Kam 53 Sİyasal kuramda çAĞDAŞ yaklaşimlar(3 3)Yüklə 38,56 Kb.
tarix26.09.2017
ölçüsü38,56 Kb.
#2058

KAM 553 SİYASAL KURAMDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR(3 0 3)

Genel bir giriş: Siyasal kuram nedir? 21. yüzyılda siyasal kuram. Post-liberalizmde özgürlükçü yaklaşımı. Toplulukçu yaklaşım. 21. yüzyılda Marksizm ve siyaset. Post-Marksizm. Feminist siyasal kuram. Küreselleşme ve ulus devlet. Küreselleşme, demokrasi ve vatandaşlık. Post-yapısalcı yaklaşımda ahlak ve siyaset ve iktidar-siyaset ilişkisinin kavranışı. Postmodern siyasal yaklaşım: Dil, mekansallık ve siyaset. Söylem olarak siyaset.KAM 580 SİYASAL KURAMDA YENİ YÖNELİMLER(3 0 3)

Tarihsel arkaplan I: Benedicto Spinoza. Tarihsel arkaplan II : Fredric Nietzsche. Tarihsel arkaplan III : Martin Heidegger. Tarihsel arkaplan IV : Hannah Arendt. Tarihsel arkaplan V : Carl Schmit. Gilles Deleuze ve siyaset felsefesi. Müzakereci demokrasi kuramı : Habermas. Jacques Ranciere ve siyaset sonrası siyaset. Etik ve siyaset : Alain BadiouKAM 575 DEVLET TEORİLERİ (3 0 3)

Tarihsel arkaplan I: Antik Yunan’da Devlet. Tarihsel arkaplan II : Ortaçağ’da Devlet . Tarihsel arkaplan III : Sözleşme Kuramı ve Devlet. Hegel ve Devlet Kuramı. Marksist Devlet Kuramı I: Klasikler. Marksist Devlet Kuramı II: Gramsci. Marksist Devlet Kuramı I: Althusser ve Yapısalcı Marksizm. Liberal Devlet Kuramı I: Weber. Liberal Devlet Kuramı II: Coğulculuk. Post-Liberal Devlet Kuramları.KAM-558 - Dünden Bugüne Türk Siyasal Yaşamı(3 0 3)

Bu derste, kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan siyasal gelişmeler, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Belli başlı konular şunlardır: Tanzimat Dönemi reformları, İttihat ve Terakki Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Kemalizm, Tek parti yönetimi, Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti’nin Kuruluşu, Demokrat Parti İktidarı, 27 Mayıs darbesi ve 1961 Anayasası, Adalet Partisi yılları, İşçi ve Öğrenci Hareketleri, 12 Mart Müdahalesi, 12 Eylül Darbesi ve 1982 Anayasası, Anavatan Partisi ve Özal’lı Yıllar, AKP iktidarı’nın kuruluşuKAM-563 - Türkiye’de Siyasal Akımlar – I (3 0 3)

Bu derste, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Tanzimat hareketlerinden 1940’ların ortasındaki çok partili hayata geçişe kadar olan süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan siyasal düşünceler, akımlar ve hareketler ele alınacaktır. Bellil başlı konular şunlardır: Tanzimat döneminde siyasi düşünce; Jön Türkler ve İttihat ve Terakki Hareketi; Liberalizm: Prens Sabahattin, Hürriyet ve İtilaf Fırkası; Milliyetçilik/Türkçülük: Yusuf Akçura ve Üç Tarz-ı Siyaset, Türk Yurdu dergisi ve Türk Ocakları; Sosyalizm: Osmanlı Sosyalist Fırkası, Türkiye Sosyalist Fırkası, Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası, Yeşil Ordu, Türkiye Komünist Fırkası; TBMM’de İkinci Grup; Kemalizm: CHP ve Altı Ok; Sol Kemalizm: Kadro Dergisi; Tek Parti Döneminde Muhalefet: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka; Tek Parti Döneminde Muhalefet: Kürt Muhalefeti, İslamcı Muhalefet, Muhalif Basın.KAM-573 KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜRKİYE’NİN SİYASAL SİSTEMİ(3 0 3)
Dersin amacı Türkiye’nin siyasal sisteminin temel özelliklerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ile karşılaştırmalı olarak ele almaktır.

Temel olarak şu gibi konular ele alınacaktır: Türkiye’nin anayasal düzeni 1982 Anayasası çerçevesinde 2. maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri olan laiklik, hukuk devleti, ulus devlet ve sosyal devlet özellikleri, Türkiye'nin hükümet sistemi, siyasal parti sistemi, hükümet dışı örgütler, demokrasi. Dersin ikinci aşamasında ise, Türkiye ile karşılaştırmalı olarak, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya (İngiltere) ve öğrencilerin seçecekleri bir kaç ülke yukarıda sayılan özellikler çerçevesinde çalışılacaktır.
KAM-588 SİYASAL KATILIM(3 0 3)

Dersin amacı, farklı düzeylerdeki siyasal katlımın tarihsel süreç bağlamında çalışılmasıdır.

Ders kapsamında yerel yönetimler ve ulusal hükümetlere yönelik farklı katılma kalıpları çalışılacaktır. Bu çerçevede eğitim, yaş, cinsiyet, meslek gibi katılımı etkileyen faktörlerin yerel ve ulusal seçimlere katılım üzerinde nasıl etkilerde bulunduğu çalışılacaktır. Ayrıca zaman içinde katılımı etkileyen faktörlerde koşullara göre veya siyasal katılım üzerinde farklı siyasal sistemlerin etkileri ele alınacaktır.

KAM 559 Kamusal Anlaşmazlıklar ve Müzakere Süreci (3 0 3)

Bilim ve teknikteki gelişmelere rağmen bazı sosyal ve teknolojik sorunların çözümünde uzlaşıya ulaşmak artık çok daha zor olmakta. Bu tür sorunlara dair kararların alınmasında geleneksel siyasi meşruiyet zemininin ötesinde daha kamusal bir nitelik taşıyan süreçler bu dersin kapsamını oluşturacaktır.KAM 566 Demokrasi Üzerine Güncel Tartışmalar(3 0 3)

Son zamanlar gerek sosyal bilimlerde gerekse de temsili demokrasinin krizine dair yoğun tartışmalar yaşanmakta. Bu ders, bu tartışmalar içinde ele alınan katılımcı, müzakereci, doğrudan demokrasi gibi güncel demokrasi yaklaşımlarını ele alırKAM 582 Görsel Kent Sosyolojisi(3 0 3)

Kentsel sosyoloji bağlamındaki farklı yaklaşımların ele alınacağı ders kentin farklı yerlerine yapılacak geziler vasıtasıyla uygulamalı bir yönteme dayanacaktır. Böylece bir yandan, kentsel sosyoloji konuları kuramsal olarak işlenecek, öte yandan da bu önermelerin yaşanılan kente nasıl yansıdığı doğrudan izlenerek görsel belgeleme teknikleri kullanılarak saptanacaktırKAM 574 Kamu Politikaları Analizi (3 0 3)

Bu ders öğrencilere siyasa sürecinin temel çerçevesinin aktarılması hedeflenmektedir. Bu amaçla kamu politikalar analizine dair kavram ve kuramsal yaklaşımların sunulmasının yanısıra böylesi analizler için gerekli olan analitik araçlar tanıtılacaktırKAM 557 Yerel Siyaset ve Demokrasi(3 0 3)

Ders 1980’lerden bu yana önemli değişiklikler geçiren yerel siyasetin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yerel kurumlar, aktörler, sivil toplum, taban örgütlenmeleri, seçimler, basın ve iş çevreleri dersin araştırma nesneleri olacaktır.KAM 574 Kamu Politikaları Analizi (3 0 3)

Bu ders öğrencilere siyasa sürecinin temel çerçevesinin aktarılması hedeflenmektedir. Bu amaçla kamu politikalar analizine dair kavram ve kuramsal yaklaşımların sunulmasının yanısıra böylesi analizler için gerekli olan analitik araçlar tanıtılacaktırKAM 549 Araştırma Yöntemleri (3 0 3)

Sosyal bilimsel bir araştırma için gereken teorik ve teknik bilgi ve becerileri vermeyi amaçlayan bir derstir. Sosyal bilim teori ve yaklaşımlarıyla yöntem ve teknikleri iç içe anlatılmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda sosyal bilim araştırmalarının evreleri, kullanılan veri türleri, belli başlı modeller, hipotez ve sorunsal geliştirme, mülakat ve anketler için soru formu hazırlama kuralları gibi konularla ilgili gerekli bilgiler verilmektedir.

 KAM 562 Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Kapitalist Kentleşme(3 0 3)

Türkiye’de modern-kapitalist kentleşmenin tarihi Osmanlı’nın iç pazarını Avrupa mallarına ve sermayesine açtığı, Batılılaşma çabalarına giriştiği1800’lü yıllardan başlamaktadır. Bu dönemden itibaren hem kent topraklarında özel mülkiyet rejimi yürürlüğe girmiş, hem yerel toplu tüketim hizmetlerin sunulması için belediye teşkilatı kurulmuş hem de fiziki mekanın planlı biçimde gelişmesi için yeni binalar yapılmaya ve ulaşım ve sokak altyapısı değiştirilmeye başlanmıştır. Söz konusu yıllardan günümüzde Türkiye’de kapitalist kentleşme konusunu 5 alt dönemde inceleyeceğiz.KAM 504 Yerel Yönetim Kuramları (3 0 3)

Öğrencilere yerel yönetimleri kentsel siyaset ekseninde sermaye birikim süreçleri içinde analiz etme yeteneği kazandırmayı amaçlayan bir derstir. Yerel yönetimlerin nasıl bir tarihsel süreç içinde modern devlet aygıtının bir parçası olarak kurulduğunu, merkezi yönetimden/devlet aygıtından farklı yanlarının anlatılacağı derste; çoğulculuk, elit kuramı, rejim kuramı, devlet merkezci kuram, birikim süreçleri kuramı ve çatışmacı kuramların yerel yönetimlere yaklaşım farklılıkları konuları ele alınmaktadır.KAM 548 Kentleşme ve Sosyal Politika(3 0 3)

Bu derste, kentleşme ve sosyal politika alanlarının kesişiminde oluşan geniş alan içerisindeki konulara dair bilgi edinme ve yorumlama pratikleri kazandırılması hedeflenmektedir. Bu konuların bazıları şunlardır: refah rejimleri; Türkiye’nin refah rejimi ve dönüşümü; sosyal ve mekansal dışlanma; gelir dağılımı, eşitsizlikler; sosyal yardım ve sosyal güvenlik uygulamaları. Dersin ilk yarısında yapılan ortak okuma çalışmaları ve tartışmaların ardından öğrencilerin bir araştırma konusu belirleyerek küçük çaplı bir saha araştırması yaparak bulgularını ve yorumlarını derste sunmaları beklenmektedirKAM 561 Kent Tarihi (3 kredi)

Kent Tarihi dersinde öğrencilere, uygarlık tarihi içinde kentlerin oynadığı rol ve kentlerin tarih içinde geçirdiği mimari, işlevsel, toplumsal ve ekonomik evrim süreci anlatılacaktır. Bu bağlamda, kentlerin uygarlık tarihi içinde neden önemli olduğu, ilk kentlerin ortaya çıkışı ve bu tarihsel olgunun yarattığı etkiler üzerinde durulacaktır. Mezopotamya, Mısır, İndus vadisi gibi yerlerin neden ilk kent uygarlıklarına beşiklik ettiği, eski Yunan ve Roma kentlerinde kentlerin değişimi ve rolü, Ortaçağ kentlerinin özellikleri, Sanayi Devriminin yarattığı yeni kent tipi üzerinde ayrıntılı olarak durulmaktadır. Ayrıca kent tarihi açısından önemli mekanlardan biri olan Anadolu’nun kentsel tarihi incelenecektir.KAM 503 Kent Hukuku (3 kredi)

Bu derste öğrencilere kentsel yaşam alanlarında gerek yöneticileri gerekse yurttaşları ilgilendiren kentsel yaşamın hukuki çerçevesi anlatılacaktır. Bu bağlamda, yerel yönetimler hukukunun bir parçası olarak Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa Kentsel Şartı, İmar Kanunu ve uygulamaları, Kabahatler Kanununu ayrıntılı olarak üzerinde durulacak konulardır. Ayrıca kent hukukunu ilgilendiren boyutlarıyla Kıyı Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gibi hukuki düzenlemelerin kentsel yaşam ve kentli hakları ile ilişkisi üzerinde durulacak, kent hukukuyla ilgili sorunlar tartışılacaktır.KAM 545 Kent ve Kentleşme Politikaları (3 kredi)

Bu derste, dünyada ve Türkiye’de kentleşme politikaları, kentleşme ve kalkınma ilişkisi, kentleşme ve siyasal davranışlar, kentleşmenin yarattığı sorunlar üzerinde durulacaktır. Kentleşme alnında arayışlar, arsa ve konut üretme, gecekondu politikası, kentsel topraklar, kapitalist ve sosyalist ülkelerde kentleşme politikaları, Cumhuriyet döneminde izlenen kentleşme politikaları ve sonuçları, TOKİ uygulamaları, konut kooperatifçiliği, kentlerde banliyöleşme, kentleşme politikaları ve göç, kentsel politikalar ve suç, kırsal politikaların kentleşme ve kentsel sorunlara etkisi gibi konular irdelenecektir.KAM 555 Sosyal Bilimlerde Mekan Analizi (3 kredi)

Toplum ve mekan ilişkisi, toplumsal örgütlenmenin mekansal boyutu, coğrafi yapı ve özelliklerin toplumsal yapı ve örgütler üzerine etkisi, yer seçim kuramları, sosyoekonomik farklılıkların mekansal boyutu, mekansal sınıflandırma, kent içi mekansal farklılıklar, toplumsal sınıf ve tabakaların mekansal dağılımı, kentsel dönüşüm projelerinin mekansal analizi, toplumsal araştırmalarda mekansal farklılıkların yansıması konuları üzerinde durulacaktır.KAM 565 Kent ve Çevre Hukuku (3 kredi)

Bu derste, kent ve çevrenin temel hukuki sorunları ve bu alanlardaki temel hukuki düzenlemeleri, birlikte ve birbirleriyle bağlantısı içinde ele alınacaktır. Bu bağlamda, imar hukuku ve çevre hukuku, İmar Kanunu, kentsel alanda çevresel sorunlar ve bu alandaki kontrol mekanizmaları ve mevzuatı, kentsel atık yönetimi, kentsel haklar ve gelişimi, çevre hakkı, kıyı mevzuatı, belediye mevzuatı, kent ve çevre hukukunun uluslararası kaynakları, kent ve çevre alanında verilen yargı kararlarının incelenmesi konularında çalışmalar yapılacaktır.KAM 505 Çevre Yönetimi (3 kredi)

Çevresel sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin politikalar, oluşturulan hukuki ve kurumsal yapı dersin odak noktasını oluşturacaktır. Bu bağlamda, Çevre Kanunu ve bu kanunun öngördüğü görev ve yetki dağılımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluşu, görev ve yetkileri, bakanlığın taşra teşkilatı üzerinde durulacaktır. Yerel yönetimlerin çevreye ilişkin yetki ve sorumlulukları, sivil toplum örgütlerinin çevre yönetimindeki rolleri üzerinde durulacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışındaki diğer bakanlık ve kuruluşların Türkiye’de çevre yönetimi içindeki yerleri irdelenecektir. ÇED raporu, hava, su, gürültü kirliliği gibi konulardaki hukuki düzenlemeler, Türkiye’nin uluslar arası çevre düzenlemeleri konusundaki yükümlülükleri, çevre yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri irdelenecektir.KAM 570 Çevre ve Güvenlik (3 kredi)

Bu dersin odak noktası çevre sorunlarının geniş anlamda toplumların nihai güvenlik sorunu olduğu gerçeğinin kavranmasıdır. Ülkelerin çevresel sorunlarının son tahlilde o toplumların varlık temelini tahrip ettiği bu nedenle de ulusal güvenliğin bir parçası olduğu, ayrıca uluslararası boyutta da çevresel sorunların ülkeler arasında yeni gerilimlere neden olduğu ve çatışma risklerini artırdığı çeşitli örneklerle açıklanacaktır. Sınır ötesi sular, uluslar arası deniz ve balıkçılık sorunları, çevresel sorunların güvenlik boyutu, nükleer enerji ve küresel ısınma sorunları, tehlikeli atıkların imhası ve başka ülkelere taşınması, endemik türlerin uluslararası ticarete konu olması, çevresel kazalar ve uluslararası hukuki anlaşmazlıklar, ulusal sınırlar ve çevre sorunlarının sınır tanımazlığı konuları dersin kapsamı içindedir.KAM 522 Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları (3 kredi)

Bu ders, öğrencilere, küresel, ulusal ve yerel boyutta güncel kent ve çevre sorunları hakkında derinlemesine bir bilinç, duyarlılık ve bilgi birikimi yaratmayı ve bu sorunlar üzerinde düşünme ve çözüm üretme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, göç olgusu, gecekondulaşma, kentsel nüfusun entegrasyonu, kentsel yönetsel sorunlar, kentsel mimari ve çarpık kentleşme, kentsel ulaşım sorunları, kentsel mekanlarda suç gibi sorunlar ele alınacaktır. Çevresel boyutta ise, küresel ısınma, nüfus artışı ve yarattığı çevresel sorunlar, ormansızlaşma, enerji ve çevre sorunları, çevresel atıklar ve geri dönüşümü, su ve hava kirliliği, nükleer enerji tartışmaları ele alınacaktır.KAM 556 Yerel Yönetimler Maliyesi (3 kredi)

Yerel yönetimlerin mali yapısıyla ilgili dünyadaki farklı sistemler, yerel yönetimler ve merkez yönetim arasındaki mali ilişkiler, mali tevzin ve gelirlerin paylaşımı, mali özerklik ve sınırları ele alınacaktır. Ayrıca belediyelerin gelirleri ve giderleri, büyükşehir belediyelerinin gelir ve giderleri, il özel idarelerinin gelir ve giderleri, köy idarelerinin gelir ve giderleri, yerel yönetimlere sağlanan yardımlar, belediyelerin bütçeleri ve kontrolü, büyükşehir belediyelerinin bütçeleri ve kontrolü, il özel idarelerinde bütçe ve kontrolü konuları incelenecektir. Yerel yönetimlerin borçlanması, yerel yönetimler maliyesine ilişkin sorunlar irdelenecektir.KAM 564 Çevresel Güvenlik Stratejileri (3 kredi)

Bu dersin odak noktası çevre sorunlarının geniş anlamda toplumların nihai güvenlik sorunu olduğu gerçeğinin kavranması ve bu alanda geliştirilebilecek politika ve stratejilerdir. Ülkelerin çevresel sorunlarının son tahlilde o toplumların varlık temelini tahrip ettiği bu nedenle de ulusal güvenliğin bir parçası olduğu üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda çevre korumada uygulanan yasaklar ve yaptırımlar, piyasaya uyumlu araçlar ve vergiler, sigortalama, eğitim çalışmaları, teknolojik uyum ve yenileme çalışmaları, alternatif enerji arayışları, uluslararası bölgesel teşkilatlar ve çevresel güvenlik fonksiyonları irdelenecektirKAM577 SİYASAL PARTİLER VE SEÇİM HUKUKU (3 0 3)

Bu derste, siyasal partilerin tarihçesi, siyasal partilerin ortaya çıkışına ilişkin teoriler, Parti sistemleri ve parti tipleri, partilerin fonksiyonları, liderlik ve siyasal partilerde liderlik, siyasal partilerin finansmanı, seçim kavramı ve seçimlerin tarihçesi, seçim sistemleri, seçim ve demokrasi, seçim sistemleri ve siyasal parti yapıları, seçim tekniği-parti sistemi ilişkisi, seçim güvenliği gibi konular işlenmektedir.

KAM554 TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPI(3 0 3)

Toplumsal yapı ve yapının yarattığı ekonomik ilişkiler bu dersin ana temasını oluşturmaktadır. Genel anlamda toplumsal yapının analizi, toplumsal yapıyla ekonomi arasındaki ilişki kurulduktan sonra, bunun ülkemizdeki yansıması bu dersin konuları içinde yer almaktadır. Yine önce Osmanlı dönemi, daha sonra da öncesi ve sonrasıyla cumhuriyet dönemi irdelenmekte ve cumhuriyet sonrası da kendi içinde 1950’lere kadar, 1950-1980 arası ve 1980 sonrası şeklinde tarihsel kesitler şeklinde ele alınarak bu dönemlerde özellikle ekonomide önemli kilometre taşları analiz edilmekte, ekonomik gelişmelerin toplumsal yapıyla etkileşimi ortaya konmaya çalışılmaktadır.

KAM568 SİYASETİN TOPLUMSAL TABANI(3 0 3)

Bu derste, öncellikle siyaset, toplumsallaşma, sosyal siyaset, siyaset sosyolojisi gibi kavramların tarihsel gelişiminden başlayarak, siyasete katılmanın boyutları, siyasete katılmayı belirleyen etkenler, siyasal katılma türleri, siyasete katılmanın yönü, siyasete katılma yoğunluğu gibi kavramlar üzerinde durulmakta, son olarak da bireylerin siyasal davranışlarını ölçen bazı anket sonuçları, örnek olay olarak tartışılmaktadır.

KAM582 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ(3 0 3)

Nitel araştırmada kavramsal tanımlama, nitel araştırmada kullanılan yöntemler, nitel araştırmanın özellikleri, nitel araştırmada kullanılan temel bazı kavramlar (örnek olay, fenomenoloji vb.), nitel araştırmanın aşamaları, örneklem, örneklem yöntemleri, nitel araştırmada geçerlilik, nitel araştırmada güvenirlik, veri toplama teknikleri, veri analizi, betimsel analiz, içerik analizi gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.KAM584 KAMU PERSONEL SİSTEMLERİ(3 0 3)

Bu derste personel yönetiminin tanımı, kamu personel yönetiminin tarihçesi, kamuda istihdam biçimleri, Sözleşmeli personel, devlet memuru, memurluk mesleğine giriş, memurların yükselişi, sorumlulukları, yasaklar, hizmetiçi eğitim, memurların disiplin hukuku, ve emeklilik sistemi gibi temel konular ve bunun yanında önce dünya genelinde, ardından Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde uygulanmış olan kamu personel sistemlerinden bazıları örnek olay incelenmektedir.
Yüklə 38,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə