Kafa travmali hastaya yaklaşim dr. Selçuk aydinYüklə 469 b.
tarix05.10.2017
ölçüsü469 b.


KAFA TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM

 • Dr. Selçuk AYDIN

 • Kırklareli Ocak 2008


RİSK GURUPLARI

 • 15-24 yaş arası erkekler

 • 65 yaş üzeri yaşlılar

 • Düşük sosyo-ekonomik seviye

 • Yüksek alkol kullanım oranı

 • Sporcular

 • Okul çağı çocuklarTRAVMA NEDENLERİ

 • Doğum travması (hipoksi, CP, İSH)

 • Bebek suistimali (darp, shaken-baby sendromu)

 • Yataktan düşme, evde yaralanmalar

 • Okulda ve spor yaralanmaları (künt travma)

 • İş kazaları (kasksız çalışma)

 • Trafik kazaları (künt, delici, momentum)

 • Yüksekten düşme (Künt, servikal)

 • Ateşli silah yaralanmaları

 • Kesici-delici alet yaralanmalarıSINIFLAMA

 • Oluş mekanizmasına göre

 • Şiddetine göre

 • Morfolojisine göreŞİDDETİNE GÖRE

 • Hafif (GKS=14-15)

 • Orta (GKS=9-13)

 • Şiddetli (GKS=3-8)GLASGOW KOMA SKORU

 • A-Göz açma

 • 1-Spontan gözler açık (4)

 • 2-Sözlü uyarana açıyor (3)

 • 3-Ağrılı uyarana açıyor (2)

 • 4-Açmıyor (1)GLASGOW KOMA SKORU

 • B-Verbal Yanıt

 • 1-Koopere, oryente (5)

 • 2-Konfüze, dezoryente (4)

 • 3-Uygun olmayan kelimeler (3)

 • 4-Anlamsız sesler (2)

 • 5-Cevap yok, ses yok (1)GLASGOW KOMA SKORU

 • C-Motor Yanıt

 • 1-Emirlere uyuyor (6)

 • 2-Ağrıyı lokalize ediyor (5)

 • 3-Ağrıya fleksör yanıt (4)

 • 4-Üstte fleksör, altta ekstansör yanıt (3)

 • 5-Ekstansör yanıt (2)

 • 6-Yanıt yok (1)HAFİF KAFA TRAVMASI

 • Geçici şuur kaybı olabilir, varsa 5 dakikadan kısadır

 • Olay öncesi (retrograd) veya sonrası (anterograd) ile ilgili hafıza kaybı (amnezi)

 • Somnolans, konfüzyon veya dezorientasyon

 • GKS 14 veya 15

 • Fokal nörolojik defisit olmaması

 • Posttravmatik amnezi 24 saatten uzun olmamalıHAFİF KAFA TRAVMASI

 • Hafif KT klinik bir tanıdır.

 • Hafif KT hiçbir zaman basit bir KT değildir

 • Taburcu ederken belli konularda uyarmak ve neleri yapmamaları ve yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek gerekir

 • Kraniografi yalnızca penetran KT ve BT’nin bulunmadığı durumlarda çekilebilir

 • Kraniografi endikasyonu varsa zaten BT endikasyonu var demektirKİMLERE BBT ÇEKELİM?

 • GKS <14 olan her hasta

 • GKS=15 olsa bile amnezi, kranyografide fraktür, BOS kaçağı

 • Alkol veya madde kullanmış travmalı hasta

 • Nöbet

 • Yaşlı hasta

 • Antiagregan kullanan hastalarHANGİ HASTALARI GÖZLEME ALALIM?

 • BT çekilme imkanının olmaması

 • Anormal BT bulgusu

 • Şuur kaybı öyküsü

 • Bozulan şuur durumu

 • Orta /ağır başağrısı

 • Belirgin alkolik/ ilaç intoksikasyonu

 • Kafa kırığı

 • BOS fistülü

 • Eşlik eden ciddi yaralanmalar

 • Evde gözleyebilecek kimsenin olmaması

 • AmneziHANGİ HASTALARI TABURCU EDELİM?

 • GKS=15

 • Yatış/gözlem kriterleri yoksa

 • Nörolojik defisiti yok

 • Diğer sistem muayeneleri normal

 • Kranyal BT normal ise taburcu et, önerilerde bulun ve 1 hafta içinde kontrole çağırEVDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • İlk 24 saat en önemli zamandır

 • 2 saatte bir uyandırın

 • Bulantı-kusma, nöbet, düşme

 • Kulak veya burunda kanama veya akıntı

 • Şiddetli başağrısı

 • Kol veya bacaklarda kuvvetsizlik

 • Anizokori, diplopi, amorozis

 • Analjezik olarak sadece Parasetamol

 • Sedatifler yasakORTA ŞİDDETTE KAFA TRAVMASI

 • GKS=9-13

 • Hastalar koma tablosunda değillerdir

 • Bazı basit emirleri yerine getirmeye çalışırlar

 • Genellikle konfüzedirler ve hemiparezi gibi fokal nörolojik

 • defisitleri vardır

 • % 8’inde nöroşirürjikal girişim gerekmektedir.

 • % 10 ila 20’sinin klinik tablosunun kötüleştiği bildirilmiştir

 • Bu nedenle rutin olarak entübe edilmeseler bile ağır KT hastalar gibi takip edilmelidirler

 • Sürvileri genellikle iyidir, fakat iyileşme sonrasında sıklıkla kognitif sekeller ve post-travmatik epilepsi gibi komplikasyonlar görülürAĞIR KAFA TRAVMASI

 • GKS<9

 • Morbidite ve mortalite riski çok yüksektir,

 • “Bekle-gör” yaklaşımı istenmeyen kötü sonuçlar doğurur.

 • Primer değerlendirme ve resüssitasyon çok önemlidir.

 • Acil servise başvurduklarında yapılan değerlendirmede % 30’unda hipoksi (PO2 <65 mmHg), % 13’ünde hipotansiyon (sistolik KB<95 mmHg) ve %12’sinde anemi (Htc< % 30) belirlenmiştir

 • Başvuru sırasında hipotansiyon olan ağır KT olgularda mortalite % 60 iken olmayan grupta % 27 olarak belirlenmiştir

 • Hipoksi de eklendiğinde mortalite % 75’e kadar yükselirAĞIR KAFA TRAVMASINDA TEDAVİ

 • GKS<9, maksillofasiyal travma, hipoksi varsa entübe et

 • %100 oksijen ver

 • Birkaç kez hiperventile et

 • PCO2’yi 30-35 mmHg arasında tut

 • Servikal kollar tak

 • Kusma ve aspirasyona karşı dikkatli ol, aspire et

 • Hipovolemi ve hipotansiyonu tedavi et

 • Hastayı stabil hale getirmeden asla transfer etme

 • Kafa içi basıncını asla yükseltme, düşürANAMNEZ

 • Antikoagulan tedavi, kullandığı ilaçlar

 • Alkol, uyuşturucu kullanıyor mu

 • Kusmuş mu

 • Travmanın oluş şekli

 • Şuur kaybı sonrası mı travma yoksa travma sonrası mı şuur kaybı

 • Travma bulguları iddia edilen travmaya uyuyor mu

 • Nöbet geçirmiş mi

 • Konversiyon olabilir mi?FİZİK MUAYENE

 • Kranyum inspeksiyonu, palpasyonu (kesi, fraktür, çökme, hematom)

 • Kulak ve burun muayenesi (Battle sign, Racoon’s eyes, rinore, otore)

 • Mandibula fraktürü

 • Le Fort fraktürleri

 • Eşlik eden boyun deformiteleri

 • Fontanel gerginliğiSCALP YARALANMALARISCALP YARALANMALARISCALP TAMİRİ

 • Kontamineyse temizle, oksijenli su veya battikonla yıka (beyin gözüküyorsa oksijenli su)

 • Lokal anestezik olarak Prilokain (Citanest)

 • Aktif kanayan arter varsa koterle veya ipekle bağla

 • Cilt altını 1 ya da 2/0 yuvarlak iğneli Vicryl ile suture et

 • Cildi stapler ya da 2/0 kesici iğneli prolenle suture et

 • Bulamazsan ipekle suture et

 • Açık yarayı hemen kapalı hale getir

 • Büyük flep tarzında kalkmışsa altına hemovak dren koyBATTLE’S SİGN

KRANİAL FRAKTÜR

 • Linear fraktür

 • Deplase fraktür

 • Diastatik fraktür

 • Çökme fraktürü (deplase veya ping-pong)

 • Kafa kaidesi fraktürü

EPİDURAL HEMATOM

 • Her şiddette kafa travmasında olabilir

 • Temporal travmalarda daha sıktır

 • A. meningia media en sık kanar

 • Bazen konservatif olarak tedavi edilir

 • Lucid interval görülebilir

 • Ani kötüleşme olabilir

 • Herniasyonla hasta kaybedilebilirEPİDURAL HEMATOMSUBDURAL HEMATOM

 • Orta ve şiddetli kafa travmalarında görülür

 • Yaşlılarda ve antikoagulan kullananlarda minör travmada da olabilir

 • Nörolojik defisit vardır

 • Kötüleşme gösterir

 • Mutlaka cerrahi tedavi uygulanır

 • Köprü venlerinin kopmasıyla oluşurSUBDURAL HEMATOMTRAVMATİK İSHTRAVMATİK SAK

NÖROLOJİK MUAYENE

 • Şuur muayenesi

 • Kranial sinir muayenesi

 • Motor muayene

 • Refleks muayenesi

 • His muayenesiŞUUR DURUMU

 • Kooperasyon (Emirlere uyma)

 • Oryantasyon (Yer, zaman, kişi)

 • GKS değerlendirmesi

 • Somnolans

 • Konfüzyon

 • Stupor

 • KomaKRANİAL SİNİR MUAYENESİ

 • Işık reaksiyonu

 • Anizokori

 • Göz hareketlerinde kısıtlılık

 • Diplopi, gözde kayma

 • Nistagmus

 • Fasiyal paraliziMOTOR MUAYENE

 • Graussel-Mingazzini testi

 • Hemiparezi, hemipleji

 • Monoparezi, monopleji

 • Paraparezi, parapleji

 • Quadriparezi, Quadripleji

 • Flask paralizi

 • SpastisiteREFLEKS MUAYENESİ

 • Normal refleksler

 • Babinski

 • Hoffmann

 • Okulosefalik

 • Okulovestibuler

 • SiliospinalTEDAVİNİN AMACI

 • Olay anında primer hasar oluşmuştur

 • Hastayı sekonder hasardan korumak ve hayatta tutmakKAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

 • Hastanın ajite olması (sedasyon)

 • Hastanın başının kalp seviyesinin altında olması (pozisyon)

 • Hipertansiyon (antihipertansif tedavi)

 • Ağrı duyması (analjezi)

 • Hipervolemi (diürez)

 • Hipo-hiperkarbi (ventilasyon)

 • Hipoksi (oksijenizasyon)

 • Hiperglisemi (insülin)

 • Asidoz, alkaloz (ventilasyon, hidrasyon)

 • Hipertermi (soğutma, antipiretik)

 • Hipernatremi, hiponatremiKAFA İÇİ BASINCI

 • Normal değeri 0-20 mmHg

 • Serebral perfüzyon basıncı 50-150 mmHg

 • SPB=OAB-KİBSEDASYON

 • Diazepam 10 mg yavaş i.v. inf.

 • Midazolam (Dormicum) 100 mg+100 cc SF, 3-6 cc i.v. İnf

 • Midazolam daha az solunum supresyonu yapar ve etkisi çabuk geri döner

 • Çocuklarda supp. formu kullanılabilirANALJEZİ

 • Diklofenak 75 mg i.m. (Diclomec, Dikloron, Myadren, Voltaren amp.)

 • Pethidin 50-100 mg i.m. (Aldolan 100 mg/2cc amp

 • Dolantin piyasada yok

 • Morfin 0.5 cc s.c.ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

 • Tansiyonu aniden düşürmek tehlikeli

 • Kaptopril 25 mg tb (Kapril, Kaptoril)

 • Na nitroprussid infüzyonu (Nipruss 60 mg/5cc) %5 dx+60 mg Nipruss 10 cc/hHİPERVOLEMİ TEDAVİSİ

 • Sıvı kısıtlaması

 • Sadece İzotonik kullanılması (max.2000 cc/gün)

 • Lasix kullanılabilir. (antiödem)

 • Mannitol %20’lik. 1-2 g/kg i.v. bolusHİPERGLİSEMİ TEDAVİSİ

 • Acilen 10 ü kristalize insülin i.v.

 • Orgasulin, Novorapid 100 i.u. 1 cc flkANTİÖDEM TEDAVİSİ

 • Baş 30° yüksekte, nötr pozisyonda

 • Juguler bası olmayacak

 • Analjezi, sedasyon

 • Hiperventilasyon

 • Mannitol

 • Diüretik

 • Steroidin travmada yeri yokturEPİLEPSİ TEDAVİSİ

 • Akut epilepsiyi durdurmak için ilk tercih Diazepam veya Midazolam olmalı. Diazepam etkisi 1-3 dk. da başlar, nöbet durmazsa doz 2-3 kez tekrarlanır, fenitoin eklenir. 0.3 mg/kg uygulanır.

 • Midazolam 0.3 mg/kg uygulanır

 • Fenitoin 15-20 mg/kg yükleme, 5 mg/kg/gün idame. 70 kg bir hasta için 1400 mg (6 amp Epanutin) 20 dk. da inf.

ONDİNE’S CURSE ONDİNE’NİN LANETİ????Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə