“kapital bank” AÇiq səhmdar cəMİYYƏTİ


  Səhmlərin  saxlanması  və  onlara  hüquqların  uçotunu  aparan  Mərkəzi  DepozitarınYüklə 0,75 Mb.

səhifə28/28
tarix14.09.2018
ölçüsü0,75 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

62 

 

2.6.  Səhmlərin  saxlanması  və  onlara  hüquqların  uçotunu  aparan  Mərkəzi  Depozitarın olduğu yer: 

Milli Depozit Mərkəzi  Azərbaycan Respublikasının ərazisində depozitar sisteminin işini 

təşkil edən və əlaqələndirən Mərkəzi Depozitaridir. 

Tam adı: Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti; 

Hüquqi ünvanı: AZ1025,Bakı şəhəri, Babək prospekti 12A, blok C, 9-cu mərtəbə  

Faktiki ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri, Babək prospekti 12A, blok C, 9-cu mərtəbə  

Əlaqə telefonları: (+ 994 12) 488-08-40, (+ 994 12) 488-08-47 (faks); 

Elektron poçtun ünvanı: 

info@mdm.gov.az

 

2.7. Dividend siyasəti:  

Emitentin  mənfəətinin  bölüşdürülməsi  nəticəsində  dividendlərin  ödənilməsi  həyata 

keçirilir. Dividend ödənilməsi Emitentin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağının Qərarına əsasən 

və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının icazəsi ilə ödənilir.  

İmtiyazlı səhm üzrə dividend səhmdar cəmiyyətinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsindən 

asılı olmayaraq, imtiyazlı səhm sahiblərinə, bir qayda olaraq, səhmin nominal dəyərinin sabit 

faizi şəklində ödənilən vəsaitdir.  

2.8. Üstünlük hüququ tətbiq edildiyi halda, həmin hüququn həyata keçirilməsi qaydası 

və müddəti, yaxud üstünlük hüququnun tətbiq edilmədiyi barədə qeyd:  

 

“Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 8.11-8.12-

ci maddələrinə uyğun olaraq tətbiq edilir.  

2.9. Səhmlərin geri satın alınma şərtləri (olduqda): 

Nəzərdə tutulmayıb. 2.10.  Səhmlərin  emissiyası  haqqında  qərarın  qəbul  edilməsi  tarixi,  nömrəsi  və  qərarı 

qəbul etmiş emitentin idarəetmə orqanının adı: 

Səhmlərin  emissiyası  haqqında  Emitentin  Səhmdarlarının  Növbədənkənar  Ümumi 

Yığıncağının Qərarı 14.03.2018-ci il tarixində 01 saylı Protokol ilə rəsmiləşdirilmişdir.    

2.11.  Keçən  və  cari  maliyyə  ili  ərzində  emitentin  səhmlərinin  alınmasına  dair  məcburi 

təkliflərin  mövcudluğu.  Bu  təkliflər  və  onların  nəticələri  ilə  bağlı  qiymət  və  ya 

konvertasiya şərtləri barədə məlumat: 

Məcburi təklif mövcud olmamışdır. 2.12.  Dividendlərdən  mənbədə  verginin  tutulması  barədə  məlumat.  Dividendlərdən 

mənbədən verginin tutulması barədə emitentin öhdəliyi: 

Qanunvericiliklə  nəzərdə  tutulan  halda  Emitent  dividendlər  üzrə  faiz  ödənişi  zamanı 

qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutur. 

Azərbaycan  Respublikasının  Vergi  Məcəlləsinin  102.1.22-ci  maddəsinə  əsasən  fiziki 

şəxslərin  2016-cı  il  fevralın  1-dən  etibarən  7  (yeddi)  il  müddətində  emitent  tərəfindən 

investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividendlər gəlir vergisindən azaddır.  

Mülki  Məcəlləsinin  997.2-ci  maddəsinə  əsasən  səhm  mülkiyyətçisinin  həmin  səhmin 

nominal  dəyərinə  mütənasib  surətdə  səhmi  buraxmış  səhmdar  cəmiyyətinin  nizamnamə 

kapitalında iştirakını, mənfəətindən dividendlər, ləğvindən sonra isə qalan əmlakının hissəsini 

almaq hüququnu, həmçinin səhmdar cəmiyyətinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnu 

təsdiqləyən investisiya qiymətli kağızıdır.  

 

 63 

 

3. Təklifin şərtləri  

3.1. Təklifin və yerləşdirmənin başlanma və başa çatma tarixləri: 

Səhmlərin  abunə  yazılışı:  Səhmlərin  buraxılışı  dövlət  qeydiyyatına  alındığı  tarixdən 

sonrakı 16 iş gününün bitdiyi gün başlanılır. 

Yerləşdirmənin  başa  çatma  tarixi:  Yerləşdirmə  başlandığı  tarixdən  etibarən  10  gün 

müddətinin başa çatdığı tarix.  

Abunə yazılışı başa çatdıqdan sonra 2 (iki) iş günü ərzində səhmlərin yerləşdirilməsinin 

başlanma tarixi elan edilir və abunə yazılmış şəxslərə bu barədə bildiriş göndərilir həmçinin 

bununla  bağlı  “BFB”  QSC-nin  (

www.bfb.az

və “Kapital  Bank”  ASC-nin 

(

www.kapitalbank.az) saytında elan olunacaqdır.  

İlk  növbədə,  əlavə  buraxılan  səhmləri  almaqda  üstünlük  hüququ  olan  Emitentin 

Səhmdarlarının səhmlərin alınması üçün təqdim etdikləri sifarişlər təmin olunur. Bu sifarişlər 

səhmlərin Bakı Fond Birjasıda yerləşdirilməsinə başlandığı tarixdən ilk 2 (iki) iş günü ərzində 

veriləcək. 

Səhmlərin  yerləşdirilməsinin  başa  çatma  tarixi  səhmlərin  yerləşdirilməsinə  başlandığı 

tarixdən etibarən 7 iş günü müddəti müəyyən olunur.   

Yerləşdirilmənin başlanma tarixində səhmlərin satış qiyməti səhmlərin nominal dəyərinin 

100  faizini,  yəni  1  (bir)  ədəd  səhmin  satış  qiyməti  12,39  (on  iki  manat  otuz  doqquz  qəpik) 

manat təşkil edir.   

Səhmlərin dəyəri nağdsız qaydada, milli valyutada manatla ödənilir. Səhmlərin alınması 

köçürmə yolu ilə anderrayter vasitəsilə həyata keçirilir. Bu vəsaitlər Bakı Fond birjasında alğı-

satqı  əqdinin  keçirilmə  vaxtından  gec  olmayaraq  Milli  Depozit  Mərkəzinin  (bundan  sonra 

Mərkəzi Depozitar)  Azərbaycan manatı ilə ödənişləri üçün nəzərdə tutulmuş aşağıdakı klirinq 

hesabına köçürülməlidir. 

Milli Depozit Mərkəzi  

М/h АZ59NABZ01350900000000006944 

Hesab nömrəsi: АZ59NABZ01350900000000006944 

Emitent kodu: 210038 

VÖEN: 9900012631   

SWIFT: ANDCAZ22XXX 

3.2. Təklifin qüvvədə olduğu müddət ərzində prospektə düzəlişlərin edilə biləcəyi müddət 

və düzəlişlərin edilməsi qaydası: 

Emissiya  prospektində  dəyişikliklərin  dövlət  qeydiyyatına  alınması  üçün  ərizə  (həmin 

dəyişikliklərin  qəbul  edilməsi  barədə  qərar,  dəyişikliklərin  mətni  və  əsaslandırılma  əlavə 

edilməklə)  müvafiq  qərarın  qəbul  edildiyi  gündən  beş  iş  günü  ərzində  maliyyə  bazarlarına 

nəzarət  orqanına  təqdim  ediləcək.  Emissiya  prospektində  edilmiş  dəyişikliklər  dövlət 

qeydiyyatına  alındığı  gündən  beş  iş  günü  ərzində  Məlumatların  Elektron  Açıqlanması 

Sistemində  (Bundan  sonra  MEAS) 

https://fimsa.az/az/about-system

,  Bakı  Fond  Birjasının 

internet  səhifəsində 

www.bfb.az

  və  emitentin  internet  səhifəsində 

www.kapitalbank.az

 

açıqlanır və açıqlandığı tarixdən on beş iş günü bitdikdən sonra qüvvəyə minir. 3.3. Təklifin dayandırılması və ya təxirə salınması hallarının izahı: 

Nəzərdə tutulmamışdır.  3.4. Təklifin nəzərdə tutulan müddətdən tez başa çatdırılmasının şərtləri: 


64 

 

Buraxılış üzrə ümumi 19.999.999.95 (on doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat doxsan beş qəpik) manat məbləğində 1614205 (bir milyon 

altı yüz on dörd min iki yüz beş) manat ədəd səhmin yerləşdirilməsi emissiyanın baş tutması 

və emissiyanın yekunları haqqında hesabatın təqdim edilməsi üçün kifayət hesab olunur.

 

 Elan olunmuş 39.999.999.90 (otuz doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz 

yüz  doxsan  doqquz  manat  doxsan  qəpik)  manat  məbləği  yığıldıqdan  sonra  abunə  yazılışı 

dayandırılır. 

3.5. Səhmlərə abunə yazılışının qaydası: 

Abunə yazılışı internetdə sayt vasitəsilə elektron və ya yazılışı şəkildə bildirişlərin  təqdim 

edilməsi yolu ilə keçiriləcəkdir. 

3.6. Abunə yazılışının minimum və maksimum məbləği: 

Buraxılış  üzrə  minimum  məbləğ  olaraq  19.999.999.95  (on  doqquz  milyon  doqquz  yüz 

doxsan doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat doxsan beş qəpik) manat məbləğində 

1614205 (bir milyon altı yüz on dörd min iki yüz beş) ədəd səhmin yerləşdirilməsi nəticəsində 

emissiya baş tutmuş hesab olunur. 

Qəbul edilən 39.999.999.90 (otuz doqquz milyon doqquz yüz doxsan doqquz min doqquz 

yüz  doxsan  doqquz  manat  doxsan  qəpik)  manat  məbləği  yığıldiqdan  sonra  abunə  yazılışı 

dayandırılır. 

Anderrayter bu barədə emitenti məlumatlandırır və Emitent bu barədə məlumat yerləşdirir. 

Emissiya  prospektindəki  məlumatın  elan  olunması  bu  prospektin  Məlumatların  Elektron 

Açıqlanması Sistemində (bundan sonra – MEAS) 

https://fimsa.az/az/about-system

, Bakı Fond 

Birjasının internet şəbəkəsində olan rəsmi səhifəsində 

www.bse.az

 və emitentin rəsmi internet 

səhifəsində 

www.kapitalbank.az

  yerləşdirilməsi deməkdir. 

3.7. Abunə yazılışı zamanı sifarişlərin geri çağırılması və abunəçilər tərəfindən ödənilmiş 

artıq məbləğin geri qaytarılması qaydası: 

Abunəçi tərəfindən ümumi dəyəri 39.999.999.90 (otuz doqquz milyon doqquz yüz doxsan 

doqquz min doqquz yüz doxsan doqquz manat doxsan qəpik)  manat, hər birinin nominal dəyəri  

12,39 (on iki manat otuz doqquz qəpik) manat olan, 3 228 410  (üç milyon iki yüz iyirmi səkkiz 

min  dörd  yüz  on)  ədəd  imtiyazlı,  faizli,  adlı  sənədsiz  səhmlərin  geri  çağırılması  abunə 

yazılışının bitmə tarixinə qədəq mümkündür. Abunə müddətində elan olunmuş 39.999.999.90 

manat məbləğindən artıq məbləğin ödənilməsi nəzərdə tutulmur. 

Ödəniş 5 (beş) iş günü ərzində nəzərdə tutulduğu üçün artıq məbləğin qayrtılması nəzərdə 

tutulmur. 

3.8.  Abunə  yazılışı  zamanı  sifarişlərin  məbləği  təklifin  məbləğindən  çox  olduqda 

səhmlərin yerləşdirilməsi qaydası: 

Elan olunmuş 39.999.999.90 manat məbləği yığıldıqdan sonra abunə yazılışı dayandırılır. 3.9. Bir şəxs tərəfindən, abunə yazılışı zamanı, verilən bir neçə sifarişlərin qəbul edilib- 

edilmədiyinin şərtləri: 

Sifarişlər  elan  olunmuş  məbləğ  həddində  qəbul  edilir  və  səhmlərin  nominal  dəyəri  ilə 

yerləşdirilir.  Emitentin  mövcud  səhmdarları  səhmlərə  mütənasib  qaydada  üstünlük 

hüququndan istifadə edildikdən sonra növbələlik qaydasında sifarışlərə baxılır. 3.10. Səhmlərin dəyərinin ödənilməsi və investorların səhmlərlə təchizatı qaydası: 

Səhmlərin  abunə  yazılışı:  Səhmlərin  buraxılışı  dövlət  qeydiyyatına  alındığı  tarixdən 

sonrakı 16 iş gününün bitdiyi gün başlanılır. 65 

 

Yerləşdirmənin  başa  çatma  tarixi:  Yerləşdirmə  başlandığı  tarixdən  etibarən  10  gün müddətinin başa çatdığı tarix.  

Abunə yazılışı başa çatdıqdan sonra 2 (iki) iş günü ərzində səhmlərin yerləşdirilməsinin 

başlanma tarixi elan edilir və abunə yazılmış şəxslərə bu barədə bildiriş göndərilir həmçinin 

bununla  bağlı  “BFB”  QSC-nin  (

www.bfb.az

və “Kapital  Bank”  ASC-nin 

(

www.kapitalbank.az) saytında elan olunacaqdır.  

İlk  növbədə,  əlavə  buraxılan  səhmləri  almaqda  üstünlük  hüququ  olan  Emitentin 

Səhmdarlarının səhmlərin alınması üçün təqdim etdikləri sifarişlər təmin olunur.  

Səhmlərin  yerləşdirilməsinin  başa  çatma  tarixi  səhmlərin  yerləşdirilməsinə  başlandığı 

tarixdən etibarən 7 iş günü müdd 

əti müəyyən olunur.   

Yerləşdirilmənin  başlanma  tarixində  səhmlərin  satış  qiyməti  səhmlərin  nominal 

dəyərinin 100 faizini, yəni 1 (bir) ədəd səhmin satış qiyməti 12,39 (on iki manat otuz doqquz 

qəpik) manat təşkil edir.   

Səhmlərin dəyəri nağdsız qaydada, milli valyutada manatla ödənilir. Səhmlərin alınması 

köçürmə yolu ilə anderrayter vasitəsilə həyata keçirilir. Bu vəsaitlər Bakı Fond birjasında alğı-

satqı  əqdinin  keçirilmə  vaxtından  gec  olmayaraq  Milli  Depozit  Mərkəzinin  (bundan  sonra 

Mərkəzi Depozitar)  Azərbaycan manatı ilə ödənişləri üçün nəzərdə tutulmuş aşağıdakı klirinq 

hesabına köçürülməlidir. 

Milli Depozit Mərkəzi  

М/h АZ59NABZ01350900000000006944 

Hesab nömrəsi: АZ59NABZ01350900000000006944 

Emitent kodu: 210038 

VÖEN: 9900012631   

SWIFT: ANDCAZ22XXX 3.11. Üstünlük hüququnun istifadəsi qaydası və həmin hüquqdan istifadə olunmadıqda 

bunun nəticələri bərədə məlumat: 

İlk  növbədə  əlavə  səhmləri  almaqda  mövcud  səhmlərə  mütənasib  şəkildə  üstünlük 

hüququ  olan  Emitentin  Səhmdarlarının  səhmlərin  alınması  üçün  təqdim  etdikləri  sifarişlər 

təmin olunur. Bu sifarişlər səhmlərin Bakı Fond Birjasıda yerləşdirilməsinə başlandığı tarixdən 

ilk 2 (iki) iş günü ərzində veriləcək. 

3.12. Potensial investorların müxtəlif kateqoriyalı barədə məlumat: 

Səhmlər kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdirildiyi üçün bu barədə məlumat yoxdur. 3.13.  Səhmlərin  satışının  başlanması  barədə  investorlara  bildirişlərin  göndərilməsi 

qaydası  və  satışın  xəbərdarlıq  edilməzdən  öncə  başlaya  bilib-bilməməsi  barədə 

məlumat: 

Səhmlərin  abunə  yazılışı:  Səhmlərin  buraxılışı  dövlət  qeydiyyatına  alındığı  tarixdən 

sonrakı 16 iş gününün bitdiyi gün başlanılır. 

Yerləşdirmənin  başa  çatma  tarixi:  Yerləşdirmə  başlandığı  tarixdən  etibarən  10  gün 

müddətinin başa çatdığı tarix. 

3.14.  Emitentin  məlumatları  əsasında  yerləşdirilən  səhmlərin  mühüm  iştirak  payına 

sahib  olan  səhmdarlar  və  ya  emitentin  idarəetmə  və  nəzarət  orqanların  üzvləri 

tərəfindən  və  ya  təklifin  5%-dən  çoxunu  almaq  niyyəti  olan  şəxslər  barədə 

məlumat: 66 

 

Səhmlər kütləvi təklif üsulla yerləşdirildiyi üçün bu barədə tam məlumat yoxdur. Lakin bu  bənddə nəzərdə tutulan şəxslərin emissiyada iştirakı istisna olunmur. 

3.15. İnstutisional və pərakəndə investorlar və emitentin işçiləri üçün təklifin hissələrə 

bölünməsi barədə məlumat: 

Səhmlər kütləvi təklif üsulla yerləşdirildiyi üçün bu barədə məlumat mövcud deyil. Lakin 

bu  bənddə nəzərdə tutulan şəxslərin emissiyada iştirakı istisna olunmur.  

3.16.  Yerləşdirmə  zamanı  bəzi  investor  qruplarına  əvvəlcədən  müəyyən  olunmuş 

səhmlərin  imtiyazlı  alışının  təsviri,  bu  cür  imtiyazlı  alış  üçün  ayrılmış  səhmlərin 

faiz nisbəti və belə investor qruplarına daxil olma meyarları: 

İlk  növbədə  əlavə  buraxılan  səhmləri  almaqda  üstünlük  hüququ  olan  Emitentin 

Səhmdarlarının səhmlərin alınması üçün təqdim etdikləri sifarişlər təmin olunur. Bu sifarişlər 

səhmlərin yerləşdirilməsinə  başlandığı tarixdən ilk 2  (iki) iş günü ərzində icra edilir. 

İkinci növbədə əlavə buraxılan səhmlərin investorların, eləcə də, Emitentin Nizamnamə 

kapitalında payını artıracaq sayda səhmlər əldə etmək niyyətini bildirən səhmdarların sifarişləri 

təmin edilir. 

3.17. Səhmlərin təklif qiyməti. Qiymətin məlum olmadığı təqdirdə səhmlərin qiymətinin 

müəyyənləşdirmə  metodunu göstərilməklə  bu prosesdə  iştirak  edən və  məsuliyyət 

daşıyan şəxs(lər) barədə məlumat: 

Yerləşdirilmənin  başlanma  tarixində  səhmlərin  satış  qiyməti  səhmlərin  nominal 

dəyərinin  100  faizini,  yəni  1  (bir)  ədəd  səhmin  satış  qiyməti 

12,39  (on  iki  manat  otuz  doqquz 

qəpik) manat təşkil edir. 

3.18. Satış qiymətinin açıqlanma qaydası: 

Yerləşdirilmənin  başlanma  tarixində  səhmlərin  satış  qiyməti  səhmlərin  nominal 

dəyərinin 100 faizini, yəni 1 (bir) ədəd səhmin satış qiyməti 12,39 (on iki manat otuz doqquz 

qəpik) manat təşkil edir. Səhmlərin dəyəri nağdsız qaydada, milli valyutada manatla ödənilir. 3.19. Səhm alıcısının ödəməli olduğu vergi və xərclərin məbləği: 

  Qanunvericiliklə  nəzərdə  tutulan  halda  Emitent  dividendlər  üzrə  faiz  ödənişi  zamanı 

qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödəmə mənbəyindən vergi tutur. 

Azərbaycan  Respublikasının  Vergi  Məcəlləsinin  102.1.22-ci  maddəsinə  əsasən  fiziki 

şəxslərin  2016-cı  il  fevralın  1-dən  etibarən  7  (yeddi)  il  müddətində  emitent  tərəfindən 

investisiya qiymətli kağızları üzrə ödənilən dividendlər gəlir vergisindən azaddır.  

Mülki  Məcəlləsinin  997.2-ci  maddəsinə  əsasən  səhm  mülkiyyətçisinin  həmin  səhmin 

nominal  dəyərinə  mütənasib  surətdə  səhmi  buraxmış  səhmdar  cəmiyyətinin  nizamnamə 

kapitalında iştirakını, mənfəətindən dividendlər, ləğvindən sonra isə qalan əmlakının hissəsini 

almaq hüququnu, həmçinin səhmdar cəmiyyətinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnu 

təsdiqləyən investisiya qiymətli kağızıdır.  

3.20.  Səhmləri  öhdəlik  götürməklə  və  ya  öhdəlik  götürmədən  yerləşdirən  anderrayter 

barədə məlumat (adı, lisenziyanın nömrəsi, verilmə tarixi), xidmət haqqı: 

Emitentin  səhmlərinin  anderrayteri  kimi  qiymətli  kağızları  öhdəlik  götürmədən 

yerləşdirilməsini “Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti” QSC həyata keçirir. Emitentin anderrayteri 

barədə məlumat hazırki Emissiya Prospektinin Xülasə hissəsinin 5.8-ci bəndində açıqlanır.  

4. Ticarətə buraxılma və onun tənzimlənməsi 

4.1.  Səhmlərin  tənzimlənən  bazarda  ticarətə  buraxılması  barədə  emitent  tərəfindən 

müraciətin  edilməsinin  nəzərdə  tutulub-tutulmaması  barədə  məlumat.  Belə  bir 


67 

 

müraciətin  edilməsi  nəzərdə  tutulduğu  halda  səhmlərin  ticarətə  buraxılacağı tənzimlənən bazar barədə məlumat və ticarətə buraxılmanın şərtləri: 

Emitent  səhmlərinin  yerləşdirilməsi,  listinqi  və  tədavülü  Bakı  Fond  Birjasında 

aparılacaqdır.  

4.2.  Emitentin  qiymətli  kağızlarının  ticarətə  buraxıldığı  tənzimlənən  bazarlar  barədə 

məlumat: 

Səhmlərin  yerləşdirilməsi  “Bakı  Fond  Birjası”  QSC-nin  ticarət  platformasında  həyata 

keçirilir və alğı-satqı əqdləri Bakı Fond Birjası vasitəsi ilə bağlanılır. Bununla bağlı müraciət 

maliyyə bazarlarına nəzatər orqanı tərəfindən bu səhmlərin buraxılışının dövlət qeydiyyatı və 

emissiya  prospekti  təsdiq  edildikdən  sonra  baş  tutmalıdır.  İnvestisiya  şirkəti  vasitəsi  iıə 

səhmlərə aıqı-satqı əqdləri Azərbaycan Respublikasə ərazisində Bakı Fond Birjasıda bağlanılır. 

Bakı Fond Birjasında səhmlərlə alğı-satqı əqdləri bu səhmlərin Bakı Fond Birjasının daxili 

qaydalarına əsasən kütləvi ticarətə qəbulundan sonra həyata keçirilir. 4.3. Market meyker(lər) barədə məlumat (olduqda): 

Bazar  şərtlərini  nəzərə  alaraq  Emitent  səhmlərin  likvidliyinin  qorunması  məqsəd  ilə 

Market  meyker  təyin  edə  bilər.  Bu  barədə  Bakı  Fond  Birjasının  saytında  məlumat 

açıqlanacaqdır. 4.4.  Səhmlərin  qiymətinin  sabitləşdirməyə  yönəlmiş  əqdlərin  bağlanması  nəzərdə 

tutulduğu halda aşağıdakılar qeyd olunmalıdır: 

Nəzərdə tutulmamışdır. 

 

5. Emissiya xərci 

5.1.  Emissiyanın  həyata  keçirilməsindən  nəzərdə  tutulan  xərclər  və  cəlb  olunacaq 

vəsaitlərin xalis məbləği: 

Emissiyanın  həyata  keçirilməsi  nəticəsində  cəlb  olunacaq  vəsaitlərin  xalis  maksimum  

məbləği  39.999.999.90  (otuz  doqquz  milyon  doqquz  yüz  doxsan  doqquz  min  doqquz  yüz 

doxsan doqquz manat doxsan qəpik)   manatdır. 

Bakı Fond Birjasının səhmlərin yerləşdirilməsi üzrə komissiyası 0.05% (min. 0.5 AZN 

və maks. 500 AZN) təşkil edir. Komissiya  haqqı əqdin həcmindən asılı olaraq  həm emitent, 

həm də investor tərəfidən ödənilir. 

Milli Depozit Mərkəzinə əlavə emissiyanın uçota alınması üçün xidmətin göstərilməsinə 

görə  emitent  tərəfindən  səhm  buraxılışının  məbləğindən  (səhmlərin  sayı  x  nominal  dəyəri) 

0.1% ödənilir. Emitent tərəfindən 1770 manat (ƏDV daxil olmaqla) ödəniləcək.  

Anderrayter xidmətləri üçün tutulacaq komissiya 0.015% təşkil edir. Komissiya hər əqdin 

məbləğindən həm emitent həm də alıcı tərəfidən ödənilir.  

6. Payın azalması 

6.1.  Yeni  səhm  təklifi  nəticəsində  mövcud  səhm  mülkiyyətçilərinin  paylarında  olan 

dəyişmə ehtimalları: 

Sıra 

№-si 

Səhmdarın 

soyadı, adı, 

atasının adı 

Adi səhmin 

sayı   

Faiz nisbəti 

 Adi 

səhmlərin 

sayı  

Faiz nisbəti 

Cəmi 

səhmlərin 

sayı  

Faiz nisbəti  

 

Nominal 

dəyəri  


68 

 “PAŞA 

Holding” 

ММC 

14 980 163  99,86775% 14 980 163  99,86775% 12,39 

Digər fiziki şəxslər 

19837 


0,13225% 19837 

0,13225% 

12,39 

 

 15 000 000 

100% 

15 000 000 

100% 

12,39 

 

Sıra №-si 

Səhmdarın 

soyadı, adı, 

atasının adı 

İmtiyazlı 

səhmin 

sayı   

Faiz nisbəti 

 İmtiyazlı 

səhmlərin 

sayı  

Faiz nisbəti 

Cəmi 

səhmlərin 

sayı  

Faiz nisbəti  

 

Nominal 

dəyəri  

“PAŞA Holding” 

ММC 


3 224 141  99,86775%  3 224 141  99,86775% 12,39 

Digər fiziki şəxslər 4269 

0,13225% 

4269 

0,13225% 12,39 

 

 3 228 410 

100% 

3 228 410 

100% 

12,39 

 Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə