Kierunek autorskiYüklə 280,36 Kb.
səhifə1/4
tarix03.05.2018
ölçüsü280,36 Kb.
#41000
  1   2   3   4

Wniosek o utworzenie

od roku akademickiego 2010/2011

nowej specjalności:Bioelektronika

na studiach stacjonarnych pierwszego stopniana kierunku Biofizyka, prowadzonych na

Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii

Uniwersytetu Śląskiego

Przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Matematyki, Fizyki i Chemii

z dnia 19.05.2009 r.Wprowadzenie

Uzasadnienie wniosku
Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii z dn. 19.05.2009 r. przedstawiamy wniosek o utworzeniu specjalności bioelektronika na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Biofizyka. Kierunek Biofizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii utworzony został dnia 7 kwietnia 2009 r. mocą uchwały nr 20 Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

Utworzenie nowego kierunku studiów Biofizyka, trzeciego takiego kierunku w Polsce, to odpowiedź na współczesny rozwój technologii w kierunku szeroko rozumianych badań na rzecz medycyny i farmacji przy zastosowaniu zaawansowanych metod fizyki. Szczególnie fizyka molekularna i fizyka ciała stałego są tą płaszczyzną nauki o materiałach, które mogą znaleźć zastosowanie w biologii i medycynie. Takie badania interdyscyplinarne są już prowadzone w Uniwersytecie Śląskim: są to badania nad fotouczulaczami stosowanymi w diagnostyce i terapii nowotworów, projektowanie nowych leków, badania nad układami molekularnymi w środowisku biologicznym, ale także badania stopów z pamięcią magnetyczną mogących być użyte jako protezy. Proponowane studia na specjalności bioelektronika .pozwolą na wykorzystanie istniejącego potencjału aparaturowego, doświadczenia naukowego i dydaktycznego kadry uczestniczących jednostek: Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Proponowana specjalność studiów jest innowacją, która wychodzi naprzeciw nowoczesnym trendom i potrzebom nowoczesnych technologii.Ocena kosztów dodatkowych związanych z utworzeniem nowej specjalności
Wskaźnik kosztochłonności kierunku Biofizyka (UJ w Krakowie i UAM w Poznaniu) wynosi 2,5 (rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2008r.).

Obecnie nie przewidujemy utworzenia dodatkowych etatów naukowo-dydaktycznych czy technicznych związanych z tworzoną specjalnością. W latach 2010 -2013 zajęcia prowadzone przez zewnętrznych specjalistów finansowane będą z projektu UPGOW ( w kwocie około 116 000 zł).

Pomieszczenia dydaktyczne, sale wykładowe, seminaryjne i pracownie docelowo zlokalizowane zostaną w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań w Chorzowie, którego budowa finansowana jest z projektu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do czasu wybudowania Centrum (2012r.) korzystać będziemy z pomieszczeń dydaktycznych w istniejącym na kampusie w Chorzowie budynku oraz sal i pracowni Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii oraz Wydziału Biologii

i Ochrony Środowiska. Wyposażenie nowej pracowni biofizyki dla powstającego kierunku zostanie sfinansowane z projektu UPGOW ( 350 000 zl).Kadra naukowo-dydaktyczna
Kadrę naukowo-dydaktyczną wymaganą do utworzenia specjalności tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki, Instytutu Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego i nie przewidujemy tworzenia dodatkowych etatów.

W szczególności minimum kadrowe będą stanowić następujący nauczyciele akademiccy:


Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego:

 1. Prof. dr hab. Alicja Ratuszna

 2. Prof. dr hab. Jerzy Zioło

 3. Dr hab. Roman Wrzalik

 4. Dr Krzysztof Ćwikiel

 5. Dr Gabriela Kramer-Marek

 6. Dr Agnieszka Szurko

 7. Dr Antoni Winiarski

 8. Dr Artur Chrobak

 9. Dr Michał Mierzwa

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego:

 1. Dr hab. Barbara Machura

Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego:

 1. Prof. dr hab. Waldemar Karcz

 2. Prof. dr hab. Sylwia Łabużek

 3. Dr hab. Jerzy Nakielski

 4. Dr hab. Mariusz PietruszkaKoncepcja kształcenia i sylwetka absolwenta

Cele kształcenia
Głównym zadaniem nauczania na I stopniu studiów o specjalności bioelektronika jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w wiedzę z zakresu matematyki, chemii, fizyki, biologii oraz elektroniki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, bioelektroniką, medycyną, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także nabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Sylwetka absolwenta
Absolwent studiów I stopnia o specjalności bioelektronika uzyskuje tytuł licencjata. Będzie posiadał ogólną wiedzę z zakresu matematyki, biologii, fizyki, biofizyki, elektroniki i chemii. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w komórkach żywych, będzie posiadał profesjonalną wiedzę z zakresu fizyki molekularnej, kwantowej, krystalochemii białek, biochemii, informatyki pozwalającej na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych. Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w naukach medycznych i pokrewnych, potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej. Opanowane będzie miał techniki gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Po ukończeniu studiów powinien znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska. Przygotowany będzie do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w zakresie wybranej specjalności.
Organizacja i program studiów

Kryteria kwalifikacji na studia
Przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych I stopnia dokonuje się w ramach limitu miejsc

w drodze postępowania kwalifikacyjnego uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Śląskiego dla kierunku Biofizyka na dany rok akademicki.

Na omawiany kierunek przewiduje się limit przyjęć – 50 osób.

Kryteria kwalifikacji w roku akademickim 2010/2011

Podstawowym kryterium przyjęcia na studia jest zdany egzamin maturalny. W sytuacji, gdy ilość kandydatów przekroczy limit zastosowane zostaną następujące kryteria:

Dla kandydatów z Nową Maturą:

O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje suma uzyskanych na egzaminie maturalnym punktów procentowych, na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, z następujących przedmiotów: fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia.

W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym wynik procentowy egzaminu mnoży się przez 2.

Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z tego samego przedmiotu, wynik z egzaminu rozszerzonego mnoży się przez dwa, a następnie przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Dla kandydatów ze Starą Maturą:

Podstawa przyjęcia na studia będzie konkurs świadectw dojrzałości. W konkursie będzie brana pod uwagę suma ocen z fizyki, matematyki, chemii oraz biologii uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Za każdy przedmiot zdawany na maturze kandydatowi przyznawana jest liczba punktów

w następujący sposób: dopuszczający – 20, dostateczny – 40, dobry – 60, bardzo dobry - 80, celujący – 100 (w przypadku starej skali ocen: dostateczny – 30, dobry – 70, bardzo dobry – 100).

Dla wyników z poszczególnych przedmiotów zostanie zastosowany mnożnik taki sam jak

w przypadku nowej matury.

Tworzy się wspólną listę rankingową dla kandydatów z nową i starą maturą.

Organizacja studiów
Studia stacjonarne pierwszego stopnia na specjalności bioelektronika trwają 3 lata (6 semestrów). Proces dydaktyczny przewiduje w tym czasie 2400 godzin zajęć dydaktycznych. Okresem zaliczeniowym jest semestr.

Student wybiera temat pracy licencjackiej pod koniec czwartego semestru studiów. W trakcie szóstego semestru uczestniczy w seminarium dyplomowym, w zajęciach na pracowni dyplomowej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania tytułu licencjata:


 • zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów;

 • zaliczenie jednego wykładu specjalistycznego wybranego z listy wykładów

w zależności od tematyki pracy magisterskiej;

 • napisanie i obrona pracy licencjackiej.

Student powinien odbyć praktykę w wymiarze 3 tygodni.

Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata biofizyki w zakresie specjalności bioelektronika.

Treści kształcenia realizowane na pierwszym stopniu umożliwiają podjęcie
studiów drugiego stopnia na kierunku Biofizyka lub pokrewnym kierunku uczelni krajowych lub zagranicznych.

Program studiów
Program studiów (załącznik 1) został utworzony w oparciu o standardy kształcenia dla kierunków studiów: fizyka, biologia i chemia (załączniki do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.). Zawiera ponadto szereg przedmiotów nie wchodzących w aktualne standardy. Umożliwia studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze 30 % godzin zajęć.

Program zawiera następujące treści kształcenia:


A Grupa treści podstawowych - 735 godz.; 62 pkt. ECTS

 • Elementy matematyki wyższej I i II (l.p. 1 i 2) 120 godz.; 12 pkt.ECTS

 • Podstawy chemii z elementami chemii fizycznej 1) (l.p.3) 195 godz.; 16 pkt. ECTS

 • Chemia organiczna (l.p.4) 60 godz.; 5 pkt. ECTS

 • Podstawy procesów życiowych (l.p.5) 90 godz.; 7 pkt. ECTS

 • Struktura, funkcje, rozwój i różnorodność (l.p.6) 90 godz.; 7 pkt. ECTS

 • Fizyka doświadczalna: mechanika, drgania i fale, elektryczność i magnetyzm, optyka i budowa materii (l.p.7-9) 180 godz.; 15 pkt. ECTSB Grupa treści kierunkowych 1365 godz.; 110 pkt. ECTS

 • Wstęp do biofizyki molekularnej, cz. 1 i 2. (l.p.10) 120 godz.; 10 pkt. ECTS

 • Procesy nieliniowe w układach biologicznych (l.p.11) 30 godz.; 3 pkt. ECTS

 • Podstawy modelowania molekularnego (l.p.12) 60 godz.; 5 pkt. ECTS

 • Podstawy termodynamiki. Termodynamika procesów biologicznych.2) (l.p.13) 60 godz.; 5 pkt. ECTS

 • Fizyka atomów i cząsteczek. Podstawy spektroskopii atomowej i molekularnej. 3) (l.p.14) 60 godz.; 5 pkt. ECTS

 • Metody eksperymentalne w biofizyce molekularnej 1) (l.p.15) 75 godz.; 5 pkt. ECTS

 • Krystalochemia 4) (l.p.16) 45 godz.; 3 pkt. ECTS

 • Mikrobiologia (l.p.17) 30 godz.; 2 pkt. ECTS

 • Immunologia (l.p.18) 30 godz.; 2 pkt. ECTS

 • Biofizyka błon biologicznych (l.p.19) 45 godz.; 3pkt. ECTS

 • Matematyczne metody biofizyki (l.p.20) 60 godz.; 5 pkt. ECTS

 • Wprowadzenie do biofizyki (l.p.21) 45godz.; 4 pkt. ECTS

 • Biochemia 1) (l.p.22) 90 godz.; 7 pkt. ECTS

 • Chemia kwantowa (l.p.23) 60 godz.; 5 pkt. ECTS

 • Genetyka molekularna (l.p.24) 75 godz.; 7 pkt. ECTS

 • Wstęp do bioinformatyki (l.p.25) 30 godz.; 2 pkt. ECTS

 • Laboratorium z biofizyki cz.1 i 2 1) (l.p.26) 90 godz.; 6 pkt. ECTS

 • Biofizyczne aspekty wzrostu i rozwoju roślin 5) (l.p.27) 60 godz.; 4 pkt. ECTS

 • Wybrane zagadnienia z elektroniki analogowej i cyfrowej 1) (l.p.28) 60 godz.; 5 pkt. ECTS

 • Bioelektronika (l.p.29) 30 godz.; 3 pkt. ECTS

 • Elementy fizyki ciała stałego 6) (l.p.30) 30 godz.; 3 pkt. ECTS

 • Sieci neuronowe (l.p.31) 30 godz.; 3 pkt. ECTS

 • Wykład specjalistyczny 7) (l.p.32) 30 godz.; 3 pkt. ECTS

 • Statystyczne metody opracowania danych doświadczalnych (l.p.33) 30 godz.; 2 pkt. ECTS

 • Seminarium dyplomowe 8) (l.p.34) 30 godz.; 2 pkt. ECTS

 • Pracownia dyplomowa 9) (l.p.35) 75 godz.; 8 pkt. ECTSinne wymagania 285 godz.; 10 pkt. ECTS


 • Technologia informacyjna (l.p.36) 30 godz.; 2 pkt. ECTS

 • Bioetyka 10) (l.p.37) 30 godz.; 2 pkt. ECTS

 • Ochrona wlasności intelektualnej, bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia (l.p.38) 15 godz.; 0 pkt. ECTS

 • Lektorat z j. angielskiego cz. 1-4 (l.p.40) 120godz.; 5 pkt. ECTS

 • Wychowanie fizyczne cz. 1-2 (l.p.41) 60 godz.; 0 pkt. ECTS


PRAKTYKI 3 tygodnie, 0 pkt. ECST


1) ćwiczenia laboratoryjne do wyboru
2) lub Termodynamika i fizyka statystyczna (zajęcia dla kierunku Fizyka)
3) lub Wstęp do fizyki atomowej i molekularnej (zajęcia dla kierunku Fizyka)


4) do wyboru: Krystalochemia białek lub Analiza stukturalna

5) lub Molekularne podstawy rozwoju roślin lub Stres abiotyczny a wzrost roślin (wykłady na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska)

6) lub Wstęp do fizyki fazy skondensowanej B (zajęcia dla niektórych specjalności na kierunku Fizyka)
7) lub do wyboru z listy wykładów specjalistycznych

8) tematy prezentacji do wyboru

9) student wybiera temat pracy i opiekuna

10) lub Filozofia przyrody (przedmiot ogólnouniwersytecki)

11) przedmiot ogólnouniwersytecki do wyboru


Szczegółowy opis treści kształcenia


Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność: biofizyka molekularna

Nazwa przedmiotu: Elementy matematyki wyższej I

Kod:

Nr przedmiotu: 1

Semestr: I

Forma zajęć: W + K


Liczba godzin/tydzień:

2 + 2

Liczba punktów ECTS: 5


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Sładkowski

Opis przedmiotu:
Elementy logiki i rachunku zdań, zbiory i funkcje, funkcje elementarne; liczby zespolone; grupy, przestrzenie wektorowe (baza, wymiar, odwzorowania liniowe), macierze (działania, wyznacznik, macierz odwrotna); układy równań liniowych; metryka i norma; ciągi, szeregi i ich granice; ciągłość funkcji, pochodna funkcji rzeczywistej, szeregi Taylora; ekstrema funkcji; całkowanie funkcji rzeczywistych.

Metody i formy nauczania:

Wykład i konwersatoriumForma zaliczania przedmiotu: egzamin ustny, lub pisemny
Ograniczenia / Wymagana wiedza:

Wiedza z matematyki wyniesiona ze szkoły ponadgimnazjalnej


Zapisy na zajęcia: TAK
Literatura:


 1. B. Gleichgewicht, Algebra, PWN i Oficyna Wydawnicza GiS, ostatnie wyd. 2004

 2. D. A. McQuarrie Matematyka dla przyrodników, tom I-III, PWN 2005

 3. G. M. Fichtenholtz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I-III, PWN 2004

 4. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN 1979

 5. R. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN 2002Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność: biofizyka molekularna

Nazwa przedmiotu:

Fizyka doświadczalna: mechanika, drgania i fale.

Kod:

Nr przedmiotu:

Semestr: I

Forma zajęć: W + K


Liczba godzin: 30 + 30

Liczba punktów: 5


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Talik

Opis przedmiotu: rachunek wektorowy, jednostki i niepewność pomiarowa, kinematyka, zasady dynamiki, masa i ciężar, opory ruchu, oddziaływania fundamentalne, praca, energia kinetyczna i potencjalna, pęd, zderzenia, środek masy, mechanika bryły sztywnej, energia w ruchu obrotowym, precesja, warunki równowagi, moduł sprężystości, grawitacja, ruch okresowy, oscylacje tłumione, rezonans, mechanika cieczy, ciśnienie, prawo Pascala, prawo Archimedesa, napięcie powierzchniowe, włoskowatość, przepływ cieczy, równanie Bernouliego,

fale mechaniczne i akustyka, energia i natężenie fal dźwiękowych, percepcja dźwięku, interferencja, superpozycja, efekt Dopplera.


Cele:

Zapoznanie się z minimum programowym w ramach wykładu i ćwiczeń, na których rozwiązywane będą zadania i problemy z mechaniki i fal.


Metody i formy nauczania:

Wykład przy użyciu środków audiowizualnych. Pokazy doświadczeń z fizyki ilustrujące wykładany materiał.


Forma zaliczania przedmiotu: egzamin
Ograniczenia / Wymagana wiedza:

Podstawy fizyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej


Zapisy na zajęcia: TAK
Literatura:

Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl „Podstawy Fizyki” PWN 2003
Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność:

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do biofizyki


Kod Socratesa:

Nr przedmiotu:

Semestr: I

Forma zajęć: W + K


Liczba godzin: 30 + 15

Liczba punktów: 4


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: dr hab. Maria Jastrzębska

Opis przedmiotu:

 1. Charakterystyka obszarów zainteresowania biofizyki: biofizyka molekularna, biofizyka układów i procesów biologicznych, elementy informacji i sterowania w układach biologicznych, bionika i biocybernetyka, modelowanie w biofizyce, fizyczne metody pomiarowe w biofizyce.

 2. Woda w układach biologicznych. Właściwości fizyczne wody.

 3. Pływanie i lot. Prawa hydrodynamiki.

 4. Wpływ przyspieszeń na żywy organizm. Stan nieważkości i jego wpływ na organizm człowieka.

 5. Fala akustyczna. Percepcja dźwięku w narządzie słuchu.

 6. Widzenie. Optyka oka i widzenie barwne.

 7. Promieniowanie laserowe i jego wpływ na tkanki.

 8. Stan ciekłokrystaliczny w układach biologicznych.


Cele:

Przedstawienie szerokiego zakresu zagadnień, którymi zajmuje się biofizyka. Przedstawienie jej możliwości badawczych oraz udziału w powstawaniu i rozwoju nowych dyscyplin (np. bionika, bioinformatyka). Omówienie wybranych zagadnień z zakresu tematów podstawowych ilustrujących interdyscyplinarność i fundamentalne znaczenie biofizyki.


Metody i formy nauczania:

Wykład + ćwiczeniaForma zaliczania przedmiotu: Egzamin ustny lub pisemny
Ograniczenia / Wymagana wiedza:

kurs z fizyki na poziomie szkoły średniej,


Zapisy na zajęcia: TAK
Literatura:

 1. „Biofizyka” pod red. F. Jaroszyka, PZWL W-wa, 2001.

 2. „Wstęp do biofizyki” R. Glaser, PZWL W-wa, 2000.

 3. „Podstawy biofizyki” pod red. A. Pilawskiego PZWL W-wa 1985.

 4. „Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami” Z. Jóźwiak, Bartosz, PWN 2007.

 5. „General Physics” M. Sternheim, J. Kane, John Wiley and Sons 1991.Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność:

Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii z elementami chemii fizycznej


Kod Socratesa:

Nr przedmiotu:

Semestr: I

Forma zajęć: W + K


Liczba godzin: 30+45

Liczba punktów: 6


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: dr hab. Barbara Machura

Opis przedmiotu:
Budowa atomu i struktura elektronowa atomu wieloelektronowego.

Układ okresowy i właściwości okresowe pierwiastków wieloelektronowych.

Budowa cząsteczek. Rodzaje wiązań chemicznych. Oddziaływania międzycząsteczkowe.

Stan gazowy.

Ciecze i roztwory.

Typy reakcji chemicznych. Efekty energetyczne i entropowe. Kinetyka i mechanizm.

Równowaga chemiczna. Równowagi w roztworach elektrolitów.

Podstawy elektrochemii.

Ogólna charakterystyka pierwiastków grup głównych i pobocznych z uwzględnieniem pierwiastków czynnych biologicznie.
Metody i formy nauczania: zajęcia w formie wykładu, konwersatorium, gdzie prowadzone będą obliczenia związane z tematyką wykładu oraz pracowni chemicznej
Forma zaliczania przedmiotu: egzamin ustny, lub pisemny

Założenia / Zalecana wiedza: podstawy z chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
Zapisy na zajęcia: nie
Literatura:


 1. L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1999.

 2. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa 2002.

 3. J.M. Sienko, A.R. Plane, Chemia. Podstawy i zastosowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

 4. A Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2006.

 5. L. Jones, P.W. Atkins, Chemia Ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa 2006.

 6. P.W. Atkins, L. Jones, Chemical Principles: The Quest for Insight, W H Freeman, 2004

 7. L. Jones, P.W. Atkins, Chemistry: Molecules, Matter and Change, W. H. Freeman; 4th Bk&CD edition, 2000
Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność:

Nazwa przedmiotu: Elementy matematyki wyższej II


Kod Socratesa:

Nr przedmiotu:

Semestr: II

Forma zajęć: W + K


Liczba godzin: 30+30

Liczba punktów: 5


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: prof. dr hab. Jan Sładkowski, prof. dr hab. Michał Matlak

Opis przedmiotu:

Współrzędne krzywoliniowe; funkcje wielu zmiennych rzeczywistych, pochodne cząstkowe, różniczki i różniczka zupełna, pochodna odwzorowania, wzór Taylora dla funkcji wielu zmiennych, ekstrema i ekstrema warunkowe funkcji wielu zmiennych; całki wielokrotne; elementy rachunku wektorowego; równania różniczkowe; wybrane funkcje specjalne; funkcje zmiennej zespolonej; elementy matematyki dyskretnej.Metody i formy nauczania: zajęcia w postaci wykładu i konwersatorium, w trakcie których przerabiane będą przykłady i zadania z problemów omawianych na wykładach.
Forma zaliczania przedmiotu: egzamin ustny, lub pisemny
Założenia / Zalecana wiedza:

Zaliczony kurs „Elementy matematyki wyższej I”


Zapisy na zajęcia: TAK
Literatura:

 1. B. Gleichgewicht, Algebra, PWN i Oficyna Wydawnicza GiS, ostatnie wyd. 2004

 2. D. A. McQuarrie Matematyka dla przyrodników, tom I-III, PWN 2005

 3. G. M. Fichtenholtz, Rachunek różniczkowy i całkowy, tom I-III, PWN 2004

 4. F. Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN 1979

 5. R. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN 2002

 6. R. L. Graham, D. E. Knuth, O. Patashink, Matematyka konkretna, PWN 2006Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność:

Nazwa przedmiotu: Fizyka doświadczalna: elektryczność i magnetyzm


Kod Socratesa:

Nr przedmiotu:

Semestr: II

Forma zajęć: W + K


Liczba godzin: 30 + 30

Liczba punktów: 5


Status przedmiotu: obowiązkowy
Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska
Opis przedmiotu:

Ładunek elektryczny, pole elektryczne. Prawo Coulomba. Prawo Gaussa. Potencjał elektryczny. Pola elektryczne w materii. Dielektryki. Mechanizmy molekularne polaryzacji dielektryków. Przewodnictwo elektryczne metali, cieczy i gazów. Teorie klasyczna i pasmowa przewodnictwa ciał stałych. Półprzewodniki samoistne i niesamoistne. Zjawiska termoelektryczne. Kondensatory. Prąd elektryczny, prawa przepływu prądu. Obwody elektryczne. Pole magnetyczne. Prawo Ampera. Prawo Biota i Savarta. Indukcja elektromagnetyczna. Własności magnetyczne materii. Energia pola elektromagnetycznego. Wytwarzanie i własności prądu zmiennego. R, L i C w obwodzie prądu zmiennego. Rezonanse elektryczne. Drgania elektromagnetyczne. Równania Maxwella.


Cele: Uzyskanie podstawowych wiadomości na temat zjawisk elektrycznych i magnetycznych oraz poznanie praw i modeli, które je opisują.
Metody i formy nauczania: Wykłady uzupełniane pokazami przy użyciu środków audiowizualnych. Na konwersatoriach analizowanie wybranych, reprezentatywnych przykładów oraz obliczanie różnych wielkości fizycznych ważnych w elektryczności i magnetyzmie.
Forma zaliczania przedmiotu: zaliczenie konwersatorium, egzamin
Założenia / Zalecana wiedza: : podstawowa wiedza z elektryczności magnetyzmu z zakresu szkoły średniej
Zapisy na zajęcia: wymagane
Literatura:

 1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki t.3, PWN, Warszawa 2003

 2. A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 2. cz.2 PWN Warszawa

 3. E. M. Purcell, Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa 1975

 4. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, cz. III  Elektryczność i magnetyzm,

PWN, Warszawa, 1972

 1. A.H. Piekara, Elektryczność i magnetyzm, PWN, Warszawa, 1976


Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność:

Nazwa przedmiotu: Chemia Organiczna:


Kod Socratesa:

Nr przedmiotu:

Semestr: II

Forma zajęć: W + K


Liczba godzin: 30 + 30

Liczba punktów: 5


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: dr hab. Piotr Kuś

Opis przedmiotu:

Budowa związków organicznych. Nomenklatura związków organicznych. Reaktywność związków organicznych. Stereochemia. Chiralność. Reakcje utleniania i redukcji związków organicznych. Reakcje substytucji, addycji, eliminacji. Przegrupowania. Aromatyczność. Lipidy. Aminokwasy, peptydy, białka. Enzymy. Kwasy nukleinowe. Cukry. Wstęp do projektowania leków.Metody i formy nauczania: wykład, ćwiczenia rachunkowe oraz pracownia chemiczna
Forma zaliczania przedmiotu: egzamin ustny, lub pisemny

Ograniczenia / Wymagana wiedza:

Zaliczenie przedmiotów z chemii nieorganicznej i fizycznej.Założenia / Zalecana wiedza:
Zapisy na zajęcia: TAK
Literatura:


 1. R. T. Morrison, R. N. Boyd, „Chemia Organiczna”, PWN, Warszawa.

 2. J. McMurry, „Chemia organiczna”, PWN, Warszawa.

 3. R. B. Silverman, „Chemia organiczna w projektowaniu leków”, WNT, Warszawa 2004.

 4. R. K. Murray, D. K. Granner, P. A. Mayes, V. W. Rodwell, „Biochemia Harpera”, PZWL, Warszawa 1995.Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność:

Nazwa przedmiotu: Podstawy procesów życiowych

Kod Socratesa:

Nr przedmiotu:

Semestr: II

Forma zajęć: W + L


Liczba godzin: 30+60

Liczba punktów: 7


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: różne katedry Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ,

koordynator prof. dr hab. Jolanta Małuszyńska


Opis przedmiotu:


 1. Komórka jako podstawowa jednostka strukturalno-funkcjonalna organizmów

Żywe organizmy a przyroda nieożywiona. Ogólne zasady budowy i funkcjonowania komórki roślinnej i zwierzęcej, kompartmentacja komórki, struktura i funkcje organelli komórkowych, zróżnicowanie komórek, chemiczne składniki komórek, metody badania komórek


 1. Energetyka żywego organizmu

Energia i metabolizm. ATP, przekazywanie energii. Fotosynteza


 1. Ciągłość życia w aspekcie genetycznym

Podziały komórkowe. Cykl życiowy komórki i jego regulacja. Podstawy dziedziczenia. DNA, przekaz informacji genetycznej

Cele:

Poznanie komórkowych podstaw życia i energetyki komórkowej.Metody i formy nauczania: Wykład prowadzony w oparciu o środki audiowizualne, ćwiczenia typu laboratoryjnego, praca z mikroskopem.
Forma zaliczania przedmiotu: egzamin
Wymagania: Wiedza ogólna z biologii na poziomie ponadgimnazjalnym
Zapisy na zajęcia: tak
Piśmiennictwo:

Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. 2005. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kurczyńska E. U., Borowska-Wykręt D. 2007. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (red.). Biologia komórki roślinnej, t. 1. Struktura. 2006. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. (red.). Biologia komórki roślinnej, t. 2. Funkcja. 2007. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki 2003. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność:

Nazwa przedmiotu: Optyka i budowa materii

Kod Socratesa:

Nr przedmiotu:

Semestr: III

Forma zajęć: W + K


Liczba godzin: 30 + 30

Liczba punktów: 5


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Zioło

Opis przedmiotu:

Drgania i fale mechaniczne i elektromagnetyczne. Elementy akustyki i analizy Fouriera, oddziaływanie fali z materią: dyfrakcja, interferencja, polaryzacja. Własności optyczne kryształów. Elementy optyki geometrycznej. Dualizm korpuskularno-falowy: hipoteza kwantów, fakty doświadczalne, fale materii. Elementy fizyki kwantowej: informacja o spinie, zakazie Pauliego, budowie atomu, cząstkach elementarnych.


Cele:

Poznanie podstawowych wiadomości z optyki.


Metody i formy nauczania:

Wykłady z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, wzbogacone pokazami. Na zajęciach konwersacyjnych osiągnięcie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów tej części fizyki.Forma zaliczania przedmiotu: egzamin
Ograniczenia / Wymagana wiedza: zaliczenie kursów z fizyki: mechanika, elektryczność i magnetyzm.
Zapisy na zajęcia: TAK
Literatura:

E.C. Crowford, Fale

S. Szczeniowski , Optyka

S. Pieńkowski, Optyka

E.P. Feynman, Wykłady z fizyki


Wydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność:

Nazwa przedmiotu: Struktura, funkcje, rozwój organizmów - bioróżnorodność

Kod Socratesa:

Nr przedmiotu:

Semestr: III

Forma zajęć: W + L


Liczba godzin: 30+60

Liczba punktów: 7


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: różne katedry Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ;

koordynator dr hab. Dorota Kwiatkowska


Opis przedmiotu:
1. Bioróżnorodność. Żywy organizm a środowisko

Relacje między organizmem i środowiskiem, adaptacje do zróżnicowanych środowisk życia. Kryteria bioróżnorodności genetycznej, gatunkowej i ekologicznej


2. Struktura i procesy życiowe u roślin

Struktura i funkcje. Wzrost i różnicowanie. Merystemy. Wykształcanie organów. Przekazywanie sygnałów. Zjawiska transportu. Reprodukcja. Regulacja wzrostu i morfogenezy. Rola czynników fizycznych w regulacji rozwoju organizmów


3. Struktura i procesy życiowe u zwierząt

Struktura i funkcje. Tkanki zwierzęce, pochodzenie, powiązanie budowy z funkcją. Jak organizmy utrzymują się przy życiu. Mechanizmy regulacji fizjologicznych. Przekazywanie sygnałów. System nerwowy. Transport. Regulacja hormonalna. Wzrost i rozwój. Zasady skalowania, czynniki fizyczne w procesach wzrostu i rozwoju. Podstawy embriologii zwierząt: gametogeneza, bruzdkowanie, gastrulacja, tworzenie listków zarodkowych i morfogeneza, regulacja funkcji genów w rozwoju, komunikacja międzykomórkowa w rozwoju i indukcja embrionalna. Reprodukcja


Cele:

Zapoznanie studentów ze strukturą, funkcją i rozwojem organizmów oraz bioróżnorodnością w świecie roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem fizycznych aspektów ich funkcjonowania.Metody i formy nauczania:

Wykład prowadzony w oparciu o środki audiowizualne, ćwiczenia – analiza preparatów i doświadczenia na obiektach roślinnych i zwierzęcych.


Forma zaliczania przedmiotu: egzamin

Wymagania: Wiedza ogólna z zakresu biologii, zaliczenie przedmiotu Podstawy procesów życiowych

Zapisy na zajęcia: tak

Piśmiennictwo:

1.Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych.. Wyd. Nauk. PWN

2. Pearl S.E., Linda B. R., Villee M.W. 2007. Biologia MULTICO.

3. Kay I. 2001. Wprowadzenie do fizjologii zwierząt. PWN

4. Kuryszko J., Zarzycki J.2000. Histologia zwierząt, PWRiL, Warszawa.

5. Cz. Jura, J. Klag, 2005 Podstawy embriologii, PWN, WarszawaWydział: MFCh

Instytut: Fizyki

Rodzaj studiów: DZ

Kierunek: Biofizyka

Specjalność:

Nazwa przedmiotu: Biochemia

Kod Socratesa:

Nr przedmiotu:

Semestr: III

Forma zajęć: W i L


Liczba godzin: 30 + 60

Liczba punktów: 7


Status przedmiotu: obowiązkowy

Prowadzący: prof. dr hab. Sylwia Łabużek
Opis przedmiotu:
Wykłady:

Właściwości i rodzaje aminokwasów. Struktura, funkcja i mechanizmy biosyntezy białek. Modyfikacje potranslacyjne i kierowanie białek. Mechanizmy zmian konformacyjnych w białkach. Enzymy i koenzymy, ich związek z witaminami. Mechanizmy działania enzymów. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Regulacja i kontrola syntezy i aktywności enzymów. Kwasy nukleinowe – budowa, rodzaje, funkcje. Synteza i degradacja kwasów. Przekazywanie informacji genetycznej RNA jako nie białkowe enzymy. Struktura funkcja i metabolizm sacharydów. Struktura i funkcja kwasów tłuszczowych. Metabolizm tłuszczów. Budowa i własności błon biologicznych. Tworzenie i magazynowanie energii – łańcuch oddechowy i fosforylacje. Mechanizmy regulacji metabolicznej. Organizacja komórkowa procesów metabolicznych oraz ich powiązania funkcjonalne i strukturalne. Regulacja hormonalna

Ćwiczenia:

Reakcje barwne aminokwasów i białek. Własności białek. Enzymatyczna hydroliza białka. Identyfikacja produktów hydrolizy kwasów nukleinowych. Reakcje barwne cukrowców. Własności cukrów prostych i złożonych. Reakcje charakterystyczne tłuszczów. Metody oznaczania białek w materiale biologicznym. Oznaczanie kwasu askorbinowego w materiale biologicznym.Cele: Nauczenie podstaw biochemii oraz wykazanie współzależności metabolizmu i przemian energetycznych u różnych organizmów. Poznanie podstawowych szlaków metabolicznych u Prokaryota i Eukaryota.
Metody i formy nauczania:

Wykład prowadzony w oparciu o środki audiowizualne, ćwiczenia w laboratorium biochemicznym. Zastosowanie metod laboratoryjnych w badaniach biochemicznych.


Forma zaliczania przedmiotu: egzamin
Wymagania:

Yüklə 280,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə