) üç: yığma dəmirbeton, metal və ağac örtüklər;

D) iki: yığma və monolit dəmirbeton örtüklər;

E) metal, monolit beton və ağac örtüklər


389. Konstruksiyasına görə mülki binalarda qoyulan dam örtükləri neçə hissədən ibarət olur və hansılardır?

A) iki: yükdaşıyan və qoruyucu hissələr

B) iki: çardaq və qoruyucu hissə

C) iki: çardaq və yükdaşıyan hissə

D) iki: isti-soyuq keçirməyən və qoruyucu hissə

E) iki: qoruyucu qat və su yığıcı qıflar


390. Müliki binalarda neçə cür dam örtüyü konstruksiyaları var və hansılardır?

A) dörd: çardaqlı, yarımkeçidli, miniçardaqlı və çardaqsız

B) iki: çardaq və çardaqsız

C) üç: çardaqlı, çardaqsız və birləşmiş

D) üç: mailli, mailliksiz və müstəvi şəkilli

E) iki: marsardlı və mansardsız


391. Mülki binalarda quraşdırılan iki qat taxta döşəmələr arasına nə üçün perqamin çəkilir?

A) qatların bir-birinə sürtülərək səs çıxarmaması üçün

B) qatların çürüməsinin qarşısını almaq üçün

C) bir qatın nəmliyin digərinə keçməməsi üçün

D) səs izolyasiyasını təmin etmək məqsədi ilə

E) istismar müddətinin uzadılması məqsədi ilə


392. Mülki binalarda istifadə olunan qapılar konstruksiyalarına görə neçə cür olurlar?

A) üç: açılıb-örtülən, fırlanan və aralanan

B) iki: açılıb-örtülən və aralanan

C) iki: bir tərəfə və iki tərəfə açılıb örtülən

D) iki: iki tərəfə açılıb örtülən və aralanan

E) üç: bir tərəfə, iki tərəfə fırlanan və aralanan


393. Mülki binalarda qoyulan pəncərələrin sahəsi ilə otaq sahəsi arasında nə kimi nisbət gözlənilməlidir?

A) ;

B) ;

C)

D) ;

E)


394. Mülki binalarda qoyulan birtaylı pəncərənin eninin minimum, üçtaylı pəncərənin eninin isə maksimum ölçüsü nə qədər qəbul olunur?

A) 600 və 1800 mm;

B) 500 və 1900 mm;

C) 450 və 1850 mm;

D) 500 və 1850 mm ;

E) 550 və 1900 mm


395. Yaşayış binalarda hansı sahə anlayışlarına rast gəlinir?

A) ümumi, faydalı və yaşayış sahələri

B) faydalı, texniki və sanitar sahələri

C) ümumi və faydalı sahələr

D) faydalı və yaşayış sahələri

E) ümumi və yaşayış sahələri


396. Yaşayış binalarda hansı sahə yaşayış sahəsinə aid edilir?

A) yalnız otaq sahələri

B) otaq və mətbəx sahələri

C) otaq, koridor və mətbəx sahələri

D) otaq və santexniki kabinə sahələri

E) santexniki kabinələr və mətbəx sahələri


397. Mülki binaların istismara yararlığı necə müəyyən edilir?

A) bina elementlərinin fiziki vəziyyətinə görə

B) bina zirzəmisinin nəmliyini görə

C) binanın kommunal xidmətinin səviyyəsinə görə

D) binanın sanitar4-gigiyenik vəziyyətinə görə

E) binanın mənəvi köhnəlməsinə görə


398. Mülki binaların mənəvi köhnəlməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) binadakı kommunal, sanitar-qiqiyenik şəraitin müasir tələblərə uyğun gəlməməsi

B) bina elementlərinin fiziki yararsızlığı

C) bina yerləşən ərazinin nəqliyyat təminatının yararsızlığı

D) bina yerləşən ərazidə mədəni-məişət obyektlərinin olmaması

E) binanın əsaslı və kompleks təmirə ehtiyacı olduğu


399. Mülki binalar qrupuna aid olan yaşayış binalarında havadəyişmə ( ventilyasiya) əsasən hansı üsulla həyata keçirilir?

A) təbii;

B) süni;

C) mexaniki;

D) avtomatik;

E) qarışıq


400. Yaşayış binalarının mənzillərində hava temperaturunun nizamlanması necə tənzimlənir?

A) fərdi olaraq;

B) ümumi şəkildə;

C) mərkəzləşmiş formada;

D) mexaniki üsulla;

E) bloklar üzrə


401. Tipləşdirilmiş mülki binalarla, digər mülki binaların layihələndirilməsi işində nə kimi fərq vardır?

A) tipləşdirilmiş binaların layihələndirilməsi bir mərhələli olur

B) digər mülki binaların layihələndirilməsi işində standartlar nəzərə alınmır

C) tipləşdirilmiş binaların layihələndirilməsi işi ucuz başa gəlir

D) tipləşdirilmiş binaların layihələndirilməsində kommunikasiya xidməti nəzərə alınmır

E) tipləşdirilmiş binaların layihələndirilməsi digərlərinə nisbətən daha asandır


402. Binaların istiliklə təmin olunmasının hansı üsulları vardır?

A) Yerli (fərdi) və mərkəzləşmiş isitmə sistemi;

B) Qazla və odunla isitmə;

C) Odunla və elektrik enerjisi ilə isitmə;

D) Qazla və elektrik enerjisi ilə;

E) İsti su və buğla isitmə


403. İsti su ilə isitmədə isti suyun qızdırıcı cihazlara verilməsi hansı üsullarla həyata keçirilir?

A) Təbii və süni üsullarla;

B) Mexaniki və hidravliki üsullarla;

C) Hidravliki və təbii üsullarla;

D) Mexaniki və süni üsullarla;

E) Təbii və hidravliki üsullarla


404. Mərkəzləşmiş isitmə sistemində istilik daşıyıcıları sistemə hansı temperaturlarla verilir?

A) hava 45470S, isti su 951050S və buğ 1201300S ilə

B) hava 35400S, isti su 70750S və buğ 1001050S ilə

C) hava 25300S, isti su 65700S və buğ 951050S ilə

D) hava 40450S, isti su 75800S və buğ 1101200S ilə

E) hava 30350S, isti su 85900S və buğ 1051100S ilə


405. İsti su ilə qızdırıcı sistem cihazlarla birlikdə necə sınaqdan keçirilir?

A) Hidravliki təzyiqlə, işlək təzyiqdən artıq təzyiq verməklə

B) Mexaniki üsulla, birləşmələri sıxmaqla

C) Təbii üsulla, suyu normadan artıq qızdırmaqla

D) Süni üsulla, nasoslarla su vurmaqla

E) Atmosfer təzyiqi ilə, sistemdən havanı çıxarmaqla


406. İsti su və buğla mərkəzi isitmə sistemində hansı isitmə cihazlarından istifadə olunur?

A) Radiator və registrlərdən;

B) Qazan və plitələrdən;

C) Kolonka və karabalardan;

D) Cod və hamar borulardan;

E) Ventilyator və kaloriferlərdən


407. Mərkəzləşmiş isitmə sistemində daşıyıcı boruların minimal mailliyi nə qədər olmalıdır?

A) 0,002;

B) 0,003;

C) 0,004;

D) 0,0025;

E) 0,0035


408.Sənaye müəssisələrində binaların “mərkəzi” isidilməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) sənaye kompleksi binalarının rayon və ya şəhər istilik sisteminə qoşulması

B) sənaye kompleksi binalarının fərdi istilik sisteminə qoşulması

C) sənaye binalarının bu və ya digər formada isidilməsi

D) sənaye binalarının isti su sistemi ilə isidilməsi

E) sənaye binalarının mərkəzi yanacaq sisteminə qoşulması


409.Sənaye binalarının fərdi isidilməsi dedikdə nə başa düşülür?

A) mənbəədən asılı olmayaraq hər binanın ayrılıqda isidilməsi

B) binaların yanar qazla isidilməsi

C) binaların isti su və ya buğla isidilməsi

D) binaların müəssisə daxili istilik sistemi ilə isidilməsi

E) binaların yalnız birgə isidilməsi


410.Sənaye binalarının isti su ilə isidilməsində mərkəzi isitmə sistemindəki suyun temperaturu nə qədər olmalıdır?

A) 95÷1050 C

B) 90÷1000 C

C) 80÷900 C

D) 100÷1100 C

E) 75÷950 C


411.Sənaye binaların buğla isidilməsində mərkəzi isitmə sistemində temperatur nə qədər olmalıdır?

A) 120÷1300 C

B) 120÷1100 C

C) 100÷1100 C

D) 105÷1100 C

E) 100÷1050 C


412.Sənaye binalarının hava ilə isidilməsində isti havanın temperaturu nə qədər olmalıdır?

A) 45÷470 C

B) 48÷500 C

C) 40÷450 C

D) 50÷600 C

E) 35÷400 C


413. Sənaye müəssisələrinin qaz təminatı sistemi neçə pilləli olur və necə adlandırılır?

A) Üç: birpilləli aşağı (0,05), ikipilləli orta (3,0) və üçpilləli yüksək (6,0) kq3/sm2 təzyiqlərlə

B) İkipilləli orta (3,0) və üçpilləli yüksək (6,0) kq3/sm2 təzyiqlərlə

C) Birpilləli aşağı (0,05) və ikipilləli orta (3,0) kq3/sm2 təzyiqlərlə

D) Birpilləli aşağı (0,05) və üçpilləli yüksək (6,0) kq3/sm2 təzyiqlərlə

E) Bir çox pilləli yüksək (0,6) kq3/sm2 təzyiqlə


414. Hansı hündürlükdə otaqlarda qaz cihazları quraşdırmaq olmaz?

A) Hündürlüyü 2,2m-dən az olan;

B) Hündürlüyü 2,4m-dən az olan;

C) Hündürlüyü 2,8m-dən az olan;

D) Hündürlüyü 3,0m-dən az olan;

E) Hündürlüyü 2,6m-dan az olan


415. Məişətdə işlədilən qazın təzyiqi nə qədər olmalıdır?

A) 0,05 kqs/sm2;

B) 0,07 kqs/sm2;

C) 0,1 kqs/sm2;

D) 0,02 kqs/sm2;

E) 0,09 kqs/sm2;


416. Qaz cihazları qoyulacaq otaqlar hansı əlavə şərtləri ödəməlidir?

A) Hündürlüyü 2,2 m-dən çox, nəfəslikli pəncərəsi və damdan yuxarı çıxan divar daxili hava kanalı olmalıdır

B) Nəfəslikli pəncərəsi və qapısı olmalıdır

C) Taxta döşəməsi və yanğına davamlı tavanı olmalıdır

D) Divarları və arakəsmələri odadavamlı olmalıdır

E) Döşəməsi metlax, divarı keramik plitkalardan olmalıdır


417.Sənaye binalarında müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunacaq fərqli təzyiqli yanar qazdan necə istifadə olunur?

A) Qaz nizamlayıcı qurğunun vasitəsilə

B) əlavə qaz xəttinin çəkilməsi ilə

C) qaz cihazlarının dəyişdirilməsi ilə

D) iki pilləli qaz sistemi ilə

E) dəyişən təzyiqli qaz cihazları vasitəsi ilə


418.Qaz kəmərlərində təzyiqi aşağı salmaq məqəsdi ilə qoyulan əymələr hansı formada olur?

A) П - şəkilli

B) Н - şəkilli

C) F - şəkilli

D) Г- şəkilli

E) N - şəkilli


419.Yanmış qazın tüstüsünün otaqdan kənarlaşdırılması məqsədi ilə maksimum neçə mərtəbəni bir kanala birləşdirmək olar?

A) üç


B) beş

C) dörd


D) iki

E) bir
420.Yanmış qaz tullantısını (tüstüsünün) kənar edilməsi üçün hansı şərtlə iki və üç mərtəbəni bir çıxış borusuna ( kanala) birləşdirmək olar?

A) bütün mərtəbələrdə istismara nəzarət eyni şəxs tərəfindən həyata keçirilsin

B) hər mərtəbədə istismara bir nəfər nəzarət etsin

C) hər mərtəbədə hava vurucu ventilyator qoyulsun

D) bütün mərtəbələrdə sorucu ventilyatorlar qoyulsun

E) bütün mərtəbələrdə hava vurulması eyni ventilyatorla həyata keçirilsin.
421.Müxtəlif mərtəbələrdə alt-üst yerləşmiş qaz cihazları işlədilən otaqların hava dəyişmə kanallarını birləşdirmək olarmı?

A) xeyir


B) qismən

C) bəli


D) müəyyən şərtlə

E) arada bir


422.Dörd gözlü qaz plitəsi işlədiləcək otağın minimal həcmi nə qədər olmalıdır?

A) 15m3

B) 13 m3

C) 18 m3

D)21 m3

E) 12 m3


423. Ventilyasiya nə deməkdir?

A) Havanın dəyişdirilməsi;

B) Havanın nizamlanması;

C) Havanın soyudulması;

D) Havanın isidilməsi;

E) Havanın sıxılması


424. Ventilyasiyanın neçə üsulu vardır və hansılardır?

A) İki – təbii və süni;

B) İki – mexaniki və əllə;

C) İki – avtomat və mexaniki;

D) İki – avtomatik və əllə;

E) İki – yarımavtomat və mexaniki


425. Hava şəraitinin nizamlanması nə deməkdir?

A) Havanın lazımi temperatur, nəmlik və təmizlik səviyyəsində tutulması

B) Havanın tez-tez dəyişdirilməsi və təmizlənməsi

C) Havanın isidilməsi və soyudulması

D) Havanın təmizlənməsi və işıqlandırılması

E) Havanan otağa dövr etdirilməsi


426.Otaqda adam başına düşən otaq həcminin minimal qiyməti nə qədər olduqda havanın dəyişməsi pəncərə nəfəsliyi ilə təmin edilir?

A) 40,0 m3

B) 35,0 m3

C) 32,0 m3

D) 30,0 m3

E) 25,0 m3


427.Sənaye binalarında tətbiq olunan mexaniki ventilyasiya neçə üsulla həyata keçirilir?

A) üç


B) iki

C) beş


D) dörd

E) bir
428.Sənaye binalarında ventilyasiyanı hansı mexaniki üsullara həyata keçirilir?

A) qidalandırılan, sorulan və qida landırılaraq sorulan

B) dəyişdirilən,yenilənən və təmizlənən

C) yenilənən,havalanan və üfürülən

D) qidalandırılan, havanı dəyişilən və püskürülən

E) havalandırılan, qidalandırılan və tənzimlənən
429.Bina və otaqların ventilyasiyasının neçə növü məlumdur?

A) beş


B) üç

C) tək


D) dörd

E) iki
430.Bina və otaqların ventilyasiyasının hansı növləri mövcuddur?

A) yerli,fərdi, ümumi həcmi, qəza və qarişıq

B) mərkəzi,müstəvi qəzavə dolaşıq

C) yerli,mərkəzi, müstəvi və həcmi

D) fərdi,xüsusi,ümumi həcmi və dolaşıq

E) fərdi, mərkəzi,qəza və qarışıq
431.İş yerləri və yaşayış sahələrin ventilyasiyasında əsas tələb nədir?

A) sanitar-gigenik və texnoloji normaların ödənməsi

B) mənəvi- psixoloji və texnoloji şəraitin yaradılması

C) sanitar-gigenik normalar və mənəvi-psixoloji mühit

D) avadanlığın normal işləyə bilməsi üçün şəraitin yaradılması

E) havanın kifayət qədər təmir və nəmlikli olması


432.Təbii ventilyasiya nəyin hesabına yerinə yetirilir?

A) içəridəki və bayırdakı havanın təzyiqi fərqinin

B) içəridəki və bayırdakı havanın temperatur fərqinin

C) içəridəki və bayırdakı havanın nəmliyi fərqinin

D) içəridəki və bayırdakı havanın təmizliyi fərqinin

E) içəridəki və bayırdakı havanın sıxlığı fərqinin


433.Təbii ventilyasiya hansı təbii hadisənin hesabına sürətlənə bilər?

A) küləyin

B) yağışın

C) qarın


D) zəlzələnin

E) şaxtanın


434. Sənaye müəssisələrində sudan hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

A) Məişət xidməti, istehsal prosesləri və yanğın söndürmək

B) İçmək, yuyunmaq və yanğın söndürmək

C) İstehsal məhsulunu təmizləmək və yanğın söndürmək

D) Xammalı yumaq, içmək və yuyunmaq

E) Yanğın söndürmək, ağacları sulamaq və içmək


435. Sənaye müəssisələrində məişət xidməti məqsədilə adambaşına su sərfi nə qədər nəzərdə tutulur?

A) 2545 l;

B) 4055 l;

C) 1520 l;

D) 1015 l;

E) 5060 l


436. Məişətdə adam başına su sərfi norması nə qədər nəzərdə tutulur?

A) 150350 l;

B) 250450 l;

C) 350500 l;

D) 300400 l;

E) 350450 l


437. Sənaye müəssisələrində neçə növ su mənbələrindən istifadə olunur və hansılardır?

A) İki :yeraltı və yerüstü;

B) İki :çay və göl;

C) İki : dəniz və göl;

D) İki : çay və dəniz;

E) İki : artezian və dəniz


438. Hansı binalarda yanğına qarşı su kəməri xətləri quraşdırılır?

A) Hündürlüyü 18m-dən, həcmi 50000 m3-dan çox olan

B) Hündürlüyü 14m-dən, həcmi 40000 m3-dan çox olan

C) Hündürlüyü 16m-dən, həcmi 45000 m3-dan çox olan

D) Hündürlüyü 12m-dən, həcmi 35000 m3-dan çox olan

E) Hündürlüyü 15m-dən, həcmi 45000 m3-dan çox olan


439.Müəssisələrin su təminatı sisteminə hansı proseslər daxildir?

A) suyun yığılması, təmizlənməsi, saxlanması və istifadəyə verilməsi

B) suyun tapılması, gətirilməsi və xəttlərə vurulması

C) suyun mənbələrinin müəyyən edilməsi və çənlərə yığılması

D) suyun temperaturunun dəyişdirilməsi və təmizlənməsi

E) suyun təmizlənməsi və çənlərə yığılaraq saxlanması


440.Sənaye müəssisələrində neçə növ su təminatı vardır və hansılardır?

A) iki: sudan bir dəfə və təkrarən istifadə

B) uç: sudan bir, iki və üç dəfə istifadə

C) bir;sudan yalnız bir dəfə istifadə

D) iki: sudan iki dəfə istifadə

E) sudan məişətdə və istehsalatda istifadə


441.Sənaye müəssisələrində ən sadə su təminatı sistemi hansıdır?

A) bir dəfəlik su təminatı sistemi

B) iki dəfəlik su təminatı sistemi

C) təkrarın su təminatı sistemi

D) suyun soyutma təminatı sistemi

E) suyun isidilərək təminat sistemi


442.Sənaye müəssisələrində istifadə olunan su təminatı sistemlərindən hansı daha iqtisadi səmərəli sayılır?

A) sudan təkrarən istifadə

B) sudan bir dəfə istifadə

C) sudan isidilərək istifadə

D) sudan soyudularaq istifadə

E) sudan yığılaraq istifadə


443.Suyun mexaniki təmizlənməsi prosesində onun beton çənin kanalında maksimum hərəkət sürəti nə qədər olmalıdır?

A) 1 ÷ 2m/san

B) 2÷3m/san

C) 1÷3m/san

D) 2÷4m/san

E) 3÷5m/san


444.Mexaniki təmizlənmiş su çəndə nə qədər saxlanıldıqdan sonra dezinfeksiya olunmalıdır?

A) 8÷ 9 saat

B) 4÷5 saat

C) 7÷8 saat

D) 6÷7 saat

E) 5÷6 saat


445.Müəssisələrdə su kəməri xəttləri hansı maillikllə quraşdırılır?

A) 0,002÷0,005

B) 0,003÷0,003

C) 0,005÷0,007

D) 0,006÷0,008

E) 0,006÷0,007


446.Su kəməri xəttlərinin donmadan və tərləmədən qorunması üçün nə etmək lazım gəlir?

A) borular izolə edilir

B) borular rənglənir

C) borular dəyişdirilir

D) borular genişləndirilir

E) borular isidilir


447.Su kəməri xəttləri hansı hidravliki təzyiq ilə sınaqdan keçirilir?

A) 100·104 Pa

B) 80·104 Pa

C) 110·104 Pa

D) 105·104 Pa

E) 107·104 Pa


448.Sənaye müəssisələrində neçə cür yanğına qarşı su kəməri sistemi olur?

A) üç


B) beş

C) iki


D)bir

E) dörd
449.Sənaye müəssisələrində yanğın təhlükəsinə qarşı hansı müəssisədaxili su kəmərləri sistemi olur?

A) sadə, yarımavtomat və avtomat

B) sadə, mürəkkəb və qarışıq

C) sadə, mürəkkəb və avtomat

D) avtomat,yarımavtomat və qarışıq

E) avtomat,mürəkkəb və qarışıq
450.Avtomat yanğın söndürmə su kəməri sistemi havanın temperaturu neçə dərəcə olduqda işə düşür?

A) 720C

B) 650C

C) 600C

D) 800C

E) 670C


451.Hansı yanğın təhlükəsinə qarşı su kəmərini sisteminin istehsal su kəməri sistemi ilə birləşdirilməsinə icazə verilir?

A) sadə


B) mürəkkəb

C) qarışıq

D) avtomat

E) yarəmavtomat


452. Çirkab suları sistemləri neçə cür olur və hansılardır?

A) Üç – ümumi, ayrılmış və natamam ayrı

B) İki – ayrılmış və birləşdirilmiş

C) Üç – ayrılmış, natamam ayrılmış və birləşdirilmiş

D) İki – ümumi və ayrılmış

E) Üç – birləşmiş, natamam birləşmiş və ayrılmış


453. Çirkab suları sistemində çıxış borusunun diametri necə müəyyənləşdirilir?

A) Azı şaquli yığıcı borunun diametri qədər

B) Azı şaquli yığıcı borunun diametrinin iki misli qədər

C) Azı şaquli yığıcı borunun diametrinin yarısı qədər

D) Azı şaquli yığıcı borunun diametrinin üçdə ikisi qədər

E) Azı şaquli yığıcı borunun diametrinin üçdə biri qədər


454. Çirkab suları sisteminin havası necə dəyişdirilir?

A) Atmosfer təzyiqi hesabına;

B) Ventilyasiya hesabına;

C) Suların axımı hesabına;

D) Yığıcı quyuların hesabına;

E) Ventilyasiya quyuları hesabına


455. Çirkab suları neçə cür və hansı təmizlənmələrdən keçirilir?

A) Üç – mexaniki, mexaniki-kimyəvi və bioloji;

B) İki – mexaniki və bioloji;

C) İki – kimyəvi və bioloji;

D) İki – mexaniki və kimyəvi;

E) İki – mexaniki-kimyəvi və bioloji


456. Çirkab sularının kimyəvi təmizlənməsində hansı kimyəvi maddədən istifadə edilir?

A) Xlor;

B) Duz;

C) Brom;

D) Zəy;

E) Yod
457.Çirkab suları sistemləri neçə cür olur?

A) üç

B) iki


C) dörd

D) beş


E) bir
458.Daxili su kəməri sistemində şaquli yığıcı borunun diametri nə zaman 100mm qəbul edilir?

A) sistemə unitaz qoşularsa

B) sistemə duz qoşularsa

C) sistemə mətbəx cihazı qoşularsa

D) sistemə yağı maye daxil olursa

E) sistemdə havanı dəyişmək mümkün deyilsə


459.Çirkab sularının bioloji təmizlənməsi neçə cür olur və hansılardır?

A) iki:təbii və süni

B) iki:mexaniki və kimyəvi

C) iki;fiziki və mexaniki

D) iki:fiziki və mexaniki

E) iki: sadə və mürəkkəb


460.Bütün sanitar və mətbəx cihazlarının çirkab suları sisteminə birləşdirilməsində əsas tələb nədən ibarətdir?

A) sifonla birləşmə

B) əydi ilə birləşmə

C) maili birləşmə

D) çermatik birləşmə

E) sökülə bilən birləşmə


461.Çirkab suları sistemində daxili çıxışborusu xarici sistemə birləşdirilərkən binanın divarı ilə xarici sistemin quyusu arasındakı minimal məsafə nə qədər olmalıdır?

A) 3.0 m


B) 5.0m

C) 2.0m


D) 4.0m

E) 1.0m
462.Çirkab suları sistemində binadan çıxış borusunun minimal mailliyi nə qədər olmalıdır?

A) 0,02

B) 0,03


C) 0,01

D) 0,2,


E) 0,15
463.Çirkab su kəmərləri sistemləri sınanarkən maksimal təzyiq nə qədər olmalıdır?

A) 8·104 Pa

B) 9·104 Pa

C) 6·104 Pa

D) 5·104 Pa

E) 7·104 Pa


464. Kommunikasiya xətlərin yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan tunellər necə adlandırılır?

A) Keçidli və yarım keçidli;

B) Girişli və çıxışlı;

C) İşıqlı və yarım qaranlıq;

D) Mərtəbəli və kürsülü;

E) İşıqlı və girişli


465. Kommunikasiya xətləri üçün nəzərdə tutulan tunellər və kanallar arasındakı fərq nədir?

A) Hündürlükləri;

B) Konstruksiyaları;

C) En ölçüləri;

D) Uzunluqları;

E) Görünüşləri


466.Kommunikasiya kanallarının üst səviyyəsi yolun asfalt hissəsindən nə qədər aşağıda qoyulur?

A) 0,5m


B) 0,3m

C) 0,8m


D)1,0m

E) 1,2m
467.Kommunikasiya tunellərində istifadə olunan betonun minimal markası nə qədər olmalıdır?

A) 300

B) 400


C) 200

D) 100


E) 500
468.Keçidsiz kommunikasiya kanallarının tikintisində istifadə olunan dəmir beton novların uzunluğ nə qədər olur?

A) 3000mm

B) 2000mm

C) 4000mm

D) 2500mm

E) 3500mm


469.Yeyinti sənayesi müəssisələrində göstərilən sanitar –gigiyena xidmətinin digərlərindən fərqləndirən başlıca cəhət nədir?

A) işə başlanmazdan əvvəl dizinfeksiya və duş qəbulu

B) işdən sonra dizinfeksiya və duş qəbulu

C) iş paltarlarının hər gün dizinfeksiyası və qurudulması

D) iş yerində siqaret çəkmənin qadağan olması

E) iş yerində qidalanmanın qadağan olması


470.Sənaye müəssisələrində qoyulan “ayaqyolu” kabinələrinin minimal ölçüsü nə qədər olmalıdır?

A) 850 x1250mm

B) 1200 x1500mm

C) 1100 x1400mm

D) 900 x1350mm

E) 1115 x1350mm


471.Müəssisə və təşkilatlarda işçilərin sayı neçə nəfərdən çox olduqda qadın və kişi “ayaqyolları” ayrılır?

A) 5


B) 8

C) 15


D) 12

E) 18
472.Müasir sənaye müəssisələrində istifadə olunan hava ilə əl qurutma cihazları neçə cür olur və hansılardır?

A) üç;elektronik,əlvə ayaqla işə salınanlar

B) iki:elektronik və mexaniki

C) üç: elektronik, avtomatik və mexaniki

D) iki: avtomatik və mexaniki

E) iki:yaxından və uzaqdan işə düşənlər
473. Sənaye müəssisələrində sanitar-gigiyenik xidmətində istifadə olunan avadanlıqların hansı materialdan hazırlanması daha əlverişlidir?

A) Farfordan;

B) Çuqundan;

C) Misdən;

D) Plastik materialdan;

E) Kauçukdan


474.Tikinti istehsalı zamanı müəyyən mərhələlərdə həyata keçirilən hər hansı yarım fabrikatın əldə edilməsi üçün görülən iş neçə adlandırılır?

A) iş prosesi

B) yarımçıq iş

C) iş hissəsi

D) iş cəbhəsi

E) iş yeri


475.Tikinti proslərinin həyata keçirilməsi nəticəsində əldə olunan məhsula nə deyilir?

A) konstruksiya elementi

B) tikinti konstruksiyası

C) hazır tikinti

D) binanın karkası

E) binanın yarımkarkası


476.Tikinti proseslərinin həyata keçirilməsində istifadə olunan vasitələrə nə deyilir?

A) Əmək alətləri və predmeti

B) işçilər və alətlər

C) əsas və yardımçı alətlər

D) usta və fəhlə

E) briqada və manqa


477.Tikintidə neçə cür tikinti prosesi var və hansılardır?

A) iki; sadə və kompleks

B) iki; sadə və mürəkkəb

C) iki;asan və çətin

D) iki; bir və iki pilləsi

E) iki:bir və iki mərtəbəli


478.Tikintidə iştirak edən işçilər iş görmə qabiliyyətlərinə görə necə fərqləndirirlər?

A) rəsmi dərəcələri ilə

B) təcrübə stajı ilə

C) əmək stajına əsasən

D) işin xarakterinə əsasən

E) işinin keyfiyyətinə görə


479.Tikintidə sadə iş prosesləri neçə üsulla həyata keçirilir və hansılardır?

A) iki: fərdi və manqa

B) iki:manqa və briqada

C) bir: kompleks briqada

D) üç:fərdi,manqa və briqada

E) iki: şəxsi və ümumi


480.Tikinti istehsalında bilavasitə iştirak edən manqa nədir?

A) müxtəlif dərəcəli işçi qrupu

B) müxtəlif ixtisaslı işçi qrupu

C) kompleks işçi qrupu

D) briqdanın bir hissəsi

E) briqadanın hissələrindən biri


481.Tikinti istehsalında əsas icraçı kimi tanınan briqada nədir?

A) bir neçə manqanın birliyi

B) müxtəlif ixtisaslı işçilər qrupu

C) quraşdırkı və fəhlələr qrupu

D) müxtəlif dərəcəli işçilər qrupu

E) mexanizmi olan manqa


482.Tikili məhsulu vahidinə (vahid ölçüsünə) sərf olunan əmək və iş vaxtı necə ifadə olunur?

A) adam-saatla

B) maşın -saatla

C) adam-mexanizm ilə

D) manqa-saatla

E) briqada-saatla


483.Tikintidə əmək haqqı ödəməsinin neçə förması vardır və hansılardır?

A) iki:iş və günəmuzd

B) iki:günə və vaxta görə

C) iki:işə və həcmə görə

D) bir:kompleks işə görə

E) bir: yekun nətəcəyə görə

484.Tikinti işləri neçə üsulla həyata keçirilir və hansılardır?

A) üç;ardıcıl,paralel və axına bənzər

B) iki:ardıcıl və paralel

C) iki: ardıcıl və axına bənzər

D) bir: aına bənzər

E) iki: axına nənzər və paralel


485.Tikinti istehsalı prosesində “işcəbhəsi” nə deməkdir?

A) briqadanın növbə ərzində məşğul etdiyi tikinti sahəsi

B) bir işçinin növbə ərzində məşğul etdiyi tikinti sahəsi

C) tikinti materiallarının sərbəst saxlandığı tikinti sahəsi

D) tikinti ərazisində qaldırıcı kranın əhatə etdiyi sahə

E) tikinti və tikinti materiallarının yerləşdiyi ərazi


486.Tikinti işlərinin yerində təşkili üçün sifarişçi və podaratçı təşkilatların baş mühəndisləri tərəfindən təsdiq olunan sənəd necə adlanır?

A) İTL (işin təşkili layihəsi)

B) İİL (işin istehsalı layihəsi)

C) CTN və Q (Tikinti norma və qaydaları)

D) VN və Q (vahid norma və qiymətlər)

E) işçi layihə cizgilər


487.Tikinti işlərinin yerində istehsalı üçün sifarişçi və podaratorçu təşkilatların baş mühəndisləri tərəfindən təsdiq olunan sənəd hansıdır?

A) İİL (işin istehsalı layihəsi)

B) İTL (işin təşkili layihəsi)

C) CTN və Q (tikinti norma və qaydaları)

D) VN və Q (vahid norma və qaydaları)

E) VN və Q (vahid norma və qiymətlər)


488.Tikinti işlərinin başlanması üçün ən əsas sənəd nədir?

A) layihə və smeta

B) texniki cizgilər

C) işçi cizgilər

D) maliyyə mənbəi

E) işin istehsalı layihəsi


489.Tikintinin ümumi dəyəri hansı sənədlə müəyyənləşdirilir və o kim tərəfindən təsdiq olunur?

A) smeta,maliyyələşdirici

B) layihə,bank

C) işçi layihə,sifarişçi

D) smeta padaratçı

E) layihə,podaratçı


490.Tikinti işlərinin dəyərin qiymətləndirilməsi hansı normativ sənət əsasında həyata keçirilir?

A) VN və Q (vahid norma və qiymətlər)

B) İTL (işin təşkili layihəsi)

C) İİL (işin istehsal layihəsi)

D) bazar qiymətlərinə

E) alqısatqı qiymətləri


491.Tikinti işlərinin “vahid norma və qiymətləri” VN və Q kimlər tərəfindən təsdiq olunur?

A) səlahiyyətli Dövlət qurumu

B) tikinti təşkilatı

C) podaratçı təşkilat

D) sifarişçi təşkilat

E) Maliyyə bankı


492.Texnoloji fasilələr və proseslərin icra müddəti nəzərə alınmaqla ümumi tikintinin başa çatma müddəti necə müəyyənləşdirilir?

A) İN və Q-a əsasən

B) İİL –ə əsasən

C) İTL –ə əsasən

D) Layihə və smetaya əsasən

E) VN və Q -ə əsasən


493.Tikinti istehsalının əsas texniki- iqtisadi göstəriciləri nədir?

A) əmək tutumu,davam etmə müddəti və mexanikləşdirmə səviyyəsi

B) tikintinin yekun qiyməti,tutduğu sahə və həcmi

C) tikintinin smeta dəyəri,tikinti sahəsi və tikintinin ərazisi

D) tikintiyə sərf olunan materialların həcmi və ağırlığı

E) tikintiyə sərf olunan adam-saat və maşın-gün


494.Tikintidə əməyin mühafizəsi dedikdə na başa düşülür?

A) işçi fəaliyyəti ilə əlaqədar baş verə biləcək qəza və bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması tədbirləri

B) əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin təhlükəsizlik texnikası ilə tanış etmək

C) fəhlələrin iş şəraitinin yaxşılaşdırılması və onların mühafizəsi

D) yüksəklikdə görüləcək iş yerlərinin müxtəlif vasitələrlə qorunması

E) bütün işçilərin qoruyucu kaska və kəmərlərlə təmin olunması


495. Bütün bina və qurğuların tikintisinin düzgün aparılması və ona nəzarət necə nizamlanır?

A) «Tikinti norma və qaydaları»na əməl etməklə

B) Layihədə göstərilən qaydalara riayət etməklə

C) Sifarişçinin tapşırıqlarını yerinə yetirməklə

D) Layihə smeta sənədlərini öyrənməklə

E) Layihədə müəyyən dəyişikliklər etməklə


496. Tikintisi başa çatdırılmış sənaye müəssisəsinin istismara hazırlanması nə deməkdir?

A) Bütün bina və avadanlıqların qəbul və sınaq aktları əsasında yenidən yoxlanılması

B) Nümunəvi məhsul istehsal etməkdir

C) Müəssisənin normal işini təşkil etməkdir

D) Layihə smeta sənədlərini toplamaqdır

E) Maliyyə məsələlərini başa çatdırmaq


497. Tikintisi başa çatdırılmış sənaye müəssisəsinin istismara qəbulu neçə mərhələdə və kimlər tərəfindən həyata keçirilir?

A) İki – işçi və dövlət komissiyaları tərəfindən

B) İki – işçi komissiya və sifarişçi tərəfindən

C) İki – baş podratçı və işçi komissiya tərəfindən

D) İki – baş podratçı və sifarişçi tərəfindən

E) İki – podratçı və baş podratçı tərəfindən


498. Tikintisi başa çatmış sənaye müəssisəsinin istismara qəbulunda hansı əlavə dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak etməlidir?

A) Yanğın təhlükəsizliyi və fövqəladə hallar təşkilatlarının

B) Yanğın təhlükəsizliyi və maliyyə təşkilatlarının

C) Maliyyə və fövqəladə hallar təşkilatlarının

D) Yanğın təhlükəsizliyi və hüquq-mühafizə təşkilatları

E) Yanğın təhlükəsizliyi və təbiətin mühafizə təşkilatları


499. Binaların «fiziki asınma»sı nə deməkdir?

A) Binanın möhkəmlik, sərtlik və dayanıqlığının itirilməsi

B) Binanın görünüşünün dəyişməsi

C) Binanın görkəminin dəyişməsi

D) Binanın rənginin dəyişməsi

E) Binanın damının sıradan çıxması


500. İstismarda olan sənaye binalarında neçə cür təmir işləri aparılır və hansılardır?

A) İki – cari və əsaslı;

B) İki – lokal və yerli;

C) İki – lokal və bütöv;

D) İki – cari və kompleks;

E) İki – yerli və kompleks


501. Sənaye müəssisələrində aparılan əsaslı konstruktiv təmir ilə əsaslı kompleks təmir arasındakı başlıca fərq nədir?

A) Əsaslı kompleks təmirdə müəssisənin işi dayandırılır

B) Əsaslı konstruktiv təmirdə avadanlıqlar dəyişdirilir

C) Əsaslı kompleks təmirdə müəssisə fasilələrlə işləyir

D) Əsaslı konstruktiv təmirdə kommunikasiya işləmir

E) Əsaslı konstruktiv təmirdə müəssisənin işi dayandırılır
Ədəbiyyat

  1. Б.Я.Орловский Промышленные здания. М, 1975

  2. Н.Ф.Гуляниский Архитехтура гражданских и промышленных зданий. Том 1. История архитехтуры. М, Стройиздат, 1984

  3. Q.Xanməmmədov, A.Bədəlov İnşaat materialları. B, 1971

  4. М.Д.Понкратьева Основы строительного дела. М, Стройиздат, 1982

  5. А.И.Штейнберг Испольнительная техническая документация в строительстве. Ленинградкое отделение стройиздата. Ленинград, 1973

  6. Yanks C.H. The language of Post-Modern Architecture. London, 1981

  7. Вольтер Хеп Здания бытового обслуживания на промышленных предприятиях. Сокращенный перевод с немецкого инженера С.Н.Тагера. Москва, Стройиздат, 1972Tərtib etdi :

AzTU-nun “Mexanika və metallurgiya”

kafedrasının dosenti Abbasov Tahir Baba oğlu
: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə