Jabatan perkhidmatan veterinar kementerian pertanian dan industri asas taniYüklə 176,51 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.11.2017
ölçüsü176,51 Kb.
#9664


ARAHAN PROSEDUR TETAP VETERINAR MALAYSIA 

 

PENDAFTARAN VAKSIN VETERINAR 

 

No Dokumentasi: APTVM 15(a):1/2011  

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR 

KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI 

MALAYSIA 

 

ISI KANDUNGAN 

Arahan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar  

 

 

  

1.0 Pengenalan  

 

  

 

  

 

 2.0  


Objektif  

 

  

 

  

 

  

3.0  Skop 

 

  

 

  

 

  

 4.0  

Definisi  

 

 

  

 

  

  

5.0 


Kata Singkatan   

 

  

 

  

  

6.0  


Dasar   

 

  

 

  

 

 7.0  


Penilai Dosier    

 

  

 

  

 8.0  

Kaedah Penilaian Dosier  

 

 

  

 

 9.0  


Kaedah Pemantauan Kajian Makmal/ Lapangan   

 

  

 10.0  

Bayaran Honorarium    

 

 

  

 

 11.0  


Arahan Prosedur Tetap Pendaftaran Vaksin 

 

  

 11.1  

Pendaftaran loji pembuatan Vaksin Veterinar    

 

  

11.2  


Pendaftaran agen tempa-tan/ pengimport  

 

  

11.3  Pendaftaran Vaksin Veterinar   

 

  

 

10 12.0  

Bayaran Caj Pendaftaran Vaksin  

 

 

  

 

11 13.0 

Kajian Makmal/ Lapangan 

 

 

  

 

 12 

14.0  


Pengimportan Vaksin    

 

  

 

  

13 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

  

15.0  


Penyimpanan dan Penggunaan Vaksin   

 

  

 

14 16.0  

Pelupusan Vaksin Veterinar  

 

 

  

 

 14 

17.0  


Pembatalan Pendaftaran atau Penarikan Vaksin Veterinar  

 

 15 

18.0  


Permohonan Pendaftaran Vaksin Veterinar  

 

  

 

16 19.0  

Pusat Aduan    

 

 

  

 

  

16 


Senarai Rujukan  

Lampiran 1 

: Jawatankuasa Penasihat Teknikal Bahan Biologik  

 

 18 

Lampiran 2 

: Carta alir bagi pendaftaran vaksin veterinar  

 

  

19 


Lampiran 3 

: Borang TACB 1  

 

 

  

 

 21 

 

Lampiran 4 : Borang TACB 2  

 

  

 

  

25 


Lampiran 5 

: Borang TACB 6  

 

 

  

 

 26 

 

Lampiran 6 : Borang TACB 7  

 

  

 

  

27 


Jawatankuasa Penyediaan APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar  

 

 30 

 

Penghargaan     

 

  

 

  

 

30  

 

ARAHAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR 

 

Akta  Binatang,  1953  (semakan  2006)  telah  memperuntukkan  kuasa  kepada  Ketua  Pengarah Perkhidmatan Veterinar untuk mengeluarkan lesen kepada mereka yang memiliki kultur hidup atau 

vaksin,  menginokulasi  haiwan  atau  burung  di  samping  mengawal  import  dan  eksportnya.  Maka 

suatu bentuk kawalan melalui proses pendaftaran Vaksin dan biologik serta kultur hidup diperlukan. 

Bagi melaksanakan fungsi itu jabatan telah menubuhkan Unit Kawalan Biologik dan Drug Veterinar 

untuk mendaftar dan mengawal vaksin dan biologik dengan dinasihati oleh Jawatankuasa Penasihat 

Teknikal  Bahan  Biologik.  Memandangkan  proses  pendaftaran  ini  melibatkan  pelbagai  jenis  vaksin 

untuk  pelbagai jenis penyakit yang memerlukan sokongan  ramai pakar dari dalam atau luar, maka 

suatu mekanisma rujukan telah  dibangunkan untuk  membolehkan kepakaran  itu dimanfaati ketika 

pendaftaran. 

Arahan  ini  merupakan  suatu  penambahbaikan  kepada  prosedur  sedia  ada,  di  mana  melaluinya 

terdapat  peruntukan  pembayaran  honorarium.  Prosedur  ini  juga  menjelaskan  lagi  urutan  tempoh 

kelulusan sementara selama setahun sebelum diberi kelulusan penuh untuk lima tahun.  Peruntukan 

mengenai  kajian  lapangan,  penyimpanan,  penggunaan,  pembatalan  pelupusan  dan  panggilan  balik 

juga diperjelaskan. 
APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

  

Sementara  itu  kawalan  ke  atas  penggunaan  vaksin  dan  biologik  di  peringkat  lapangan  perlu 

ditingkatkan bagi memastikan hanya vaksin 

Dan biologik yang berkesan digunakan dan untuk mengelak kerugian serta kemungkinan munculnya 

penyakit  baru.  Untuk  tujuan  tersebut  hanya  Veterinawan  sahaja  yang  dibenarkan  untuk 

menjalankan inokulasi atau mengawasi pelaksanaan vaksinasi melalui preskripsi mereka. 

Maka  dengan  ini  saya  Ingin  mengarahkan  agar  semua  anggota  Jabatan  Perkhidmatan  Veterinar 

untuk  mematuhi  Arahan  Prosedur  Tetap  Veterinar  Pendaftaran  Vaksin  Veterinar.  Saya  berharap 

dengan  arahan  ini  prosedur  pendaftaran  Vaksin  menjadi  lebih  jelas  dan  mampu  merangsang 

pembangunan industri bioteknologi tempatan.   

DATO’ DR. ABD AZIZ BIN JAMALUDDIN 

KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN VETERINAR 

MALAYSIA 

 

 ARAHAN PROSEDUR TETAP VETERINAR MALAYSIA PENDAFTARAN VAKSIN VETERINAR 

 

1.0  PENGENALAN 

Seksyen 30 (1) Akta Binatang 1953 (semakan 2006) memberi kuasa kepada Ketua Pengarah 

Perkhidmatan  Veterinar  (KPPV)  untuk  mengeluarkan  lesen  kepada  mana-mana  individu 

untuk  memiliki  atau  menginokulasi  mikroorganisma  hidup  atau  vaksin  ke  dalam  haiwan. 

Seksyen 84 pula memerlukan mana-mana individu untuk  mendapatkan kebenaran bertulis 

daripada KPPV untuk mengimport keseluruhan/sebahagian daripada mikroorganisma hidup 

yang  digunakan  untuk  tujuan  diagnosis,  rawatan,  penyelidikan  dan  kawalan  atau 

pencegahan penyakit haiwan. 

Jabatan  Perkhidmatan  Veterinar  melalui  Jawatankuasa  Penasihat  Teknikal  Bahan  Biologik 

(TACB) telah menetapkan Prosedur Pendaftaran Vaksin Veterinar di Semenanjung Malaysia. 

 

2.0  

OBJEKTIF 

2.1 


Untuk  mewujudkan  prosedur  yang  piawai  untuk  pendaftaran  vaksin  veterinar  bagi 

merangsang pembangunan industri vaksin veterinar yang teratur. 

2.2  

Untuk menetapkan penilai dan kaedah penilaian vaksin veterinar yang ingin didaftarkan. 2.3  

Menggariskan  panduan  untuk  pendaftaran  loji,  agen  tempatan,  pengimport,  veterinawan, 

vaksin serta bayarannya. 

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

  

2.4  


Menetapkan  panduan  pengurusan  import,  penyimpanan,  penggunaan,  pelupusan, 

pembatalan pendaftaran dan penarikan balik serta penerimaan aduan. 

 

3.0  

SKOP 

APTVM  ini  mengandungi  prosedur  untuk  pendaftaran  vaksin  Veterinar  serta  pemantauan 

dengan penerimaan aduan, pembatalan dan panggilan balik produk. 

 

4.0  DEFINISI 

4.1  

Agen tempatan/ Pengimport 

Termasuk  mana-mana  orang,  sama  ada  pemilik,  penghantar  atau  penerima  konsainmen, 

agen  atau  broker  yang  telah  dilantik  dan  diberikan  kuasa  oleh  pihak  pengeluar  untuk 

mengimport dan mengedarkan produk. 4.2 

Bahan Biologik Veterinar 

Bermaksud  mana-mana  virus,  serum,  toksin  daripada  sumber  asli  atau  sintetik,  termasuk 

juga organisma ubahsuaian genetik, kit diagnosis, anti-toksin, vaksin, mikroorganisma hidup 

atau mati, antigen atau komponen imunisasi mikroorganisma atau   sebahagian protein, sel 

atau molekul yang berasal daripada haiwan yang digunakan untuk tujuan diagnosis, rawatan 

atau , pencegahan penyakit haiwan atau burung atau juga bagi tujuan penyelidikan haiwan 

atau burung.  

4.3  

Binatang  

Termasuk  mana-mana haiwan berkaki empat atau burung yang  diternak  atau ikan, reptilia 

atau serangga.  

4.4  

Dosier  

Bermaksud  naskah  dokumen  yang  mengandungi  maklumat  lengkap  mengenai  satu-satu 

vaksin veterinar. 

4.5 

Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar 

Bermaksud Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar (KPPV) yang dilantik di bawah seksyen 3 

Akta  Binatang  1953  (semakan  2006)  serta  termasuk  juga  Timbalan  Ketua  Pengarah 

Perkhidmatan Veterinar yang juga dilantik di bawah seksyen yang sama.   4.6  

Loji Pembuatan Vaksin 

Premis  dan  termasuklah  mana-mana  individu  atau  organisasi  yang  memformulasi, 

menyedia, mencampur, membuat, membungkus atau melabel mana-mana vaksin veterinar 

bagi tujuan kegunaan sendiri atau komersil tetapi tidak termasuk bagi tujuan penyelidikan. 

 

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

  

4.7  

Pegawai Pemantau Kajian Makmal/ Lapangan 

Dilantik  dari  kalangan  pegawai  penilai  dosier  dan  bertanggungjawab  untuk  memantau 

perjalanan  dan  kajian  makmal/  lapangan,  menyemak  data  dan  hasil  kajian  serta  

menyediakan ulasan kajian di dalam Mesyuarat TACB. 4.8.  

Penilai Dossier 

Pegawai  DVS  atau  pakar  luar  yang  telah  dilantik  oleh  Ketua  Pengarah  Perkhidmatan 

Veterinar  dan  bertanggungjawab  untuk  menilai  dosier  pendaftaran,  menjaga  kerahsiaan 

dokumen dan memantau kajian lapangan vaksin. 4.9 

Pengedar 

Termasuk  mana-mana  orang  yang  dilantik  sebagai  pengedar  tempatan  yang  bertindak 

menjual dan mengedar vaksin veterinar. 

4.10 

Premis 

Termasuk  mana-mana  pejabat,  rumah,  kedai,  stor,  bilik,  kubikel,  tempat  terlindung  atau 

bangunan terbuka atau tertutup. 

4.11  

Vaksin Veterinar 

Sediaan  biologi  daripada  mikroorganisma  (vaksin,  bakteria,  fungus  atau  protozoa)  atau 

sebahagiannya  yang  telah  dilemah  atau  dimatikan  yang  apabila  disuntik/di  inokulasi  ke 

dalam badan haiwan dapat mereangsang penghasilan antibodi atau imunisasi sel terhadap 

pathogen tetapi dalam masa yang sama tidak akan menyebabkan penyakit. 

4.12  

Veterinawan 

Bermaksud  doktor  Veterinar  yang  berdaftar  di  bawah  Akta  Doktor  Veterinar  1974  dan 

mempunyai Sijil Amalan Tahunan yang terkini yang dilantik oleh agen tempatan pengimport 

untuk mendaftarkan vaksin di Malaysia 

 

5.0  

KATA SINGKATAN 

5.1  


APTVM   

- Arahan Prosedur Tetap Veterinar Malaysia 

5.2 

DVS  


 

- Jabatan Perkhidmatan Veterinar 

5.3 

GMP    


- Good Manufacturing Practice 

5.4 


KPPV    

- Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar 

5.5 

TACB    


- Jawatankuasa Penasihat Teknikal Bahan Biologik 

  Technical Advisory Committee on Biologics) 

 

 

 
APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

  

6.0  

DASAR 

APTVM ini tertakluk kepada Akta Binatang 1953 (semakan 2006) 

6.1  

Seksyen  30  (1)  untuk  melesen  pemilikan  atau  menginokulasi  mikroorganisma  hidup  atau vaksin ke dalam haiwan. 

6.2  


Seksyen 84 kawalan import dan eksport vaksin dan biologik. 

 

7.0.  PENILAI DOSIER 

7.1.  

Penilai dosier adalah terdiri daripada: 

7.1.1.   Pakar dalam penyakit tertentu, atau 

7.1.2.   Pakar dalam bidang immunologi dan mikrobiologi (virologi, bakteriologi, parasitologi) 

7.1.3.   Pegawai yang telah dilantik oleh KPPV dan diperbaharui perlantikannya 2 tahun sekali 

 

7.2.  

Penilai dosier adalah bertanggungjawab untuk: 

7.2.1.   Menghadiri latihan dan seminar yang diadakan dari semasa ke semasa 

7.2.2.   Menilai dosier dan maklumat tambahan yang diterima mengikut piawaian dan garispanduan 

yang ditetapkan dalam masa 3 bulan dari tarikh penerimaan dosier 

7.2.3.   Menilai maklumat tambahan yang dihantar 

7.2.4.   Membentang dan melaporkan hasil penilaian Jawatankuasa TACB. 

 

7.3.  

Pegawai pemantau untuk kajian makmal/lapangan juga akan dilantik dari kalangan penilai 

dosier. Pegawai pemantau yang dilantik tersebut bertanggungjawab untuk: 

7.3.1   Memantau perjalanan kajian makmal/ lapangan 

7.3.2   Menyemak data dan hasil kajian 

7.3.3   Membentang dan melaporkan hasil kajian kepada Jawatankuasa TACB. 

 

8.0.  

KAEDAH PENILAIAN DOSIER 

8.1. 

Penilaian Asas 

8.1.1.   Selepas menerima dosier dan yuran permohonan untuk mendaftarkan vaksin, pegawai Unit 

Kawalan  Biologik  dan  Drug  Veterinar  yang  bertanggungjawab  akan  menjalankan  penilaian 

asas  ke  atas  dosier  berkenaan  untuk  memastikan  yang  semua  maklumat  yang  diperlukan 

adalah lengkap. 

8.1.2.   Maklumat tambahan akan diminta secara bertulis sekiranya maklumat masih tidak lengkap. 
APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

  

8.1.3.   Agen  tempatan/  pengimport  diberi  masa  sebulan  untuk  menghantar  maklumat  tersebut 

kepada DVS. Sekiranya masa tambahan diperlukan, permohonan rasmi perlu dikemukakan 

kepada DVS. 

 

8.2. 

Penilaian Teknikal 

8.2.1.   Setelah semua maklumat lengkap diperolehi, DVS akan memaklumkan secara rasmi kepada 

Agen  tempatan/  pengimport  untuk  menjelaskan  bayaran  bagi  perkhidmatan  Penilaian 

Teknikal. 

8.2.2   Dosier  akan  dihantar  kepada  penilai  dosier  yang  telah  dikenalpasti.  Penilai  dosier  diberi 

masa  selama  3  bulan  untuk  menyelesaikan  penilaian  dosier  vaksin  tersebut.  Sekiranya 

penilai  dosier  memerlukan  lebih  masa  untuk  menilai  dosier  tersebut,  beliau  adalah 

bertanggungjawab  untuk  memaklumkannya  kepada  Unit  Kawalan  Biologik  dan  Drug 

Veterinar. 

8.2.3.   Penilai  dosier  perlu  memaklumkan  kepada  Unit  Kawalan  Biologik  dan  Drug  Veterinar 

sekiranya terdapat maklumat tambahan yang diperlukan. 

8.2.4.   Pegawai  Unit  Kawalan  Biologik  dan  Drug  Veterinar  akan  memaklumkan  kepada  pihak 

syarikat  mengenai  maklumat  yang  diperlukan.  Tempoh  sebulan  diberi  untuk  mereka 

menyediakan  maklumat  yang  diperlukan.  Masa  yang  diambil  oleh  pihak  syarikat 

menyediakan  maklumat  tambahan  tidak  dikira  sebagai  masa  penilaian  dosier  oleh  penilai 

dosier. 


 

8.3 

Maklumat Tambahan 

8.3.1.   Maklumat  tambahan  yang  diminta  perlu  dibuat  melalui  Unit  Kawalan  Biologik  dan  Drug 

Veterinar.  Penilai  dosier  tidak  dibenarkan  meminta  maklumat  tambahan  secara  terus 

kepada pihak syarikat. 

 

9.0  

KAEDAH PEMANTAUAN KAJIAN MAKMAL/ LAPANGAN  

9.1.  


Sekiranya  terdapat  keperluan,  penilai  dosier  boleh  mengesyorkan  kepada  TACB  untuk 

menjalankan kajian lapangan/ makmal ke atas Vaksin yang berada di bawah penilaiannya.  

9.2.  

Jawatankuasa TACB akan menilai untuk kelulusan kajian lapangan tersebut. 9.3.  

Pegawai  pemantau  perlu  menggariskan  keperluan  kajian  makmal/lapangan  dan 

memaklumkan kepada Unit Kawalan Biologik dan Drug Veterinar. 

9.4.  


Protokol  kajian  akan  disediakan  oleh  pemohon  hasil  daripada  perbincangan  dengan  Unit 

Kawalan Biologik dan Drug Veterinar.  

9.5.  

Protokol akan dibentangkan semasa mesyuarat TACB oleh penilai dosier atau urusetia TACB. 9.6.  

Keseluruhan kos yang melibatkan kajian akan ditanggung oleh pihak syarikat. 

9.7.  

Jawatankuasa TACB akan melantik pegawai pemantau dari kalangan penilai dosier. 
APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

  

9.8.  


Pegawai  pemantau  akan  memberi  ulasan  laporan  akhir  kajian  makmal/  lapangan  kepada 

Jawatankuasa TACB. 

9.9.  

Jawatankuasa TACB akan memutuskan untuk melulus/ tidak meluluskan vaksin berdasarkan kepada ulasan yang dibentangkan. 

 

10.0  BAYARAN HONORARIUM 

10.1.   Bayaran honorarium diberikan kepada penilai dosier atas kepakaran masa dan tenaga yang 

diperuntukkan untuk mengkaji dan menilai dosier vaksin.  

10.2.   Bayaran  honorarium  sebanyak  RM500  akan  diberikan  kepada  penilai  dosier  untuk  setiap 

Vaksin  yang  dinilai  dalam  jangkamasa  tiga  bulan  dari  tarikh  penerimaan.  Bayaran  akan 

dibuat  selepas  Jawatankuasa  TACB  berpuas  hati  terhadap  laporan  yang  dibentangkan  dan 

penilaian telah selesai. 

10.3 


Kaedah Tuntutan Bayaran Honorarium 

10.3.1.  Penilai  dosier  perlu  mengisi  borang  TACB  5  (Borang  Tuntutan  Bayaran  Honorarium)  dan 

menyerahkannya kepada Urusetia TACB 

10.3.2.  Urusetia  TACB  pertu  menghantar  borang  TACB  5,  Memo  Penghantaran  Dosier,  Minit 

Mesyuarat Jawatankuasa TACB dan  Surat Kelulusan Ketua Setiausaha Kementerian kepada 

Seksyen Kewangan dan Akaun bagi urusan pembayaran honorarium 

10.4.   Imbuhan  yang  layak  dituntut  adalah  tidak  melebihi  satu  perempat  daripada  gaji  hakiki 

bulanan pegawai bagi setiap bulan. 

 

11.0 

ARAHAN PROSEDUR TETAP PENDAFTARAN VAKSIN VETERINAR  

11.1.  Pendaftaran Loji Pembuatan Vaksin Veterinar 

11.1.1   Pendaftaran loji pembuatan vaksin Veterinar tempatan 

11.1.1.1.  

Pengilang tempatan digalakkan untuk mendapatkan nasihat dan pandangan 

daripada  DVS  terlebih  dahulu  sebelum  membangunkan  loji  pembuatan 

vaksin Veterinar 

11.1.1.2.  

Loji  pembuatan  vaksin  boleh  dibangunkan  selepas  mendapat  kelulusan 

daripada DVS 

11.1.1.3.  

Penilai  dosier  akan  ditugaskan  untuk  menjalankan  pemeriksaan  dan 

menyemak dokumen loji tersebut 

11.1.1.4.  

Pemeriksaan  GMP  ke  atas  loji  vaksin  tersebut  akan  dijalankan  selepas  loji 

siap dibina 

11.1.1.5.  

Dokumen yang perlu dihantar bagi tujuan pendaftaran loji merujuk kepada 

“Prosedur Pendaftaran Vaksin Veterinar di Malaysia". 

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

  

11.1.1.6. 

Permohonan perlu menggunakan borang TACB 7. 

11.1.1.7. 

Penilaian  dosier  akan  membentangkan  hasil  pemeriksaan  dan  penilaian 

dosier di dalam Mesyuarat TACB. 

11.1.1.8. 

Protokol GMP seperti di dalam “Prosedur Pendaftaran Vaksin Veterinar”. 

11.1.1.9. 

Sijil  GMP  akan  dikeluarkan  kepada  loji  yang  menepati  piawaian  GMP  yang 

ditetapkan oleh DVS. 

 

11.1.2.  Pendaftaran loji pembuatan vaksin luar negara  11.1.2.1.  

Pendaftaran  loji  pembuatan  vaksin  luar  negara  perlu  dibuat  oleh  agen 

tempatan/ pengimport yang dilantik oleh loji vaksin tersebut. 

11.1.2.2.  

Pemohon  perlu  menghantar  maklumat  yang  diminta  di  dalam  "Prosedur 

Pendaftaran Vaksin Veterinar" 

11.1.2.3.  

Permohonan perlu menggunakan borang TACB 7. 

11.1.2.4.  

Penilai dosier akan dilantik untuk menilai dosier loji tersebut 

11.1.2.5.  

Penilai  dosier  akan  membentangkan  laporan  penilaian  dosier  di  dalam 

Mesyuarat TACB 

11.1.2.6.  

Jawatankuasa  TACB  akan  menentukan  sama  ada  pemeriksaan  perlu 

dijalankan ke atas loji tersebut 

11.1.2.7.  

Jika  pemeriksaan  diperlukan,  dua  orang  pegawai  akan  dihantar  untuk 

memeriksa loji tersebut 

11.1.2.8.  

Hasil laporan pemeriksaan akan dibentangkan di dalam Mesyuarat TACB 

11.1.2.9.  

Pendaftaran  loji  pengeluaran  vaksin  akan  dibuat  selepas  mendapat 

kelulusan daripada Jawatankuasa TACB 

 

11.2.   Pendaftaran Agen Tempatan/ Penglmport 

11.2.1.  Agen tempatan bertanggungjawab untuk mendaftarkan loji pembuatan vaksin dan vaksin 

11.2.2.  Agen  tempatan  mestilah  mengambil  secara  tetap  Khidmat  sekurang-kurangnya  seorang 

Veterinawan 

11.2.3.  Veterinawan tersebut bertanggungjawab untuk; 

11.2.3.1.  

Merekod setiap vaksin yang dikilang atau diimport oleh syarikat tempatnya 

bekerja 


11.2.3.2.  

Memohon permit import untuk setiap konsainmen vaksin 

11.2.3.3.  

Bertanggungjawab  terhadap  penyimpanan,  pengendalian  dan  pengedaran 

vaksin veterinar di lapangan APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

10  

11.2.3.4.  

Memastikan setiap vaksin yang dipreskripsikan oleh veterinawan berdaftar 

11.2.3.5.  

Memastikan  penggunaan  vaksin  Veterinar  yang  betul  oleh  Veterinawan 

berdaftar atau diselia oleh seorang Veterinawan berdaftar 

11.2.3.6. 

Melapor  sebarang  breakdown  dan  kesan  buruk  (adverse  effect)  akibat 

penggunaan vaksin 

 

11.2.4.  Panduan  untuk  mendaftarkan  agen  tempatan/  pengimport  boleh  dirujuk  pada  "Prosedur Pendaftaran Vaksin Veterinar di Malaysia".  

11.2.5.  Permohonan perlu menggunakan borang TACB 6. 

11.2.6.  Agen Tempatan/ Penglmport juga boleh mendaftarkan pengedar mereka kepada pihak DVS 

dengan  menghantar  maklumat  seperti  yang  terdapat  pada  "Prosedur  Pendaftaran  Vaksin 

Veterinar di Malaysia". 

11.2.7.  Pihak  DVS  akan  menjalankan  pemantauan  dari  masa  ke  semasa  ke  atas  premis  agen 

tempatan/ pengimport dan pengedar. 

11.2.8.  Pendaftaran agen tempatan/ pengimport akan dibuat selepas semua syarat di atas dipatuhi. 

 

11.3 

Pendaftaran Vaksin Veterinar 

11.3.1.  Pendaftaran vaksin hanya boleh dilakukan setelah kelulusan pendaftaran loji pengeluar dan 

agen tempatan/ pengimport diperolehi 

11.3.2   Setiap  jenis  vaksin  sama  ada  yang  dihasil  di  dalam  atau  luar  negara  perlulah  didaftarkan 

dengan DVS sebelum dibenar untuk dijual atau diguna 

11.3.3   Permohonan vaksin hendaklah menggunakan borang TACB l. 

11.3.4   Permohonan baru perlu dibuat untuk produk yang mengandungi komposisi yang sama atau 

separa sama dengan produk yang telah didaftarkan atau dalam bentuk baru. 

11.3.5   Sebarang  perubahan  kepada  bekas,  bungkusan  atau  pelabelan  hendaklah  mendapat 

kebenaran daripada DVS. 

11.3.6  Panduan  untuk  mendaftarkan  vaksin  boleh  dirujuk  kepada  "Prosedur  Pendaftaran  Vaksin 

Veterinar di Malaysia". 

11.3.7   Bayaran dikenakan ke atas setiap permohonan yang dihantar, vaksin yang diluluskan, kajian 

lapangan/ makmal dan pembaharuan pendaftaran. 

11.3.8   Pendaftaran  sementara  selama  satu  tahun  diberikan  kepada  vaksin  baru  untuk  tujuan 

pemantauan efikasi dan keselamatan. 

11.3.9   Pendaftaran  penuh  selama  lima  tahun  akan  diberikan  sekiranya  tiada  masalah  yang 

melibatkan vaksin tersebut dikesan sepanjang pendaftaran sementara. 

11.3.10 Pembaharuan pendaftaran vaksin perlu dilakukan setiap lima tahun. APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

11  

11.3.11 Sepanjang tempoh pendaftaran, DVS akan memantau pengurusan, keselamatan dan efikasi 

vaksin tersebut. 

 

12.0  BAYARAN CAJ PENDAFTARAN VAKSIN 

12.1  


Pemohon  yang  ingin  mendaftarkan/memperbaharui  pendaftaran  vaksin  perlu  membuat 

pembayaran berdasarkan kepada caj yang dikenakan iaitu: Perkara  

Yuran 

 

Permohonan pendaftaran vaksin Veterinar  

RM 200.00 

 

Perkhidmatan penilaian teknikal dosier  RM 800.00 

 

Perkhidmatan penilaian teknikal oleh pegawai DVS sahaja  (kajian lapangan) 

 

i.  Vaksin/ biologik Monovalen  

ii.  


Vaksin/ biologik Polivalen  

iii.  


Vaksin/ biologik jenis bioteknologi (Genetically  

 

modified)  

 

 RM 2000.00 

RM 3000.00 

RM 4000.00 

Pendaftaran  (untuk  vaksin  yang  diluluskan  pendaftarannya  oleh 

Jawatankuasa TACB) 

RM 500.00 

Pembaharuan pendaftaran (5 tahun sekali)  

RM 350.00 

 

 

12.2  Tempat Bayaran 

Bayaran boleh dibuat kepada pegawai di Unit Kawalan Biologik dan Drug Veterinar. 

 

12.3  


Cara Bayaran 

Bayaran  perlu  dibuat  menggunakan  bank  deraf/  wang  pos  atas  nama  'Ketua  Pengarah 

Perkhidmatan  Veterinar'.  Resit  akan  dikeluarkan  selepas  bayaran  diterima.  Mana-mana 

bayaran yang dibuat tidak dikembalikan walaupun permohonan untuk mendaftarkan vaksin 

tersebut tidak diluluskan. 

 

12.4  Pemohon perlu mengisi borang TACB 2 semasa membuat bayaran. 

 

12.5  Bayaran Permohonan Pendaftaran Vaksin 

12.5.1   Bayaran perlu disertakan bersama-sama dengan dosier yang dihantar. 

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

12  

12.6  


Bayaran Perkhidmatan Teknikal 

12.6.1   Penilaian teknikal hanya akan bermula selepas bayaran penilaian teknikal diterima. Selepas 

penilaian asas telah selesai, pemohon akan diminta menjelaskan bayaran penilaian teknikal. 

 

12.7  Bayaran Perkhidmatan Teknikal untuk Kajian Lapangan 

12.7.1   Kajian lapangan hanya boleh dijalankan setelah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa 

TACB. Kelulusan menjalankan kajian lapangan akan dihantar kepada pihak syarikat. 

12.7.2   Pemohon pertu mengisi borang dan membuat bayaran (mengikut kategori). 

 

12.8  


Bayaran Pendaftaran Vaksin 

12.8.1  Bayaran pendaftaran vaksin dibuat selepas mendapat kelulusan pendaftaran sementara oleh 

Jawatankuasa  TACB.  Surat  akan  dihantar  memaklumkan  yang  pemohon  perlu  membuat 

bayaran tertebih dahulu sebelum surat kelulusan vaksin dikeluarkan. 

 

12.9  


Bayaran untuk Pembaharuan Pendaftaran 

12.9.1   Permohonan  untuk  memperbaharui  pendaftaran  vaksin  hendaklah  dikemukakan  3  bulan 

sebelum tarikh luput pendaftaran vaksin tersebut bersama dengan bayaran. 

 

13.0  KAJIAN MAKMAL/ LAPANGAN 

13.1  


Veterinawan bagi syarikat agen tempatan / pengimport bertanggungjawab untuk: 

13.1.1   Menyedia  protokol  kajian  (hasil  perbincangan  dengan  Unit  Kawalan  Biologik  dan  Drug 

Veterinar) dan membuat permohonan untuk menjalankan kajian makmal/ lapangan. 

13.1.2   TACB akan meluluskan vaksin, tempat, kaedah dan penyelidik yang akan menjalankan kajian. 

13.1.3   Ujian yang melibatkan haiwan hidup hendaklah diperakui Jawatankuasa TACB 

13.1.4   Ujian yang melibatkan challenge dengan patogen bahaya atau eksotik hendaklah dibuktikan 

langkah biosekuritinya. 

13.1.5   Memohon permit import vaksin bagi tujuan kajian. 

13.1.6   Menjalankan kajian lapangan mengikut protokol yang telah diluluskan. 

13.1.7   Melaporkan hasil kajian kepada Jawatankuasa TACB selepas kajian tamat ataupun sekiranya 

kajian mengambil masa lebih dari 6 bulan, laporan kajian perlu diserahkan setiap 6 bulan. 

 

 
APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

13  

13.2  


Protokol kajian adalah seperti pada "Prosedur Pendaftaran Vaksin Veterinar di Malaysia" 

13.3  


Protokol kajian akan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa TACB. 

13.4  


Jawatankuasa  TACB  akan  menilai  keperluan  kajian  dijalankan  dan  kaedah  kajian  sama  ada 

bersesuaian atau tidak. 

13.5  

Pegawai  Pemantau  Jabatan  akan  memantau  perjalanan  kajian  makmal/  lapangan  dan membuat ulasan semasa Mesyuarat TACB. 

13.6  


Jawatankuasa  TACB  akan  memutuskan  sama  ada  vaksin  tersebut  diluluskan  berdasarkan 

kepada hasil kajian. 

 

14.0 

PENGIMPORTAN VAKSIN 

14.1  


Vaksin yang diimport untuk  tujuan komersil atau kajian perlu  mendapatkan permit import 

dari DVS. 

 

14.2  


Hanya vaksin yang telah berdaftar/ mendapat kelulusan khas sahaja  yang boleh memohon 

untuk mendapatkan permit import. 

 

14.3  


Kelulusan khas boleh diberikan sekiranya syarat-syarat berikut dipatuhi; 

14.3.1   Pengimportan  vaksin  yang  belum  didaftarkan  bagi  tujuan  kecemasan,  penggunaan  terhad 

atau penyelidikan/ kajian. 

14.3.2   Permohonan  perlu  disertakan  dengan  maklumat  ringkas  produk  dan  tujuan  pengimportan 

serta  mana-mana  justifikasi  yang  boleh  menyokong permohonan  tersebut.  Dokumen  yang 

diperlukan  untuk  memohon  kelulusan  adalah  seperti  pada  "Prosedur  Pendaftaran  Vaksin 

Veterinar". 

14.3.3   Penggunaan vaksin di lokasi yang terhad dalam kuantiti yang dibenarkan sahaja 

14.3.4   Vaksin berlebihan perlu dilupuskan dengan kaedah yang sesuai dan dibenarkan 

 

14.4  Permohonan untuk permit import perlu dibuat oleh Veterinawan daripada agen tempatan/ 

pengimport. 

 

14.5  


Permohonan perlu dibuat secara manual atau elektronik, mengikut mana-mana sistem yang 

ditentukan oleh DVS 

 

14.6  


Kawalan di pintu masuk: 

14.6.1   DVS berhak untuk memeriksa konsainmen vaksin di pintu masuk. 
APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

14  

14.6.2   Penglmport  perlu  mengemukakan  permit  import  dan  sijil  kesihatan  Veterinar  yang  sah 

kepada pegawai bertugas 

14.6.3   Sekiranya  terdapat  isu  ketidakakuran  ke  atas  vaksin  atau  pengimportan,  konsainmen 

tersebut akan ditolak dan dipulangkan ke negara pengeluar atau dilupuskan atau dihantar ke 

gudang/ tempat penyimpanan sementara bagi tujuan ujian. 

14.6.4   Antara isu ketidakakuran tersebut ialah; 

14.6.4.1  

Tidak memiliki pemtit yang asli atau sijil kesihatan Veterinar yang sah 

14.6.4.2  

Vaksin tidak didaftarkan 

14.6.4.3  

Tiada label/ label rosak/ label tidak jelas 

14.6.4.4  

Cara pembungkusan yang tidak sesuai 

14.6.4.5  

Vaksin dibawa masuk dari negara yang bukan negara asal (pengilang) vaksin 

tersebut. 

14.6.4.6  

Vaksin  didapati  telah  tamat  tempoh/  rosak/  boleh  mendatangkan 

kemudaratan kepada manusia, haiwan dan persekitaran 

 

15.0  PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN VAKSIN VETERINAR 

15.1  


Veterinawan syarikat adalah bertanggungjawab untuk; 

15.1.1   Memastikan vaksin disimpan di tempat yang betul dalam suhu yang sesuai 

15.1.2   Merekodkan setiap urusan jual beli bagi tujuan daya jejak 

15.1.3   Memastikan  vaksin  dijual  kepada  individu/  syarikat/  ladang  yang  memiliki  preskripsi 

Veterinawan. 

15.1.4   Memastikan penggunaan vaksin yang betul di lapangan 

15.1.5   Melaporkan sebarang ketidakakuran yang berlaku kepada DVS dengan segera 

 

16.0  PELUPUSAN VAKSIN VETERINAR 

16.1 


Vaksin Veterinar yang telah rosak atau telah tamat tempoh perlu dilupuskan dalam keadaan 

yang selamat bagi menjamin keselamatan kepada manusia, haiwan dan persekitaran 

16.2  

Vaksin Veterinar boleh dilupuskan secara; 16.2.1   Dipulangkan kembali kepada agen tempatan/ pengimport 

16.2.2   lnsinerator 

16.2.3   Syarikat pelupusan bahan-bahan biobahaya APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

15  

16.2.4   Bekas  kosong  vaksin  yang  telah  dibasuh  boleh  dibuang  ke  dalam  sistem  pembuangan 

sampah 

 

17.0  PEMBATALAN PENDAFTARAN ATAU PENARIKAN BALIK VAKSIN VETERINAR 

17.1  


Jawatankuasa  TACB  berhak  untuk  menasihatkan  KPPV  untuk  menggantung/  membatalkan 

pendaftaran  Vaksin  Veterinar  sekiranya  terdapat  keperluan  untuk  membatalkan 

pendaftaran Vaksin tersebut. 

 

17.2  DVS juga berhak untuk menggantung/ membatalkan pendaftaran, menarik balik produk atau 

menghentikan  pengeluaran  permit  import  mana-mana  vaksin  Veterinar  yang  didapati 

mempunyai masalah ketidakakuran seperti yang berikut: 

17.2.1   Ketidakakuran terhadap keselamatan, kesterilan, potensi atau efikasi Vaksin tersebut. 

17.2.2  Tiada keperluan untuk penggunaan Vaksin tersebut dalam negara yang mungkin disebabkan 

oleh strain yang tidak sesuai atau teknologi yang sudah lapuk. 

17.2.3   Agen  tempatan/  pengimport  gagal  memaklumkan  perubahan  terhadap  nama,  komposisi. 

label, perubahan pada operasi atau lokasi pengilangan. 

17.2.4   Loji pengeluaran Vaksin didapati tidak  menepati Piawaian GMP yang telah ditetapkan oleh 

DVS. 


 

17.3  


Penggantungan pendaftaran vaksin Veterinar: 

17.3.1   Sekiranya sampel produk yang diambil semasa aktiviti pemantauan gagal menepati standard 

dan spesifikasi yang ditetapkan, pendaftaran Vaksin tersebut akan digantung. 

17.3.2   Agen  tempatan/  pengimport/  pengilang  tempatan  diberi  masa  selama  30  hari  untuk 

mengenalpasti masalah tersebut dan mengambil tindakan yang perlu. 

17.3.3   Veterinawan  Agen  Tempatan/  Penglmport  bertanggungjawab  untuk  melaporkan  hasil 

siasatan kepada Jawatankuasa TACB dengan kadar segera. 

17.3.4   Jawatankuasa TACB akan menentukan keputusan ke atas pendaftaran vaksin tersebut. 

 

17.4  


Pembatalan pendaftaran Vaksin Veterinar; 

17.4.1   Sekiranya Agen tempatan/ pengimport gagal untuk mengenalpasti masalah dan mengambil 

tindakan yang sewajarnya semasa dalam tempoh penggantungan pendaftaran Vaksin. 

17.4.2   Pegawai  unit  kawalan  biologik  akan  memaklumkan  mengenai  pembatalan  pendaftaran 

vaksin kepada agen tempatan/pengimport dan Seksyen Perkhidmatan Kuarantin dan lmport 

Eksport. 

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

16  

17.5  


Penarikan balik Vaksin Veterinar; 

17.5.1   Keseluruhan  produk/  sebahagian  dari  kelompok  pengeluaran  produk  (batch)  akan  ditarik 

balik sekiranya didapati mempunyai masalah ketidakakuran. 

17.5.2   Keseluruhan produk yang telah dibatalkan pendaftarannya akan ditarik balik dari pasaran. 

17.5.3   Prosedur  penarikan  balik  vaksin  seperti  yang  terdapat  pada  "Prosedur  Pendaftaran  Vaksin 

Veterinar di Malaysia". 

17.5.4   Veterinawan  Agen  tempatan/  pengimport  bertanggungjawab  untuk  memastikan 

keseluruhan produk/ batch telah ditarik balik dan melaporkannya kepada DVS dengan kadar 

segera. 

 

18.0  PERMOHONAN PENDAFTARAN VAKSIN VETERINAR 

18.1  


Permohonan mendaftarkan Vaksin Veterinar perlu dibuat secara bertulis kepada; 

Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar 

Jabatan Perkhidmatan Veterinar 

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani 

Wisma Tani, Blok Podium 1A, Lot 4G1, Presint 4, 

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 

62630 Putrajaya 

(U.P.: Urusetia TACB) 

Tel: 03-8870 2000 

Faks: 03-8888 6472 

 

18.2 Permohonan perlu dibuat oleh syarikat tempatan yang berdaftar  

19.0  

PUSAT ADUAN 

19.1  


Pusat Aduan ditubuhkan di Unit Kawalan Biologik dan Drug Veterinar serta juga di setiap lbu 

Pejabat Perkhidmatan Veterinar Negeri 

19.2  

Pusat ini berfungsi untuk menerima aduan daripada orang  ramai mengenai kesan mudarat, masalah produk atau penyalahgunaan bahan biologik dan drug Veterinar 

19.3  


Aduan boleh dibuat melalui emel, faks, pos ataupun telefon (sila rujuk brosur Pusat Aduan) 

19.4  


Borang aduan boleh didapati pada brosur Pusat Aduan 

 

19.5  Semasa  menerima  aduan,  pegawai  bertugas  akan  melaporkan  perkara-perkara  tersebut 

iaitu: 


19.5.1  Nama, alamat, nombor telefon dan emel pengadu 

19.5.2   Nama produk 
APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

17  

19.5.3   Nama dan alamat Pengeluar/ pengedar (jika ada) 

19.5.4   Nama dan alamat premis yang didapati bermasalah 

19.5.5   Masalah produk 

19.5.6   Kesan penggunaan 

19.5.7   Tarikh produk bermasalah dikesan 

19.5.8   Nombor batch (jika ada) 

 

19.6  Selepas aduan diterima, pegawai yang terlibat akan menjalankan siasatan ke atas premis/ 

produk dalam masa 2 minggu dari tarikh laporan diterima 

 

19.7  


Tugas pegawai yang terlibat dalam menjalankan siasatan ialah: 

19.7.1   Meneliti aduan yang diterima 

19.7.2   Menubuhkan kumpulan siasatan (sekiranya perlu) 

19.7.3  Mengunjungi premis yang didapati bermasalah dan menjalankan siasatan/ pemeriksaan ke 

atas perkara yang telah dilaporkan 

19.7.4   Menyediakan laporan siasatan 

19.7.5   Laporan dibentangkan ke Jawatankuasa TACB 

 

19.8  Jawatankuasa  TACB  akan  menentukan  bentuk  tindakan  yang  akan  diambil  ke  atas 

pengeluar/ agen tempatan/ premis tersebut 

 

SENARAI RUJUKAN 

1. 


Akta Binatang 1953 (semakan 2006) 

2.  


Akta Doktor Veterinar 1974 

3. 


APTVM Veterinawan Bertauliah  

4. 


Prosedur Pendaftaran Vaksin Veterinar  

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

18  

LAMPIRAN 1 

 

JAWATANKUASA PENASIHAT TEKNIKAL BAHAN BIOLOGIK- TACB (Technical Advisory Committee on 

Biologic) 

 

Terma rujukan Jawatankuasa TACB ialah: 

 

Untuk  menasihati  KPPV  mengenai  dasar  penghasilan,  pengimportan,  pengeksportan,  kajian, penjualan dan penggunaan vaksin dan bahan biologik Veterinar dalam negara. 

 Untuk  menimbang  dan  mengesyorkan  pelesenan  pemilikan  kultur  hidup  atau  biologik  dan 

menginokuiasi haiwan dan burung. 

 

Untuk  meluluskan/  tidak  meluluskan  pendaftaran  vaksin  Veterinar  berdasarkan  syor  dan penilaian yang telah dibuat oleh penilai dosier. 

 Untuk  menilai kajian  dosier  dan  kajian  lapangan  serta  mengesyorkan  pendaftaran  Vaksin  dan 

bahan biologik Veterinar. 

 

Untuk  menerima  laporan  status  penggunaan  Vaksin  dan  biologic  serta  mengesyorkan  kajian tambahan, panggilan balik dan pembatalan pendaftaran Vaksin dan bahan biologik Veterinar. 

 Untuk  menasihati  KPPV  mengenai  semua  isu  berkaitan  peranan  diatas  bagi  seluruh 

Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan 

Jawatankuasa TACB akan bermesyuarat sekurang-kurangnya empat (4) bulan sekali. 

 

Ahli Jawatankuasa TACB 

KPPV telah melantik ahli jawatankuasa TACB sepeti berikut: 

 Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar (Kesihatan Veterinar) (Pengerusi) 

 Pengarah Bahagian Pengurusan Biosekuriti dan SPS (Pengerusi Gantian) 

 Ketua Seksyen Zoonosis dan Kesihatan Awam 

 Ketua Seksyen Kawalan dan Pembasmian Penyakit 

 Ketua Seksyen Perkhidmatan Kuarantin dan lmport Eksport 

 Pengarah Institut Penyelidikan Veterinar 

 Pegawai Unit Kawalan Biologik dan Drug Veterinar (Urusetia) 

 

     


APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

19  

LAMPIRAN 2 

 

CARTA ALIR BAGI PENDAFTARAN VAKSIN VETERINAR 

 

 


APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

20  

 

 

 

 


APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

21  

LAMPIRAN 3 

TACB 1 

TECHNICAL AND ADVISORY COMMITTEE ON BIOLOGIC 

DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND AGRO-BASED INDUSTRY 

WISMA TANI, PODIUM BLOCK 4G1, PRECINT 4 

FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE CENTRE 

62630 PUTRAJAYA 

MALAYSIA 

(Tel : 03-88702000 8. Fax I 03-88886472 ) 

 

OFFICIAL FORM FOR SUBMISSION OF DOSSIER / DOSSIER CHECK LIST FOR REGISTRATION OF ANIMAL VACCINES IN MALAYSIA 

 


APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

22  

 

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

23  


APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

24  

 

  


APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

25  

LAMPIRAN 4 

 

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

26  

LAMPIRAN 5 

 

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

27  

LAMPIRAN 6 

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

28  

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

29  

 APTVM Pendaftaran Vaksin Veterinar [APTVM 15(a):1/2011] 

 

30  

JAWATANKUASA PENYEDIAAN ARAHAN PROSEDUR TETAP VETERINAR MALAYSIA 

PENDAFTARAN VAKSIN VETERINAR 

 

Penasihat   

:  


Y.Bhg. Dato' Dr. Mohamad Azmie bin Zakaria 

Disediakan oleh  

:  

Dr. N. Krishnan Pn. Razlina Raghazli 

En. Hamidi Yashim 

 

PENGHARGAAN 

 

Y.Bhg. Dato' Dr. Abdul Aziz bin Jamaluddin Dr. Maznah Ahmad 

Dr. Rahmat bin S.M.Sheriff 

Dr. Saipul Bahari bin Hj. Abdul Ree 

Dr. Abd. Razak bin Mohd Zailan 

Dr. Ramlan Bin Mohamed 

 

 
Yüklə 176,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə