Jõuda selgusele, kas ja milleks minu organisatsioon vajab semantikavarasidYüklə 445 b.
tarix13.11.2017
ölçüsü445 b.
#9790Jõuda selgusele, kas ja milleks minu organisatsioon vajab semantikavarasid

  • Jõuda selgusele, kas ja milleks minu organisatsioon vajab semantikavarasid
  • Saada ülevaade, mida riigis ja ELis selles vallas tehakse
  • Koostada esmane kavand semantika-alaseks tegevuseks organisatsioonis


Milleks semantikavarad

 • Milleks semantikavaradRaske leida sobivaid teenuseid

 • Raske leida sobivaid teenuseid

  • Andmeteenuste suur ning üha kasvav hulk
 • Keeruline rakendada teenuseid

  • Puudulik dokumentatsioon
  • Dokumentatsioon eri keeltes
  • Erinev andmete semantika/interpretatsioon
 • Keeruline hinnata andmete olemust

  • Arhiiviväärtuslikkus
  • Isikuandmete delikaatsus
  • Väärtus statistika jaoks


“For each dollar spent on applications, roughly $5-$9 is spent on integration, accounting for roughly 40% of IT budgets” – Deutsche Bank Securities (February 2005)

 • “For each dollar spent on applications, roughly $5-$9 is spent on integration, accounting for roughly 40% of IT budgets” – Deutsche Bank Securities (February 2005)

 • Over 40% of the cost of integration today is spent in application-specific code to manually reconcile and validate the inconsistent data exchanged between disparate applications, resulting in a tight coupling of systems” – Progress (February 2008)Isoleeritud teenustest valdkonnaüleste teenusteni

 • Isoleeritud teenustest valdkonnaüleste teenusteni“It is not the strongest of the species that will survive, or the most intelligent. It is the one most adaptable to change.”

 • “It is not the strongest of the species that will survive, or the most intelligent. It is the one most adaptable to change.”

 • Charles Darwin

Kodanikud saab vajaliku teenuse minimaalse vaevaga

 • Kodanikud saab vajaliku teenuse minimaalse vaevaga

 • Ettevõtted saavad asjad kiiresti aetud

 • Ametnikud saavad tegeleda sisuliste probleemidegaMasin-loetava dokumentatsioonini

 • Masin-loetava dokumentatsiooniniVisioon ja missioon

 • Visioon ja missioonSemantiline koosvõime on erinevate organisatsioonide võime mõista vahetatud informatsiooni tähendust ühte moodi.

 • Semantiline koosvõime on erinevate organisatsioonide võime mõista vahetatud informatsiooni tähendust ühte moodi.

Paraneb andmete kvaliteet

 • Paraneb andmete kvaliteet

  • andmeid saab omavahel integreerida
  • vähenevad vead ja ebatäpsused andmete kasutamisel ja otsuste tegemisel
 • Vähenevad investeeringud teenuste tootmises

  • teenuseid on hõlpsam korduvkasutada
 • Väheneb organisatsioonide infosüsteemide integreerimise aeg

 • Paraneb infosüsteemide jätkusuutlikus ja lihtsustub edasiarendus

  • IS puudutav teadmistebaas säilib organisatsioonis ka peale võtmeisikute lahkumist


Semantilisel kirjeldamisel rakendatakse järgnevaid keeli ning nende laiendusi: XSD, OWL, WSDL, SA-WSDL, WS-BPEL

 • Semantilisel kirjeldamisel rakendatakse järgnevaid keeli ning nende laiendusi: XSD, OWL, WSDL, SA-WSDL, WS-BPEL

 • Riigi infosüsteemide nii inim- kui masinloetavad semantilised kirjeldused on tasuta kättesaadavad

 • Iga ministeerium on kohustatud looma ning seejärel haldama oma valitsemisalaga seotud semantilisi varasid

 • Ontoloogiate ja valdkonnasõnastike valdkonniti kattuvate osade loomine ning haldamine toimub meeskonnatöö vormis

Kõik institutsioonid on vabad oma infosüsteemide sisemise arhitektuuri ja koosvõime põhimõtete valikul, kuid nende omavahelisel seostamisel on kohustuslik on järgida raamistiku põhimõtteid (nn subsidiaarsuse põhimõte)

 • Kõik institutsioonid on vabad oma infosüsteemide sisemise arhitektuuri ja koosvõime põhimõtete valikul, kuid nende omavahelisel seostamisel on kohustuslik on järgida raamistiku põhimõtteid (nn subsidiaarsuse põhimõte)

 • Infosüsteemide semantiline koosvõime Eestis on strateegiline valik, kusjuures avalik sektor näitab semantilise koosvõime põhimõtete järgimisel eeskuju

 • Semantiliste varade loomiseks ja haldamiseks vajalike tehnoloogiate väljatöötamisele suunatud tegevused seostatakse teadus- ja arendustegevusega Eestis

 • Semantiliste varade loomisel ja haldamisel arvestatakse korduvkasutatavuse põhimõtteidErasektorile tagatakse ligipääs infosüsteemide semantilise kirjeldamise keskkonnale ning võimalus kirjeldada semantiliselt omi infosüsteeme sarnastel alustel mil avaliku sektori esindajad riigi infosüsteeme

 • Erasektorile tagatakse ligipääs infosüsteemide semantilise kirjeldamise keskkonnale ning võimalus kirjeldada semantiliselt omi infosüsteeme sarnastel alustel mil avaliku sektori esindajad riigi infosüsteeme

 • Semantiline koosvõime toetab e-Äri lahenduste loomist, vajadusel ettevõtete infosüsteemide liidestamist riigi infosüsteemidega ning riigi poolt kodanikele pakutavate teenuste personaliseerimist

 • Riik soosib eraettevõtete ja nende ühenduste kaasatust semantiliste varade loomisel, publitseerimisel ja rakendamiselSEMIC.EU demo 

  • SEMIC.EU demo 
  • SEMIC funktsioonid:
   • semantikavarade repositoorium
   • tugi semantikavarade loomisel, kogukond
   • chained pivot architecture
  • ELi liikmesriikide tegevustest
   • Soome lähenemine
   • Itaalia
   • Prantsusmaa, UN/CEFACT
   • Saksamaa, övXML
   • Taani, OIOXML
   • ...
SID

 • SID

  • Shared Information Data Model
  • TeleManagement Forum’i mudel telco jaoks
 • MISMO

  • Mortgage Industry Standards Maintenance Organization
  • XML mudel kinnisvara finantseerimise jaoks
 • ACORD

  • Association for Cooperative Operations Research and Development
  • XML mudel kindlustuse jaoks
 • ARTS, HL7, HR-XML, AIXM, …Riskid jagatud sõnastiku puudumisel info haldamisel

 • Riskid jagatud sõnastiku puudumisel info haldamiselInfo- ja sidustehnoloogia juhtimiseesmärgid COBIT on ammendav ressursikogum, mis sisaldab kogu teavet, mida organisatsioonid vajavad IT halduse ja juhtimise raamstruktuuri omandamiseks

 • Info- ja sidustehnoloogia juhtimiseesmärgid COBIT on ammendav ressursikogum, mis sisaldab kogu teavet, mida organisatsioonid vajavad IT halduse ja juhtimise raamstruktuuri omandamiseks

 • Organisatsioonid peavad rahuldama oma informatsioonile esitatavaid kvaliteedi-, usaldus- ja turvanõudeid

 • Juhtkond peab optimeerima ta käsutuses olevate ressursside, sh andmete, kasutamist

 • Nende kohustuste täitmiseks ja ettevõtte eesmärkide saavutamiseks peavad juhtkond ja äripool tundma oma IT-süsteeme ja hallatava info tähendust

 • allikas: COBIT 4.1, COBIT Quickstart (QS)Protsessi PO2 lai eesmärk

  • Protsessi PO2 lai eesmärk
 • ettevõtte kõige olulisemad andmeelemendid ja kasutamisreeglid on määratletud

  • Juhtimiseesmärk 3
 • looge ja hoidke käigus üks loend, mis identifitseerib ja kirjeldab ettevõtte peamised andmeelemendid ja nende süntaksireeglid, ning kaaluge, kes võib saada juurdepääsu ja kes võib muuta

  • Kriitilised edutegurid
 • andmemudel, mis on lihtne, hetkekohane ja kõigile selge

  • Mõõdustik
   • liiasuse vähenemine
   • andmevigade arv


Juhtimiseesmärgi 3 evitusoleku skaala

 • Juhtimiseesmärgi 3 evitusoleku skaala

 • 0.  juhtkond pole teadlik

   • juhtkond on teadlik
   • lahendamise kohustumus
   • evitus on alanud
   • evitus edeneb jõudsalt
   • lahendus on evitatud
   • lahendus on säilitatav
   • lahendus on optimeeritud
 • Enesehindamine

  • Millisel tasemel paikneb minu organisatsioon? Märkida ettevõtte praegune asetus
  • Sihttaseme seadmine - kus tahetakse olla


Haldusküsimustega:

 • Haldusküsimustega:

  • strateegiline kooskõla
 • Halduse tehnoloogiaküsimustega

  • turvalisus
  • ettevõtte arhitektuur
  • süsteemide integreerimine
  • rakenduste ohje
  • rakenduste turvalisus


IT riskiteguritega:

 • IT riskiteguritega:

  • Puuduvad strateegilised plaanid
  • Suurenevad ärinõuded
  • IT-l põhinevate äriliste koostööürituste vajadus
  • Regulaarsed auditi leiud halva soorituse kohta
  • Tehingute terviklus
  • Vajadus täita seaduste, eeskirjade, lepingute nõudeid
  • Ülemäära palju IT-probleeme ja intsidente
  • Parimad tavad ja selged poliitikad madalal tasemel 


 

 •  

PO2 Määratleda infoarhitektuur

 • PO2 Määratleda infoarhitektuur

 • Olukorra kirjeldus XXXis puudub üleettevõtteline, üksikute rakenduste ülene ärivaldkonna mõistete sõnastik. On mitmeid kordi alustatud nt Navisioni (kui ühe olulisima rakenduse) andmesõnastiku loomisega, kuid puuduvad reeglid sõnastiku kvaliteedile, sellest tulenevalt sisaldub sõnastikus mitmetähenduslikkust jm probleeme.

 • Ärilised riskid erinevatel XXXi ja ministeeriumi tasanditel vajatakse juhtimisotsuste tegemiseks andmeid, millised võivad olulises osas pärineda XXXi IT rakendustest. Tulenevalt mitmetähenduslikkusest (semantilisest mitmekesisusest) on oht raportites esitatud andmete mitmetimõistetavuseks millest tulenevalt võivad raportitel põhinevad otsused tugineda valedel eeldustel

 • Soovitused

  • kaasata ärisõnastiku koostamise protsessi XXXi äripool
  • kehtestada reeglid ärisõnastiku süntaksi-, semantika-, turvalisusreeglitele, tutvustada, nõuda ja kontrollida nimetatud reeglite järgimist XXXi IT arenduspartnerite poolt
  • ...


Suur pilt semantikavaradest

 • Suur pilt semantikavaradest

Sõnastikud

 • Sõnastikud

 • Tesaurused

 • Klassifikaatorid (nomenklatuurid)

 • Taksonoomiad

 • Vastavustabelid (mapping tables)

 • Ontoloogiad

 • Teenuste registridTerminoloogia loomine

 • Terminoloogia loomine

 • Tesauruste loomine

 • Ontoloogiate loomine

 • Andmekogude- ja teenuste kirjeldamine

Semantiliste varade haldamisel valdkonniti elimineeritakse liiasus erinevate varade lõikes

 • Semantiliste varade haldamisel valdkonniti elimineeritakse liiasus erinevate varade lõikes

 • Tagatakse kõikide semantiliste varade maksimaalne korduvkasutus

 • Korduvkasutus tähendab vastavate valdkondade piires erinevat liiki semantiliste varade seostamist omavahelValdkonnaülest semantiliste varade mestimist võiks vaadelda kahe protsessina:

 • Valdkonnaülest semantiliste varade mestimist võiks vaadelda kahe protsessina:

  • vastavustabelite loomine
  • valdkonnaüleste semantiliste varade loomine ja haldamine
 • Kui esimese protsessi raames luuakse sillad erinevate valdkondade mõistete vahele, siis teisel juhul komplekteeritakse semantilisi varasid, mis on ühised kõikide valdkondade piires.

Kuidas kiiresti alustada

 • Kuidas kiiresti alustadaNõuded seadustest (normdokumendid)

  • Nõuded seadustest (normdokumendid)
  • Finantseerimine, SF
  • Töövahendid
   • RIHA
   • SEHKE
   • jt
  • Organisatsioon, kompetentsid


AvTS

  • AvTS
  • Nn RIHA põhimäärus
  • RITA raamistik
   • semantika raamistik
   • metoodika
   • juhis


§ 1. Reguleerimisala Käesoleva määrusega kehtestatakse: 3) andmekogu tehnilise dokumentatsiooni kooskõlastamise tingimused ja kord; § 6. Andmekogu dokumentatsiooni koostamine (1) Enne andmekogu asutamist või andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmist kontrollib andmekogu asutaja või vastutav töötleja, kas vajalikke andmeid juba kogutakse mõnes olemasolevas andmekogus.

 • § 1. Reguleerimisala Käesoleva määrusega kehtestatakse: 3) andmekogu tehnilise dokumentatsiooni kooskõlastamise tingimused ja kord; § 6. Andmekogu dokumentatsiooni koostamine (1) Enne andmekogu asutamist või andmekogus kogutavate andmete koosseisu muutmist kontrollib andmekogu asutaja või vastutav töötleja, kas vajalikke andmeid juba kogutakse mõnes olemasolevas andmekogus.

 • § 34. «Andmekogude riiklikus registris» registreerimata andmekogu registreerimine RIHA-s (1) Enne käesoleva määruse jõustumist asutatud ja «Andmekogude riiklikus registris» registreerimata andmekogu vastutav töötleja peab koostama andmekogu dokumentatsiooni ning registreerima andmekogu RIHA-s 1. juuliks 2008. a. Semantilisi kirjeldusi puudutavad andmed ning §-s 27 nimetatud andmed tuleb RIHA-sse kanda hiljemalt 1. juuliks 2010. a.§ 18. RIHA andmekogude alamregister

 • § 18. RIHA andmekogude alamregister

 • (3) RIHA andmekogude alamregistrisse kantavate andmekogus töödeldavate andmete koosseis: 1) andmeobjekti nimetus ja andmeobjekti semantiline kirjeldus viitena valdkonna terminile; § 25. RIHA teenuste alamregister (1) RIHA teenuste alamregistrisse kantakse RIHA-s registreeritud andmekogu osutatavate teenuste, sealhulgas X-tee teenuste ja muude andmekogu poolt osutatavate veebiteenuste andmed. (2) RIHA teenuste alamregistrisse kantavate teenuse andmete koosseis: 1) teenuse nimi; 3) teenuse semantiline kirjeldus; 15) teenuse sisendite ja väljundite semantiline kirjeldus (viitena valdkonna terminile); § 27. RIHA semantiliste valdkondade alamregisterParaneb andmete kvaliteet

  • Paraneb andmete kvaliteet
   • eri allikatest pärit andmeid saab omavahel integreerida
   • vähenevad vead ja ebatäpsused andmete kasutamisel ja otsuste tegemisel 
    • andmete väärititõlgendamine
    • andmete dubleerimisest tulenev andmete vastuolulisus
  • Vähenevad investeeringud andmete tootmises (hõives)
   • andmeid on hõlpsam korduvkasutada
   • uute andmekogude loomise ja olemasolevate muutmise kooskõlastajad saavad sellisele andmetele baseerudes teha kvaliteetsemat tööd
  • Väheneb organisatsioonide infosüsteemide integreerimisel osapoolte kuluv ajaressurss
  • Paraneb rakenduse/infosüsteemi jätkusuutlikus, lihtsustub edasiarendus
   • infosüsteeme puudutav teadmistebaas säilib organisatsioonis ka peale võtmeisikute lahkumist
  • Võimaldab hinnata andmete vajalikkust s.o anda säilitustähtaegu
 • Allikas: Semantilise koosvõime metoodika v1.2 Investeeringud

  • Investeeringud
   • töövahendid
   • koolitused
  • Tegevuskulud
   • andmete, teenuste jt infovarade semantilisele dokumenteerimisele kuluv ressurss
    • kontrolliprotsessid


Lähteülesanne

  • Lähteülesanne
  • Skoop
  • Sidumine IS arendusprojektidega:
   • ontoloogia (selle täiendus) tellida IS analüüsidokumendi sõnastiku asemel
   • x-tee teenuste semantika kirjeldus tellida WSDLidena
   • andmebaasi struktuuri dokumentatsioon nõuda XMIs/UML klassiskeemina
  • Täitja kvalifitseerimistingimused
  • Vastuvõtmine, järelevalve, audit


Kuidas luua semantikaalast kompetentsi?

  • Kuidas luua semantikaalast kompetentsi?
  • Kuidas turundada?


Rühmatöö eesmärgiks on koostada esialgne plaan oma organisatsioonis semantikavarade kasutamise ja kirjeldamisega alustamiseks:

  • Rühmatöö eesmärgiks on koostada esialgne plaan oma organisatsioonis semantikavarade kasutamise ja kirjeldamisega alustamiseks:
   • eesmärk - milleks semantikavarad?
   • rollide loetelu. Olemasolevad töötajad, sisseost, ...
   • tegevused
   • rahastus
  • Aega 15 minutit


Praktilisi näpunäiteid juhtidele

 • Praktilisi näpunäiteid juhtideleOrganisatsioon on vajalik suuremate projektide jätkusuutlikkuse tagamisel

 • Organisatsioon on vajalik suuremate projektide jätkusuutlikkuse tagamisel

 • Vajadus semantilise kirjeldamise protseduuriliste ja sisuliste eeskirjade järele, mida kõik osalised jälgiksid

 • Järgnevad rollid peavad olema esindatud:

  • Integraator
  • Teadmusinsener
  • Valdkonnaekspert
Dokumentatsiooni baasil

 • Dokumentatsiooni baasil

  • Lugemise ja loetu analüüsi vaev
 • Andmemudeli baasil

  • Vajalik iga välja dokumenteerimine
 • Valdkonna ontoloogia baasil

  • Millised on muutused
 • Infosüsteemi ja andmeteenuste semantilisel kirjeldamiselAndmestruktuuride ja nende elementide arv XSD dokumentides

 • Andmestruktuuride ja nende elementide arv XSD dokumentides

 • XSD elementide dokumentatsiooni kättesaadavus projekti kontekstis

 • Valdkonna ontoloogia suurus

 • Andmeteenuste WSDL kirjelduste detailsus

 • Spetsiaaltööriistade olemasolu

Järgmised sammud

 • Järgmised sammudSOA rakendamine

 • SOA rakendamine

  • nõuab süstemaatilist teenuste haldamist ja modelleerimist
 • Semantiline koosvõime

  • tagab teenuste lihtsa leidmise ja rakendamise
  • tagab vajadusel kiire rakenduste muutmise
  • võimaldab tuvastada liiasust
  • sobib eekõige suurematele ja järjepidevatele projektidele


Andmeteenuste WSDL kirjeldused

 • Andmeteenuste WSDL kirjeldused

 • RIHA andmeteenuste publitseerimise keskkonnana

 • Semantilise kirjeldamise tööriistad

 • Semantilised varad

 • Semantiliselt rikastatud andmeteenuste kirjeldusedSemantika-alased koolitused

 • Semantika-alased koolitused

 • SEHKE (SEmantikavarade Haldamise KEskkond)

 • Mentorlus

 • RIHA tugiMillega on tegemist, kuidas ennast arengutega kursis hoida ja oma panus anda?

 • Millega on tegemist, kuidas ennast arengutega kursis hoida ja oma panus anda?

  • riigi infosüsteemi semantilise koosvõimega seotud dokumentatsioon, semantika töörühma materjalid jms http://www.riso.ee/wiki/Semantika
  • teavituskanalina postitusnimekiri https://lists.riik.ee/listinfo/semantika
  • semantika foorum on aadressil http://www.riso.ee/et/forum/4


Täname!

 • Täname!

 • Lektoritega saab ühendust:

 • 1. Peep Küngas

 •     mailto://peep.kungas@soatrader.com

 •     callto://peepkungas

 • 2. Martin Luts

 •     mailto://martin.luts@eesti.ee

 •     callto://martinlutsOrganisatsiooni loomise tugi

 • Organisatsiooni loomise tugi
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə