İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Fənn: Müasir Azərbaycan diliYüklə 29,6 Kb.
tarix15.03.2018
ölçüsü29,6 Kb.
#31498

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI SUALLARI

2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİ ÜÇÜN

Kafedra: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Fakültə: Filologiya və jurnalistika

İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Fənn: Müasir Azərbaycan dili 1. Fonetik hadisə və qanunlar

 2. Ahəng qanunu və onların növləri

 3. Vurğu və intonasiya

 4. Orfoqrafiyanın tərtibi prinsipləri

 5. Orfoepiya və ədəbi tələffüz

 6. Dilin lüğət tərkibinin inkişaf qanunauyğunluqları

 7. Dilin lüğət tərkibinin üslubi layları

 8. Leksikoqrafiya. Lüğətlərin növləri

 9. Tabeli mürəkkəb cümlənin komponentlərini bağlayan vasitələr

 10. Onomastik leksika

 11. Frzazeoloji vahidlərin üslubi imkanları

 12. Derivitologiya. Dilin daxili imkanları hesabına söz yaradıcılığı

 13. Terminoloji leksika

 14. Leksikologiyanın növləri

 15. Alınmalar və onların xarakterik xüsusiyyətləri

 16. Əsl Azərbaycan sözləri və onların xüsusiyyətləri

 17. Semasiologiya. Çoxmənalılıq və omonimlik

 18. Dilin mənaca söz qrupları

 19. Azərbaycan dili haqqında qanun və fərmanlar

 20. Məcazlar, Məcazların növləri

 21. Sait səslərin təsnifi prinsipləri

 22. Samit səslərin təsnifi prinsipləri

 23. Feilin təsriflənməyən formalarının feilə aid müştərək xüsusiyyətləri

 24. Qrammatik kateqoriya, qrammatik forma və qrammatik məna

 25. Ümumi qrammatik kateqoriyalar

 26. Xüsusi qrammatik kateqoriyalar

 27. İsim. Hal və mənsubiyyət kateqoriyası

 28. Sifət. Dərəcə kateqoriyası

 29. Say. Məna və quruluşca növləri

 30. Təsriflənməyən feillər. Təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası

 31. Feillərin qrammatik məna növləri

 32. Yamsılamaların xarakterik xüsusuiyyətləri

 33. Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri

 34. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma

 35. Köməkçi nitq hissələri.Bağlayıcı

 36. Ədat və onun məna növləri

 37. Köməkçi nitq hissələri. Modal sözlər

 38. Xüsusi nitq hissələri. Nida

 39. Sözün tərkibi. Kök və şəkilçi morfemlər

 40. Şəkilçilər və onların növləri

 41. Söz birləşmələri və cümlələrdə sözlər arasında məna əlaqələri

 42. Sintaktik əlaqələr

 43. Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr

 44. Söz birləşmələri. Feili birləşmələr

 45. Feili birləşmələrin tərəfləri arasında sintaktik əlaqələr

 46. Cümlə. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri

 47. Cümlədə söz sırası

 48. Cümlənin qrammatik əsası. Mübtəda və xəbər

 49. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Tamamlıq

 50. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Təyin

 51. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Zərflik

 52. Cümlənin həmcins üzvləri

 53. Əlavələr

 54. Cüttərkibli və təktərkibli növləri. Təktərkibli cümlələrin növləri.

 55. Üzvlənməyən cümlələr. Bütöv və yarımçıq cümlələr

 56. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər

 57. Mürəkkəb cümlələrin komponentləri arasındakı əlaqə vasitələri

 58. Tabesiz mürəkkəb cümlə. Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələri

 59. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Mübtəda budaq cümləsi

 60. Tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayan vasitələr

 61. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Xəbər budaq cümləsi

 62. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Tamamlıq budaq cümləsi

 63. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Təyin budaq cümləsi

 64. Tabeli mürəkkəb cümlə. Baş və budaq cümlə. Zərflik budaq cümləsi

 65. Heca və onun növləri, tipləri

 66. Mətn sintaksisi. Tema və rema

 67. Mətn sintaksisi. Makro və mikro mətnlər. Sintaktik bütövlər

 68. Cümlənin determinant üzvləri

 69. Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümləni fərqləndirən leksik-qrammatik və prosodik vasitələr

 70. Vasitəli və vasitəsiz nitq

 71. Durğu işarələrinin növləri və vəzifələri

 72. Qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlə

 73. Qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlə

 74. Feilin təsriflənməyən formaları. Məsdər

 75. Feilin təsriflənməyən formaları. Feili sifət

 76. Feilin təsriflənməyən formaları.Feili bağlama

 77. Sinonimlər və onların üslubi imkanları

 78. Antonimlıər və onların üslubi imkanları

 79. Feili birləşmələr və feili tərkiblər

 80. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlələr. Şəxssiz cümlə

 81. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubları

 82. Feilin zaman kateqoriyası

 83. Sözün funksiyaları

 84. Fonetikanın növləri

 85. Qrammatika və onun növləri

 86. Onomastik vahidlərin üslubi imkanları

 87. Leksik yolla söz yaradıcılığı

 88. Morfoloji yolla söz yaradıcılığı

 89. Sintaktik yolla söz yaradıcılığı

 90. Qoşulma konstruksiyalı tabesiz mürəkkəb cümlə

 91. Təktərkibli cümlələrdə tabesiz mürəkkəb cümlə

 92. Dildə konversiya hadisəsi

 93. İsmi birləşmələrin tərəfləri arasında məna əlaqələri

 94. Saf və hibrid sözlər

 95. İsmi birləşmələr. Qeyri-təyini ismi birləşmələr

 96. Sadə və mürəkkəb söz birləşmələri

 97. Cümlənin sütruktur və semantik xüsusiyyətləri

 98. Mürəkkəb adların orfoqrafiyası

 99. Tabesiz mürəkkəb cümlənin komponentlərini əlaqələndirən vasitələr

 100. Xəbərlik kateqoriyası


Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri: prof. F.R.Səfiyeva

Yüklə 29,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə