Journal of selcuk communicationYüklə 5,01 Kb.

səhifə80/108
tarix22.07.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   108

Selçuk İletişim, 7, 3, 2012 
 
184 
aşkın tekil ziyaretçisiyle alanında lider konum-
dadır.  Ayrıca  yine  Hürriyet  İnternet  Grubu 
bünyesinde faaliyete sunulan WEB TV aracılı-
ğıyla  görüntülü  yayıncılık  hizmeti  verilmekte-
dir  ve  Hürriyet  İnternet  Grubu’nun  aylık  23 
milyon  kullanıcısı  bulunmaktadır.  (6)  Bunların 
yanında Hürriyet Seri İlanlar hem basılı hem de 
online  alanda  faaliyetini  alanında  lider  olarak 
sürdürmektedir. 
Kuruluşlarının  yatırım  ve  büyüme  stratejilerini 
açıklayan  Hürriyet  yöneticilerinin,  yukarda 
sözünü  ettiğimiz,  yeni  medyada  geleneksel 
olarak güçlü oldukları alanlarda yatırım yapma 
eğilimini  özellikle  vurguladıkları  görülmekte-
dir.  Hatta  Hürriyet’in,  geçmişten  gelen  dene-
yimleri  nedeniyle,  DYH  içinde  özellikle  bu 
misyonu üstlendiği de belirtilmiştir: 
“Hürriyet’in izlediği yatırım stratejileri ve 
politikalarına  baktığımız  zaman,  Türki-
ye’de  Hürriyet’in  yazılı  basında  en  güçlü 
şirket  olduğunu  söyleyebiliriz  ve  reklam 
pazarında oldukça büyük pazar payına sa-
hiptir.  Dolayısıyla  Hürriyet’in  Türki-
ye’deki  yatırımları  ancak  internet,  yeni 
medya, daha genel olarak da dijital medya 
alanında 
olduğu 
söylenebilir” 
(Suzi 
Apalaçi Dayan’la Yapılan Görüşme 2011). 
Bu  aşamada  belirginleşen  bir  diğer  önemli 
nokta  da,  Hürriyet  yöneticilerinin,  seri  ilan  ve 
reklam  sektöründeki  geleneksel  pazarda  doğal 
sınırlarına ulaştıklarını düşünüp, bunun üzerine 
online alana el atmayı düşünmeleridir. Böylece, 
geleneksel  medyada  içerik  üretenlerin  yeni 
medyada  da  içerik  üretme  eğilimlerinde  önce-
likle geleneksel mecralarda yeterince büyük bir 
oyuncu olmanın gerektiğini düşündürtmektedir. 
Hürriyet, 2007 Nisan ayında, bu tarih itibariyle 
4  bin  900  civarında  çalışanı  olan  ve  Rusya, 
Polonya,  Macaristan,  Hırvatistan,  Ukrayna, 
Kazakistan,  Beyaz  Rusya,  Bosna  Hersek,  Sır-
bistan,  Slovenya  ve  Litvanya’da  başta  emlak, 
otomotiv, insan kaynakları alanlarında seri ilan 
ve  reklamcılık  faaliyeti  gösteren Trader  Media 
East’in  (TME)  %  67,3  hissesi  için  336,5  mil-
yon  dolar  ödeyerek  tarihindeki  en  büyük  yatı-
rımı  gerçekleştirmiştir.  (7)  Şirket  Mayıs  2011 
itibariyle, haftalık 3,2 milyon okuyucuya sahip 
181 basılı yayını ve 28 web sitesini bünyesinde 
bulundurmaktadır.  Hürriyet  bu  ortaklıkla  bera-
ber,  bölgesel  bir  medya  gücü  haline  gelerek 
deneyim  sahibi  olduğu  seri  ilan  ve  reklam 
sektöründe  çokuluslu  bir  aktör  konumuna  gel-
miştir.
 
(8) 
Kuramsal  çerçevede,  bir  şirketin  çokuluslu 
şirket  kategorisinde  değerlendirilebilmesi  için 
en  az  iki  ülkede  faaliyet  göstermesinin  yeterli 
olmayacağını belirtmiştik. Bir şirketin çokulus-
lu olarak nitelenmesi için, yatırım yaptığı ülke-
de  “gelişmemiş,  bakir  sektörler  ve  alanlara 
yönelmesi”  ve  “şirket  evliliği”  ya  da doğrudan 
satın  almalara  yönelerek  başka  şirketlere  ortak 
olma  ya  da  sahip  olma  stratejisiyle  hareket 
etmesi  gerekmektedir.  Bu  çerçevede,  istatistik-
lere  göre  şirket  evliliği  ve  doğrudan  satın  al-
manın  çok  daha  yaygın  bir  strateji  olduğu  bi-
linmektedir.  Ayrıca  çokuluslu  şirketlerin  mer-
kezlerinin  (her  ne  kadar  çokuluslu  şirketler 
gelişmekte  olan  ülkelerde  de  yükselen  bir  eği-
lim  gösterseler  de)  ezici  çoğunlukla  OECD 
ülkelerinde  bulunmasından  hareketle  onların 
gerçekten  “çokuluslu”  oldukları  noktasında 
şüpheler bulunduğu ve “üst düzey personeline, 
şirket kültürüne, doğduğu ülkenin hükümetiyle 
ilişkilerine  ulusal  niteliklerin  damga  vurduğu” 
belirtilmiştir. Bu nedenle söz konusu çokuluslu 
şirketler, “ulusüstü” değillerdir. 
Hürriyet  de  buna  benzer  olarak  TME’nin  % 
67,3  hissesini  satın  alarak,  faaliyet  gösterdiği 
coğrafyada seri ilan ve reklam sektörünün yeni 
yeni  gelişmeye  başladığı  düşünülür  ve  üst  dü-
zey  personelinin  konumu  ile  şirket  kültürünün 
ulusal  nitelikleri  göz  önünde  bulundurulursa, 
ulusüstü  değil  ama  çokuluslu  bir  şirket  olarak 
nitelenebilir.  1980’li  yıllarla  beraber  yaygınla-
şan  (eski  Doğu  Bloku  ülkelerinde  1990’larla 
beraber)  serbestleşme  politikalarının  yarattığı 
olanaklar aracılığyle görece bakir bir coğrafya-
ya  giren  Hürriyet,  kontrol  ve  stratejik  karar 
alma mekanizmasıyla ulusüstü değil ama faali-
yet  gösterdiği  alan  açısından  çokuluslu  bir 
şirket olarak rahatlıkla görülebilir. 
Özer,  Hürriyet’in  yatırım  stratejisiyle  ilişkili 
olarak, Doğu Avrupa ve Rusya pazarının, dün-
yanın  diğer  bölgeleriyle  karşılaştırıldığında 
kapitalizmin  yeni  geliştiği  coğrafyalar  olarak 
görülmesi  gerektiğini  belirtmiş  ve  bu  nedenle 
Türkiye’dekinden  daha  büyük  bir  reklam  ve 
seri  ilan  sektörünün  gelişmekte  olduğunu  vur-


Hürriyet A.Ş. Örneğinde Yeni Medya Sektörü… (173-190) 
 
 
 
185 
gulamıştır.  Bu  bağlamda  Hürriyet’in  bu  büyük 
yatırımı  gerçekleştirmesinin  arka  planında, 
TME’nin  hem  Türkiye’den  daha  büyük  ve 
gittikçe  gelişen  hem  de  yeni  yeni  oluşmaya 
başlayan  bir  reklam  pazarında  güçlü  bir  aktör 
olması  yatmaktadır  (Ahmet  Özer’le  Yapılan 
Görüşme 2009). 
Hürriyet’in neden böylesine büyük bir yatırıma 
gittiğini açıklayan Özer, daha önce de değindi-
ğimiz  gibi,  hâlihazırda  Türkiye’de  seri  ilan  ve 
reklam  sektöründe  yeterince  deneyimli  olan 
kuruluşlarını  daha  fazla  büyütmenin  yolunun 
yurtdışı yatırımlarından geçtiğini vurgulamıştır. 
Buna  ek  olarak  da,  bir  hedef  olarak  toplam 
cirolarının % 50’sinden fazlasının yurtdışından 
gelmesini  istediklerini  belirtmektedir.  Bu  yolla 
Hürriyet, seri ilan ve reklam sektöründeki güç-
lü  konumlarını  daha  da  boyutlandırmak  iste-
mektedir    (Ahmet  Özer’le  Yapılan  Görüşme 
2009).  Özer’in  burada  vurgulamak  istediği 
durum,  Hürriyet’in  Türkiye  pazarında  hâliha-
zırda  lider  olduğu  ve  doğal  sınırlarına  ulaştığı-
dır.  Bu  nedenle,  daha  çok  büyümenin  yegâne 
yolunun, yurtdışındaki pazarlara açılmaktan ve 
buralarda  büyümekten  geçtiğini  vurgulamakta-
dır.  
Bu noktada, medya alanında çokuluslu yatırım-
lar yapmanın önemli bir koşulunun, iç pazarda 
yeterli  büyüme  oranına  ulaşmaktan  geçtiğini 
söyleyebiliriz. Daha önce de söylediğimiz gibi, 
Hürriyet,  TME’nin  faaliyet  alanı  olan  seri  ilan 
ve  reklam  sektöründe  Türkiye  pazarını,  hem 
yeni  hem  geleneksel  mecrada,  büyük  ölçüde 
elinde  tutmaktadır.  Ulusal  ölçekte  sınırlarına 
ulaşan  Hürriyet,  ancak  bu  güveni  ve  deneyimi 
kazandıktan  sonra  çokuluslu  bir  yatırım  yap-
maya niyetlenmiştir.  
Dayan’a  göre,  Türkiye  ise  seri  ilan  ve  reklam 
sektöründe geleneksel pazar koşulları itibariyle 
Rusya  ve  Doğu  Avrupa  ülkelerinin  gerisinde 
bir görünüm sergilemektedir, çünkü Türkiye’de 
seri  ilan  sayfalarının  gazetenin  bir  eki  olarak 
ortaya  çıktığını  ve  ulusal  ölçekte  tüketicilerin 
bir  seri  ilan  gazetesine  para  verip  satın  almak 
istemesi  alışılagelmiş  bir  tüketici  davranışı 
değildir.  Dayan,  Türkiye’de  seri  ilan  ve  rek-
lamların  ulusal  gazeteler  aracılığıyla  tüketildi-
ğini,  bu alanda  da  zaten  lider  olduklarını ifade 
etmiş, Rusya ve Doğu Avrupa’da ise tam tersi-
ne  bir görünüm  olduğunu,  seri ilan  ve reklam-
ların,  yerel  yayınlar  ve  internet  siteleri  aracılı-
ğıyla tüketilmesinin yaygın olduğunu belirtmiş-
tir  (Suzi  Apalaçi  Dayan’la  Yapılan  Görüşme 
2009 ve 2011).  
2.4. Yerelde Farklılaşan Küresel Aktör 
TME’nin  faaliyet  ölçeği,  yerel  ama  bölgesinde 
önde  gelen  yayınları  ve  yine  yerel  kitlelere 
dönük  internet  sitelerini  kapsamaktadır.  Sözü 
edilen  coğrafya  içine  serpilmiş  yüzlerce  yayın 
ve  internet  sitesi,  hedefledikleri  müşteriler  ve 
almak  istedikleri  hizmet  veya  ürün  açısından 
farklılaşmış,  homojen  olmayan  bir  kitleye  yö-
nelik  seri  ilan  ve  reklam  hizmeti  sunmaktadır. 
Özer,  Hürriyet  açısından  sözü  edilen  bu  duru-
mu,  toplumun  “farklı  segmentleri  arasındaki 
çok geniş ekonomik alana odaklanmak” olarak 
tanımlamaktadır.  Yani  Hürriyet,  toplumun 
hemen her kesiminin ihtiyacına dönük seri ilan 
ve  reklam  hizmeti  sunarken,  sektörün  ekono-
minin  genel  gidişatına  ya  da  örneğin  petrol 
fiyatlarındaki  ani  yükselişlere  oldukça  duyarlı 
olmasından  dolayı,  makro  planda  da  ekonomi-
nin  gidişatını  yakından  takip  etmek  ve  hızlı, 
merkezi önlemler almak durumundadır (Ahmet 
Özer’le Yapılan Görüşme 2009).  
Hürriyet  yöneticilerinin  seri  ilan  ve  reklam 
sektörünün  geleceğinin  internette  olduğunu 
belirtmesiyle  TME’nin  “farklı  segmentleri 
arasındaki  çok  geniş  ekonomik  alana  odaklan-
ması”  arasında  vurgulanması  gereken  önemli 
bir  bağ  vardır.  Yeni  medya  araçlarıyla  kıyas-
landığı zaman  basılı medyanın  ya  da  bir  başka 
ifadeyle geleneksel medyanın, zaman ve mekân 
açısından  belirgin  bir  esneklik  problemi  yaşa-
dığını belirtilmiştir. Yeni medya araçları, sahip 
olduğu  teknik  olanaklarla  zaman  ve  mekâna 
dönük  sıkıntıları  aşma  noktasında  önemli  ola-
naklar  sağlamaktadır.  Bir  başka  ifadeyle, 
TME’nin  “farklı  segmentler  arasındaki  çok 
geniş  ekonomik  alana  odaklanması”  en  etkin 
biçimde  yeni  medya  teknolojilerine  daha  çok 
adapte  edilmesiyle,  yani  online  hizmetler  ala-
nını  daha  çok  geliştirmesiyle  mümkün  olmak-
tadır.  Hürriyet  yöneticilerinin  kendi  stratejik 
hedefleri  açısından  esasında  vurguladıkları 
durum,  iletişim  teknolojilerinin  yapısı  açısın-
dan  düşünüldüğünde,  yeni  medya  araçlarının 
sağladığı yeni olanakların ticari rolüdür. Online 
hizmetlerin gelişmesi, çok geniş bir coğrafyada, 
toplumun çok farklı kesimlerine dönük seri ilan 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   108


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə