Journal of selcuk communicationYüklə 5,01 Kb.

səhifə96/108
tarix22.07.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   108

Selçuk İletişim, 7, 3, 2012 
 
216
sunumunun  en  çok  tartışılagelen  alanlarından 
biri  olan  sinema,  toplumsal  alanda  yaşanan  bu 
değişim  sürecinden  etkilenmekte,  dolayısıyla 
farklı  kültürel  gelenekler  içerisinde  kadının 
farklı  biçimlerde  sunulduğu  bir  alan  olarak 
sıkça  konuşulmaktadır.  Kadının  sunumunun 
erkek egemen ideoloji doğrultusunda biçimlen-
diği  egemen  sinema  ve  özellikle  muhafazakâr 
tutumuyla korku sineması, kadına filmler aracı-
lığıyla  toplumsal  yapı  içerisinde  yerine  getir-
mesi  gereken  rolleri  hatırlatır  bir  nitelik  taşı-
maktadır.  
Korku  filmlerinde  kadının  ruhunun  şeytan 
tarafından  ele  geçirilmesi,  erkek  egemenliğine 
karşı  mücadele  veren  kadının  başarısızlığa 
uğraması  gibi  temalar  sıklıkla  karşımıza  çıkar. 
İncelenen Ringu / Ring ve Honogurai Mizu No 
Soko  Kara  /  Dark  Water  filmlerinde  de  bu 
temalar  tekrar  karşımıza  çıkmaktadır.  Gerek 
kötülüklerin kaynağında bulunmak, gerek aile-
yi  korumak  ve  aile  içi  düzeni  sağlamak  için 
zorluklara  katlanan  ve  hatta hayatından  vazge-
çen  (fakat  yine  de  başarılı  olamayan)  kadın 
temaları  söz  konusu  filmler  üzerinden  Ja-
pon/ABD  yapımı  filmler aracılığı ile hatırlatıl-
maktadır.  
Kadını  daha  çok  özel  alanda  konumlandıran, 
anne  ve  iyi  bir  eş  olmanın  kutsallığını  yalnız 
annelerin başarısızlıkları/yetersizliklerini göste-
rerek yineleyen söz konusu filmlerin, bu açıdan 
ataerkil  ideolojiyi  destekler  nitelikte  olduğunu 
söylemek  mümkündür.  Söz  konusu  filmler, 
kadına  farklı  açılardan  yaklaşan  filmlerdir. 
Kadının sadece  ev içi anlamlı rollerde konum-
landırıldığı  filmlerden  farklı  olarak,  kamusal 
alanda  araçsal  rollerde  yer  aldığı  dikkat  çek-
mektedir.  Bu  yaklaşım,  kadını  bir  anlamda 
özgürleştiriyor  olsa  da,  kadının  çalışmasından 
ya  da  toplum  tarafından  kendisinden  beklenen 
toplumsal  cinsiyet  rollerini  yerine  getirmeme-
sinden  kaynaklanan  sorunlar,  filmler  içinde 
verilmektedir.  
Orijinal  filmin  kadınların  toplumsal  hayattaki 
rolü  ile  ilgili  muhafazakâr  denebilecek  bakışı 
Hollywood  korku  sineması  için  çekici  bir  se-
naryo  oluşturmaktaysa  da  kültürel  artalanla 
ilgili  olan  toplumsal  cinsiyet  tanımlamalarının 
da  her  toplumda  farklı  hızda  ve  farklı  yapıda 
şekillenmesinden  dolayı  Japon  ve  Amerikan 
toplumunun  yapısına  bağlı  olarak  filmlerde  de 
farklılaşmalar yer almaktadır. Japon toplumun-
da erkeğin aileyi kontrol altında tutmakla ilgili 
merkezi  konumu  ABD  için  artık geçerli  değil-
dir.  Dolayısıyla  filmler  erkek  karakterler  üze-
rinden  ayrışırlar.  Kültürel  öğeler  de,  canavar 
kadın  geleneklerindeki  farklılıklar  aracılığıyla 
bunda rol oynar. 
SONNOTLAR 
(1)  Parantez  içindeki  ilk  isim,  filmin  orijinal 
Japon  çevriminin,  ikinci  isim  ise  Amerikan 
yeniden  yapımının  ismini  göstermektedir.  An-
cak  metinde,  akıcılığı  sağlamak  amacıyla  aksi 
gerekmedikçe filmlerin Türkçe isimleri kullanı-
lacaktır. 
(2)  Çekirdek  aile,  anne  baba  ve  evlenmemiş 
çocuktan oluşur. 
(3)  Japon  toplumu  ve  kültürü  üzerine  daha 
ayrıntılı bilgi için bkz:( Hendry 1987,  Benedict 
1988). 
KAYNAKÇA 
Beauvoir  S  (1986)  Kadın:  İkinci  Cins,  Bertan 
Onaran (çev), Payel Yayınevi, İstanbul. 
Benedict  R  (1988)  The  Chrysanthemum  and 
the  Sword:  Patterns  of  Japanese  Culture, 
Houghton Mifflin, Boston. 
Beneton  P  (1991)  Muhafazakârlık,  İletişim 
Yayınları, İstanbul. 
Cormak 

(1994) 
Ideology 
and 
Cinematography in Hollywood, 1930-1939, St. 
Martin’s Press, New York. 
Croteau  D,  Hoynes  W  ve  Milan  S  (2012) 
Media/Society: 
Industries, 
Images 
and 
Audiences,  Sage  Publications,  Inc.,  Los 
Angeles. 
Çetin  Z  (1993)  “Ergil  Kültür  Ortamında  TV 
Dizileri  ve  Kadın”,  Yüksek  Lisans  Tezi,  MÜ 
Sos. Bil. Enst., İstanbul. 
Erus  Z  Ç  (2006)  Amerikan  Toplumunun  Bir 
Yansıması  Olarak  Hollywood  Çocuk  Filmle-
rinde  Aile,    Medyada  Olmayanlar  (Medya 
Eleştirileri  2006),  Can  Bilgili  (Der.),  Beta  Ya-
yınları, İstanbul, 153-170.  
Creed  B  (2001)    Horror  and  The  Monstrous-
Feminine, An Imaginary Abjection, Horror, the 
Film Reader, Mark Jancovich (ed.), Routledge, 
USA. 


Toplumsal Cinsiyet ve Sinemaya Yansıması… (206-217) 
 
 
 
217
Douglas  S  J  ve    Michaels  M  W.(2004)  The 
Mommy Myth, Free Press, New York. 
Dedousis 

(2004) 

Cross-Cultural 
Comparision 
of 
Organizational 
Culture: 
Evidence from  Universities in the Arab World 
and  Japan”,  Cross  Cultural  Management:  An 
International Journal, 11/1.  
Eichenbaum  L  ve  Orbach  S  (1997)  Kadınları 
Anlamak,  Sezgi  Altınok,  Meral  Kara  (çev), 
Yayınevi Yay., İstanbul. 
Hane  M  (1986)  Modern  Japan:  A  Historical 
Perspective, Westview Press, Boulder. 
Hendry  J    (1987)  Understanding  Japanese 
Society, Croom Helm, New York. 
Marshall  G  (1999)  Sosyoloji  Sözlüğü,  Osman 
Akınhay  (çev),  Derya  Kömürcü,  Bilim  ve 
Sanat Yay., Ankara.  
Martin  N  K,  “Dread  of  Mothering:  Plumbing 
the  Depths  of  Dark  Water”,  Jump  Cut, 
http://www.ejumpcut.org/archive/jc50.2008/da
rkWater/index.html

erişim tarihi: 12.03.2012. 
McRoy  J  (2005)    Japanese  Horror  Cinema, 
Univ of Hawaii Press, Honolulu.  
Moya  M,    Expósito  F  ve  Ruiz  J  (2000)  Close 
Relationships, Gender, and  
Career  Salience,  Sex  Roles,  42  (9-10),  825-
846. 
O’Gara  D  (2008)  Comparing  The  Ring  to  the 
Original 
Ringu, 
“http://www.helium.com/ 
items/ 1111654-ringu-vs-the-ring, erişim tarihi, 
11.12. 2011. 
Osako  M  M  (1978)  Dilemmas  of  Japanese 
Professional  Women,  Social  Problems,  Social 
Problems Journal, 26 (1), 15-25. 
Oskay Ü (1992) Kitle Haberleşmesi Teorilerine 
Giriş, Der Yayınları, İstanbul.  
Ozawa  E  (2006)  Remaking  Corporeality  and 
Spatiality: U.S. Adaptations of Japanese Horror 
Films,  49th  Parallel  Conference  Special 
Edition,  Autumn  2006:  1-7,  http://www. 
49thparallel 
.bhamac.uk/ 
back/issue19/ 
Ozawa.pdf,  erişim ta- rihi: 8.10. 2011. 
Önür  N  (1998)  Medya  ve  Eğitim,  Atilla  Yayı-
nevi, Ankara. 
 
Powell  G  N  ve  Greenhaus  J  H  (2010)  Sex, 
Gender, and  Decisions at  The  Family  -    Work  
Interface,  Journal  of  Management,  36  (4), 
1011-1039. 
Rice 

(1996) 
Intimate 
Relationships, 
Marriages, and Families (3. Edition), Mayfield 
Publishing, California. 
Rucka  N  (2005)  “The  Death  of  J-Horror, 
Midnight  Eye,  http://www.midnighteye.com 
/features/death-of-j-horror.shtml,  erişim  tarihi: 
12.2.2012. 
Segal  L  (1990)  Gelecek  Kadın  Mı?,  Suğra 
Öncü (çev), Afa Yayınları, İstanbul. 
Sui-lin  V  W  (2007)  Culture  and  Horror: 
Valerie  Wee  Sui-Lin,  Ringu  and  The  Ring, 
(Sui-Lin 
ile 
söyleşi), 
http://www.theofantastique.com/culture-and-
horror-valerie-wee-sui-lin-ringu-and-the-ring  , 
erişim tarihi: 15.4. 2011. 
Vassaf  G  (1992)  Cehenneme  Övgü:  Gündelik 
Hayatta  Totalitarizm,  İletişim  Yayınları,  İstan-
bul. 
Williams  R  (1977)  Marxism  and  Literature, 
Oxford University Press, New York. 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   92   93   94   95   96   97   98   99   ...   108


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə